Balatonvidék, 1915 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1915-03-28 / 13. szám

BALATONVIDEE 1915. március 28. — A hadijólét intézmények közös számolócédulái. A Vörös Kereszt, a Vörös Félhold és a Hadsegélyző Bizottság elhatá­rozták, hogy minden eddigi hasonló akció be­szüntetésével, közös uj számolócédulákat bo­csátanak ki, melyek mind a három felsorolt hadijóléti intézmény jelvényét magukon vise­lik. Mind a három intézménynek vezetősége arra kéri a hazafias közönséget, valamint a hazafias társasköröket, vendéglősöket, kávé­sokat, hogy ezeket a jövő héten forgalomba kerülő számolócédulákat a lehető legnagyobb mértékben igénybe venni szíveskedjenek. Ez a kérelem annál is inkább jogos, mert a kibocsátandó számolócédulákból eredő jöve­delemnek minden egyes fillére a felsorolt három intézmény hazafias és emberbaráti céljaira fog fordíttatni. Aki ilyen, számoló­cédulákat óhajt, legyen szives Írásban vagy telefonon, de mindenesetre minden közvetítés kizárásával u Vörös FélhoH Országos Bizott­ságának képviselőházi irodájához fordulni — A halászati tilalom tartama. A. B. H. R. T„ mint értesültünk, az/"il a kérelem­mel fordult a földmivelésügyi miniszterhez, hogy a háború miatt rövidítse meg a halá­szati tilalom idejét. A minisztei kijelentette, hogy az idén cgak áprili-; hóra vonatkozik a halászati tilalom. A miniszter leiratát minde­nütt a legn'igyobb megelégedései fogadták. — Hajómenetrend. A Balatontavi Qőzhajóz isi Részvény-Társaság Menetrendje. Érvényes 1915. évi április hó 1-től 1915. évi április* hó 30-ig. Balatonboglár Révfülöp és vissza. í'aponkint Balatonboglárról indul 11 óra 45 perckor és 6 óra 50 perckor este érkezik Révfülöpre, 12 óra 10 perckor és 7 óra 1 " nerckor este Révfülöpről indul 9 óra 45 perckor és 3 óra 15 perckor, érkezik 10 óra 10 pertkor és 3 óra 40, perckor. Református istentisztelet. Kádár Lajos napkanizsai ref. lelkész április hó 5-én, húsvét másnapján, délelőtt 10 órakor fog Keszthelyen a községi óvoda helyiségében urvacsora-osztással egybekötött istentiszteletet tartani. — Szárnyasaink. Képes baromfi és galambtenyésztési] szaklabból ingyen küld mutatványszámot a > Szárnyasaink* szerkesz­tősége. Budapest, II. I\apás-u. 12. — Vadászat és álla világ. Képes va­dászati, vad- és ebtenyésztésí szaklapból ingyen küld mutatványszámot a »Vadászat és Allatvlág« szerkesztősége. Budapest, II. Kapás-u. 12. Tűz a Hullámban. Szerdán éjjel a »Hullám« nagytermében elhelyezett kórház­ban majdnem tiiz keletkezett, de az ügyele­tesek a fenyegető veszedelmet idejekorán észrevették. A tüzet egy kipattant szikra okozta. — Vasúti szerencsétlenség. Auerbach Matild, Auerbach M. ny. kővágóőrsi kath. tanitó felnőtt leánya szerencsétlenül járt a tapolcai állomáson. A vonatról leszáilva a tolató tehervonat elől menekültében a raktár­falhoz húzódott, de a tehervonat súrolta, minek következtében izom és érzuzódást szenvedett. A mozdony elől még sikerült el­kapni. Az orvosok remélik, hogy a fiatal leányt megmenthetik az életn;k. — Uj menetrendért. A Tapolcai Lapok iria : A béKés idők tavasza hozta meg eddig az oly jelentős menetrendváltozásokat- Egész erőnket vetettük laiba a múlt évi menetrend érdekében, hogy megkapjuk azokat az össze­köttetéseket, melyekről tudtuk, hogy e vidék érdekében oly annyira jelentősek. — A hábo­rú fölforgatott mindent,! egész sereg vonatot törölt a menetrendből Például most a bala­toni vonalon Tapolcáról nem indul hajnaltól délután 2 óráig vonat. Megszüntették "a dé­lelőtt 10 órai vonatot, mely lehetővé tette, hogy a vidék behozza terményeit a piacra, bevásárolhasson az üzletekben,'elvégezhesse dolgát a hivatalokban és még délelőtt otthon is legyen. Az egész Balatonvidék érzi ennek a vonatnak a hiányát s a parti érdekeltség már fordult is kérelemmel az iizletvezetőség hez. A napokban pedig Tapolca város kérel­mezi e vonat visszaállítását és az OMKE tapolcai kerülete is hasonló kérelemmel fordul a kerületi kamarához, hogy az is támogassa az üzletvezetőségnél az ügyet, — Indítsanak fél tiz órakor Tapoicáról Alsóörsre vonatot és onnan vissza, mely Tapolcára délután 5 órakor érkeznék.—A zágrábi üzletvezetőség eddig jóakarója volt a Balaton vidékének és Tapolcának, igy a mult reményt ad arra, hogy kérelmünket a háború szabta lehetőség­határai között teljesitik. - — A falusiak kenyere ugy halljuk, különb mint a mi kalácsunk, mert a liszt­keverésről szóló rendeleteket, vagy még nem ismerik, vagy nem is akarják ismerni. Tekin­tettel arra, hogy a falusiak megélhetése úgyis könnyebb, mint a városiaké, szükséges volna, hogy a vidéken található gabona- és liszt­készleteket alaposabb vizsgálat alá vennék. Szerkesztői üzenet. Sz. L. Köszönjük. Húsvéti számunk vezércikke fog lenni. K. K. Megkaptuk. Húsvéti számunkban meg­kezdjük. Kedves olvasóinknak és munkatársainknak bol­dog húsvét ünnepeket kivánnnk . HIVATALOS ROVAT. Laptulajdonos: Bontz József. Felelős és főszerkesztő: Sujánszky József. Kiadó : Sujánszky József. Nyomatott Sujánszky József könvvsajtóján Keszthelyen. SZÉK a legmagasabb árba.n i-égiségéket.. tört aranyat, ezüstöt <>*» drága köveket vagy becserélem ezeket, uj tárgyakra. FRISS SAMU aranyműves és innoms j KESZTHELYEN. 1139,1140,1915. Keszthely nagyközség tulajdonát képező vasuti-száiloda folyó évi ápr. hó 20-án d. e. 1 1 órakor, a városházi III. és IV. szánni bolt helyiségek pedig ugyanezen napon d. e. 10 órakor tartandó nyilvános árverésen adatnak bérbe, folyó évi május hó 1-től kez­dődő három egymásután következő évre. 1005/1915. Figyelmeztetem a szőlőbirtokosokat hogy gálicszükségletüket folyó hó 31-én délelőtt 9 óráig jelentsék nálam. Szekeres Ödön jző. N Y I L T T É R. Mindazon jó barátaink^ nak és ismerőseinknek, kik felejthetetlen nővérünk, özv. Lendvay Józsefné elhunyta alkalmával részvétükkel és a temetésen való megjelené= sükkel fájdalmunkat enyhi= teni igyekeztek, ez uton mond hálás köszönetet. Keszthely, IQ15 márc. 27. Buchberger család. Eladó kőszén Cím : LAPUNK KIADÓ­HIVATA­LÁBAN 100 q KOSZÉN eladó egészben vagy kicsinyben egy q 2 K 50 f. Egy emeleti lakás három utcai szoba, előszoba, cse­lédszoba és fedett udvari erkéllyel május hó elsejére kiadó. Bővebbet HARASZTOVITS ISTVÁNNÁL :-: Vaszary Kolos-utca 12. Özv Kunze Aiiialné utóda =LöwyPál= órás ékszer és látszeresz üzlete Keszthely (Kossuth L -utca Hungária mellett)­Ajánlja dúsan felszerelt raktárát minden e szaka x ágó tárgyakból. O raj a vitásokat mr 3 évi jótállás mellett készítek. Mindennemű, ékszerjavítást elvál­lalok. Tört aranyat és ezüstöt a letmaganabb árban becserélek. Szí Jbafestő és |mázoió 1 | munkák szakszerű | elkészítését elvál­| lalja szolid alapon I | Lang József j szobafestő mázoló és ciminL KESZTHELY Hajdu­:-: utca 8. szám. :-: Jég-, tűzkár­és életbiztosításokat a cs. én kir. szab. Phönix-biztositó társaság részére felvesz Sujánszky József Keszthelyen. Felvilágosítással szívesen szolgálok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom