Balatonvidék, 1910 (14. évfolyam, 27-52. szám)

1910-12-18 / 51. szám

4 BALATONVTDEK 1910. december 11. nek megfelelően az idén is éléulc érdeklő­dés fogadja a rendező-bizottság ide mellé­kelt műsorát. Műsor : 1. Népdalegyveleg, Arany Jánostól, énekli a Dalkör. 2. Cha­ininade : Zingara, zongorán előadja Mauo­vill Irma urleány. 3, Balatoni rege, irta Lányi Viktor, megzenésítette Pető Imre, előadja a Dalkör. 4. Debussy : 3 extraits de la Suite cCbildren's Corner» zongorán előadja itj. Scbadl János ur. 5 a) Beetho­ven, Románc Gdur. b) Hubay Jenő csárda jelenetek. 5. szám. Hegedűn előadja Sándor Zsigmond főmérnök ur Zalaegerszdgről, zongoráu kiséri Szeless Jánosné urasszony. 6. Másodszerelem, verses mese, irta és fel­olvassa Hant ke Emil p. ü. titkár ur Zala­egerszegről. 7. Szomorú fűzfának. . . Nép­dal Hubertől, énekli a Dalkör. A meghívó­kon jelzett helyárak szerint az első 6 sor és oidalszékek ára 3 kor., a többi sor 2 kor., állóhely 1 kor. A jegyek kaphatok Sujánszky József könyvkereskedésében és Gál Nándor cipészüzietében, ahol már is szép keresletnek örvendenek s igy alapos a remény arra, hogy az idei hangverseny eredmény tekintetében felül fogja múlni az összes eddigieket. — Nagy birtokeladás. Hertelendy Jó­zsef vindornyalnki birtokát 400.000 koro­náért megvette a nagykanizsai népbank. A birtokot parcellázni fogják. — A jótékony nőegylet köréből. A jó­tékony nőegylet tea-esté|ye alkalmából fe­lülfizetni szíveskedtek : özv. Pap Sáudorné 10 K. Ejury Nándor 6 K. 40 f. Bozzay Pálné 6 K. N. N. 6 K. 32 f. Özv. Veháp Ferencué, N. N. 4—4 K. Neményi Miklós 3 K. 80 f. Berzsenyi Gyula 3 K, Rosen­berg Béla 2 K. 60 f. Strausz Miksáué 2 K. Biró Pál 1 K. 60 f. Kölgyessy Gyula 1 K. 60 f Dunst Ferenc dr. 1 K. 40 f. Berkes Ottó 1 K. 20 f. Brierné 80 f. Simon Ernő dr. 60 f. Fizáry Alajos 40 f. Kozák Lajos dr. 40 f. Összesen 56 K. 12 f. A bevétel­nek az egyletet illető része kitett 106 ko­ronát, ugy, hogy az estély, a felül6zetések­kel együtt, tisztán 162 kor. 12 fillért jöve­delmezett a nőegyletnek. Fogadják a tisz­telt felülfizetők és a jelenvolt közönség, uemkü önben a közreműködő hölgyek a keszthelyi szegények és árvák nevében há­lás köszönetét a jótékony nőegyletnek. A tea est.élyt a farsang folyamán megismétlik. — Református istentisztelet. Kádár Lajos uagykanizsai ref. lelkész f. hó 26 án, karácsony másnapján délelőtt 10 órakor Keszthelyen az állami polgári leányiskola emeleti nagytermében az uri szent vacsora kiosztásával istentiszteletet tart. — A <Georgikon> kör első szakülése. Folyó hó 15-én tartotta a magy. kir. guzd. akad émia kebelében fennálló <Georgikon» gazdasági köt első szakülesét a Hungária nagytermében- Tóth Lajos a kör ezidei el­nöke nagy érdeklődés közepette nyitotta meg d. u. 5 órakor a gyűlést. Elnöki meg­nyitójában kifejtette a kör célját, megne­vezte álláspontját — a kollégiálitás növe­lése és az ambíció fejlesztése kulturális és szociális téren, — melynek szellemében akarja a kört vezetni. Ugyancsak ő nyi­tót,ta meg a felolvasások sorát is : cMező­gazdaságunk és a szooiálizmus» cimü érte­kezésének I. részével. Ezen tetszéssel ós a szaktanár ur részéről nagy elismeréssel fo­gadott értekezésnek célja volt kimutatni, miként vonták be az intemaoionálisták szer­vezetükbe a mezőgazdasági munkásokat. A programm második pontját Perendi Imre III. é. h. vezetésével egy vitakérdés ké­pezte: <Helyónvaló-e a soronkivüü előlép­tetés a gazdatiszti pályán ?> A vitakórdós aktuálissága miatt sokan hozzászóltak a kérdéshez Perendi Imre, a vita vezetője a vitát egy tisztult.abb felfogás szellemében vezette, mely szellem, ha átjárja majd ha­zankat, kivihető lesz a gazdatisztek jobb helyzete s akkor majd az igazi érdem nyeri e jutalmát. A kérdés vitatásában résztvet­tek : Christophory János és Tóth Lajos III. é. h., Pfitzner Tódor és Rajczy Géza II. é. h. és Csók Lajos I. ó. h. Az életből vett tapasztalataikkal igyekeztek a kérdés egyes oldalait megvilágítani ós helyes irányelve­ket peditettek meg a gazdatiszti állások be­töltésének reformjára nézve. A tanári kar­részéről Sparszem Pál ny. tanár ur is hozzá szólt a vitához, ki szintén a jobb jövőbe vetett reménnyel boncolgalta az elhangzot t nézeteket. Végűi még Hoffmann Ferenc dr. szaktanár ur szólt nagy tetszés közi » vi­tához. Hozzászólása, mely minden porciká­jában uiagáuviselte a tisztultabb felfogás, a praktikus életfelfogás jellegét, szintén oda konkludált., hogy a magyar gazdák szellemének megváltozása, jobbrafordulása meg fogja szülni azt az álláspontot a gaz­datiszt számára, melyet ez becsületes mun­kájával méltán követelhet magának. — A vitában kimerült kedélyeket az akadémia zenekara vidította fel, mely pár klasszikus és magyar nóta nagy tetszéssel fogadott előadásával véget is vetett a gyűlésnek. — A jótékony nőegylet a jelen hót folyamán 100 szegénynelí tűzifát, adomá­nyozott Jövő héten következik a karácso­nyi pénzadományok kiosztása és 34 árva fel öltöztetése. — Karácsouyfa-ünnepély. Községi el­iskolánkban az idén is tartanak szép kará­csonyfa-ünnepélyt. amely szombaton d. u. 2 órakor kezdődik a fiúiskolában. A gyer­mekekhez Major György hitoktató fog be­szédet intézni. Az ünnepélyre szívesen lát vendégeket, az igazgatóság. — Rakovszky Béla. A bankjavaslat tárgyalása alkalmával a néppárt hivatalos szónoka Rakovszky Béla képviselőnk lesz. — Építkezések Hévizén. Héviz áldozat­kész bérlője, Reischl Vencel ur, az idei téli szezont is szokása szerint, arra fordítja, hogy az országos hiiű fürdőhely külső ké­pét. emelje s e célból számos uj épületet tervez, amelyek tavaszra mind tető alá ke­rülnek. Többek között egy lakóház épül tiz szobával és egy 40 személyre számított szálló barak. A fő sétány déli végén a posta­hivatal ós a fürdőigazgatóság palotája épül homlokzatával a sétány felé fordulva, mely a fürdőhely egyik látványossága lesz. Eb­ben az épületben fog elhelyezést nyerni a poslakirendeltsóg amely a jövő szezonban fokozott létszámmal fogja a növekvő for­galmat, lebonyolítani. Kiegészítést és meg­nagyobbitást nyer az I. osztályú fürpőépü­let, melynek régi része lebontás utáu újra építtetik s két uj sarokkupolájával az egész­hez annak méltó befejezéseként harmoniku­san fog simulni. — Karácsonyi szünet iskoláinkban. E hét utolsó uapjain megkezdődnek iskoláink­ban a hivatalos karácsonyi szünnapok és tartanak január hó 2 ig bezárólag. Csak az elemi fiu iskolának lesz hosszabb szabad­sága (jan. 10.), mert a tanítók a népszám­lálás megejtósével lesznek elfoglalva. — Pályázati hirdetmény. A «Dunán­tuli Dalosszövetsógi pályázatot hirdet ere­deti magyar, férfi négyes karokra és pe­dig : I. Nehéz műdal niintadalárdák ós olya­nok részére, melyek első dijat már nyer­tek. Jutalma : 200 kor, II. Műdal magas színvonalon álló dalárdák részére. Jutalma: 170 kor. III. Népdal átirat, vagy hasonló nehézségű szabad compositió. Jutalma: 130 kor. IV. Nepdalegyveleg. Jutalma: 100 K. A szöveget a pályázó magyar szerzőtől szabadou választhatja ; a dallam eredeti legyen. A pályaműnek zenei kidolgozás te­kintetében szabatos, magyar ritmussal, ma­gyar szellemmel kell birnia. Előadása tul­ságosan hosszú időt ne vegyen igénybe Az idegen kézzel irt és jeligés levéllel ellátott pályaművek vezérkönyv alakban és mind a négy szólam külön-külön is leirva, 1911. április l-ig a Dunántuli Dalosszövetség al­elnökéhez, Horváth Zoltánhoz Veszprémbe cimzendők. Pályázhat minden magyar hon­polgár. A pályamüvek el, vagy el nem fo­gadása fölött, a Szövetség rendes biráló bi­zottsága dönt, amely bizottság tagjai sem díjra nem pályázhatnak, sem ajánlás végett saját szerzeményüket a bizottsághoz be nem küldhetik. A palyanyertes művek a Szövet­ség tulajdonát képezik, mig a többi mű a szerzők rendelkezésére letz bocsátva, A pályázat eredményéről a <Zenelap»-ban, valamint a napilapokban fog a Szövetség beszámolni. Veszprémben, 1910 december 10. A Dunán'uli Dalosszövetség választmá­nya. Övári Ferenc dr. szövetségi elnök. Horváth Zoltán, a szövetség titkári teen­dőivel ideiglenesen megbízott alelnök, — Tisztviselőtelep a Balaton mellett­A most Budapesten újonnan alakult ház" épitő társasag a keszthelyi tisztviselők ve­zetőivel érintktzésbe lépett az iránt, hogy részükre Keszthelyen, a Balaton mellett családi házakat épit, oly összegben, hogy a lakáspénzből kilelik az egész amortizáció. Miután Keszthelyen a nagyszámú aktiv tisztviselő mellett, néhány száz nyugdíjas tisztviselő is lakik, a terv igen nagy visz­hangra talált. Az ügy, melynek élén Bog­nár Imre adóügyi jegyző áll, már annyira érett, hogy jövő héten Keszthelyre érkezik a társaság megbízottja s az illető faktorok­kal szorosabb érintkezésbe lép. A hangulat szerint. Ítélve, a terv kivihet,5 lesz. — A Hungáriában működő villanyos színház mai műsora a következő. 1. Bival­verseuy. 2 Kató hurcolkodni segit. 3. Fa­usztatás. 4. Bodó képe. 5. A párbajozó nő. 6. A tejes üveg. — Egy állítólagos <Müvészotthon.> A Művészház művészeti egyesület, mely tud­valevőleg a múltban üzleti összeköttetésben áUott, egy Magyar Művészeti Részvénytár­saság nevü műkereskedő céggel, ideiglene­sen Budapest,, Vj., Városligeti fasor 6. sz. alá tette át kiállítási helyiségeit. A Magyar Művészeti Részvénytársaság most eddigi cége mellé felvette a «Mű vészotthon» ne­vet, az egyesület régi, Váci-utcai kiállítási helyiségeiben e cini alatt kiállítást rende­zett s arról az egyesület tagjait a birtoká­ban maradt tagsági névsor alapján körle­vélben is értesítette. Tekintve, hogy a cég újonnan felvett cime a Müvészházzal való összetévesztósre adhat, alkalmat, a Művész­ház ezúton figyelmezteti tagjait ós a mű­pártoló közönséget, hogy az egyesületnek a Müvészotthon Magyar Művészeti Rész­vénytársaság céggel semminemű összeköt­tetése nincsen s HZ úgynevezett «Művész­otthon» nem művészeti egyesület, hanem mint műkereskedő üzlet, az emiitett rész­vénytársaság magán vállalkozása. Tekintve, hogy az emiitett műkereskedői cég «Mű­vészotthon» néven bejegyezve sincsen, a Művészház igazgatósága megtette a törvé­nyes lépéseket, hogy a cég a megtévesz­tésre alkalmas ós jogtalau cim használatá­tól eltiltassék, A művészeti egyesületek most a Magyar Képzőművészek Egyesüle­téhez, mint legfőbb fórumokhoz fordultak, hogy a különböző műkereskedői cégek hangzatos jelszavak alatt történő visszaélé­sei ellen orvoslást, a a közönség megkáro­Legszebb Hardcsonpi és ujét>i l^épeskpekzőlapol^ ^ap^atól^ Sujánszl^> Józsefnél Keszthelyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom