Balatonvidék, 1903 (7. évfolyam, 1-26. szám)

1903-02-08 / 6. szám

6. BALATONVTDEK lf03. február 8. Rónai Sári »Bakfis« c. monológot adott elö jó sikerrel. Maga a monológ elég szellemes, csengő vándor — versekben megírva s épen az. volt°egy kis baj, hogy a versek csengése egy­két helyen az értelem rovására ütötte meg a fülünket. — A <Haza» c. allegorikus színmű viszonyainkhoz ügyesen s néhol költői lendülettel vau átalakítva, a mi Posch tanár elismerésre méltó fáradságát dicséri. Nagyon szépek voltak a/, élőképek, melyek az igazi magyar asszouy dicső múltját varázsolták — sajna! — hason­lithatatauul törpébb jelen szemébe. A szereplök mind tűzzel, mind élvezettel játszottak s nem az ö hibájuk, hogy az itt ott, kissé hosszura nyúló, a drámai gyorsaságot késleltető aikciókban mim ha elfáradtak volna. Egyébiránt szép volt, hazafias volt s nagy örömmel hallgattuk.— Pető Erzsike magyar ábrándot játszott ügyes technikával, bár kissé — azt hiszszük lámpaláza vol*. — De azért fogásai biztosak, já'éka elég könuyed s egészben élvezetes volt. «A költő és a paraszt* c. örök szépségű tés kedvességü, fülbe mászó ouveiturt játszották azlán négy kézre Hofmann Margit és Pető Erzsikeilletőleg hatkezes volt, mert azt, a mit a zongora négy kézzel is üre­sebben tudott volna elhangoztatni, Eokh»rdt Antal gyönyörű harmónium játéka tetie tömötté s néha igazán olyanná, mintha egé«z orchcster játszott volna előttünk. Maga a darab is gyö­nyörű, az előadása igen szép, a műélvezet tö­kéletos volt. Minket mégis legjobban a csodaszarvas regéje ragadott meg. A magánénekszerepek éneklői közt gyönyörűen csengő t Veháp Ilona hangja, de a többi is nyugodtan elmondhatni, megállta a helyét. Szépségeivel nem győztünk betelni acnál is inkább, mert a csinos, stílszerű ruházat is beléringatott abba az illúzióba, bog}' a magyar lélek megnyilatkozása minden köré­nek >iesz még egyszer ünnep a világon* ! Hangverseny után ifjak és Öregek hangos mulatsága, vig tánca következett s esti 11 óra szakasztotta végét a sikerült mulatságnak. Vucskics Jenő. — A keszthelyi Társaskör balja Febr. 7-én, szombaton zajlott le u helybeli Társaskör bálja pálmákkal, drapériákkal és vi.ágokkal díszített, és színes villanyos lámpákkal világított Amazon nagytermében. A város és vidéki­nek elit közönsége volt itt együtt látható. — 9 órakor kezdődött, a fölvouulás. A hölgyek ék­szereikkel s virágokkal gazdagon diszitett se­lyem öltözetekben jelentek meg. A rendezőség igen csinos táncrenddel kedveskedett a hölgyeknek. Ugy tél 10 óra tájban diszes közönség \olt együtt, mikor is Bizi barna gyerekei rázendilették amúgy magyarosan s a pattogós akkordok hatása alatt a párok keringő táncra perdültek s folyt, a mulatság kedélyes és vig_ hangulatban a repgrli órákig. Asszonyo: Ányos KáUnánné, Bozó Gézáne, Bock Jánosné, Hegedűs A'minné, He;telendj Józsefné (Vindornyalak), Horváth Karolyné, Dezsényi Árpád dr.-né, Kammerer Istvánué, Krisztinko\ich Dénesné (Vörs), Malaíiii-zky LH­josné (Z.-Sztgrót,), Szadeczky G záné (Karmacs), Tantossy Sáudorué, Talarek Lajosué. Leányok : Bock Mici (Pápa), B"ck Nella, Horváth Böske, Hertelendy Irén és Nelli (V.­Jjak), Molnár Margit (Tomaj puszta), Tatarek Irma (Válu.-). — A keszthelyi kath flögymnasium segítő egyesülete javára 1903. február hó 18 án az Amnznn szálló nagytermében tánccal egybekö­tni t zári körű hangversenyt rendez a következő műsorral: 1. »Paj os diákok.« Meguyitó. Suppé P.-iől. Előad a a fögymn. zenekar. 2 Az Ur ítél, I-ta Váradi Antal dr. Szavalja Metz Gyula VIII. o. t. 3. Három eredeti n-^pda 1. Btirkhaid Lajostól. Énekli a főgymu. énekkar. 4 Resig­nation. Dancla L.-től. Hegedűu előadja Moso­u.yi Dezső V. o. t. 5. A furfangos csizmadia. Irla Pósa Lajos. Szavalja Sabjanics Károly IIl. oszt tan. 6. Eji varázs. Storch A.-tói. Énekli a fögymn. énekkar. 7. Egyveleg. Össaa­állitotta Eckhardt Antd. Elő dja a fögymn. zenekar. 8. Magyar népdalok. Énekli a fögymn. énekkar. 9. Szilágyi Erzsébe\ Tóth K.-tól. Szavalja Sebestyén Ferenc I. o. t. 10 A gei fi t,ó partján. Karének zeuei, isér<-- tt.el. Eckhardt Antali cl. Elöadju a fögymn. ének- és zenekar, i Kezdete este pontban 7 és fél órakor. Belépő­jegy személyenkiut ülőhely 3 korona, állóhely j 3 korona. Jegyek előre válthatók Sujánszky , József és Vasvári József kereskedésében. — TánCVigalom. A tapolcai «Snoreri asz­taltársaság febr. 18-á:i a Balaton szállóban tánc­mulatságot rendez 1 korona belépti dij mellett. A zenészeket a társaság tagjai külön, saját tár­cájukból fizetik, mig a belépő dijakból befolyó jövedelmet, a maga teljes egészében a város­birájának fogja a társaság átadni, hogy az a város sz gényeinek segélyezésére fordiitasssék. A mulatság rendkívül látogatottnak ígérkezik. — M zalaegerszegi Tarsaskör f. hó 2-án si­került hangverseny nyel egybekötött táncestóiyt, rendezett. A műsor egyik kimagasló pontja volt Gréz Irma szavalata, a ki Endrődy Sándor >Hontalan« c. költeményéi, adta elő mély ér­zéssel Ger ncsér Mariska kedves ciiubalomjáU­kával, Szabó Lajos népdalaival, Brigiévics Ká­roly »Bob herceg belépője - vei arattak zajos sikert! A terem zsúfolva megtelt mulatni vá győ közönséggel, a mely csak a késő hajnali órákban kezdert oszladozni — Az Alsó-Domborui Önk. Tűzoltó Egyesü­iet. f. hő 1-én jól sikerült, táncmulatságot ren­deztt . Mint ottani levelezőuk irja, rég látott már AUó Domború községe ugy anyagilag, mint szellemileg jól sikerült, táncmulatságot, mint most, melynek fényes sikerééit első sor­b:in is a dicséret Zalán Gyula elnököt és Mi­hácz János főparancsnokot, illeti. A talp alá való magyar nótákat Sárközy Csáktornyái jó hiinovü zenekara liuzla, melynek utolsó ak­kordjai a késő reggeli Órákban íiargzottak el, mikor már a közönség oszladozni kezdett s nem voltak, a kik tovább jártak volna a tüzes magyar csárdást. — A tapolcai ur. Krajcáregyiet bálja, mely jan. 31-én lön megtartva, a legfényesebben ki­került. A jótékony mulat-ág sikeréhez nagybhn hozzájárult Sinuer Bernát dr. szabadkai rabbi­nak érdekes felolvasása, a kinek vonzó szemé­lyisége sokakat csalogatott a bálra. Feleky Margit és Szűcs Arnold dr. a >Hypnotismus« c. dialogot adták e'Ő. A bál összes bevétele meghaladta s 800 koronát, tiszta jövedelem mttradi 500 koroua. — A zalaegerszegi kath. legényegyesület f. hó 22-éu rendezi ezidei farsangi mulatságát. E nagy napra az egyesület kebeleb'n levő ének­kar Kauffmaun Mátyás vmegyei aljegyző ve­zetése alatt már helok óta készül ntigy kitar­tással. Az egyesülst választmánya a következő­képpen állította össze a programmot : 1. Beet hoveu. Isten dicsősége. Műkedvelő hölgyek köz­remflködésével vegyes karban énekli az egye­iület dalárdája. 2. A magyar ipar története. Előadja: Kun Vilmos fögyuin. hittanár, az egyesület elnöke. 3. Dűrner: Viharban. Énekli az egyesületi dalárda. 4. Békés ;y Emil: Ünnepi Oda. Szavalja : Vágó Endre egyesületi tag. 5 Népdalegy velug. Énekli- az egyesületi dalárda, (i. Vörösmarty Mihály: Hon'alan. , Szavalja : Vörös István. 7. Kreutzer. Ima. (Éji szállás Granadában c. operából). Vegyes karban mű­kedvelő hölgyek közreműködésével énekli az egyesületi dalárda. Az egész városban nagy az érdeklődéi a legényegyesület e mulatsága iránt, a melyre igen sokakat csábit a nagy gonddal összeállított műsor. — A keszthelyi ifjúság Önképzőköre 1903. február 15 én az Amazon szálló nagytermé­be u saját céljaira, Ábrányi Emil felolvasásával egybekötöt, paraszt-bált rendez. Helyárak : I. rendű 2 kor., II. rendű 2 kot., III. rendű 1 kor. 20 fill. Kezdete este 8 órakor. Háziipari tanfolyam Zala-Szántón. Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter rendeletére tudvalevól-g vármegyénk több he­lyén házi ipari tanfolyamot rendeztek a tél fo­lyamán. A zala-szántói kosárfonó tanfolyamot, — mint tudósítónk írja — a földmivelésügyi mi­niszter 656 korona költség előirányzattal enge­délyezte. A hathetes tanfolyamot, hojiy minél többen vehessenek benne részt, s többen sajátít­hassák el a szükséges ismereteket -— két.részre osztották. Az első 3 hetes tanfolyam jan. 12-én kez­pődött és jan. 31-én végződött. Részt vett benne 19 ifjú — Stiegler Boldizsár adai lanitó szakszerű vezetése alatt. A feldolgozáshoz szükséges anyagot a mi­nisztérium által utalványozott összegből szer­zik be. A tanulók ingyen kapjak s a mit készí­tenek, az övék. A készített tárgyakból csupán a gazdasági egyesületnek kell beküldeni egy­egy példányt. A. község, a helyiség bérletét és a fülési költségeket viseli. A tanfolyam felügyelőségével s az elszá­molással Hajba Mihály, szántói plébános bíza­tott meg. Az első tanfolyam alatt, a tanulók kószi-. tettek : 75 drb. cirok seprűt, kisebb poroló és nagyobbnyeles seprűket, 72 drb, nyers kosarat száiitolatlan fűzből. Ezek között több gyű­möicsszállitó és tyuk-ülÖ kosarat. Késztettek 71 drb. fehér kosarat, kisebb nagyobb fej- és kézi­kosarat, tálcakosarat, ruhakosarat és szobába való fakosarat, fűtéshez. Két drb. kettős Zir­zom méhkaptárt. Ezen felül befontak 10 darab nádszéket. Ez a szép eredmény Steigler Boldizsár a tanfolyam vezetőjének érdeme, ki szakszerű út­mutatásaival s megnyerő bánásmódjával az if­jakat valósággal megnyerte a háziipar ügyé­nek. A második tinfolyam ugyanott három heti időtartammal február 3 án "ette kezdetét. Felvétetett újra 19 ifjú. Ennek eredményéről a tanfolyam végén számolunk bs. A tamfoyam befejeztével a készített tárgyakat valószínűleg Ui lógják állítani az iskolában. A sümegi kosárfonó tan folyam Bínfi A. ignzgatőtanitó veze ése alatt működik. Kisebb tanfolyamok vanuak Csab-Rende­ken és Mihályfan is. Hát biz ez szép dolog — bár 10 óv előtt kezdődött volna. De jobb későn, mint soha. Ez is haladá j s zalogu annak, hogy a magj'ar föld népére is jobb napok virradnak, ha meg»zivleli a javat célzó igen okos intézkedéseket =• mi­nők a hazupari tanfolyamok is. Kosárfonó tanfolyam Z Égerszögen. Mint tudósítónk írja Voigt. Ede gazdasági t.tkar és Horváth János tanitó bazgalma folytán Zala­Egorszegen kosárfonó tunfo yam volt. Szép szaiuu érdeklődő vett benne reszt , A tanfolyam befejezésével febr. 8- án a keszitett darabokból kiállítást rendeznek. Mintegy 150 drb. készült el es lesz kiállítva. Amegnyitáson a tanfelügye­lőség és tanfolyam gondnokság is jeleu lesznek. A Halluáson jutalmakat osztanak szét. A kosár­fonó mester Boka János a tanfolyamot állandósítja. — Kosár- és kefekötö-tanfolyam kiállítása. Tapolcán Szigetby Ödön, a közügyek terén fá­radhatatlan lanito kezdemenyezésere é £- kérel­niere a földmivelésügyi minisztérium kosár- és keteköiő tanfolyamot állított, hogy a szegény népnek egy nénány hót alatt alaalma legyen eaeu hazi iparban magát kiképezni és a téli munka-luauy ban is legyen mivel mindennapi kenyerét megkeresni. Darányi miniszternek ezen intezkedése is csali a mellett tanúskodik, hogy ő hivatásos kormányférfi és a földmives osztály­nak igazi jótevője. Hcigy mily üdvcs volt Ta­polca szegénynepére a tonnebb jelzett tanfolyam, azt legtenyesebOeű igazolja a Iebr. 2-án a vá­rosházán megnyitott kiállítás. A tanfolyam resztvevöi kiaditottaa ezen alkalommal 420 kü­lönféle kosarat es 215 kefét, a moly kiállított tárgyak ízléses kialluasoivlia.1 arról tettek bizony­ságot, hogy a tanfolyam tagjai alaposan meg­tanulták a háziipar ezen nasznos ágat. A tan­folyamra a földmivelésügyi minisztérium 314 koronát utalványozott. Szerkesztői izenetek. li. A. Dusnok. Kgy cikkben már foglalkoztunk a kérdéssel. — JMinthogy ismét aktuális, újból fölfogjuk vetni s b. cikkét jövő számunkban hozzuk. Sz. li. Sárvár. Közölni fogjuk. Üdv. I.—a. Keszthely. Közölni fogjuk. Fr. L. Mihúlyfa. Köszönet, ezt is legközelebb. Gr. Ii. Pötrete. dzives igéretét köszönettel vesz­szük. Dr. B. G. Budapest. Meghoztuk. Kérünk máskor is ily szép dolgokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom