Balatonvidék, 1903 (7. évfolyam, 1-26. szám)

1903-02-08 / 6. szám

1903. február 1. 55 A LATON VIDÉK 3 dés s a halotti szentségek ájtatos s többszöri felvétele után febr. 7-éti meghalt Budapesten. Benne a katholikus ügyek s a kafcliolikus hírlap­irodalom kiváló munkásukat~s az egyház hü fiát gyászolják. Példás keresztényi élet 03 tevé­kenység után Ö Szentsége a pápa áldásával megvigasztalva szenderült, jobblétre. Legyen nyugalma eeendes s az örök világosság fényes­kedjék neki. A földmivelésügyi minister Széli László dr. debreceni gazd. tenint. vegytanárt a helybeli tanint. vegytan vizsgán a a tanítási rendszer tanulmányozása végett kiküldte. Ugyaniiy mi­nőségben küldetett ki Faber Sándor gazd. tanint. tanár a kassai taniut. növénytermelési vizsgáira a mult hét folyamán. Gazdasági előadás Az 0 M. G. E. fáradha­tatlan buzgalommal törekszik a mezőgazd. felvi­rágoztatása érdekében minden áldozatot meg­hozni. Legújabban is tudományos gazd. előadá­sokat tart tanint. tanárok közreműködésével az ország különböző vidékén. Ilyen előadást tart Pécset: f. hó 8 án, a melyem Faber Sándor, Lovassy Sáudor dr., Sztankovics János tanint. tanárok is részevesznek. Czikó Béla igazgató közbejölt gyász miatt nem vehet részt az előadáson. — Törvényhatósági bizottsági gyülés. Za­lavármegye törvényhatósági bizottsága Zala­egerszegen 1903 évi február hó tartja rendes közgyűlését. A tárgysorozat főbb pont­jaiban alispáni jelentés a törvényhatóság álla­potáról ; ezzel kapcsolatban a számonkéröszék jegyzőkönyve. Zala\áimegye községi és körjegy zői egj esületének kérvénye munkaerő szapo­rítása és a dij-zabályzat tárgyalón. Dézsy La­jos dr. egyetemi magántanár jelentése a meg3'ei monografia tárgyában. A vármegye alispánjának előterjesztése póthitel kérése iránt. A vármegye alispánjának 7092/ni. 902. sz. előterjesztése a szenLoéteruri körjegyzőséghez tartozó községek képviselőtes ületeinek feloszlása tárgyában. Nagy­kanizsa r. t. város tanácsa a képviselőtestület 14927—902. sz. h tározaiát, melylyel a len­beváltó ós kikészítő telep részére 15—20 hold t.erüht átengedése és 10 évi pót adómentesség mondatott ki, Eperj ssy Sándor föllebezése foly­tán beterjeszti. A m. hir. belügyminisztérium­nak 60362—II. számú rendelete, a keszthely­tapolozai h. é. vasút, segélyezésére megszava­zott 160.000 koronának, a vármegyei gyám­pénztárból kölcsönkép leendő felvétele tárgyá­ban 11399 —114. jk. sz. a. hozott közgyűlési határozatra. A tördemici körjegyzőséghez tar­tozó községek képviselő testületeinek a kör­jegyzői fuvar- és napid, j átalány megállapítása tárgyában L ozott határozata. Tapolca község képviselőtestületének községi ingatlan bérbe­adására vonatkozó határozata. A sümegi jáiás főszolgabii ája Csabi endek község képviselőtes­tületének a községi szervezési szabályrendelet módosítása tárgyábau hozott határozatát tör­vényhatósági jóváhagvás végett beterjeszti. A tapolcai járás főszolgabírója Gyulakeszi hegy­község rendtartási szabályzatát törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti. A tapolcai járás főszolgabírója Lesenczeistvánd község képviselő­testületének ingyenes népkönyvtár létesítése tárgyában hozott határozatát beterjeszti. Vo­uyarc-Vashegy község képviselőtestületének in­gyenes népkönyvtár létesítése tárgyában hozott határozata. A keszthelyi, járás főszolgabirája Karmacs község képviselőtestületének községi szervezési szabályrendelet módosítása tárgyában liozoit, határozatát jóváhagyás végett felterjeszti. A. keszthelyi járás főszolgabirája Karmacs köz­ség képviselőtestületének iugatlan szerzés tár­gyában hozott határozatát törvényhatósági jó váhagyás végett beterjeszti, Somogy vármegye törvényhatósága a magyar kézen való megtar­tását célzó törvények alkotási iránt a kép­viselőházhoz intézett feliratát hasonszellemü felirattal leendő pártolás végett megküldi. — A keszthelyi jótékony nőegylet f. hó 15-ér (vasárnap) d. u. tél 3 órakor, a községi leányiskola munkatermében tartja évi rendes közg\ ülését, melyre az egylet összes tagjai ezen­nel tisztelettel meghivatnak. Tárgysorozat: El­nöki jelentós aa egylet mult, évi működéséről és vagyonállásáról. Indítványok. — A tapolcai kath jótékony nőegylet, febr. 2-án tartotta évi közgyűlését, a ^fölolvasott tit­kári jelentésből és előterjesztett pénztári száma* dásból kitűnt, hogy az egylet az elmúlt év fo­lyamán 800 koronán fölül fordított a szegények segélyezésire. Dacára a segélyezésre fordított évi nagy összegeknek az egylet alaptőkéje foly­ton szaporodik. Jelenleg 58U0 koronán felül áll az egylet alaptőkéje. Az egylet virágzásában a főérdem a buzgó egyleti tagok mellett az önfeláldozó elnöknőt Csendess Józsefnél; és a fáradhatatlan pénztárost Vastagh Józsefnél, il­leti meg. — Tanfelügyelő látogatás. Ruzsicsku Kál­máu dr. kir, tanteiügyelö a mult héten a mura­közi iskolákat látogatta meg. F. hó 2-án érke­zett, Turcsisctére. Február 3-án meglátogatta a hadosáni áll. iskolát, melynek uj épületére a szerződés megköttetett és a miniszterhez felter­jesztetett. Ugyanezen a napon meglátogatta a tüskeszentgyörgyi róm. kath. iskolát is. Február 4-én az örségi, belicai, drávaszentmihályi, zala­ujvári, bottoruyai és inuraszilvágyi r. k. iskolá­kat látogatta meg s mindenütt intézkedett az iskolák igazgatására Vonatkozó ügyekben. — Tombolaestély. A kath. legényegylet febr. 15-éu este egyleti helyiségében családias tombola-astcly t rendez,melyre az egylet pái toló tagjait és családjait sziveden látja az egyesület. Több érdekes tárgy kerül kisorsolásra. — Köszönet A Keszthely vidéki Takarékpénz­tár f. hó 5 én tartolt közgyűlése a helybeli jó­tékony nőegyletnek segélyezési célokra 20 ko­ronát szavazott meg. Fogadja a tek. Igazgató­ság a kegyes adományáért a nőegylet halas k ö-zönetét. — A »Balatonmelléki Takarékpenztar« febr. 2-án tartotta 13. évi közgyűlését a következő tárgysorozattal : 1., Igazgatósági jelentés. 2., Felügyelő bizottsági jelentéi. 3., Zárszámadás előterjesztése ég a mérleg megállapítása. 4., A föluieutvény megadása érdemeben hozandó ha­tározat. 5., Egy felügyelő bizottsági tag meg­választása. Megválasztatott Vajda Lajos. A köz­gyűlés elfogadta az igazgatósag nyeremény tél­osztási javaslatát ós az osztalékot részvényen­kint 27 koronában állapította meg. Tekintve az intézet, fiatal voltát, az osztalék és tartalék tőke dotálása a legszebb •redméuynek mondható. Uj gazdakör. Nováu uj gazdakör alakult. Elnök Batthány Zsigmond gióf lett. — A folyó hó 3-ikí eaáktúmyai ors/.ágos vá­sárra felhajtottak mintegy 2000 lovat, 2500 darab szarvasinál hát Eladásra került összesen 758 darab jószág. Különösen keresettek voltak az 1—2 éves csikók és a vágni való szarvasmar­hák külfödre. — Solti tÜZ Kardos Lipót tapolcai keies­kedő üzletében február 2.—3-ik közötti éjjel tüz ütött ki, a mely az árukban tetemes kárt okozott. Az üzlet biztosítva volt. Vigan ment a halálba. Különös módon rohant Persa István 21 éves szt- bibori legény a halálba. Egyik rokona lakodalmán kitűnően mulatott s a lakodalom után egyenesen házuk padlására sietett s ott fölakasztotta magát. Ha­lálának oka szerelmi bánat. — A caáktornyai vasúti indóház tolvaja. Mult hó 28-án esi.e 7-8 óra között a csákiornyai vasuli állomás III. osztályú váróterméből Pola­necz István hegyfalusi lakós a fali órát egysze­rűen leemelte s tovább állott vele. Mikor a ha­tóság a tolvaj kilétének nyomára jött s náia házkutatást tartott csak a tokot találta meg, az óra. ekkorra mar eltűnt. — A Dunántúli Dalosszövetség a napokban küldte szít Pécseit, megtartandó dalosversenyre a zalii dalárdákhoz is a versenyen való rész­vétéi végett meghívóját,. — Meghívót kaptak : A zalaegei szegi kath. legény egyesületi dalárda, a zalaegerszegi dalárda, a keszthely i iparosok dalárdája ós a kiskomáromi dalárda. — A keszthelyi áli. polg. leányiskola január 31-iki hangversenye alkalmával felülhzettek : Zitterbarth Kálmán 5 kor., Sztankovics Jánosné 2 kor. 20 fill.. Peller Imre, Ejury Nándornó, Nagy István N. N., Stieder Lajos 2—2 kor., özv. Zatureczky Zsigmondné 1 kor. 40 fii.., Krausz L-ijosué, Sövegjártó Lajosnó, Dr. Neu­mark Béla. Schersing Józsefné N. N. 1 — 1 kor., Böhm Zsigmond, B. J. 60—60 fillért. A n. é. közönségnek tzives pártfogásáért meleg köszö­netet mond a rendezőség. — A betűszedő bánata. Físchl Sándort a >Balatonvidók« szedőjét Erzsike kisleányának elhunytával gyász érte. Nemcsak ezek a sorok, de buzgó szedötársai is osztják bánatát, I — A tapolcai áll. polg. fiúiskola gondnok­ság*. Gróf Jankovics László, Zalavártnegye fő­ispánja Tuss Antal, Flieg József, Marton Gyula ós Farkas István tapolcai lakosokat, az ugyan­£ ottani áll. polg. fiúiskola godnokságába tagokká | kinevezte. — Ne lopj ! Horváth Amia rámi lakos, a nagy-lengyeli szövetkezet boltjából kendőket lo­pott. Azonban vesztére, mert íajta csípték. — Szégyenében gyufaoldatot ivott s febr. 2-án rövid kínlódás után ír eghalt. — Tanulság: ne bántsd a másét. — Névváltoztatás. Kiskorú Kchn Ernő és Zoltán tapoleai illetőségű ugyanottani lokosok családi nevének tlvardos«-ra kórt átváltoztatását a belügyminiszter megengedte. — A szökeveny. Kis Vilma rózsaszegi ha­jadonnak életre-halálra udvarolt egy falubeli le­gény. A szülök jó izemmel nézték a legéuyt, mert módos is, dolgos i« voU. Ámde a leány hallani sem akart a legényről és mikor szülői sürgették a kézfogó megtartáiát, azt a kijelen­tést tette, hogy nem lesz a legény felesége in­kább világgá megy. Es ugy is tett. A napokban kora hajnalban, inkor a hazbeliek jóízűen alud­tak, felkelt a leány, hóna alá vette a kis bugy­rát s neki vágO'.t a nagy világnak. Bejött E­gerszegre, a vasútnál rnegvátotta a jegyet és el akart utazni. Utolsó pillanatban ért perronra az apa egyik fiával, kik a szökevényt elfogták és visszakényszeritettók a szülői házhoz. — A verekedés vége. Jeleztük annak ide­jén, hogy Turbica Sándor és Szívós Sándor keszthelyi lakosok pereskedésbe estek egymás­sal. Végre a mult karácsony tájáu krízisre ke­rült közöttük a sor. Turbica Sándor Szívóst saját lakásán megtámadta. Dulakodás támadt közöttük. Szívós felesége ura veszedelmes álla­potát látva a közelbeu levő fejszét felkapta s vele Turbica fejére oly csapást mérc, hogy Turbica azonnal összeesett. Még más ütést is mért reá. A veszélyesen megsebesítettet anyjához, onnét a kórházba vitték, hol sebeiben több heti szenvedés utan meghalt. Hétfőn délután temet­ték a külső perifériás lakosának nagy részvéte mellett. — Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferencz József keserűvíz valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és emlí­tésre méltó kellemes izénél fogva, már kis aiag­ban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozot­tan Ferencz József keseruvizet. Farsang. Az állami polg. leányiskola hang­versenye. (1903. jan. 31-én.) Nagy és fényes közönség jelenlétében folyt le a polgári tánciskola jól sikerült hangversenye. A programm szép volt, bár tán kissé hosszú, a szereplök mindegyike tőle telhetőleg felelt meg a várakozásnak s igy az intézők valamennyien azzal a tudattal hagyhatták el a hangverseny termét, hogy erkölcsileg is, anyagilag is jól si­került munkának, kedélyes mulatságnak örvend­hettek. A legjobban sikerült számok egyike a leg­első, az oizéssel s kiváló precizitással előadott népdalok voltak. Eckhardt Antal vezette s taní­totta a kart itt is, a mint a programm minden számában. A kritikus eszmetársitása és műélve­zete okolja meg, hogy a többi számot átugorva, az elsőhöz csatoljuk az utolsót is, Sztojauovits »Rege a csodaszarvasról c. dalmüvét. Kis opera ez, a melynak megválasztása szerencsés kezű intézőre, preciz előadása pedig a művé­szet csókjatói ih'etett szervezőre vall. Egyes me ódiái mintha csakugyan a Meótisz nigová­nyaiu fakadtak volna, ugy duzzad bennök az őserő, s a magyaros zamat. Csak egy a kár benne, hogy az igazi magyarosság nem az egész zenét lengi át. Ezt is nem a művészet, hanem csak a nemzeti vonás szempontjából Ír­juk kárnak. Az előadás tökéletesen megnyugta­tott, söt itt-otr, igazán elragadott. Gondoljuk fel, mekkora fáradság kellett a betanításhoz, mekkora művészi erö a vezetésihez s akkor igazán nagy elisnieróssel adózunk Eckhardt Antalnak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom