Balatonvidék, 1915 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1915-03-28 / 13. szám

1915. március 28. BALATONVIDÉK reket koldulni világtalan életük tengetésére. Nagypénteken a délután 6 órakor tartandó templomi ünnepélyen a bejáratnál gyűjtő per­sely lesz. Dobja bele tehetsége szerint min­denki a testvéri szeretet és részvét filléreit. Saját szivünkön könnyitünk ezj áldozattal, a mely minden eddigi áldozatunk között a leg­nemesebb lesz. Dr. Dunst Ferenc apát. — A nagyheti szertartások sorrendje. Virágvasárnap d. e. 9 órakor pálmaszén­teléskor a Keszthelyi Ének- és Zenekedvelők Egyesülete a »Passiót«, Szupper Alfréd »F« dur miséjét és Eckhardt Antal Impropérium exspectavit« cimii offertoriumát énekli. — Nagycsütörtökön d. e. 9 órakor ünnepélyes istentisztelet, utánna oltárbontás. D. u. 6 óra­kor Lamentatiók. I. Lamentatió énekli Illés Ilma ; Stabat mater, Rossinitől énekli a K­É.- és Zenekedvelők Egyesülete. Ária : Cujus animam . . . Rossinitől énekli Kapelláró Got­lieb. II. Lamentatió énekli Cziklin Zsigmondné. Cavatina : Fac," ut portem Christí mortem. Énekli Dickl Rudolfné. Coro et Recitativo énekli K- É.- és Zenekedvelők Egyesülete. Quando corpus morietur. . . . Rossinitől énekli Eckhardt Vilma, Mesterich Marinka, Kapelláró Qotlieb és Eckhardt Antal. III. Lamentatió énekli a l\- Ér- és Zenekedvelők Egyesülete. Pénteken d. e. 9 órakor csonka­mise Passióval. Popule meus, Vezílla regís, Ecce quomodo Eckhardt Antaltól énekli a K- É.- és Zenekedvelők Egyesülete. Délután 6 órakor a templom bejáratánál gyűjtés a megvakult katonáknak. Szentségeitétel és Lamentatiók. I. Lamentatió énekli Kapelláró Qotlieb. Ária: Pro peccatis. . . . Rossinitől énekli Körmendy. Sancta mater. . . Rossini­től énekli Eckhardt Vilma, Mesterich Marinka, lapelláró Qotlieb és Eckhardt Antal. II. La­mentatió énekli Mesterich Marinka. Ária et Coro Rossinitől énekli Eckhardt Vilma és a K- É.- és Zenekedvelők Egyesülete. III. La­mentatió énekli Körmendy. — Nagyszombaton reggel ő órakor szentségkitétel. 8 órakor tűz­és vizszentelés, mely után istentisztelet ünne­pélyes • Glóriával«. Délután 6 órakor feltá­madási körmenet és ünnepélyes Te Deum, mely alatt a K- É,- és Zenekedvelők Egye­sülete Eckhardt-féle Tantum ergot és Regina coelit énekli. — Húsvét első ünnepnapján 9 órakor ünnepélyes istentisztelet mely, alatt a Keszthelyi Ének- és Zenekedvelők Egyesülete Eckhardt Antal nj szerzeményét »Esz« dur miséjét és rlaec diest énekli mely misét hús­vét másnapján a 11 órai misén megismétli. Vizsgálat a főgimnáziumban. Azok­nak a VIII. osztályú tanulóknak vizsgálata, ki­ket katonai szolgálatra alkalmasnak találtak, f. hó 24-én d. u. folyt le a helybeli főgim­náziumban. Vizsgálatra állt kilenc VIII. oszt. tanuló, névszerint: Farkas Kálmán, Kenyeres István, Kiss János, P'áhy Rafael, Payer Károly, Simon Qéza, Szambath Béla, Tóth József, Vilim Lajos. — Gyűjtés a vak katonák részére. A keszthelyi női kereskedelmi tanfolyam a vak katonák részére 73 kor. 64 fillért, a keszt­helyi állami polgári leányiskola 230 korona 44 "fillért gyűjtött a vak katonák részére. Az áll. polg. leányiskola gyüjtőivein a következő összegek folytak be: I. osztály. Rác Erzsi gyüjtőivén 6 kor. 10 fill., Horváth Irén gyi. 4 kor. 32 fill., Sándor Margit gyi. 4 K- 1 4 f., Weisz Erzsi gyi. 4 kor. 14 fill., Hochstadler Anna gyi 2 kor. 60 fill., Lőwy Lenke gyi. 1 kor.'60 fill. Összesen 22 kor." 90 fillér. 'II. osztály. Schwarcz Rózsi gyi. 10 kor. 40 fill., Ungár Lujzi gyi. 10 kor. 17 fill., Krausz Anna gyí. 9 kor. 68 fill., Rieder Anna gyi. 7 kor. 10 fill., Práger—Mosonyi gyi. 8 kor. 32 fill., Sziiasi Boriska gyi., 4 kor. 80 fill., Bichler— Springer gyi. 4 kor. 20 fill., Stern Eszter gyi. 2 kor. 82 "fill., Vártok—Neumark gyi. 2 kor. 56 fill. Összesen 60 kor. 5 fill. Folyt. köv. — Tanulmányi kirándulás. A keszthe­helyi női kereskedelmi tanfolyan hajlgatói Lehrmann Laura felügyelő és dr. Lakatos Vince tanár vezetése alatt f. hó 22-én d. u. 4 órakor levonultak a vasúti állomásra, ahol Miklós Antal v. tisztnek az áruk csomagok lásáról, méréséről, feladásáról, fuvarlevele­fajairól stb. szóló előadását végig hallgatták. A főgimn. VIII. oszt tanulói pedig pénteken Varga István tanár vezetése alatt a helybeli sörgyárat tekintették meg. — A Vörös Félhold jelvényei, melyek kétségkívül a legszebbek az összes most for­galombahozott jelvények közül, most már elég­nagy számban készültek el ahhoz,hogy az egész országban elterjeszthetők legyenek. A Vörös Félhold támogatására alakult Országos Bizottság kéri az érdeklődőket, azokat is, akik csak a maguk részére akarnak jelvényt vásárolni, de azokat is, akik a hazafias cél szol­gálatában ilyeneket esetleg árusítani szándé­koznak, forduljanak az Országház épületében elhelyeztt budapesti központi irodájához, mely utánvéttel, vagy a darabonként egy korona árnak és csomagonként 25 fillér postadíjnak beküldése ellenében a kivánt mennyiségű jel­véunyel szívesen szolgál. — Köszönet nyilvánítás. A Keszthelyi Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet a vonyarc­vashegyi iskolának 25 koronát kegyeskedett utalványozni, mely nagylelkű adományért e helyen mond hálás köszönetet az iskolaszék nevében Angyal Ferenc iskolaszéki elnök. — Az Urániában vasárnap a Nordisk filmek sorozatainak kezdete a világhírű nagy művész Psilander-rel a főszerepben. Az élet iskolája dráma 3 felvonásban, amit a fővárosi nagy mozik heteken át még most is adnak. Bővebbet a falragaszon. — Negyven évig szolgált Singer Ignác, a keszthelyi izr. hitközség alkántora f. hó 25-én töltötte be szolgálatának negyvenedik évét. Mint értesülünk, a hitközség Singer Ignác buzgó és fontos szolgálatait megfelelő erkölcsi és anyagi elismerésben fogja része­síteni. Katonatemetés volt f. hó 23-án a keszthelyi kórházból. Egy Csepregi nevü ka­tonát kisértek ki az utolsó útra minden disz és katonai pompa nélkül, Más városokban, mint halljuk, a csatában részt vett s megse­besült katonákat a legnagyobb pompával ad­ják át az anyaföldnek, a katonaság és a polgári hatóság s a polgárok nagy tömegé­nek részvételével. Hogy itt miért nem szabad tudni egy-egy hősünk haláláról, azt nem va­gyunk képesek megérteni. Kívánatos, hogy ezután máskép legyen. — Elhalasztott kabaré. A folyó hó 23­ára tervezett kabarét a rendezőség tegnap tartotta meg. Helyreigazítás. Özv. Part Sándorné urnő 100 K — volt szíves adományozni a V. K- E.-nek azon óhajjal, hogy abból: 40 K a V. I\. Egyleté, 40 K a vak katonáké és 20 K egy elesett hős Özvegyéé legyen. Múlt­kori számunk az adományozott összeget té­vesen közölte. — Sebesültek érkeztek. F. hó 22-én huszonhét súlyos és százhetven fenjáró beteg érkezett ismét korházainkba. Sajna, még most is sok a fagyott lábú közöttük, a tél segített az orosznak és e két ellenségünknek segítet­tek a papircipő szállítók, a bitó virágok. Nemesszivü vöröskereszteseink tovább menő százhatvan beteget vendégeltek meg valóban felséges ízű ebéddel, a fentjáró betegeket a III. osztályú váróteremben, a súlyosabbakat a kocsiban szolgálták ki páratlan jószívűség­gel és fáradságot nem ismerő készséggel. Á kórházvonat parancsnoka vöröskereszteseink figyelmét viszont figyelemmel kívánván meg­hálálni, az osztrák egészségügyi vonat kór­ház berendezésű kocsijait mutatta be az érdeklődőknek. A vonatot az osztrák állam­vasutak társasága bocsájtotta e célra kölön rendelkezésre. Á vonat könnvebb és súlyo­sabb betegeket szállító kocsikon kivül el volt látva egy dus és modern berendezésű kony­hakocsival, ugyanilyen felszerelésű raktár kocsival, volt külön kocsija a személyzetnek, külön a parancsnoknak és az orvosoknak és volt egy nagy vaggon szomorú célt szolgáló kocsija, a mütő kocsi. Elmondotta a parancs­nok, hogy ebben a falfehérségü abszolút tiszta kocsiban a legádázabb orosz tűzben feltétlen nyugodt és biztos kézzel számos és számos sebesült részesült operációban a had­sereg legvitézebb katonái, az orvosok részé­ről. — Megmutattn a parancsnok az emberi bűnök legfertelmesebb nyomait, az egészség­ügyi vonatra szórt oroszgolyók nyomait Vöroskereszteseink szeretetre méltó el­nöknője fogatának, a parancsnak és a kezelő orvos rendelkezésére bocsájtásával módot nyújtott arra, hogy városunkat rövid itt tar­tózkodásuk alatt megtekinthessék, mellvel nemcsak nagyszerű célt szolgált, de nagy­szerű eredményt ért el, ha a parancsnok másutt is elmondja, a mit itt mondott, hogy kevés városban van ily jó és száp helye a gyógyulásra szoruló katonáinknak. •— Folyó hó 27-én reggel újra 171 sebesült érkezett, akiknek legaagyobbrészét a közs. leányiskolá­ban helyezték el. —Hősi halál. Mint mélységes részvét­tel értesülünk, Latkócy Rudolf honvédhuszár százados az északi harctéren kapott súlyos sebeibe belehalt. A hősi halált halt százados már több év óta tartózkodott Keszthelyen s egyike volt azoknak a katonatiszteknek, akik teljesen bele tudtak olvadni a polgári társa­dalomba anélkül, hogy katonás magatartásuk csak a legcsekélyebb kis csorbát is szenve­dte volna. Mindenki tisztelte, becsülte és szerette a szép, daliás katonatisztet és senki sem akart első pillanatra hinni annak a fe­kete hirnek, hogy Latkócy sebeibe belehalt. Vli is hallottuk ugyan a gyászhírt, de inig teljes bizonyságot nem szereztünk, nem mer­tük közreadni, hisz a szállangó hirek a nagy háború folyamán akárhányszor hamisnak bi­zonyultak. Adná az Isten, hogy elesett tiszt­jeink sorában Latkócy Rudolf lenne az utolsó. — Hadi beszédek. A honvédelmi mi­nisztérium Hadsegélyző Hivatala népszerű fü­zetekben kiadja azokat a tanulságos és lélek­nemesítő beszédeket, amelyeket a háború óta legkiválóbb áliamférfiaink, főpapjaink, tudó­saink, iróink és politikusaink tartottak a nyil­vánosság előtt, az Országos Hadsegélyző Bizottság felolvasási sorozatán. A hazafias, igaz magyar szellemtől áthatott beszédek re­torikai szempontból is rendkívül becsesek. Gondolatokban gazdag, gyönyörű munka va­lamennyi; a közönség jól teszi, ha a 10 fil­léres füzetekei megvásárolja és összegyűjti. Nagyszerű és maradandó emlékei lesznek e füzetek annak a hazafias föllángolásnak és együttérzésnek, amely a nemzet minden réte­gét oly megható módon egyetlen táborba te­relte a magyar nemzeti becsület és a magyar nagyság védelmére. Eddig gróf Apponyi Al­bert, Csernoch János, báró Hazai Samu, gróf Tisza István, gróf Andrássy Gyula, Pro­hászka Ottokár és Rákosi Jenő hadibeszédei jelentek meg. A füzetek az Általános Be­szerzési és Szállítási R.-T. utján (Budapest, V., Kádár-utca 4.1 rendelhetők meg, de kap­hatók a dohánytőzsdékben is. A befolyó tiszta jövedelmet a háborúban elesett vagy a kapott sebek következtében elhalt katonák özvegyei és árvái javára fordítják. — A Zalamegyei hivatalos lapból, (március 18.) Igen fontosa m. kir. földmive­lésügyi miniszter rendelete, mely arról szól, hogy minden gazdaságilag használható terü­letet emberi vagv állati táplálékul alkalmas terménnyel be kell vetni. (Itt van például ná­lunk a házhelyeknek eladott Felső-hancók rét és a Lénárd-féle telek. Kíváncsiak vagyunk, mikor fordul ezekre a hatósóg figyelme és fordul-e egyáltalában. Pedig mennyi szegény ember akadna, aki egy-egy félholdnyi terüle­tet szívesen kibérelne.) Folyó hó 20-a óta a lisztet ugy kell keverni, hogy 50 százaléka kukoricaliszt legyen. Óriási választékban kapható Húsvéti képeslevelezölap ujdonsáqok sujánszky j. 2 L ÍJ CJ könyv és papirkereskedésében

Next

/
Oldalképek
Tartalom