Balatonvidék, 1906 (10. évfolyam, 1-25. szám)

1906-04-29 / 17. szám

134 BALATONVIDÉK 1906. m áju g 27. ismételjük, hogy a főbb szerepek a beve­zető sorok baii emiitelt tagok kezében voltak. Szerdán Gül Baba reprize volt, cse­kély közönség jelenlétében. Csütörtökön két egy felvonásos víg­játékot mutattak be. A miniszter előszo­bájában s az Egyetlen leány címűeket. Az elsőben a fő s majdnem egyedüli sze­rep Szilágyi Aladárra, Knobe Farkas Je­remiás napidíjas gyakornok személyesitő­jére nehezedett., ki feladatának teljesen és hűen megfelelt. A második darabban Zöldi Elza, Kocsisovszky Ilona, Abrai Irén, Lend­vay F., Szilágyi Böske, Vágó, Szilágyi A., Kiss egyaránt, jók voltak. Pénteken zónaelőadásban másodszor adták a Csöppséget. Tegnap este pedig a Király Színház oly nagy sikert ért, ope­rettjét a Makrancos hölgyeket mutatták be. Ma délután tólhelyárakkal János vitéz, este pedig Kukorica Jónás szerepel a reper­toárban. A ^keddi és csütörtöki előadáskor vendég is szerepelt. A felvonásközökben Divinszky Sándor, orosz énekes működött közre. Diviuszkynek szépen csengő, kelle­mes ós iskolázott hangja van. Éneke a piano részeknél szinte fuvolaszerüen hang­zik. Szép, minden póztól ment előadása pedig mindenben hűen simul énekéhez. Az első felvonás után Schubertnek egy bájos andaute dalát: A tengert énekelte mély érzéssel, majd Fausztból Valentin imáját, a második felvonás után pedig Helmuudtól : Rád gondolok Margaretha s Rubinsteiu Aráját. Euekével nagy hatást, igazi sikert ért el. A szűnni nem akaró Sapsok ráadást követeltek, mire >Daru ma­dán magyar népdalt, Erlköniget, melynek szép előadásával különösen zajos t&psokat aratott s végül János vitéz »Egy rózsa száU kezdetű dalát, énekelte el. Csütörtö­kön közkívánatra ismét fellépett, mikor is Grpheus nagy áriája, Schubert: Vándorja, Utolsó pillanat Csajkowszkytól s Az óra Xiöwe Károlytól szerepelt a műsoron. Éneke s a siker hasonló volt az első napóLoz. Tisztelettel férjül* előfizetőin­ket, előfizetéseidet megujiíarti, esetleg a ^átralél^ban leuö előfize­íési dijadat megküldeni szívesked­jenek­HÍREK. — Személyi hirek. Festetics Tassilo gróf ur ö excellentiája a héten Ella grófnő kíséretében néhány napi tartózkodásra Keszthelyre érkezett. — Botthmer Béla báró ezredes, a pécsi 8-ik honvédhuszár ezred parancsnoka f. hó 26 án városunkba érkezett s a honvédhu3zár oszlálv felett, szemlót tarrott. — Uj főispán. Vármegyénk főispánjának kinevezését liozta a hi­vatalos lap. Ez a mult hét esemé­nye vármegyénk életében. Batthyány Pál gróf, az uj főispán, nagy név­nek viselője, nagy multu családnak sarja. Élete delén van és sokat vár tőle Zalavármegye közönsége és mi szivből kivánjuk, hogy e várakozás benne és általa valóra váljék. — A trónörökös Somogyban. Berzen­cei tudósítónk írja: Ferenc Ferdinánd fő­herceg, trónörökös, május 2-án három napi tartózkodásra, mint, Feste'ics Tassilo gróf vendége, Berzencére érkezik, ahol őzbakra fog cserkészni. A trónörökös fogadtatására nagy e'ökészületeket tesznek. — A képviselői választásokat a köz­ponti választmáuy április hó 30 ik napjára tűzte ki. A keszthelyi választókerületben : Választási elnök : Dézsányi Árpád dr., jegyző ' Schvartz Zsigmond dr., szavazat­szedő kü'd. elnök : Olt.ay Guidó, jegyző : Fáber Sándor, helyettes elnökök : Csanádj Gusztáv dr., Lovassy Sándor dr., jegyzők : Puly János, Kummer István. — A keszthelyi ipari és gazdasági hi­telszővetk jzet, igazgatósága ez uton hozza tagjainak tudomá-ára, hogy Darányi Ignác m. kir. földmivelésügyi miniszter«ur ő nagy­méltósága, a közgyűlés által hozzáintézett üdvözlójre a következő levelet intézte az elnökséghez. Igen tisztelt Elnökség. Császári és apostoli királyi Felsége által földművelésügyi miniszterré történt legkegyelmesebb kineveztetésem alkalmá­ból hozzám intézet,t üdvözletéért fogadja őszinte köszönetemet. Kiváló örömömre fog szolgálni, ha a keszthelyi ipari ós gazdasági hitelszö­vetkezet feladatát, képező célokat előmoz­dítani alkalmam leend. Kiváló tisztelet­tel Darányi. — Képviselőválasztás. Holnap, hétfőn lesz városunkban a képviselőválasztás és Zalamegye 9 kerületében is e napon. Ugy tudjuk, hogy most is, mint az elmúlt vá­lasztás alkalmából, Batthyány József gróf egyhangúlag lesz megválasztva, ezúttal füg­getlenségi programmal. — Zalamegye volt királyi biztosa Odor Géza zalaegerszegi pénzügyigazgatót, áthe­lyeztette Veszprémbe. A pénzügyminiszter most (jdort saját kérelmére visszahelyezte Zalaegerszegre. — Zalamegye közigazgatási bizottsága a héten tartotta április havi ülését Arvay Lajos főjegyző elnöklósével, mert Csert.áu Károly alispán, kit az előbbi kormány ál­lásából elmozdított, mindezidáig nem fog­lalta el hivatalát. A közigazgatási bizott­ság tagjai közül Lányi Kálmán államépité­szeti hivatali főnök és Sohueider Károly kir. ügyész, akik Szulyovszky kir. biztos beiktatásánál jelen voltak, nem jelentek meg. A pénzügyigazgató jelentette, hogy az áv első három hónapjában 274.549 kor. 48 fil­lérrel kevesebb adó folyt, be, mint a mult évben ilyenkor, ellenben a fogyasztási és italadóból 387.746 korona 24 fillér bevótel­töoblet, volt. — Az Ipartestület közgyűlése. A keszt­helyi ipartestület évi rendes közgyűlése f. hó 22 én d. u. 2 órakor a városháza nagy­termében tartatott meg csekély érdeklődés mellett. Az 1905. évi közgyűlési jegyző­könyv felolvasása után jegyző az évi jelen­tést olvHsta fel, mely szerint, 1905. január 1-én 367 tagja volt az ipartestületnek, 1905. év folyamán belépett, 19, eltávozod, vagy iparát, beszüntette 11, kilépett 1, meghalt 4, maradt 1905. év végén 370 tag. Ezután az iparosság érdekei hathatósabb megóvása céljából összetartásra buzdítja a tagokat. El nőkké egyhangúlag ismét BraunRudolfot. vá­lasztotta meg a közgyűlés, ki a kőzóbajnak engedve, még egy évre elfogadja e tisztsé­get" Az elöljáróság következőkép alakult ; Rendes tagok : Braun Arnold, Meizler Ká­roly, Salamon János, Szalai Ignao, Vehap Lajos Kutasi Imre, Schweiger Sándor, Rt­toper'István, Baksa István, Hermau Lajos, L*ng József, Zitterbart Kálmán. Póttagok: Heidecker János, Károlyi István, Cziklin József, Rácz János, Kertész Miksa, Vejczi József, Számvizsgálók ! Veháp Ferenc, * i­záry Alajos, Révész Lajos. — Gazdász-bál. Folyó ho 21-én tar­totta a helybeli gazd. tanintézet hallgató­sága fényes mulatságát, a melyen Simpli­cius bires kaposvári zenekara szo'gáltatt.a a zenét. Este fél 9 órakor vette kezdetét a hangverseny és 10 óráig tartott, ekkor aztán táncolni kezdett a vidám közönség és mulattak kivilágos kivirradtig. Jelen voltak : Asszonyok : Bariss Gyuláné, Barna György né, özv. Hetyey Gézáné, Horváth Károlyué, Ikotics Sándorné, Kolczonay Au­talné (M.-Apáti), Puly Jánosné, Takács Im­réné, özv. Tóth Imréné, özv. Vass Károlyné, özv. Vórfy Károlyné. Leányok: Barna Ilmi, Hetyey Margit, Horváth Erzsike. Kolczo­nay Alic és Edith (M.-A páti), Nagy Margit (B. Ederics), Puly Margit, Saxer Mici, Ta­kács Ilonka, Tóth Irmuska, Vérfy Irén. — Felülfizetni szívesek voltak: Festetics Tassilo gróf 10 kor., Vlasits Izabella 3 kor., Toldi Szabó László 6 kor., Bozzay János 2 kor., kiknek ezutou mond köszönetei a rende­zőség. — Elköltözés. Korody Simon dr. fog­orvos, városunk társadalmának ismert és kedvelt alakja a hiten állandó tartózko­dásra Pápára költözött. Távozását őszintén sajnáljuk s kivánjuk, hogy uj otthonában ép oly szeretettel legyen körülvéve, mint. itt volt. — Közgyűlés. A keszthelyi csónakázó és korosolyázó egylet május hó 3 án d. u. 3 órakor a városház tanácstermében rendes közgyűlést tart a következő tárgy­sorozattal : 1. A mult közgyűlés jegyzö­könyvének felo'vasása ós hitelesítése. 2. El­nöki jelentós. 3. Az 1905 — 1906. évi zár­számadás ^előterjesztése és a számvizsgáló bizottságnak erre vonatkozó jelentése. 4. Tisztújítás. 5. 1906—1907 évi költségvetés megállapítása. 6. Indítványok. — Dalünnep Nagykanizsán. A Dunán­tuli Dalosszövetség ez év augusztus 19. ós 20-ik napján tartja dalosversenyét Nagyka­nizsán. A szövetség választmánya küldött­ségileg tisztelgett, Zichy Aladár grófnál, a király személye körüli miniszternél s fel­kérték a diszelnökség elfogadására. Zichy Aladár gróf készséggel tett eleget a kérés­nek és a öiszelnöksóget elfogadta. Egyút­tal megígérte, hogy ha csak lehetséges lesz, a dalüniiepen személyesen fog megjelenni. A dalosversenyre eddig a kővetkező dalár­dák jelentkeztek : Pécsi Polgári Daloskör, Szombathelyi Dalosegyesület, Keszthelyi Iparosok Dalköre, Székesfehérvári Délivasuti Műhely Dalárdája, Tatai Polgári Olvasókör Dalárdája, Siklósi Polgári Dalkör. A szö­vetség választmánya felkéri a dalos tag­egyesületeket, hogy minél előbb jelentkez­zenek a szövetségi titkárnál (Gürtler Fe­renc Nagykanizsa), hogy a vasúti kedvez­mények és az elszállásolás ügyét mielőbb elintézhessék. — Halálozás. Folyó hó 22-ón a keszt­hely-szentgróti tanitói kör egyik legidő­sebb tagja, Konkoly József alsópáhoki ta­nító fejezte be a népnevelés magasztos te­rén hosszú és érdemekben gazdag pálya­futását. 49 évi tanítóskodás után szólította ki szerető családja és érte rajongó tanit,vá­nyai közül a kérlelhetlen végzet. Ha csu­Mit igyunk? Az elsőrendű természetes szénsavas natrontartalmn ásványvizet, a mohai Kedvelt iborviz! forrást, mert föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyúvíz; dus szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysoknál fogva kitűnő szere a legkülön­félébb gyomor-, légcső és húgyszervi betegségeknek. ajaniuiiaK lueges uyumoruajuKnat, u-ron.Kus gyomornurutoknal, Toleg karlsbadl kura után, csontlágyulásnál, angolkórnál, vese- és hólyaqbeteaséneknél étváovta­lansagnal verszegenysegnel, mint ovstert fertdzo betegségek el en (typous, cholera stb.) Háztartások .számára másfélíiteresnél valamivelnaeyobbüvgekben minden ketes erteku meítersegesen szénsavval telitett víznél, sőt a szódavíznél is olcsóbb; hogy az Agnes-forrás vizét a legszegényebb ember is tónnvea megszerezhesse, nagyobb vidéki varosokban lerakatok szerveztettek, ugyanott a forrás leírásának ismertető füzete ingyen kapaató. A Forráskezelésé* Kapható minden füszerüzletben és elsőrangú vendéglőben. Főraktár Hoífinann Jakab urnái Keszthely en.

Next

/
Oldalképek
Tartalom