Balatonvidék, 1909 (13. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-17 / 3. szám

1909. január 17. BALATONVIDÉK 6. 'kellőleg megindokolt újításokat s felhatal­mazta a parancsnokságot azok keresetülvi­vit,elére. Február elsejétől kezdve tehát már rendes nappali és éjjeli őrség lesz az őria­nyán. A szükségelt négy hivatásos tűzol­tói állásra a paranosnokság pályázatot hir­det, melyet egész terjedelmébe u lapunk más helyén közlünk. Ezzel kapcsolatbau •emiitjük meg, hogy a m. kir. honvérihu­szárosztály tűzoltói különítményének elmé­leti kiképzését is megkezdette a héten a parancsnokság. Hetenként kétszer, hétfőn és csütörtökön est* 8—10 óráig kü'ön elő adásokat tart számukra a tisztikar, melye­ken a legénység az állomásparancsnokság szigorú rendeletére mindenkor teljes szám­ban jelenik meg. Mint halljuk, a jövő hé­ten már a gyakorlati kiképzés is kezdetét ve­szi a katonai lovardában. Ötömmel látjuk a parancsnokság tevékenységét, amellyel vá­rosunk tűzbiztonságát szolgálja, de elisme­réssel adózunk az állomásparuncsnokságnak i is, mert igazán párját ritkító az a me­leg érdeklődés, mellyel a tűzoltás ügyét felkarolja s lehetővé teszi azt, hogy minél szélesebb körben elterjedjen e humanius célú intézmény. A nálunk kiképzett buszá­rok ugyanis visszatérve polgári foglalko­zásukhoz, bizonyára mindannyian lelkes apostolai lesznek majd a tűzoltás ügyének. Még sok ilyen állomásparancsnok és fáradt­ságot nem ismerő lelkes tüzoltót.isztek s Magyarország tűzkár statisztikája sok-sok millióval kevesebbet, fog mutatut. — Táncestóly. A keszthelyi ipartes­tület kebelében alakult bizottság 1909. évi január hó 23-án az «Amazon» szálló nagy­termében az ipartestület házalapja javára zártkörű táncestélyt rendez. Belépti dij 2 korona, családjegy 5 korona. — Zalavarmegye a mesezinai szeren­csétlenekért. Vármegyénk főispánja a szi­cíliai és calabriai földrengés által sújtott lakósság felsegélésére indítandó vármegyei gyűjtés céljából lelkes hangú felhívást bo­csátott ki Zalavármegye közönségéhez. A gyűjtés körülményeinek és módozatainak megbeszélése céljából pedig í. hó 21 ére a vármegyeház nagytermében délelőtt 10 óra­kor tartandó értekezletre lapunk utján is meghívja az érdeklődőket. — Halálozás. Mély részvéttel közöl­jük a lesújtó szomorú hírt, mely egy derék, szorgalmas és ritka bec^ületességü ember vá­ratlan elhalálozását tudatja velünk. _ Nyers György, a grófi yacht vezetője, az egyik balatoni csónakázó tulajdonosa, a mindenki által szeretett ás becsült, élte delén levő férfiú költözött el t.-gnap váratlanul az élők sorából. Már régen zsémbeskedett, de senki sem sejtette, hogy az életerős emberrel ily könnyen végezzen a kór. Szerelő családja féltő gonddal ápolta s né­hány héttel előbb Abbáziába küldötte, hogy tán az enyhe, tengerparti levegő gá­tat vet a kór terjedéséuek. De ez sem használt. A veszedelmes kór tüdejére adta magát, s tegnapelőtt már mint haldoklót hozták haza. Tegnap aztán csendesen ki­szenvedett. Szerető hitvest s két kis árvát hagyot hátra Fájdalmukat enyhítse az az osztatlan részvét, mellyel az elhunyt ra­vatalát, e város közönsége körülveszi. — Szegény Hajdú utca, te csak mos­toha gyerek maiddsz időtlen-időkig. Hiába minden korholás, hiába a hasábos cikkek, te feléd csak nem fordul a t,. elöljáróság gondos figyelme. Maradsz, ami voltál: esős időben sártenger, derült időben portenger. Hiába hirdetsz pályázatot ősszel és tavasz szal a csónakközlekedésre, nyáron az ön­tözésre, senki sem hederít rád. Közöljük most is lakosaid által beküldött, pályázati felhívást, de kevés a reményünk, hogy eredménye is lesz. Ugy adjuk közzé, ahogy beküldötfcék. íme itt áll: Felhívás pályázatra ! Neuwirth Gábor vendéglője előtt a járdatavou való ácszálliláshoz egy gya­korolt csónak vezetőt keresünk. Illő dí­jazásáról a hajdu-utcai háztulajdonosok gondoskodnak. Ajánlatok «Megrekedt Hajdu-utca» cím alatt poste restante kéretnek. — Felhívás. Akinek ingatlanát ke­belezett adósság terheli, az adóleengedése miatt ezt, jauuár hó 25 ig az adóügyi iro­dában jelentse be, mert a későu érkezet­tek figyelembe nem vehetők. Keszthely, 1909. január 15. Bognár Imre jegyző. -- Szerencsétlenség a jégen. E cím alatt lapunk mult számában hírt közöltünk, melyben négy ember szerencsétlen halálá­ról számoltunk be, kik mindanuj'ian a Balaton áldozatai lettek, Könnyelműségü­ket drágán fizették meg. Mint, ujabban ér­tesülünk, a szerencsétlenségen ezúttal okult a nép s figyelmeztető szavaink sem találtak süket fülekre. A közlekedést a jég hátán a hatóság betiltotta s e héten már senki sem merészkedett a megrongált jé­gen átkelni. így van ez jól s ha a tilal inat szigorúan ellenőrzi csendőrségünk és a rendelet ellen vétőket megbírságolják, a jövőben lényegesen leapad majd a Bala­ton áldozatainak eddig igen magas száma. — Pályázati hirdetmény. A keszthelyi öuk. tűzoltó egyesület, parancsnoksága négy fizetéses tűzoltói állásra pályázatot, hirdet évi 600 kor. fizetés, lakás és ruhá­zattal. Pályázni osak katonai kötelezettsé­güknek eleget tett egyéneknek lehet. Je­lentkezni kell január 25-ig a főparaucs­nok vagy titkárnál. Hofi>>an titkár — Hirtelen halál Békefi Elek, Zala­koppány érdemes kántortauitója, mult pén­teken búcsúztatott. A temetőben egyszerre csak összeesett s pár perc múlva meghalt. Temetése vasárnap volt kartársai és hívei nagy részvéte mellett. Neje és 3 gyermeke siratja. — A Llniment Cap<íci oomp., a Hor­gony-Pain-Expeller igazi, népszerű házi­szerré lett, mely számos családban már sok év óta mindig készletben van. Hátfá­jás, csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, ouz­nál stb.-nél a Linimenttel való bédörzsö­lések mindig fájdalomjsillapitó hatást idéz­tek elő; sőt. járványkórnál, minő : a kolera és hanyóhasfolyás, az altestnek Liniment­tel való bedörzsölése mindig igen jónak bizonyult, iiizeu kitűnő háziszer jó ered­ménnyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen az influenza ellen is és üvegekben : á 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 korona a legtöbb gyógyszertárban kapható; de bevásárlás alkalmával tessék határozottan : Richter­féle Horgony Linimeutet (Horgony Pain­Expellert) kérni, valamint, a «Horgotiy» védjegyre és a Richter cégjegyzésre figyelni és csak eredeti üveget elfogadni. — Bányakatasztrófa Ajkán. Rémes katasztrófa történt a napokban Veszprém mellett, levő ajkai kőszénbányában. A bá­nya kigyúlt és sok munkás bennégett. A bányatüzet villamos rövidzárlat okozta s mivel a tárna elején támadta tűz és meg­semmisítette a felhúzó készüléket, a mun­kások nagy résza nem menekülhetett. A tüz keletkezésekor kétszáz munkás dolgo­zott a bányában. Eiek közül ctak 130 menekült mag épen, a többi hetven közű! eddig negyven halottat és tizennégy ha­lálosan sebesültet hoztak ki a bányából. A még beuulevö tizenhat munkás megmen­tésére gondolni sem lehet, s így azokat is halottaknak kel' tartani. A veszprémme­gyei alispán pénteken a katasztrófa szín­helyére érkezett és a legszükségesebb élelmi cikkek beszerzésére ezer koronát utalvá­nyozott. A mentésnél a veszprémi tűzoltóság és a katonaság segédkezik. A vármegyében nagy segélyakció indult meg az elpusztult munkások családjai érdekében. — Megölte a feleségét. Lapunk zár­takor értesülünk, hogy pénteken éjjel a szomszédos Zsid községben rémes gyilkos­ság történt. Egy földmives részeg állapotá­ban meggyilkolta feleségét. A házastársak már régóta viszálykodtak, mert a férj ál­lítólag egy rezii asszonnyal folytatott vi­szonyt, melytől felesége is tudomást, szer­zett s a kicsapongó embert a faképnél hagyta, A férj restelvén a dolgot, megbá­nást színlelt s visszaédesgette újra az asz­szonyt. A viszonyt azonban tovább is fenntartotta, ami tegnapelőtt az asszony fülébe is eljutott. E miatt szemrehányást tett férjének, aki boros fejjel rátámadt, az asszonyra a megöíte. A vizsgálatot a bűn­ügyben tegnap délután ejtette meg a hely­színen Fehér József járásbiró. — Milyen Idő lesz 1909-ben A csilla. gászok mathemat'kiii pontossággal tudják kiszámítani, hogy egyik-másik bolygó vagy üstökös széditő rohanásában mikor ér a föld közelébe, amikor az időjárást, teljesen megváltoztatja. Ha hinni lehet Kuauer abbé számításainak és jóslásainak, a jelen év idéjárás tekintetében valósággal siralmas lesz. Szerinte a tavasz ugyan egészen szá­raz lesz, de nagyon tiideg, különösen az éjek lesznek hidegek. Azonban a május még elég tisztességesen fogja viselni ma­gát, mert, a hideg napok között néha me­leg esők is lesznek. A nyár azonban már borzasztó lesz, mert többnyire eső fog sza­kadni és zord, hűvös idők járnak. Csupán julius első fele lesz derűs és melag, a má­sodik fele azonban már állandóan viharos, nedves lesz. Az ősz is nagyon hűvösnek és nedvesnek mutatkozik, korán fog fagyni, amit csakhamar nagy viharok követnek. A tél ellenben nedves és esős lesz s osak de­cember 21 én változik igazi t.éliesre, ami­kor a hideg és havazás köszönt, be. Ha az időjárás tényleg ilyen lesz, el lehetünk rá készülve, hogy rossz termésünk lesz és bor se terem. — A hölgyvilág nem használ zsiros kenőcsöt, vagy krémet, hanem csupán Kris­talint, egy növényekből öszeálliíott, kris­tálymasszát, mely a bőrt, széppé és vakító fehérré varázsolja, szeplőket, vimmerliket és májfoltokat, eltávolít, a ráncokat elsi­mítja és az ifjúkori üdeséget visszaszerzi. Kapható mindenütt. Vezérképviselet Ma­gyarország részére Budapest, Baross-utca 91. Egy próbadobo-/. ára 50 fillér, üveg­dobozé 3 korona. Kristalinszappau 1 kor. Kristalinpuder 1 kor. Postai szétküldés naponta. — Magyar Qtthon. Tisztelt olvasóink becses figyelmébe ajánljuk a Budapesten, VIII., Főherceg Sándor-utca 30. sz. alatt le^ő Magyar Otthon Penziót. Mérsékelt árban elegánsan bútorozott, különbejáratu szobákat lehet ott bérelni s esetleg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelentkezők­nek megfelelő kedvezmény. Szigorúan csa­ládi otthon. Laptulajdonos : Bontz József. Felelős szerkesztő : Nemeth János. Kiadó : Sujánszky József. Piaci gabonaárak 1909. jan. 15 Buza . Rozs . Árpa . Zab . . Kukorica Krumpi 23 K, 40 fii. 19 K. 40 fii. 16 K. — fii. 17 K. - fii. 15 K. 60 fii. 8 K. 50 fii. Koraszülött gyermekeket aggódó szülőd a SCOTT-féle Emulsio az elsatnyulástól megmenti ós rendes erőhöz és vidámság­hoz segiti őket. ezrei nézték elra­r a gyerme­kekük egészségének roha­mos javulását. Még akkor is, ha a gyermek a tejet vissza­utasítja, a SCOTT-féle Emuisió szívesen fogadja és könnyen Az Emulsio ' l • vásárlásánál a emeszti meg. SCOTT-féle i^yét-Vha: Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 fill. íászt — kérjük Kapható minden gyógytárban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom