Balatonvidék, 1906 (10. évfolyam, 1-25. szám)

1906-04-29 / 17. szám

1906. április 29. BALATONVIDÉK 5 pán e 49, tanilással lefolyt évet tekintjük is, a lisztelet hervadliatlan babérkoszorú­ját kell az elhunyt neve köré fűznünk, mert, több, mint, egy emberöltőn át nevelte és vezette szeretetével, tudásával és soha meg nem szűnő buzgalmával községének lakóit mind az istenfélelemben, mind a hasznos tudnivalók elsajátításában. Vagy nem az-e a legszebb jutalom egy a népne­velés szép munkájában fáradozó férfin éle­tében, ha látja, bog}' azok, kiket gyermek­koruktól fogva vezet, az istenfélelemben, a hazaszeretetben, a becsületes munkában megerősödve fétfiákká és hazaszerető hon­polgárokká nőnek fel. Az elhunyt, pedig megérte azt, hogy nemcsak felserdülni, fel­nőni látta tanítványait, hanem vezetője le­hetett azoknak féifikornk delén is ós taná­csával, tudásával vezethette, irányíthatta azoknak magyar hazafias gondolkozását is. Lángoló hazaszeretetével a leglelkesebb hive » volt mind a nemzet függetlenségéért foly­tatott küzdelemnek, mind a föld népének érdekeiben megindított mozgalomnak s mi­dőn megérte, hogy a nemzet lánglelkü ve­zérei vették kezükbe hazáuk kormányzá­sát, a lelkét valóságos extasis fogta el s örömkönyeket hullatva adta tudtára hívei­nek a nemzet nagy örömét. Koporsójánál megjelent híveinek apraja, nagyja s száz szemből láttuk lehullani a felcsendülő ha­lotti ének hatása alatt a szeretet és fájda­lom forró könnyűit. Tetemeit ianitványai vitték vállaikon utolsó, örökös nyughe­lyére s őszbe vegyült neveltjei állták kö­rül koporsóját a sir ajtajánál. Az ilyen ha­lál nem gyászt kelt, hanem, ha fájdalmas is, reményt ad a csüggedőnek, vigasztalást a kesergőnek. Az ilyen halál biztos záloga annak, hogy nem szakadunk el azoktól, ki­ket itt a szeuvedések honában szerettünk, hanem a becsületes munkában eltöltött élet után megnyerjük fáradalmaink jutal­mát,. A gyászoló család tehát iiy«rjeu sze­lettének elkuuyt.a fölött érzett fajdalmára vigasztalást abban, hogy a szeretett család­apa méltóan betöltött hivatása után hívei­nek osztatlan szeretete ós tiszteletétől kör­nyezve szállt sírjába ; érdemeinek j utalmául pedig elmondhatja, hogy «jól, helyesen él­tem, pályámat megfutottam s ezért, vége­zetül megadta nekem az Ur az élet, koro­náját.» — A család a köv. gyászjehntest »dta i i ; Konkolyi Józsefné szül. Szabady Terézia, mint az elhunyt neje, Konkolyt Mária, József, Pál, Vilma, J-nő, Kornélia, Gizella mint gyermekei, Ptutér Pálné szül. Konkolyt Mária mint nővére, Ktlbiuger B. Sándor, Gere Ignác mint vejei, Draskovich Margit, Faragó Hona mint meuyei Zoltán, Lajos, Jenő, Margit, Béla, László, Erzsé­bet, Kornélia, Irina mint unokái, ugy a ma­guk, valamint a nagys/.ámu rokonság ne­vében is fájdalomtelt szivvel tudatják, hogy a felejthetetlen férj, a legjobb «pa, testvér, após, nagyapa Konkolyi József f. hó 23-án d. u. 5 órakor, a haldoklók szentségének njtatos felvétele után, életének 69 , boldog házasságának 45 és buzgó t anitóskodásá­nik 49. évében rövid szenv.-dés után, az Úrban csendesen elhunyt. A drága halott földi maradványai f. hó 26-án d. u. 3 óra­kor fognak a rom. kath. egyház szertartá­sai szerint beszenteltetni ós az alsópáboki sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise á'dozat f. hó 26 án reggel 8 órakor fog az alsópáhoki plébá­nia templomban bemutattatni. Alsópáhok, 1906 április hó 23. Áldás emlékére, béke poraira 1 — Figyelmeztetés Zalavármegye te­rületén minden teherszállító és fuvarozó járműnek jobb oldalán a tulajdonos nevét, lakhelyét és házszámát olvashatóan feltün­tető magyar nyelvű felírással, vagy táblá­val kell ellátva lennie. A számozott bér­kocsik és kőnnyü magánfogatok, valamint a gazdasági célból a gazdaság területén közlekedő minden jármű ezen rendelkezés alól kivétetik Ezen szabályrendelet ellen vétők kihágást követnek el és 1 koronától 40 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, be­hajthatlanság esetében megfelelő elzárással büntetendők. — Zsoltár Kálmán vörsi tanítónak el­múlt hó 20 án törtónt megválasztását me­gyéspüspök ur megerősítette. — Várhidy Lajos zalaegerszegi pol­gármester lapunk utján arról értesiti a kö zöuséget, hogy a f. évi április hó 30-ára eső Szentgyörgyi országos vásárt a 30 án megtartandó országgy űlési képviselő válasz­tás miatt el kellett halasztani s igy ez a vásár május 9 én, szerdai napon fog meg­tartatni. — Kiss szerencséje nagy ! Köziudo­másu, hogy a m. kir. osztálysorsjátók ter­vezete a legkedvezőbb nyerési esélyeket nyújtja. Nagy nyeremények mellett szá­mos kisebb nyeremények vaunak ós külö­nösen az, hogy a fele a kibocsájtott sors­jegyeknek — tehát minden második — nyer, az oka, hogy a nagy közönség minden ré­tege kipróbálja szerencséjét. Ezer és ezer ember lett ily uton szfgénj'ből egyszerre gazdnggá Az uj sorsjáték I. osztályának liuzésa május 23. ós 25-ón. Tegyen szeren csekisórletet ós vásáro'jon sorsjegyet az előnyösen ismert Kiss bankházában, (Bu­dapest, Kossuth Lajos-utca 13) mert pon­tosan ós lelkiismeretesen szo gálja ki ve­vőit ós mert Kiss szerencséje nagy ! — Felülfizetések. A keszthelyi ács­munkások által 1906. évi április hó 16-án a «Zöld fához« cimzett vendéglőben tartott táncmulatságon felülfizetni szívesek voltak: Lázár József 4 kor., Mahrer Béla 3 kor., Neumark Adolf 1 kor., Zerdik Gyula 1 k. 80 f., Kuliu Sándor, Molnár Teréz, Baksa Pál, Kurucz Árpád 40-40 f., Kovács Kál­mán, Pál Sámuel 20—20 f., összesen 12 kor. 80 f. A szives felülfizetők ezúton is fogadják a reudezöség hálás köszönetét. — A kútba esett. Bende J. sümegi földműves 9 éves Mari leánya f. hó 21-ón d. u. 5 órakor a szomszédjukban levő kút­ból vizet akart húzni. Amint a vödröt a kútba eresztette, megcsúszott, s fejjel lefelé a kútba esett. A szerencsétlenséget senki sem vette észre s a kis leányt a mezőről haza éikezett szülök csak este keresték, a mikor aztán uagy fájdalmukra halva a kút­ban találták meg. A szerencsétlenül járt kis leány pár órával előbb gyónt s másnap akarta első szt. áldozását, elvégezni. — Benkő sorsjegye bankó I Az osz. tálysorsjátók keddi huzásáuál a 600.000 koronás jutalomdijat. a Benkö-bauk (Buda­pest, Andrássy-ut 60) által nyolc nyolcad­részben eladott 3944 számú sorsjegy sze­rencsés v»vci 113'erték. Csak néhány nap előtt ugyanott nyerték a 60.000 koronás, egy 15.000 ós 10 000 koronás főnyereményt is. Igaznak bizonyult, tehát a bank általá­nosan ismert jelszava, hogy Benkő sors­jegye ban'-ó! — Megmérgezte magát. Megírtuk an­nak idején, hogy'agazd. tanintézet, zámori majorjának I;útjában egy csecsemő hullát, találtuk. A csendőrség erélye-; nyomozást indított a rejtélyes iigyben, mely a mult héten eredményre vezetett. A csecsemő anyja egy fiatal, cselédleáuy volt, ki a büntetéstől való félelmében gyufaoldatot ivott s meghalt. — A magyar kir. szab. osztálysorsjá­ték felette jelentékeny sikert ért el Mindu­ütt azokról a nyerményekről beszélnek, amelyek a 17. játékban húzattak ki, de még többet beszélnek az emberek — rang­külömbség nélkül — azokról a milliókról, amelyek a folyó hó 23 án kezdődő 18 ik játéknál érhetők e 1, éppen ugy, mintha már a zsebeikben volnának ezek a milliók. Va­lamenyinek kétségkívül szivük legbenső zugában e^jy csekély reménység lappang. Es miért is ne? A kerék mídannyiok szá­mára forog és a szerencse merőben a vélet­lentől függ. Mtndeki, amily gyorsan Osak I teheti, egy vagy több sorsjegyet vesz, be­teszi ezeket a tárcájába vagy szekrényébe, hogy aztán hónapokon át, mint egy darab rádium, mindazon rideg életét, bovilágositsa, akinek egész éven át reggeltől estig pihe­nés nélkül dolgozniok kell, hogy csak a legszükségesebbet megkereshessék minden reménység nélkül, arra, hogy e munka révén valaha jóléthez, vagy éppen gazdag­sághoz jussanak. A most vásárolt sorsjegyek, egész időn át megannyi ablakocskák, ame­lyeken át a szerencsébe lehet pillantani. Hiszen még a legmogorvább moralisták se tagadták soha sem, hogy a reménység az emberi cselekvések leghatékouyabb rugói­nak egyike. Hát nem e szerencsétől függ életünk legtöbb körülménye? Terveink si­kere, fáradozásaink célja, törekvésünk a tel­jes gazdasági függetlenség iránt: mindez vájjon nem olyan-e mint egy sorsjegy, amelynek eredménye igen gyakran nem az egyesek intelligenciájától ós tet terejétől függ? Egy neves irónk nem régiben a maga szellm^s modorában azt irta, hogy a min­denkit, szórakoztató ós gyaran vigasztaló sorsjáték, anélkül, hogy valakire veszedel­mes volna, a leggyorsabb miden spekuláció között, minthogy az esélyek minden részt­vevőre nézve egyenlőek. Es a mikor el­lenvetették, hogy az csak azoknak jelent valamit, akik a reménységet a bizonyosság­gal tévesztik össze. Ha vesszünk egy sors­jegyet, ugy minden szenvedelem nélkül játszunk. A játék megvarázsol bennünket, anélkül hogy felizgatna ós azon a napon, a mikor a húzás csak mások szjrencsójét hir­deti számunkra, filozofikus egykedvűséggel mondjuk : a szerencse vak és kiszámíthatat­lanok a szeszélyei Mindenesetre semmi akadálya ninos, hogy ma vagy holnap a mi ajtónkon kopogtasson. Kinek nincs még sorsjegye? A legszerencsésebb Dörge Frigyes bankházában kapható. N YILTTÉ R *) Még egyszer és utoljára a névtelen levelekről. Három héttel ezelőtt e helyen vála­szoltam a /hozzám érkezett névtelen leve­lekre s mivel az ügy kizárólag az én sze­mélyes ügyem volt, azt hittem, hogy az­zal — egy időre legalább — be is fejező­dött. Miután azonban arról értesültem, hogy a levélíró nevének elhallgatása félreérté­sekre, söt teljesen ártatlan uri nők ineg­rágalmazására adott alkalmat, kötelességem­nek ismerem kijelenteni a következőket : Mindazok, kiknek nevét a névtelen levelekkel hozták kapcsolatba s városszerte — mint e levelek iróit — emlegették, tel­jesen ártatlanok s őket csakis a rosszindu­latú pletyka illethette oty gyalázatos tett elkövetésével. É11 az ügy végleges befeje­zését Ugyan egészen máskép gondoltam el, de mivel nem óhajtok senkit alávaló gyanúsí­tásoknak továbbra is kitenni, az ügyet tegnap privát uton véglegesen elintéztem az illető hozzátartozóival s azok tudtával a levélíró nejének kezdőbetűit, közlöm : E. L. Eunól többet azonban e helyen sem most, sem a jövőben nem fogok tenni, mert a bűnös botlásáért eléggé bűnhődött, arra pedig, hogy egyesek kíváncsiságát kielégítsem, nem leszek kaphaló. Végül kijelentem, hogy az illető legközelebbi hozzátartozóján ki­vül senkinek másnak eddig el nem mond­tam a ievéliró nevét, igy mindazon híresz­telések, melyek nevemmel kapcsolatba ho­zattak, egytől egyig hazug rágalmak. Detektív. *) E rovatban közlöttekért nem vállal fe­lelősséget a Szerk. Laptulajdonos : Bontz József. Felelős szerkesztő : Németh János. Kiadó : A szerkesztőség. . Téli ruháinkat, szőrméinket, függönyeinket és szőnyegeinket molnár és ífcwTBIllr Itlftfl I P or el l e"> melyet ugy érhetünk el, ha azokat Keszthelyen Schweiger U VlllU lllvfiL • Sándor molykár elleni intézetébe nyári gondozásra adjuk, hol azok ^ igen jutányos áron biztosan gondoztatnak-

Next

/
Oldalképek
Tartalom