Balatonvidék, 1910 (14. évfolyam, 1-26. szám)

1910-05-29 / 22. szám

1910. május 29. BALATONVIDÉK gos fényáradatban úszott. Goldmark, az agg mester maga is családjának és tisztelőinek körében éjfélen tul volt a Hullám terra­szán, ahonnan gyönyörűséggel nézte a pazar illuminációt. * * * Közöljük még az ünnepélyre vonat­kozó következő két levelet, : Nagyságos Nagy István városbíró urnák Keszthely. Nagybátyám, Goldmark Károly ne­vében ós megbízásából intézem e sorokat. Nagyságos Uramhoz. Az ünnepély fényes sikere felett ér­zett köszönetét és háláját nagybátyám illő formában fogja kifejezésre juttatni, mihelyt fáradságától kissé magához tért"; most csak az a kérése, hogy a küldött­ségek és koszorú adományozók nevét velem közölni ós az esetleg beérkezett üdvözléseket nekem beküldeni szíves­kedjék. Szíves fáradozásáért előre is hálás köszönetemet kifejezve maradtam teljes tisztelettel Goldmark Sándor. Keszthely város Tekintetes Tanácsának ! A keszthelyi Goldmark-ünnepély után legelső és legkedvesebb kötelessé­günknek tartjuk a Tekintetes Tanácsnak hálás köszönetet mondani a kitűnő fo­gadtatásért ós szívélyes vendéglátásért,, melyben társaságunkat részesítette. A lezajlott kulturünnep az ügy je­lentőségéhez méltó előkelőséggel és ün­nepélyességgel rendeztetett, s felejthetet­len emléket vésett lelkünkbe. Fogadja a Tekintetes Tanács rend­kívüli nagyrabecsülésünk nyilvánítását, mellyel maradtunk Budapest, 1910. május hó 24 én Kitűnő tisztelettel Willmonth Bódog Kerner István titkár. elnök. Goldmark Károlyról. Elmondta a Goldmark-ünnep napján az izr. templomban a szombati istentiszteleten dr. Büchler Sándor. Az imént olvastuk a Szentírás igéjét, mely a jubileumi évet tárta elénk, mely felidézte azt a hajdani bibliai törvényt, hogy aki elszakadt ősi birtokától, attól a rögtől, melyet szentté avattak a mult ese­ményei, az elődök boldogsága s gondjai, az az ünnepi esztendőben térjen vissza oda, hol valaha családi tűzhelye |világitott és újra vallja magáénak azt a földet, melytől a kérlelhetetlen viszonyok vasmarka tépte el. Ily ünnepi esztendőt ül meg most a zeneköltészet világszerte csodált és méltá­nyolt alakja : Goldmark Károly. Aki a ze­nei akkordok varázsával, a hanghullámok szárnyain ezreket ragadott az eszményi szép ós gycnyör birodalmába ; aki remekművei­vel önmagának a soha el nem foszló hirt, másoknak pedig a rajongás, a gyújtó tett­vágy, a vigasszal megnyugvó fájdalom, az édes epedés, a kacagó öröm, a szemlélődő merengés, a csalódás keserűségét legyőző remény érzelmeit szerezte meg; aki lelkünk húrjain oly tüneményes hozzáértéssel tud játszani : az elé, mint egy óriási orches­trumból, melyben a hangszer a sziv és az agy, szimfónia lejt ma szelíden, melynek szövege a mester érdemes élete, zenéje pe­dig tisztelőinek és honfitársainak szeretete, lelkesedése, elismerése, bámulata iránta, de egyben hálájuk Isten iránt amiatt, hogy kifogyhatatlan gondviselésével nyolcvan esz­tendő küszöbére vezette kegyeltjét ós hogy kiváltságos fényes adománnyal áldotta meg, hanem olyanná is tette, mint a pálmát, és a cédrust, mely, ahogy a zsoltár lantosa zengi, idők súlya alatt nem rokkan meg, hanem öregségben is fiatalosan zöldéi és gyümölcsöt, termel. Es hogy ünnepi esztendőt ül a költő, a szülőföldhöz való való vonzalomnak tör­vényét követve, visszatér hozzánk, ide a Balaton selymes tükre mellé, hol bölcsője ringott, hol művésztől faragott emlékkővel váija szülőháza, az az ódon curia, melynek egykori nevezetességét ő öregbitelte, mert hisz aki életre támadt benne, töviseken hetetlen szülőföldön ; midőn jelenléte által megihletve csodálattal tekintünk fel mű­vészi nagyságára; midőn szeretettel köszönt­jük benne a jó embert, az erösakaratu férfiút, aki minden sikerét csak a jó Istennek, meg magának köszönheti, aki immár felérve a hegytetőre, mosolyogva nézhet alá a sze­rencsésen leküzdött akadályokra és végre lelkünk minden érzésével átöleljük a haza védőjét, mert Goldmark Károly, mint 18 éves ifjú, kardot rántott az édes haza sza­badságáért. Kedves Mester! Szeretett honfitár­sunk ! Az egész világ tudja, hogy önnek hosszú pátriárkái életében sok, igen sok szé­ditő sikere volt és hogy egy győztes római imperátor diadalittas büszkeségével tekint­hetett már nem egyszer alá azokra az ez­rekre és ezrekre, akik az ön édes művé­szetétől megittasultak. Az egész világ tudja, h°gy ön szellemi téren akkora hódításokat tett, mint Julius Caesar, vagy Napoleon a harcok mezején; az egész világ tudja, hogy ön e hódításaira mindig büszke lehetett. De nem a büszke diadal, hanem a szeretet az az érzés, amely boldogít. íme, itt mindeu szív­ből, minden szemből, minden arcról a sze­retet sugarai áradnak ön felé, kedves honfitár­sunk, ennek az önzetlen szeretetnek kifolyása ez a szerény, de művészi emléktábla, amely­lyel Keszthely város értelmes polgársága az ön szülőházát akarta ékesíteni, amely ház most már kétszeres jogon Klió bir­toka lett. Hadd hirdesse ez a tábla időtlen időkig, hogy a magyar meg tudja becsülni nagyjait; tud lelkesedni a művészetekért, főleg a zenéért, t amely az égből származik és égbe emel Es most hadd végezem a Sába királynőjének hatalmas karával: Zengjen a hárfa, zúgjon a dobszó, Szállj örömének a csarnokon át: Messze oszoljon a bú, a borongó, S kedvre derítse az ég boruját. Áldd meg a költőt, ég Ura, áldd! lépkedve babért aratva, mint fejedelem vo­nul ma oda, mint, a zene fejedelme, geni­alitásáuak hódításával és dicsőségével. Nem a hely teszi az embert, hanem az ember a helyet — mondják bölcseink. Úgyszintén Goldmark nem a mi városunk vállán, pártfogásából emelkedett a siker magaslatára ; ellenkezőleg, mi vagyunk le­kötelezettjei, mert a Balaton metropolisát ő vonja be nevének sugaraival, ami ne­künk oly kedves és értékes, mint Sába ki­rálynőjének a bibliában felsorolt ajándéka: a fűszerszám, arany ós drágakő. De azért talán mégse vétség a történeti tények el­len, ha városunk ez örömnapon, mint olyan jelentkezik, mely némileg szintén befolyá­solta a költő pályáját, mely az örökkévaló­ságba visz, a balhatatlanok közé, kik nem a feledés futóhomokjába irják nevüket. A folyó, ha medre idővel ki is bő­vül, habár szinét később azok a rétegek adják meg, melyeken megnövekedve végig hömpölyög, mindazonáltal mindig magával hordja forrásának jellegzetes tartalmát. Az a tőzsgyökeres magyar környezet pedig, mely — miként a mester maga állítja — egyedül itt, forrásának helyén, övezte é» azontúl sehol másutt, életében, gyermekko­rának ez a belekapcsolódása a magyar vi­lágba, adta meg bizonyára zenéjének a benne gyakran felcsillámló magyar hangu­latokat, dallamokat. Ezeknek bája, bűvös ereje, mint fiatalságának eleven emléke, mellé szegődött hű kisórőül, mikor elszár­mazott innen, hol magyar volt a légkör, melyben játszadozott, nevelkedett : hozzá­csatlakozott, mint a költözködő madárhoz a dal, melyet az első fészekben tanult, vele jáJt., mint ahogy a partra kivetett kagyló­val a tenger halk morajlása. De zenemüvei jellegében még vau va­lami, amihez valószínűleg Keszthelynek szintén van köze. Atyja éveken át ebben a szent csar­nokban vitte a Mindenható elé a mi sír­ban nyugvó elődeink, nagyszüleink esdek­lését, panaszát, Istendicséietét, vallásos lel­kük minden megnyilatkozását azokkal az ősi imákkal, melyek megírásánál izzó áhí­tat volt a toll és könyharmat a tinta. Az óuek, mely ebben a templomban és más hitközségben, atyja ajakáról fellört, komoty, tiszta valláserkölcsből fakadt, és ilyennek ébrentartására volt hivatva. Az apai példa mintaképe lett a magzatnak. Fiának zenéje is nem a fesletlségnek áll szolgálatában, nem annak a könnyed iránynak hódol, mely gúnyos mosollyal, táuolépéssel tippeg az embernek üdvét és nem keserű megbánást hozó erények mellett; hanem templomi fen­ség, közfiapin felülemelkedő magasztosság kristályos mocsoktalanság lengi azt át. Goldmark zenéje az erkölcsi jót és szépet műveli, ugyanazt, mint, a minek kö­vetését elrendelte parancsolataiban a töké­letes szentség Ura, kit nemcsak emberi nyelv ós hangszer, hanem a szférák zenéje is magasztal, a Mindenható, ki teljesitse városunk jeles szülöttén a zsoltáros imáját : Isten, te, aki tanítottál ifjúságomtól és aki­nek most is hirdetem csodáit, öregségben, őszlétben se hagyj el engem Isten, hogy miuden jövendő nemzedéknek hirdethessem hatalmadat, dicsőségedet. Sirolin Az orvosi kar által aiánlva. Gümőkór (tüdőbajok), légzőszervi bán­talmak, szamárköhögés, influenzánál. Ki használjon Sirolint? 1. A ki hosszú időn keresztül köhögés bantalmaiban szenved. 2. Mindazok, kik gégehurutban szenved­nek, Sirolin „Roche" által rövid időn belül meggyógyulnak. 8. Asztmában szenvedők már rövid hasz­nalat után lényeges könnyebböléat éreznek. I. Skrofulás, mirigyduzzadásos, szem- ót orrhurutos gyermekeknek rendkívül fontos szer a Sirolin. A táplálkozást nagyban elősegíti. kapható minden gyógyszer­tárban. Csak eredeti csomagolású SEROLIN „Roche"-t kérjünk es pótszereket határozót* tan utasitsnnk vissza. F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co., Basel (Svájcz). - Grenzach (Németország). Ara üvegenkent 4 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom