Balatonvidék, 1907 (11. évfolyam, 27-52. szám)

1907-08-18 / 33. szám

6. BALATONVIPftX 1907. au gusztus 11 . •vendége. Kíséretében vannak : Schwaroz Gusztáv dr. szt. széki jegyző és udvari or­vosa, Rapcsák Imre dr. kir tanácsos. O nagyméltósága látogatására Burány Gergely dr. csornai própost-praelaius ma érkezik városunkba. — Nagyfooldogasszony. A mult csü­törtökön aug. 15-én ünnepelte a kath. vi­lág a Mária ünnepek egyik legszebbikét, Nagy boldogasszony napját, azzal az áhi'a­tos kegyelettel, melyet a magyar nemzet égi Nagyasszonya, iránt századokon át. érez. A hivő nép nagy sokasága sereglett egybe e napon az Isten házába. Az Ünnepi isten tiszteleten 9 órakor s a 11 órai szt.-misén is nagy közönség volt jelen. — Jótekonycélu ünnepély a Balatonon. A Dunántúli Pénzintézeti Tisztviselők Egyesülete Keszthely város közönségének támogatásával ma Keszthelyen, a Balaton yartján, jótékonycélu ünnepélyt rendez, ^melynek tiszta jövedelmét a keszthelyi ikórház-alap javára ajánlja fel. Az ünnepély sorrendje : 1. Zene-hangverseny kezdete d. n. 5 órakor. 2. A keszthelyi iparosok dal­körének séta-hangversenye, kezdete 6 óra­kor. 3. Nagy kabarét előadás Szilágyi De­zső színigazgató társulatának közreműkö­désével, kezdete órakor. 4. Velenoei éj a Balatonon, féDyes kivilagitással, diszitett csónakok korzója és hangverseny a vizén, kezdete 8 órakor, 5. Az ünnepség tartama alatt 10 sátorban állandó vásár a keszthe­lyi hölgy közönség szives közreműködésével. 6. Tánc a Hullám szálló nagytermében, kezdete 9 órakor. Belépti dij a délutáni ünnepélyre szemólyenkint 40 fillér, 10 éven aluli gyermekek felét fizetik. A táucte­rembe való belépés szemólyenkiut 1 kor., családjegy 2 korona. Felülfizetések tekin­tettel a jótókonycólra köszönettel fogadtat­nak és hirlapilag nyugtáztatnpk. Rossz idő esetén az ünnepély f. évi augusztus 20-áu tartatik meg. A sátorokban árusító hölgyek névso­rát, itt adjuk : Háziipar : Sági Jánosnó, Meizler Károlyné, Stegmüller Matild, Vi­lim Erzsike, Vilim Margit, jümlóktárgyak : Czikliu Zsigmondnó, Bozzay Irén, Eck­hardt Vilma, Keresztes Ilona, Stegmüller Gizi. Trafik : Ifj. Kratis*; Ernőnó, Krausz Ilona, Schleifer Erzsi, Murtou Erna, Mar­ton Irma. Virág : Bariss Gyuláuó, Matolay Józsefné, Czakó Ella, Lénárd Erzsike, Szal­los Ella. Confetii ós levelező-lap: dr. Simon Ernő ué, Szeless Jánosnó, Berzeviczi Mária, Kloblat Ottilia, Illés Ilma ; Illés Marietta, Kulm Mariska, Somogyi Ilonka. Sör és bor : Bendekovics Istvánné, Vidosfalvy Ernőué, Rei*chl Imrénó, Reischl Heda, Emecz Gizi, Puly Margit, Kósa Mária, Barna Unius. Czukrászda : Hofmau Ar­noldné, dr. Berényi Pálnó, Böhm Ant.onia, Jakics Aranka, Berényi Margit, Zitterbarth Margit, Rónai Sárika, Hotman Margit. Tréfás horgászat : Szallos Jánosnó, Takách Ilonka, Szeutgyörgyi Ellus, Szallos Mar­git, Kuliu Paula. Bábos : Nagy Istvánné, Stein Miklósué, Práger Tivadarnó, Siein Erzsike. Stein Margit, Sándor Etel, Ko­vács Erzsike. — Vasúti szerencsétlenség Megren­dítő vasúti katasztrófa hirót hozta csütör­tökön délután a táviró, mely bennünket is érzékenyen érintett, amennyiben a szeren­csétlenség egyedüli halottja egy városunk­beli köztiszteletben álló úrinő, Berger Ká­rolyné, gazdasági akadémiánk intézőjének neje. A megdöbbentő hír csütörtökön este érkezett hozzánk s csakhamar elterjedt az egész városban, mindenfelé nagy részvétet keltve. A szerencsétlenség részleteiről a fő­városi lapok nyomán a következőket kö­zöljük : 15-én délután Csíkszeredától 4 ki­lométernyire egy személyvonat kisiklott. A mozdony a töltésről lezuhant s maga után rántotta a podgyászkocsit, egy első osz­tályú ós másodosztályú kocsit, melyek I teljesen összezuzódt.ak, egy másodosztályú kocsi pedig felfordult. A vonaton mintegy 70 utas volt, kik közül egy nő azonnal meghalt, tiuszan pedig súlyosabb sérülése ket szenvedtek. A sebesülteket a csikszent­királyi kórházba szállították. A vizsgálati bizottság a szereucsétlenség hirére azonnal a helyszínre utazott, de hogy mi okozta a kisiklást, kit terhel a felelősség, az mind­eddig megállapít ható nem volt. Bergerék is a vonattal utaztak. Koosijuk felfordult, s a bennülök oly erővel ütődtek a kocsi alá­fordult letejóbe, hogy közölük Bergerné koponyatörést szenvedett s rögtön meg­halt, férje és a többiek pedig súlyosan meg­sérültek. A szerencsétlen véget ért úrnő tetemét Adára szállították szülőihez s ma temetik el. Az igaz szeretet és ragaszko­dásnak hü kifejezője az a sok részvótnyi­latkozat, mellyel a napokban városunkból és vidékéről a mélyen sújtott családot fel­keresték. — Kirándulások. A pénzügyi tanfo­lyam hallgatói e héten két kirándulásou vettek réizt. Kedden Schrey Ede halászati fe'ügyelő vezetése alatt a balatoni halásza­tot nézték végig a halászhajókról. Délután 6 órakor indultak s este 9 óra volt, mikor az első húzás végeztével Beréuyben partra szálltak. Itt pompás halászlé várta a tár­saságot, melynek elköltése után gyalog Szentgyörgyre mentek át, honnét az éjféli vonattal tértek haza. Pénteken hajóval vé­gigutazták a Balatont, útközben az egy* s állomásokon kiszállták s megtekintették a parti fürdőket. Balatonfüreden hosszabb ideig időztek, honnét, a Baross gőzhajón Siófokra utaztak. Útközben nagy vihar tá­madt, a vizén, mely a hajót alaposan meg­táncoltatta. A kirándulók majd mindegyike tengeri betegségbe esett. Utjukról elragad­tatással nyilat,kozuak s különösen az őket meglepő vihart mondják félelmetes szépnek. Siófokról vonattal jöttek haza — Keszt­helyre. — Halálozás A veteránok gárdája a héten újból kevesebb lett eggyel. Baudiss Ernő nyugalmazott tiszttarlót szólitotta el közölük a kérlelhetetlen halál. Hosszú kí­nos szenvedés után f. hó 12-én szenderült jobblétre, mély gyászba ejtve családját, nagy bánatára rokonainak, jóbarátainak, is­merőst-inek. Szegény jó Baudiss bátyánk ! A Te typikus alakod sokaknak hiányozni fog. Ismert mindenki, sokan tiszteltek, de csak kevesen szerettünk. A Te zsörtölődő modorod, nyers őszinteséged, fajmagyar­ságod miatt csak kevesen tudtunk igazán megszeretni. Egyike voltál Te azon keve­seknek, kik hazufias meggyőződésüket min­denkor, mindenkivel szemben, minden al­kalommal bátran ki merik nyilatkoztatni. Ami a sziveden, az volt a nyelveden is. Typusod kiveszőben vau, tán épen te vol­tál az utolsó fecskéje. Elköltöztél. Mint sokszor napi sétádra, uiolsó utad i a is elkí­sértünk. Nyugodj békével, kedves emléked sokáig élni fog szivünkben. Életrajzi ada­tait az alábbiakban adjuk : Baudiss Ernő 1838. uiáro. 16-óu született Rohosniezán (Barsui.) Iskoláit Nagyszombatban végezte s tanulmányainak befejezése után az eszter­gomi főkáptalau szolgálatába állott, mint gazda-ági gyakornok. 19 éves korában ka­tonának sorozták be, 7 évet töltött kato­nai szolgálatban. Részt,vett a 66 iki porosz hadjáratban s a königratzi csata után mint hadnagy lépett ki a katonaság kötelékéből. Újra az esztergomi fökáptalannál nyert al­kalmazást s 40 évi szolgálat, után mint, fő­tiszttartó ment nyugalomba a káptalan tapsonyi birtokáról. Nyugalmi éveit Keszt­helyen töltötte. — Temetése óriási részvét mellett 14-én ment, végbe nagy pompával. A család a köv. gyászjelentést adta ki : Özv. Baudiss Erilőné, szül. ógyallai Szabó Ilona, ugy a maga, mint gyermekei, uno­kái ós az összes rokonság nevében fájda­lomlelt szívvel tudatja szeretett férjének, Baudiss Ernő urnák az esztergomi főkáp­talan tiszttartójának élete 70-ik, boldog házassága 21-ib óvébeu, a halotti szentsé­gek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A megboldogult hlilt teteme f. hó 14-ik napján, délután 5 ó»akor fog a Szeut Miklósról nevezett sírkertben örök nyugalomra tétetni s az engesztdlö szent­mise-áldozat pedig 16-án d. e. 9 órakor fog az Urnák bebemutftttatni. Keszthelyen 1907. augusztus hó 12-ón. Áldás és béke pora­ira ! Baudiss Rezső, Győző, László, Ernő, Iván, Gusztáv, Gyula, Lajos gyermekei. Baudiss Rezsőné szül. Péntek Murgit és Baudiss Győzőné szül. Hertelendy Irma menyei. Baud ss Mici, Piroska, Laoi, Pálma, Géza, Irén unokái. — Velencei-estély. A Keszthely vidéki Gazdakör állatvédő osztálya javára f. hó 15-én esie a Balaton partján confetti csa­tával egybekötött velencei estét, rendezett. A kedvező idő szépszámú közönséget csalt, le a villamos lampionokkal kivilágított partra, mely valóban impozáus látványt nyújtott,. A jókedvű fiatalság, de még az öregek is jó hosszú ideig csatáztak a szí­nes papiros pillangókkal. A velencei estét tánc követte a Hullám szálló nagytermében, mely reggelig tartott. — A tanitók államsegélye. A nem ál­lami tanítók fizetésének rendezéséről szóló 1907. évi XXVII. t.-cz. végrehajtása tár­gyában 76000. miniszteri szám alatt, a kö­zeli napokban kiadott, Utasítás alapján, a nem állami tanitók fizetését kiegészítő ál­lamsegély már kérelmezhető. Ezen állain­sególy elnyerése azonbau a többek között azon feltételhez is vau kötve, hogy a kér­vényező iskolaszék igazolja, miszerint a tauitó a miniszteri, vagy miuiszterileg jó­váhagyott. tanterv alapjan készült és a kir. tanfelügyelőség által láttamozott, tananyag­beosztás és órarend szerint, végzi az iskolai munkálkodását. Az így általánosan köte­lezővé való tananyagbeosztásoknak ós óra­rendeknek könnyebb ós egyöntetű minta szerint való kiállítása céljából Gyerkes Mi­hály székelyud varhelyi igazgató-tanitó a miniszteri és külön a rom. kath. népiskolai Tantervnek megfelelő szerkezetű bármilyen osztálybeosztás érdekeit kielégítő ós az együtt tanítandó osztályok anyag ínak egy tantárgyból ugyana-íou alapon való elren­dezésére szolgáló Részletes Tantervnyom­tatvány (sajtó alatt) ; az osztályonként cso­portosított beosztás számára pedig, már miuiszterileg is engedélyezett Tananyag­beosztási nyomtatvány füzeteket készített és ad ki. Minthogy ezeu órarend űrlappal is ellátott füzetek a tantervben felvett anyag elrendezésnek igen jó segédeszközei ós utmutatói, melegen ajánljuk azokat, ugy az állami, mint a közs. felekezeti és más jellegű iskoláknál működő tanitók figyel­mébe. Megrendelhető bármelyik füzet az egy tanító vezetése alatt álló hat vagy öt együttes osztály számára postadíjjal 2 K., négy oszt. sz. 1*80, három oszt. 1 60, két oszt. 140, egj oszt. 1 K., előleges bekül­dése mellett Gyerkes Mihály igazgató-ta­nítónál Székelyudvarhely. — A keszthelyi kölcsönös segélyező szövetkezet tagjai értesíttetnek, hogy a jövő heti befizetések — Szt István üu­nepe miatt, — f. hó 21. ós 22-én, szerdán és csütörtökön, mindenkor d. u. 2 tői 5 óráig fognak megtartatni. — Keszthely magasabb lakbérosztályba került. A tanitók fizetésrendezóséről szóló törvény végrehajtására kiadott, miniszteri utasításban városunk a második lakbérosz­tályba sorolt városok közé véretett fel. Eleinte sajtóhibának tartottuk s nem mer­tük hinni, hogy ami után hivatalnokaink évek óta hiába reménykedtek igy egyszerre, váratlanul valóra váljék. Most, azonban már bizonyos, hogy sajtóhibáról szó sem lehet, amennyiben a m. kir. adóhivatal tisztjei a héten már meg is kapták felemelt lakbér illetményüket,. Azt hisszük e hirrel legjob­ban a tanítótestületet, örvendeztetjük meg, kiknek a második lakbérosztály lényeges fizetésbeli emelkedést is jelent. Ugyanis a második lakbérosztályba sorolt községek­ben a tanitók törzsfizetésót 1200 koroná­ban állapítja meg az uj törvény. — Értesítés. A szentgotthárdi községi főgimnáziumot, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az 1907/1908. tanévre államosította ; ezen intézkedéssel főgimná­ziumunk sorsa biztosítva van. Szentgott­hárd varos kedvező fekvése, szép vidéke, egészséges, tiszta levegője ós vize nagyon jó hatással van a tanulók testi és lelki fej­lődésére. Az a körülmény is ajánlja ennek

Next

/
Oldalképek
Tartalom