Bányai Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1908–1912

1909. szeptember

41 A mosóczi egyházban gondnok lett Domkó János; espe- 4. rességi felügyelővé újonnan dr. Vanovics János választatott meg/Esperességi alfelügyelővé pedig Halasa András válasz­tatott. Néhai Polereczky András helyére főesperesnek Hodzsa János lett megválasztva; alesperessé pedig: Skrovina Ottó, turóczszentmártoni lelkész; jegyzővé Stetka J. Milán, turáni lelkész. X. Zólyomi egyházmegye: Örök nyugalomra tért: Kiiment Lajos, a korponai egy­háznak nagyérdemű, megbecsülhetetlen munkásságot kifejtett lelkésze, egyházmegyénknek is évek hosszú során kitűnő szol­gálatokat tett fáradtíatlan ügybuzgalmú körlelkésze. A minden halandók útján követte őt a nagyszalatnai egyház 32 éven át munkás lelkésze, Fábrv János. Mindketten súlyos megpróbál­tatások után, miket a hívő lelkek megadásával tűrtek, léptek Urok örömébe. Elköltözött a breznóbányai egyházközségnek 23 éven át lelkes tevékenységű, harczedzett felügyelője, Polonv János kir. tanácsos. Legyen az elhunytaknak jegyzőkönyvünk­ben is megörökítendő emléke áldott közöttünk. a) Felügyelői karban: a felsőszabadi egyház felügyelői állásáról leköszönt Kunst János, helyére Golián Pál kir. vas­gyári felügyelő lett megválasztva; ugyanott az alfelügyelői állás Izák János községi jegyző személyével lett betöltve. Tótpelsőczön Csipkay Károly közig, bíró az egyház felügye­lőjévé újból megválasztatott. b) A lelkészi karban: Korponán Kiiment Lajos elhunytá­val megüresedett állásra Bújnák Pál budapesti segédlelkész lett megválasztva; a nyugalomba vonult Lukács Pál helye Libetbányán Licsko Sámuel ottani segédlelkész, majd helyettes lelkész személyével töltetett be; a liptószentpéteri egyházba távozott Bezek János helyébe Nedobry Iván csasztkói segéd­lelkész lett a zsibritói egyház lelkészévé megválasztva. Huszágh Gyula tótpelsőczi hitoktató-segédlelkész a nógrádmegyei Nagy­kürtösre rendes lelkészül megválasztatván, helvét Schulcz Aladár volt selmeczbányai segédlelkész foglalta el. Zólyomban ifj. Bakav Péter hitoktató-segédlelkész Libetbányára távozván, helvébe Szenes Gvula választatott. A nagvszalatnai egvház elhunyt lelkészének munkáját egyelőre ifj. Bakay Péter helyettes­lelkészi minőségben vette át, míg az elköltözöttnek helye f. évi június 29-én Bázlik Mihály pribylinai lelkész megválasz­tásával véglegesen be lett töltve. c) A tanítói karban: Szlivka Vilmos zólvombereznai tanító Pilisre távozván, helyére Gosztonvi Gyula malakói tanító lett megválasztva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom