Balatonvidék, 1909 (13. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-17 / 3. szám

á BALATONVIDÉK 1909. január 3 1. Sióf izetési felfriüás. fl negyedét) elmultára! tisztelettel l^érjülj oba­sóinkat, a z előfizetést meguji­t ani és esetleges hátralékaidat be­külcleni mielőbb szires^edjened­MIREI. — Személyi hirek. Festetics Tassilo gróf önagyméltósága családjával együtt csütörtökön Wieube utazott'. Várady Károly székesfehérvári tan­kerüle i főigazgató főgimnáziumunk láto­gatására f. hó 15-éu est'J városunliba ér­ikezett. — Az ismeretterjesztő előadások sorát u mult csütörtökön Molnár Szaniszló fő­gimn. tanár nyitotta meg. Két estén át., •csütörtökön ós pénteken, rendkívül érdekes •előadásttartott a drótnélküli távíróról. Előa­dását, kísérletekkel illusztrálta, amelyeit, kü­lönösen a második napon, amikor minden gépezet kifogástalanul működött, igazán pompásan sikerültek s nagyban elősegítet­ték a tudományos fejtegetések megértését. Beveze'ósképen a telegrafálás kérdésének jelen állapotát, világította meg 8 a jelenleg általánosan használatba", levő drótvezat.é­kes távírók alapjául szolgáló fizikai tüne­ményeket : a mágnestűnek az elektromos áram hatása aiatt történő mozgását s a vasnak ugyancsak az áram okózta mágne­ses viselkedését állította elő kísérletileg. További kísérletei az eleki romos hullá­mok előállítására és természetüknek fel­ismerésére vonatkoztak. E hullámok érde­kes szikra-tüneményekkel kapcsolatban je­lentkeztek. Két, egymásba illő rézkör kö­zött ibolyaszínű szikragyürü lépett fel. Két hosszabb párhuzamos drót között ugyan­ilyen természetű fénypamat töri át. Négy­szögű fémlapok között egy levegőtől megfosz­tott üvegcső élénk színnel világitott s vilá­gítása akkor sem szűnt meg, mikor az előadó egyik kezében a légüres csövet, tartotta, a másikkal pedig a fémlapok egyiket érin­tette. Az elektromos hullámok alkalmas berendezés mellett, a légüres csöveket vi­lágításra bírták. Bemutatta, hogyan lehet az elektromos hullámokkal a távolba jele­ket adni, megismertette velünk az oscilla­tort, a hullámküldő eszközt s a coherert, az elektromos hullámok felfogó küszülékót. "Végül előadó a drótnélküli távíró Marcont­féle alakjával kísérletezett. Az előadást mind­két estén nagyszámú közönség hallgatta végig s az előadó tanárt mindkét alkalom­mal zajosau ünnepelték. — A jövő pén­teken délután 5 órakor GöncziEde főuimn. tanár fog vetített képek­kel kisért felolvasást tartani a Magas Tátráról — Jótékonyság. A Keszthelyen mű­ködő gyermek telep-bizottság elleuöi zésére a szombathelyi gyermekvédő menhely-bi­zottság mult évi november hó 10-én tar­tott ülésében elnökké megválasztott gróf Batthyány Józsefné őméltósága 50 koro­nát küldött Takács Imréné úrnőnek, a Keszthelyen elhelyezett lelenc gyc-mekek felruházására, mely összeg említett gyerme­kek ruházata és cipőinek beszerzésére fordi­tatott. — A Keszthelyi Iparosok Dalköre a mult vasárnap d. u 3 órakor az ipartestület helyiségében tartotta meg évi reudes köz­gyűlését, amelyen a működő tagok teljes számban s több pártoló tag is részt vett. A közgyűlést Lakatos Vince dr. elnök nyi­totta meg, szíves hangon üdvözölvén a dalos testvéreket s a megjelent vendége­ket. Majd felolvasta terjedelmes s az egye­gyesületi élet minden mozzanatára kiter­jedő elnöki jelentését, amelynek kapcsán gyönyörűen fejtegette a dal művelő, ne­mesítő hatását s rámutatva a Dalkör által mar elért szép sikerekre, összetartásra s fokozottabb munkára serkentette az egye ,sülét tagjait. A nagy tetszéssel fogadott elnöki jelentés után Bernáth József pénz­táros terjesztette elő számadásait, amelyek szerint az összes bevétel 210247 korona a kiadás pedig 1815 korona volt a mult évben, pénztári maradvány tehát 18747 A számadások felülvizsgáltatván, a köz­gyűlés köszönetet szavazott azok pontos vezetéseért s a felmentvényt megadta. Ez^ után a tisztújítás ejtetett meg. Elnökké kitörő lelkesedéssel újból Lakatos Vince dr.-t választották meg. Alelnök lett Bognár Imre, karnagy Garay Sándor, jegyző Ko­vács Ignác, pénztáros Bernáth József, háznagy Fábián János Elnök tiszttársai nevében köszönetet mondott a bizalomért s az egyesületet megalakultnak jelentvén ki, a közgyűlést bezárta. — Farsang. Három királyok napján kezdetét vette az esztendő legvígabb kor szaka, a farsang Ez idén különösen sokáig fog tartani, január hó 6-ikától, február hó 23 ig, tehát teljes hét, héten át. És ez alatt a hosszú idő alatt a helyzet uralkodója az örökké jókedvű, osörgősipkás Karúéval herceg lesz. Nappal ugyan HZ élet, a min­dennapi kenyérért való harc csak ugy fog­lalja le majd az emberek idejét, mint az esztendőnek bármely más szakában. De ha eljő az est : asszonyok és leányok habos, csipkés, csillogó báli ruhákat vesznek elő, a gavallómk frakkot és smokiugot öltenek és megtelnek a nyilvános táuohelyiségek nagy, villamfényes termei. Karnevál her­ceg ekkor kézeufogja az embereket és dé­moni mosolyával viszi őket a tánc, a mú­latás, a dáridózás karjai közé. Itt a far­sang ós jöttével előmozdította a szivek kö­zeledtét. Hány szem villan össze, hány só­haj száll el a forró mámoros levegőjű tánc­teremben ! Hány megkezdett idill végződik ilyenkor Hymen rózsaláucaival és hány megtört illúzió, mennyi csalódás jára cigány­muzsikától hangos éjszakák nyomában ! Es — a realitás kedvéért, hány ruha, mennyi pénz pusztul el Karnevál uralkodása idején és mekkora magasságba csapkodnak az adósságok hullámai ! Ezzel azonban senki sem törődik. Lázasan folynak a készülődé­sek nálunk is, hogy a farsang minél színe­sebb és él vezet teljesebb legyen. Eddig is már több testület hirdeti farsangi mulatsá­gait, a java részük azonban c«ak most ter­vezget. Szóval itt van a mulatságok sze­zonja. Hány'an feledik azt, hogy a vége hamvazó szerda, mely a mulandóságra fi­gyelmeztet bennünket. Kifogyunk minden­ből. Ez is elmúlik. Csak azt nem tudjuk, hány mulatozó békéjét, vagyonát, jó hirét viszi magával a jókedvű Kurneval ? — Nyilvános nyugtázás Barna György urodalmi erdőmestei- a Dalkör szilveszteri hangversenyén 5 koronát volt szíves felül­fizetni, mely szíves adományt ez uton kö­szöni meg és nyugtatja a Dalkör elnöksége. — Iparhatósági megbízottak Ipartes tületüuk a mult, vasárnap délelőtt Skublics Jenő dr. szolgabíró elnöklete alatt gyűlést, tartott, amelyen az iparhatósági megbízot­takat választották meg a folyó évre. Ipar­hatósági megbízottak lettek : Lázár Jó­zsef, Huss Ferenc, Szieber József, Mérei Ignác, Virág Sándor, Fábsics János, Ba­bics Gyula, Weisz Adolf, Virág József, Hofsnan Arnold, Sándor Endre, Zit.terbarth Kál mán, Bezuica György, Rácz Gyula, Rábai Lajos, Veitzi József, Frankó Fe­renc, Neiger Pál, Sárvári Zoltán és Ro­senberg Hermán. — Fársangi hirek. Mint értesülünk, a helybeli gazdasági akadémia fiatalsága is erősen szervezkedik, hogy az idei farsang­ból ő is kivegye a részét. A tervezett, mu­latság előreláthatólag február hó első szombatján a Hungáiia szálló nagytermé­ben fog megtartatni. A tánczenét, Barca és ifj. Babáry Dezső, Simplicius hírneves ka­posvári zenekara szolgáltatja. Tervbe van véve az is, hogy az estélyt hangverseny nyissa meg, mely ..Utalómmal Simplicius zenekara válogatott, a legújabb zenedara­bokból, mintegy 6-8 számot adna elő. Ez utóbbi intézkedés azt célozza, hogy a kö­zönségnek azon része, amely Terpsichore­nek nem hódol, szintén szórakozást leljen az estélyen. A mult év november havában ' rendezett «Hölgyismerkedő» fényes erköl­csi ós anyagi sikere után várakozással te­kintünk a rendezendő mulatság elé, és reméljük, hogy ez éppen oly jól fog sikerülni és akik részt vetlek azon, ép oly kellemesen fognak visszaemlékezni erre a mulitságra is, mint a november havira. Egyébként jövő számunkban vissza­térünk e hírre és a rendezőség tevékeny­ségéről beszámolunk. — Még egyszer az Amerikánisták. A nemzetközi amerikauista kongresszus ná­lunk járt tagjai ugy látszik kedves em­lékekkel távoztak 'ölünk s nem egyha­mar fogják elfelejteni azt a szíves fogad­tatást, magyaros vendégszeretetei, melybeu részük volt. Erre mutat az alábbi levél is, mely tegnap érkezett Lakatos Vince dr. főgimn. tanárhoz, a Dalkör elnökéhez. E levél egy ujabb bizonyság azon sokszor hangoztatott állításunk igazsága mellett, hogy városunknak, miut fürdővárosnak a legjobb reklám a hozzánk érkező idegenek megbecsülése. Az ilyen eljárással többet nyerünk, mint százezer szines plakáttal. A német, nyelvű levél magyar fordításban igy hangzik : Mélyen tisztelt Főt isztelendő Ur! A XVI-ik nemzetközi Anierika­nista kongressausnak Magyarországba tett, kirándulása alkalmával Főtisztelen­dőséged volt oly szeretetreméltó, ezeu dr. Lóoy Lajos tanár vezetése alatt vég­hez vitt kirándulás előkészitését és ki­vitelét becses támogatásában részesíteni és igy n így mértékben hozzájárulni ezeu kirándulás felejt .hetetlen sikeréhez. Alulírottak bátorkodnak ezért ez­úton a kongresszus nevében a legmé­lyebb köszönetük kifejezését átnyújtani. Bécs, 1908. dec. havában. F. Heger főtitkár. Wurcheda dr. elnök. — Halálozás. Magyari Kóssa Ilka éle­tének 68 ik évében f. hó 13 áu hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése nagy részvét mellett 15-én d. u. 3 órakor ment végbe. Az elhunytban Vásony Béla hon­védhuszár százados neje gondos nevelő any­ját, a Bendekovit.s és Tomka család pedig szerető .rekonát, gyászolja. — Jégünnepély. Szerdán délután a csó­nakázó és korcsolyázó egyesület a székes­fehérvári honvédzenekar közreműködésével jégünnepélyt rendezett, az egyesület kor­csolyapályáján. Résztvett ezen városunk intelligenciája teljes számban. Megjelent, gróf ur önagyméltósága is Ella grófnővel. A magas vendégek jó ideig gyönyörköd­tek a zenekar által előadott szebbnél-szebb darabokban s kedvteléssel nézték a sima jégen tovasikló párokat. A" sikerült jégün­nepélyt egy kis intermezzo zavarta meg. A .•zenekar egyik tagja ugyanis megcsúszott a liidon s a hid körül vágott lékben meg­fürdött, — Házi estély. A «Keszthelyi Ének­es Zenekedvelők Egyesiilete» február hó 1-én a «Hungária> szálló nagytermében saját alapja javára hangversennyel és tánc­mulatsággal egybekötött zártkörű házi­estélyt rendez a köv. műsorral : 1. a) Vízi rózsa. Abt Ferenctől, b) A zene dicsőUése. Lachner B tői. Énekli a cKeszthelyi Ének­és Zenekedvelők Egyesületei 2. Egy na­pos asszony. Monolog. Vrabély Ármánd. dr.-tói. Előadja Eokiiardt Vilma. 3. Scene et finale. Trió. Tannhauser operából. Wagnertől. Előadják : Zongorán Szeles Jánosné. Hegedűn Simon Ernő dr. Har­moniumon Eckhardt Antal. 4. Náni ós fc Fáni. Tréfás kettős. Heine R. tői. Előad­ják : Győri Ilonka és Párkányi Ilonka. Zongorán kíséri Jllés Marietta. 5. ^épdal­egyveleg. Énekli a «Kesztlielyi Ének- ós Zenekedvelők Egyesülete.» Kezdete pont­ban este 8 Órakor. Belépő-jegy : az egye­sület, pártoló tagjai részére 1 kor., nem tagoknak 2 kor., állóhely 1 kor. — Tűzoltóságunk köréből A mult va­sárnap terjesztette elő az egyesület, pa­rancsnoksága reformterveit a választmány­nak. A választmány őrömmel üdvözölte a

Next

/
Oldalképek
Tartalom