Balatonvidék, 1910 (14. évfolyam, 27-52. szám)

1910-12-18 / 51. szám

1910. november 27. BALATONVIDÉK fi Van sok olyan közszolgálati pálya, a melyre elemi iskolai előképzettséggel is reá lehet lépni s rajta boldogulni. Ilyenek a földmi ves, vincellérképző, erdőőri, tej keze­lői, kert,munkás, méhészeti, baromfikezelési, pincemesteri fanfolyamok, amelyekre jó tö­rekvésű értelmes szegény fiuk ingyen is felvehetők államköltségen. Ezeket ma a nép szélesebb rétegei nem is ismerik és igy sokszor épen a legérdemesebb fiuk nem is pályáznak reájuk. Továbbá sok gazda áldozatot is hozna azért, hogy adósságokkal terhelt kisbirto­kát tisztán örökítse át gyermekeire, de fel­világosító alkalom hijján nem nyer tájéko­zódást arról, hogyan lehet életbiztosítás ut­jáu, az előbb-utóbb bekövetkezendő halál esetére tehermentessé tenni a család ingat­lanait ? Ma már aggkori rokkantság esetére is kevés áldozattal biztosit hat magának min­den muukás nyugdijat, vagy életjáradékot, gyermekeinek pedig nevelési, kiházasitási vagy üzletkezdési tökét. Azonban a nép e részben majd kizárólag a kapzsi ügynökök megbízhatatlan tanácsaira lóvén utalva, épen a legóvatosabb családapa inkább sem­mit. sem tesz, csakhogy be ne csapódjak. A vállalkozási szellemet és az egyszeiü földmives ember ügyességéből is kit^llő ke­reskedelmi érzéket szintén csak a vezetők­kel való gyakori érintkezés fejlesztheti ki Ha aztán bevonják a népszövetségi kör tár sas munkájába az ifjúságot, is, sőt az asz­szonyokat is, akkor apák tapasztalata és jó példája becses örökségképen átszáll nemze­dékről nemzedékre és az öregek nyomába hágó uj emberöltő különb lesz elődeinél. Kétségtelen, hogy a mai közállapotok azért fajultak el ennyire, mert nálunk ed­dig keveset foglalkoztak a népnek kor­szerű gazdasági kineveléséve], különösen avval, hogy megtanuljon ugyanazon a inti darab földön okkal-móddal többet, szebbet jobbat, olcsóbban ós értékesebben termelni és igy munkája után nagyobb jövedelem­hez jutni. Bizonyára szebb világ virrad reánk, ha a nép a termelésben, fogyasztás­ban és értékesítésben korszerűen kioktatva, maga veszi kezébe a saját boldogulásaink gyeplőjét és azoknak tanácsa utáu indulva, a kiket a Gondvi elés kegye rende t ki az ő helyi vezetőivé, a korszerű haladás, szer­vezkedés, kölcsönös támogatás és állandó önképzés fegyverzetével felvértezve, biza­lommal küzködik a szebb jövőért, hazája és családja boldogulásáért. Akik tehát Mátia országában ember­séges megélhetést, ós nyugodt, fejlődést akar­nak biztosítani maguknak és fiaiknak, lép­jenek be a Kathoükus Népszövetségbe és használják fel annak jóakaratú gazdasági tanácsait. a keszthelyi szervezet tagjainak szá­ma 1910-ben több mint százzal szaporo­dott, kik 24 csoportvezető vezetése alat.t voltak, A tagok száma ez évben 456 volt, kik a csoportvezető uraktól megkapták pontosan a havi füzeteket és az 1911. évre szóló napiért. Az ingyenes jogi tanácsot Bozzaj' József dr., a Népszövetségnek Keszt­helyen lakó ügyvédje adta a feleknek és az országos Központtal folytonos érintke­zésben volt. A decemberi fűzetekkel a csoportve­zető urakhoz ideiglenes tagsági nyugtákat küldött, a helyi intézőség. Eddigi tagjain­kat kérjük, .szíveskedjenek azt töük kivál­tani s ÍL-y a jövő évre is a Népszövetség táborába sorakozni. Az egybegyűlt tagsági dijaknak a Központba való beküldése után az 1911. évre szóló rendes tagsági igazol­ványok a januári füzettel lesznek kézbe­sítve. Lépjünk be ismét, mindnyájan, szerez­züuk minél több uj tagot, uiert ezáltal a keresztény ós hazafias ügyet szolgáljuk. A nők rendszerint nem törőd­nek az emésztéssel és bélműködésük rendben tartésával és mikor ennek következtében már sokat szenved­nek gyomorbajokban és hosszantartó székrekedésben, valami haszontalan és gyakran ártalmas pirulákkal akar­nak magukon segíteni. A ki már sokféle hashajtószert használt, nem talál elég dicsérő szót a valódi Ferenez József-keserü­vizre, oly annyira felette áll e ter­mészet-teremtette gyógyvíz az álta­lában használatos hashajtószereknek. Ezt tapasztalta dr. Lefévre ameri­kai orvos is, mikor egy érdekes esetből kifolyólag következőkben szá­mol be : »A természetes Ferencz József-kesei üviz egy áldott állapot­ban levő asszony eldugulásánál oso­daképen hatott. Rögtön megszün­hogy beiratái diját megszerezze, mások a kiállításon mint baby incubator, mások csirkeköltő gépek gondozóikónt, vagy mint elárusitónők, kalauzok, gyümölcs- és alko­hol ellenes italok kimérői keresték nevelte­tési költsógöket. Sokan mint tánctanítók és énekesnők, festők és rajzolók keresik kenyeröket Badcliffe és Barnhard egyetemeknek a férfiakéhoz hasonló munkaközvetítő iro­dájuk van a leányoknak is. Általában női tanulók számára nehezebb jövedelmező fog­lalkozást találni, mint férfiak számára. Ál­talános a meggyőződés, hogy míg fiatal­embereknek jobban módjukban áll igényeik szerint a jövedelem emelése, addig a leány tanulóknak legtöbbnyire igényeiket kell korlátozniok keresetükhöz mérten. Beszé­dükről sokkal nagyobb bátorságot, kitar­tást, önmegtagadást kiván a diákélet küz­delme, mint férfiaktól. Minden esetben, mint azt a 3'ale i egyetem titkárától hal­lottam, hogy a tanuló, ki önerejéből tartja fenn magát, tanuló éveiben nehéz harcot viv az élettel, de mégis évről-évre többen próbálkoznak meg ezzel az élettel. Mit gondol tisztelt olvasóm, vagy ol­vasónőm, vajon azok, kik a munka-alkalom beceficiumát élvezik tanuló éveikben, nem leszuek-e odzettebb, függetlenebb harcosai az életnek azoknál, akik az alapitványos puha ágyakból kikelve, kegykoszton fel­nőve, a lekötelezettség érzetével lépnek ki az életbe ? * Az amerikaiak nem kegyes alapít­ványt, hanem muukaalmat nyújtanak a fiatal generációnak. A szülőktől örökölt s az iskolák által nevelt munkatisztelet ós szeretet válik a táisadalmi jólét egyik alapkövévé s a politikai függetlenség egyik biztositékává. A gazdaságilag független diák politikailag is független lesz a fiérfi­korban ! Ugy mondják. cin the education of her people lies the safety of the Country» mondja Carne­gie, vagyis a nép nevelésében rejlik a haza jólétének egyik biztositéka. Ez nemcsak Amerikában igazság, hanem Magyarorszá­gon is. tette a hányást és a belső szerveket az egész terhesség alatt rendes ál­lapotban tartotta.* Aki nem birja az igazi Ferencz József keserű vizet gyógyszerésznél, vagy fűszeresnél beszerezni, az ren­delje meg levelezőlapon közvetlenül a Ferencz József-források szétküldési igazgatóságánál Budapesten. HÍREK. — Jótékony adományok. Az irgalmas nővérek intézetének kórházi karácsonyfá­jára minden esztendőben kegyes adomá­nyokkal szokott hozzájárulni a keszthelyi társaság több előkelő tagja. Az idén az adakozók sorát gróf Festetics Tassiloné őkegyelmessége nyitotta meg 20 koronás adományával. Hasonló nemes intencióból adakozott Mojzer György dr. 10 koronát, és Gönczi Ede főgimn. tanár 10 koronát — A Balatoni Szövetség gyűlése. A Balatoni Szövetség választmánya vasárnap délelőtt Budapesten gyűlést tartott, Óváry Ferenc dr. országgy. képviselő elnöklete alatt. A választmányi ülésen a legfonto­sabb balatoni kérdéseket intézték el. Leg­nagyobb érdeklődést keltett a balatoni villa­mos világítás kérdése. A jelentés szerint sokkal nagyobb az érdeklődés, mint amire a tervezők .számítottak. Eddig ugyanis kö­rülbelül 100.000 koronányi viüamosáraui fogyusztást jegyeztek. Bejelentették azután, hogy a vízvezeték és csatornázás a fürdő­iepeken egy magyar cég által elkészítte­tett. A tihanyi remetelakboz vezető utat a szövetség kiépíttette, Elhatározták, hogy a fürdővendégek névsorát, hetenkint a Bala­toni Szövetség fogja kiadni. Még számos apróbb ügy elintézése után a választmány Ováry Ferenc dr. elnöknek elismerését fejezte ki és a szövetség közgyűlésének idejét 1911 január 29-re tűzte ki. — Egy fiatal pap halála. Egyházme­gyénk egy apostoli lelkületű ós fáradiiat­lan buzgalmu fiatal papjának éleiét oltotta ki minap a kérlelhetlen halál. A halott, Csepinszky László, ki hét évi lelkes fárad­ságot, nem ismerő munkásságával és igazi papi életével mintaképe volt. a fiatal pap­ságnak. Hat évig volt a babócsaiak káp­lánja. Valósággal rajongtak érte, ugy sze­rették. Tavasszel került Kaposvárra. Itt is ritka lelkiismeretességgel teljesítette köte­lességeit. A nxgy munka azonban auuyira igénybe vette szaervezetét, hogy állásától való felmentését kellett kérnie, amit egy évre meg is kapott. Csak egy két, hétig gyógj'kezeUiette magát, mert, a halál elra­gadta. Nyugodjék békében. — Közgyűlés. Keszthely nagyközség képviselőtestülete december hó 19-én d. u. 2 órakor a községház tanácstermében rend­kívüli közgyűlést tart a következő tárgy­sorozattal: 3. Balatonfürdő kibővítésére be­adott, ajánlatok s ezzel kapcsolatosan Hof­mau Arnoldnak a fürdő bérbeadására vo­natkozó indítványa. 2 Helypénzszedési jog bérbeadására tartott árverés eredményéről előljárósági jelentés. 3. Singer Szerén és Pető Elza kérelme tanítónői fizetésük fel­emelése iránt. 4. Illetőségi ügyek. — Szilveszter este A Keezthelyi Ipa­rosok Dalköre régi szokása szerint, az idei szilveszter estét, is lefoglalja magának. Már évek óta az Iparosok Dalkörének ezen mu­latsága szokott a legsikerültebb lenni vala­mennyi hangverseny között s e jó hírnév­Karácsonyfa díszek és karácsonyi ajándékok óriási nagy választókban kaphatók Sujánszky József könyv- és papirkereskedésében Keszthelyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom