Balatonvidék, 1913 (17. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-26 / 4. szám

N XVII. évfolyam. Keszthely, 1913. január 26 4. szám. PolitiKai lietilap. MEGJELENIK HETE N K 1 N T EGYSZER: VASÁRNAP. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL k VOLT GAZD. TANINTÉZET ÉPÜLETÉBEN Kéziratokat a szerkesztőség címére, pénzesutalványokat, hirdetési megbí­zásokat és reklamációkat, a kiadóhi­vatalba kérünk. Kéziratokat nem adunk vissza. Egész évre Fél évre . ELÓFIZETESI ARAK : . 10 K. — f.| Negyedévre 5 K. — í'.| Egyes szám ára Nyiltt<ér petitsora 1 korona. 2 K. 50 20 Heti kis tükör. A Ferencz József jubileumi dij. Essék szó megint ezen a helyen egy kis iro­dalmi kérdésről. Azt olvastam a mult szer­dai budapesti újságokban, hogy a fővárosi Ferencz József jubileumi dijat, 2000 koro­nát, ftévész Béla, a Népszava munkatársa nyerte el Krúdy Gyula és Zsoldos László regényírókkal szemben. Mikor ezt a hírt olvastam, nem akartam hinni a szemem­nek. Azt ugyanis minden irodalombarát nagyon jól tudja, ki az a Krúdy Gyula meg az a Zsoldos László ? Mindenéi tudja, hogy e két írónk kiváló munkásságával a jelenlegi magyar szépirodalomnak igazi dí­sze ós büszkesége, pedig mind a ketiőnek a pályája folytonos emelkedésben van. Azt azonban, hoty Révész Béla is van a vilá­gon, legfölebb a nemzetközi eszmékért lel­kesülők tudják s azok a fővárosi urak, akik őt 2000 koronával felékesítették. L«m, ez az eset is azt, mutatja, hogy irodal­munk megint oda jutott, ahol Bajza Jó­zsef előtt állott, s most is kemény, meg nem alkuvó irodalmi kritikára van szüksé­günk, mint 1830-ban. Művelődünk szörnyű módon. A mult vasárnapi teaestély, mint mondják, igen jól sikerült. A Nőegj let teljesen meg le­het elégedve mind anyagi, mind az erköl­csi sikerrel. Csak egy kis szépséghiba esett az estély lefolyása alatt. &gy úrnak elemeitek d'ága esernyőjét, egy előkelő hölgynek pedig kivágták kabátja bélését. Valami élhetetlen azt gondolta, hogy ötkoronások rejlenek a kabát belsejében, pedig csak a szokásos ólomlemezek voltak benne, amilyenek a női ruhákban szoktak lenni. Az esetben csak az vigaszt aló, bogj' nem a kabát külsejét vágták fel s el nem illantak az egész kabáttal. Keszthelyen eddig ismeretlenek vol­tak a zsebmetszők ; ezután nagyobb ösz­szejövetelek alkalmával jó lesz rájuk szá­mítani. Mig a teaestélyen ezek történtek, ad­dig a rendőrség 43 háztulajdonost bünte­tett meg a gyalogjárók elhanyagolásáéit — Nagykanizsán. Ezt csak úgy mellékesen mondom, mert minálunk ilyenfajta bünte­tésre nincsen semmi szükség ! Aki nem hiszi, menjen végig legszebb utcánkon, a Kossuth L'ijos-utcán, de végestelen vé­g'g 1 i i Az Országos beteg­segélyező pénztár ügye. Irta Somogyi. Franciaország egyik kisebb vi­déki városában a szociáldemokraták ragadták magukhoz a közigazgatás hatalmát. A felséges nép fiai pár évi kor­mányzása csődbe juttalia a város­kát, dologi pld. világítási kiadásokra sem futotta a jövedelem, mert a személyi „leadások" emésztették föl az egész jövedelmet. Megtörtént ! Aki figyelemmel kísérte az Or­szágos betegsegélyező pénztárnak a mult héten lefolyt évi közgyűlését s elolvasta a pénztár évi jelentését, arra a meggyőződésre juthatott, hogy a francia városka sorsa és az Orsz. betegsegélyezö pénztár állapota kö­zött igen veszedelmes az analógia. A várható végeredmény sem bizta­tóbb ama városénál ! Kitűnt, hogy ez a különben ki­válóan humanitárius célt szolgáló intézménj' nehéz válsággal küzd. Szellemi és anyagi zavarok bénítják működését. A kebelében uralkodó szellemi anarkhiára enged következ­tetni a közgyűlés viharos lefolyása. A felszólalók páratlan szenvedélyes­séggel támadták a vezetőséget s a betegsegélyező pénztár ügyvitelét t A vezetőség gazdálkodását. A veze­tőség viszont minden ódiumot a kor­mányra és a munkaadókra iparko­dott kenni s a zilált anyagi viszo­nyokért e tényezőket tette felelőssé hasonló indulatossággal ! Az igazság azonban, mint min­denütt, itt is a középúton van. A közrebocsátott évi jelentés megma­h BALATÜNVII1ÉK TAKCÁJA. A feminizmus forrása. " Irta Kertész Kálmán. A latinbau-görögben az ürt, üres va­lamit jelentő szavak általában nőneműek, habár hímnemű is a végzetük. Ennek a szónak : feminizmus, a végzete himnemü, mégis a szó nőnemű, mert üres valamit jelent. No de hagj'juk a szójátékot és rossz vicceket. Csak azt az egyet veszem komo­lyan, hogy a feminizmus végzete himnemü. Mert ez azt jelenti, hogy a férfiakon fog múlni a feminizmus élete vagy halála. Ha engednek: a feminizmus élni fog ; ha nem engednek : a feminizmus nem fog élni. És minden feminista mozgalomra, a mozgalmazó Rózák és Cicelyk nyelvér­veire, a suffragettek ököl- és parapléér­veire egy pompás kis műnek az ajánlásával felelek. Címe : A férfiak forradalma, irta Besant W., kapható az Olcsó Könyvtár­*) Ugyancsak kitűnő munkatátsunktól je­lent meg A Meiertret menyasszony stb. c. Kötet. Kap­ható Sujánszky Józsefnél. Ara 1 korona 60 fillér. Ajánljuk olvasóink e«ives figyelmébe. ban olcsón, tessék megvenni és élvezettel tetszik majd olvasni, miként dül össze egy hatalmas ország, ahól a nők jutottak uralomra, elfoglalván a félfial helyét. No de ez a jövendőben játszik, bár az iró nem is nagyon fantaziál. De mi vegyük kezünkbe Tükeryné fűzvessző-vil­láját és a jelenben kutassuk a feminizmus forrását. Meglepő lészen az eredmény. Tüköryné fűzvilláját és tekintetét le, föld felé irányítja. Minekünk fölfelé kell irányitanunk. Nem, nem az ég felé ; a fe­minizmus nem onnan ered. Valamivel (nem sokkal) alacsonyabban foga mi-fűzvillánk megrándulni : a női kalapoknál. , A női kalapot itt vegyük általános szimbólumnak ; jelenti a divatot, a nők igé­nyeit. Tehát a divatban, a női igényekben jelölöm én a feminizmus forrását. Bátor leszek logikusan levezetni ezt a fájdalmas 09 furcsa tételt. A feministák igy érvelnek : 1.) Ad­junk a nőknek is épp oly r«ngot, értéket, jogokat, mint a férfiaknak, 2) mert a nők manapság kénytelenek a kenyérkereső pá­lyákra tódulni a férfiak helyébe, 3 ) mivel a nők manapság nem igen mehetnek férj­hez, 4) minthogy a férfink manapság fáz­nak, sőt .irtóznak a házasodástól. Tehát a feministák ugrópontja a 3.) pont, hogy t. i. a nők manapság nem igen mehetnek férjhez. Elismerem : igaz. A 4.) pontot is, mint okát a 3.) pontnak, hogy t. i. mert a fér­fiak nem házasodnak. De miért nem házasodnak a férfiak ? Ez az éti ugrópont rm. A feministák ennél megállnak s nincs erre következő werí-jük. Nekem vau. A férfiak nem házasodnak, nem mer­nek, nem merhetnek házasodni, mert nem bír­ják ki a nők divat-igényeit. Bizonyítékot tetszik kérni. Ott van : az élet. Manapság a munkásnő úgy akar öl­tözködni, mint, az iparosné, — az iparosné úgy akar öltözködni, mini a hivatalnoknő, a hivatalnokné úgy akar öltözködni, mint a hivatalfő neje, — ez meg, mint a ban­kámé. IgHZ-e vagy nem ? Az élet azt feleli : igaz. Legfeljebb úgy korrigálja meg ezt a láncot, hogy : a hivatalnokné úgy akar öltözködni, mint a munkásnő, ez meg, mint a bankárné. Mert manapság a munkás felesége jobb módú, mint a hivatalnokné. Szóval, röviden : ma a nők anyagi erejűkön felül akarnak öltözködni. HaX-nó fején harminc pengős kalap van, Y-né (ha­bár jóval szegényebb), szintén harminc

Next

/
Oldalképek
Tartalom