Balatonvidék, 1910 (14. évfolyam, 27-52. szám)

1910-12-18 / 51. szám

2 BALATONVIDÉK 1910 december 18. gyitását. Ami annál könnyebb, mert a diágnózis adva van. A baj oka ismeretes. Eltávolíttatván az ok, ön­ként megszűnik az okozat is. Helyes birtokpolitika a legjobb ellenszer ! Ott, ahol a nagybirtokos a vergődő kisember ütőerén tartja a kezét s érző szivvel bajainak gyó­gyítására siet, nincs ok s nincs is félni való az okozattól sem ! Ha a kisgazdának még kisebb birtoka a fölzbirtokos uraság nagy­lelkűsége folytán csak 1—2 holddal is bővül : nemcsak a csüggedő bi­zalma és munkakedve éled, de a kivándorlás és minden rendellenes mozgalom is már csirájában megszű­nik és elfonnyad ! Ezt a népmentő birtokpolitikát látjuk mi itt közvetlen közelünkben ! Itt a ragyogó főúri kastélyban. Mely­nek fényes nagyterme csak nemrég visszhangzott a felsegített kisgazdák őszinte hálaszavaitól! Ahol a kas­tély ura érző szivvel segit, ott meg­elégedett szivek dobognak a kuny­hókban és az egy kéményes kis­gazda lakokban. Ott nincs talaj, mely túlzások befogadására alkal­mas lenne! Festetics Tassilo gróf ur őnagy­méltósága példát adott! Uradalmai­nak védőszárnya alatt a kisgazda is boldogulhat. Erről értesítette an­nak idején egyik parcellázásban ré­szesült kisközségben a szervezkedő kisgazda pártot e sorok irója. Es a szervezkedő kisgazda párt elismerő szavak kíséretében bevonta bonto­gató szárnyait ! A község határa megbővült s a kisgazdalakok elége­detten füstölögnek! Van mit a tejbe apritani, van megelégedni való is ! A meleg szivek megértik egymást! Somogyi A vármegye közgyűlése. E hó 12-én tolyt ie a vármegyén a közigazgatási bizottság tagjainak megválasz­tása, amely eredményét tekintve, élénken bebizonyította, bogy a vármegyében terro­rizáló Justh párt egyszer s mindenkorra el­vesztette a talaját. E választás alkalmával a megye egész közönsége a 67-es alap mel­lett foglalt állást s a lezajlott választási nap a terror alkonyatát, harangozta be oly értelmesei', hogy azt csak a süketek nem hallják. És ez a tény tagadhatatlanul meg­nyugvást kelt a vármegye értelmiségének körében. A Justh-párt bukásának oka a gyenge felfogásokban gyökerező egyenet­lenség volt, amely bár a kulisszák mögött játszódott le, hatása és jelenségei a beava­tottak előtt nyilvánvalóvá lőnek. Szóval megtörtént a választás. A köz­igazgatási bizottságban öt tagnak lejárt a megbízatási ideje. Ezek között Barca László egészségi állapotára való hivatkozással le is mondott, megválasztása evetére is. Erde­mének méltatására Kroller Miksa dr. apát szép beszédet mondott • Hely ébe ifj. Taráuyi Ferenc dr.-t választották meg. Több szava­zatot. nvert, erie még Nagy László és Szi­yethy Elemér di;. Batthyány József gróf, Éitner Zsigmond, Csertán Károly, Bogyay Máté tagokat újra megválasztották. A sza­vazatok során Csertán 160 voksot kapott, Eitner 140-et (akinek megválasztatása ez­úttal csak azért sikerült, mert Sümegről bejött párthívei csak egyazemél}'es szavazó­jegyeket, adtak adtak le, bogy így a vok­sukkal más jelöltet ne kelljen támogatniok), Bogyay Málé és Taráuyi Ferenc 125—125 szavazatot kaptak. Ellenben a Justh-párt egyik legjobban erőszakolt jelöltje, Tamás János eltiint az ismeretlenség homályában. A jegyzői karban is volt, választás 1. osztályú aljegyzőnek, a nyugalomba ment Vizy Géza helyébe versenytárs nélkül egy­hangúlag megválasztották Czolor Mátyást. Helj'ébe II. osztályú aljegyzőnek Szeliánszkv Nándort Polgár Ferencoel szemben. III. osztályú aljegyzőnek Cséry Bálintot Balog Endrével szemben, akiknek több szolgálati idejök is van már. Erre nézve igen érde­kes felszólalást tett Hajdú Gj ula dr., utalva egvuttal Koller Istvánnak egyik tavalyi felszólalására, hogy a házalás, kilincselés szűnjék meg melyre határozatot is hoztak akkor — ez nlkalommal se számítson tehát a só^orság, komasá^, atjafiság, hanem je­lentse ki az elnöklő alispáu, hogy kinek van több szolgálati ideje s e szerint kinek nek vau több érdeme és nagyobb ráter­mettsége. Ez ellen felszólalt Csertán Ká­roly, hogy a szavazás már el vau rendelve s nem lehet ujabb határozatot, provokálni. Az eredmény az idősebb szolgálattevőkre dőlt el kedvezően. A törvényhatóság tor­nácin és pitvarában épen ugy, mintáz or­szágház folyosóján, élénk társalgasok foly­tak itt is. Az ellenzéki tagok igen rossz néven vt-tték, hogy a Sümeg és Nagykani­zsa vidékebeliek vagy nem jöttek e), vagy nem szavaztak párt.beliekre ugy, amint várni lehetett volna. A Kath Népszövetség tagjaihoz. A Kath. Népszövetség december havi füzete megjelent s a kézbesítést a csoport­vezető urak megkezdték. Az utolsó jelent meg ez évben a kis füzetekből, melyek ha­talmas eszközei voltak a Népszövetség or­szágos működésének. Ezek által igyekezett a Népszövetség tagjainak uj ismereteket nyújtani ; hitünkhöz, vallásunkhoz való ra­gaszkodást és hűséget szivükben ápolni ; tanítással, tanáccsal igyekezett visszaszol­gálni a csekély évi tagdijat, az 1 koronát. Hiszen hányan vették igénybe csak a jog­védő iroda ingyenes eljárását ügyes-bajos dolgaikban, s nem egyszer a csekély lag­dij fejében nagyobb anyagi előnyhöz jutot­tak ! Valóban nagy lelkiismeretességgel megtett, a Népszövetség tagjai érdekében mindent, amit emberileg szólva megtehe­tett s hisszük, hogy ezt. egj'etleu tagtár­sunk sem vonja kétségbe. A Kath. Népszövetség azért alakult, hogy szervezze és tömörítse a nép fiait a maguk természetes és törvényes vezetői kö­rül, akik felvilágosítást adnak minden kőz­ést magánérdekű dologban. Ilyenek a nép­könyvtárak, uépies mintagazdaságok, adó­elengedések, katonai és egyéb kedvezmé­nyek, állami szőlővessző, gyümölcsfák s vad csemeték ingyenes kérése', aggkori el­látás, állami éle'biztosítás, munkásházak se­gítése, érdemes cselédek jutalmazása, legelő­javítási államsegély, apaállatok előnyös be­szeizése, mind olyan törvényekbe foglalt állami kedvezmények, a melyeket ma épen a legjobban reájuk utalt kiséuiberek csak akkor nem veszuek igénybe, ha nincs róluk tudomásuk. pen self supporterek, páratlan elhatározott­sággal és kitartással vállalják el a külöu­bözőbb munkákat, hogy neveltetési költsé­güket megkeressék. Elismert dolog, hogy leánytanulónak sokkal nehezebb a helyzete, mint a fiatalembernek, jólehet a leányta­nulóknak sok természetes női foglalkozás­ban van módjuk válogatni, de azok fog­lalkozása rendszerint nem fizettetik meg oly jól. Mindazonáltal vasakarattal, miut a milyennel az amerikai leányok rendelkez­nek, ők is «Working their vagy through college», áttörik magukat a diák éveken. Amerikai tartózkodásom alatt a«Young Men's Christiau Association» nevű clubnak vagyis a keresztyény legényegyesületnek voltam tagja. Nemcsak az Egy. Államok­ban, hanem Canadában is, sőt az angol nyelvű társadalomban a világon mindenütt van háza a clubnak, a tagság bárhol érvé­nyes. A legtöbb egyetemi városban a club háztartásában leánydiákok tartják Üzemben az éttermet, konyhát. E leányok pedig tagjai a «Young Women's Christiau Asso­ciationnakt vagyis a keresztyén leányegye­sületnek, mely a férfiakéhoz hasonlóan van szervezve. Nevezett clubban bő alkalmam nyí­lott a leánydiákok pénzkereseti módjait tanulmányozni, s bámulni azt az erös aka­ratot, páratlan munkabecsülést, szilárd jel­lemet, melyről az amerikai leáuydiákok ne­vezetesek. Valóban nem tudom, kedvessé­güket-e, szépségüket-e vagy jellemüket cso­dáljam jobban. Chicagóban egy leányegyetemi hall­gató a napnak bizonyos óráira magán csa­ládnál vállalt házi munkát, ezzel kereste meg élelmét és laká.-át. Ruházatát és zseb­pénzét pedig ruhafoltozással és stoppolás­sal szerezte meg. Az egyetemi hirdetési táblán többször olvastam ily hirdetéseket . • Mending and darning neatly doue. Leave your order. Work called for and delivered. Prices reasonables.« Vagyis foltozást ós stoppolást csinosan végzek. Adj megren­delést. A muukáért beszólok és elvégezve átadom. Méltányos árak. A h-Hetéshez mellékelten pedig ott függött egy megren­delési könyvecske. Természetes, hogy én is írtam bele megrendelést csupa kíváncsi­ságból és a munka a kórt árért tényleg gondosan volt elvégezve. Nagyon sok diákkisasszony igy stop­polja magát keresztül az egyetemi éveken, s talány volt, előttem, hogy tulajdonképen mikor volt idejük tanulásra. Csakhamar erre is rájöttem. Öt-hat leány dolgozik ké­zimunkával, egy tár»uk pedig hangosan ol­vassa nekik a leckét s ezt a felolvasót kö­zösen fizetik, mert hiszen ez a «Mentor» szintén self supporcer. Általában a helyi viszonyok és körül­mények szabják meg, hogy az amerikai diákkisasszonyok miféle munkával keresik kenyerüket. Kisebb városkában, mint pl. Oberlinben, a diákkisasszonyok magánhá­zaknál foglalnak állást, mint szakácsnő, szobaleány, varrónő, nevelőnő stb., mely munkáknál ők óránkint 10 centet kapnak (50 fillért), viszont, ők a lakás és kosztért hetenkint 4 dollárt, (20 koronát) fizetnek. Azért a dollárért vagyis egy heti lakás és kosztért óránkint 10 centes munkabér mel­lett 40 órát, vagyis öt napon keresztül 8-8 órát kell dolgozniok avagy nyolc napon keresztül 5-5 órát. Legtöbbször két rátá­ban dolgoznak, reggel és este, ugy, hogy napközben egyetemre járnak. Ezen felül még ruházatot és egyéb mellékest is kell keresniök. A munka tehát elég nehéz, a kereset pedig sovány. Több amerikai leányiskolában megkí­vánják a szervezeti szabályok, hogy növen­dékek háztartási munkával foglalkozzanak. Igy pl. Holyokeban legalább 1 órai mun­kát kell minden leánj'nak teljesíteni, de ezzel a leányok fejenkint több mint 100 dollárt keresnek évenkint. Ezt a rondszert • Domestic system»-nek nevezik. Kaliforniában női kézimunka-tanfo­lyam is van az egyetemmel kapcsolatban, ez az u. n. «Hearst Lomastik Industry», hol a növendékek óraszámra fizetést kap­nak. Különben nemcsak házi munkával, hanem a különfélébb foglalkozással kere­sik a diákkisasszonyok itt is megélhetésü­ket. Seatle-ban az «Alaska-Jukon Pacifio kiállítás alkalmával az utcán találhoztam egy diák-kisasszonnyal, aki az estéli órák­ban szépirogalmi folyóiratokat árusított,

Next

/
Oldalképek
Tartalom