Balatonvidék, 1901 (5. évfolyam, 27-52. szám)

1901-09-08 / 36. szám

BALATONVIDEK 1901. szept'-mb r 8. Darnay muzeum Sümegen. Arany János levelei. Szentmártom Darnay Kálmán sümegi muzeumának páratlanul gazdag kézirat gyűjteménye nemrégiben nevezetes sza­porulattal gyarapodott. A tulajdonos megsze­rezte Arany János 17 becses levelét és 4 na­gyobb prózai dolgozatát jegyzeteivel együtt. A levelek jórósze Kazinczy Gábornak szól. Van közözöttük néhány a kiadóhoz irt levél is. Legbecsesebb a Nagyszalontáról irt, 1851-ben kelt levele, mely érdekes képét adja azoknak az anyagi küzdelmeknek, melyekkel Arany ezidő tájt vesző­dött, midőn függetleuuó téve magát, tisztán múzsájának akart élni, mikor még mint levelé­ben irja, a Magyar Hírlapnak tiszteletpéklányért dolgozott egész éven át. Hogy nélkülözései között sem hagyta el humora, mutatja levelének e pontja : ,,Hát „Katalin" mit csinál ? Az az egyne­hány példány elkelhete't volna már, ha akart. Vagy tán a farsangon át sem kel el „Katalin kisasszony ?" Bizony pedig mondom néked, so­hasem esett volna oly jól néhány pengő, mint épen most, midőn semmi, de semmi kilá­tásom sincs az ég alatt. Most teljesen „függet­len" vagyok ; de e függetlenség, vagyon s jö­vedelom nélkül fene dolog. írhatnék s irnék most bezzeg eleget, de mihaszna ? Kérlek nézz utána, hogy áll Katica s küldj néhány pengőt, különben nem tudom, hogy leszek. Gyulait viszont köszöntöm. Válaszolj mi­előbb ós ha lehet .éleszd fel az én csüggedett lelkemet néhán}' pengő forint harmatával ! 'Djon Isten ! Őszinte barátod Arany János m. p. A levél 2 oldalas utóirata „Murán;/ ostroma" eimü művéről és egyéb becses irodalmi dolgo­zatairól szól, melyet igy fejezett be : „De nem beszélek többet Injába, nehogy 7 az utóirat hosszabb legyen, mint a levél, mi kö­rülbelül már is ugy van. Adieu ! Érdekes a másik hót hosszú levele, melye­ket Kazinczy Gáborhoz irt 1862 és 63-bau „Fös­vény" ós Tartuffe fordításainak tárgyában ugyan­cssk e levelek egyikéhez van csatolva Arany 7 oldalas kritikája Moliére A fősvény remek magyar fordításáról. Másik levélben ,.Dandin György" kéziratának sajtó alá adásáról ir. 1863-ban. A többi levélben, többnyire a Kisfaludy Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia ügyeivel foglalkozik. Becses a 4 oldalas kézirata Aranynak „Széptani jegyzetek" cimmel, ugy Toldy Il-ik ré­széhez irt 6 oldalas jegyzete stb. A kéziratokat mo*t rendezi és sorozza be Darnay gyűjteményébe. Heti szaporulat : Az elmúlt napokban a szo­kottnál nagyobb volt a muzeum gyarapodása. Csere utján kapott a muzeum 2 drb ritka dé­nárt Imre királytól, egyet III. Bélától és egy ritka féldenárost II. Gézától, a szaporulat kö­zött van Brankovich György ezüst pénze, Má­tyás király két ritkább, úgynevezett hollós pénze és egy nagyobb ezüst érme. A római pónzgyüj­temóny egy ritkább bronz Asz-szal és Oktaviá­nus, zöld patinás nagy bronz érmével gyarapo­dott. Somlyói kelta telepről kapott a muzeum ízép és érdekes barbár kelta érmet is. Az őskori csoport Keszei Zsigmond ajándé­kából egy őskori bronzfüllel orsó gomb és őskori edény részekkel gyarapodott, melyeket Luiszer Lajos birtokán szántás közben leit. E területen legközelebb kutatást fog Darnay eszközölni. A hadtörténelmi csoport nemcsak számra nézve nagy, de minőségre és becses emlékekkel gyarapodott. Érdekes a Badacsonyban lelt két harci sarló, minő eddig hazánkban alig fordult elő, az egyik kettős éllel biró köpüs félhold alak, a másik köpüs sarló egy éllel bir és kör­alaku hajlású. A harci sarlók a XlII-ik század­ban divatoztak és a hadtengerészetnél alkalmaz­ták leginkább azon célra, hogy hosszú nyélre téve, elvágják az ellenséges hajók, csónakok kö­teleit. Igy ez a lelet a Balaton múltjára nézve nem kis fontossággal bir, ki tudja, nem-e vé­delmi eszközül szolgált a középkorban a somo­g,yí partról támadó ellenséges csónakok ellen. Érdekes Zala-Egerből kapott középkori levél­alaku nagy nyilhegy és köpüs lándzsa. Orosz­tonból pedig török lobogós kopja érkezett. Kü­lönös becscsel bir Sümegtől keletre Va órányira a borona által felszínre hozott kengyel a Káro­lingok korából (Kr. u. IX. század.) Kató József kis-berzsenyi tanító a szántásnál lelt éredekes nagy cs,illagtarajt küldött, minőt Huiiyady ko­rában harci tornákon használtak. A szaporulatot két szerény igényű tárgy fejezi be: egy fél és két fontos ágyúgolyó, az előbbit Csabrendeken, az utóbbit Bazsin találták. Városi közgyűlés. Keszthely város képviselőtestülete szomba­ton szept. hó 7-ón délelőtt, 10 órakor a város­ház nagytermében rendkivüli közgyűlést tartott. A rendkivüli közgyűlés, részben Takách Imre járási főszolgabíró, részben Nagy István város­bíró elnöklete alatt foiyt le. Mint, rendesen, ez­úttal is csekély számú városi képviselő részvé­telével. Pedig a 12 kemény pontból álló gaz­dag tárgysorozat nagyobb érdeklődésre tartha­tott volna számot. A járási főszolgabíró elnöklete alatt tartott közgyűlés, elnök üdvözlő szavai után tárgyalás alá vette a tárgysorozatnak első poutját, mely­nek tárgya volt: a katonatiszti lakások termé­szetben való kiszolgáltatása, illetve lakbér pótlók ügyében határozat hozatal. Ennek előzményei a következők : Mint minden t zedik évben, ezúttal is vegyes bizott­ság állapította meg a katonatiszti lakbér mini­mumát. A vegyes bizottság városunkban a ka­tonatiszti lakbérminimumát a VIII. osztályba sorozta. Holott Keszthelynél kisebb varosok is, mint például Csáktornya e tekintetben sz V. VI. osztályzatot, vette alapul. Miért is a hely­beli vegyes bizottság határozatát a tisztikar só­relmesuek találta s annak orvoslását kéri. Élről szól a honvédelmi miniszternek a helybeli óllo­másparancsnoksághoz intézett leirata is. Tekin­tettel a tisztikar jogo3 kívánságára, tekintettel továbbá arra a körülményre, hogy miután eb­ben az ügyben kiboosátott s a honvédelmi mi­nisztérium által megerősített lakbérszabályzaton változtatni nem lehet, elnöklő főszolgabíró, mi­után a maga részéről is méltányosnak tartja a tisztikar sérelmeit — indítványozza, kéressék fel a megyei alispán, hogy a fenforgó különbözet kiegyenlítésére a katonaszállásolási alapból en­gedélyezze a szükséges segélyösszeget. Lénárd Ernő hasonló értelmű felszólalása után a közgyűlés az indítványt elfogadja. A közgyűlés ezután Nagy István városbíró elnöklése mellett: a megyei tisztviselők fizetésé­nek emelésére engedélyezett l 6/io°/o" o s pótadóuak a községi költségvetésbe pótlólag leendő felvé­tele iránt,i intézkedést, vette tárgyalás alá. A közgyűlés ezt sérelmesnek találja s da­cára, hogy ez ügyben egy izben már felebbezés­sel ólt, a jövő évre költségvetésébe ugyan fel­veszi, de föntartja magának a jogot, hogy ez ellen ismételten is fellebezhessen s pracedeníül nem kiváuja tekintetni ezt a határozatát. Következett, ezután az anyakönyvi dologi kiadásoknak átalányösszegben való megállapí­tása. A közgyűlés Keszthely-Polgárváros, Cser­szeg-Tomaj és Vonyarc községek terhére 450 korona átalányösszeget állapított meg. Ujlaky Mátyás tanító nyugdíjaztatására vonatkozó miniszteri leiratban kiutalt 1130 ko­rona nyugdijösszegnek 1380 koronára leendő kiegészítéséül a közgyűlés 250 koronát szava­zott meg. Az iskolaszéknek a házimunka segédtanítói állás javadalmazásának rendezése tárgyában be­adott kérvényét a közgyölés indokoltnak mondja ki s a kézimunka segédtanítói állás javadalma­zását, 960 koronában állapítja meg. A nagypénteki reform, társaság kérvónj'e­zése alapján nevezett, társaságnak a közgyűlés 20 korona segélyt szavaz meg. A tárgysorozat VI. pontjának : a vallás és közokt. miniszter leirata a községi iskola terve­zett államosítása tárgyában vétetvén tárgyalás alá, a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy alapul vett feltóteleihez ragaszkodik ós azoktól el nem áll. Paschek Lajosnó ós leánya Mária illetőségi ügyben beadót,t kérvényét mint ismeretlenekét a közgyűlés figyelembe nem veszi. Szabó Béla kérrénye alapján a község kö­telékébe felvétetik. Minthogy a polgári leányiskola telkének ajándéka tárgyában kiadott, okiratot Zalamegye törvényhatósága jóvahagyla, a közgyűlés a to­vábbi intézkedések megtételét halározatilag ki­mondja. A kórházkert, rendezésében szükségessé vált földcserét a közgyűlés ezúttal nem tárgyalta. Forster Béla ezredes abbeli kérelmét, hogy a háza előtti útrészből a város bizonyos terille­letet, engedjen át — a közgy űlés nem telje­sítheti. Egyéb tárgy nem lévén, a gyűlés véget ért. HÍREK, — Föuri esküvő. Tegnap, szept. 7-én tar­totta esküvőjét Hoyos Eduárd grófKiuszki Ilona grófnővel, Festetics Tassilo gróf ur ő excelleuciá­jáuak uuokahugával Bécsbeu. Az esküvőn részt vett ő excellentiája is egész családjával- Mari grófnő a násznépek közt koszorúslányként, György gróf pedig vőfélyként szerepelt. — Festetics György gróf születésének 20-ik évfordulóját szokottnál ünnepélyesebben tartotta meg e hó 4-éu, a melyen a családon kívül Duust Ferencz dr. apátplébános ós Párkáuyi József, az itju gróf volt, nevelője is résztvettek. A férfi korba lépett, sok reményre jogosított ifja gróf jövő hónapban megy Szombathelyre, a hol katonai öukéut.esi évét fogja leszolgálni, azután nem Oxfordba, hanem a budapesti egye­temre megy jogi tanulmányait, folytatni, mely­nek befejezésével az 0 zsenialitásának legmeg­felelőbb diplomáciai pályára lép. — A főgimnáziumba beíratott: I. oszt.-ba 63, II-ba 53, III-ba 48, IV be 41 ^ilvános és 1 magáutannló, V-be 34 nyilvános és 1 ma­gántanuló, Vl-ba 20, Vll-be 18, VlII-ba 15. Összesen 292 nyilvános és 2 magántanuló. A múlt, évben volt 288 nyilvános ós 3 magánta­nuló, össesen 291. A szaporodás tehát 3. — A Balatoni Halászati Társulat folyó évi szeptember hó 15 én vasárnap délutáu 3 órakor Keszthelyen a városház termében rendkivüli közgyűlést tart,, amelyet közvetlenül választmá­nyi ülés előz meg. — Nagylelkű tett Illés Ignác dr., ezredor­vos sokszoros szívességeivel már eddig is nagy hálára kötelezte le maga iránt a helybeli zárda irgalmas nővéreit, és növendékeit. Ugyanis az intézet beteg növendékeit már éveken át része­síti a legfigyelmesebb orvosi kezelésben : teljesen díjmentesen. Önként, saját nagylelkű ajánlata foly­tán. A jelen tanév elején pedig egy ujabb nagy­lelkű ajánlattal lepte meg a zárda kedves főnök­nőjét. A zárdai polgári leányiskola katedráján : az egészségtan előadását vállalta magára teljesen díjtalanul. Midőn az egészségtan ezredorvos ta­nárát, a zárda e virágzó iskolájának katedráján a legmelegebbfen üdvözöljük, egyúttal elismeré­sünket fejezzük ki a mai világban párját ritkító ennyi önzetlenségen és nagylelkűségen. Az ez­redorvos ur nagylelkű cselekedetei érdemük ju­talmát, önmagukban hordják. — Kinevezés. Festetics Tassilo gróf ur ő excellentiája Bock László végzett erdész acade­micust a keszthelyi erdömesteri hivatalba erdé­szeti ellenőrré nevezte ki. — Egyházmegyei hirek. Rankó András szentgáli plébános a nemes-rádi plébánia-java­dalmat, elnyerte, csatári lelkész pedig Mészáros Flóris törökkoppányi segédlelkész lett. — Ste­faits Aladár murakereszturi káplánt veszprémi hitoktatóvá nevezték ki. — Smidt Antal csatári ideiglenes lelkész helyettest hasonló miuőségben Szent-Gálra küldöttek. — Segódlelkészekuek küldettek : Kozma Kálmán T.-Koppányba, Jan­kovich Tihamér rádi administrator Káptalanfára, Keresztes József Somogy-Szent-Balázsról Atta­lára, Gyöngyössy Imre At,táláról Halimbára, Kasza Vilmos Halinibáról Gógánfára, Rimanoczy Endre Káptalanfáról Csatárra. — A Zalavármegyei gazdasági egyesület figyelmezteti a gazdaközönséget, hogy szeptem­ber hó 9-én d. u. 3 órakor Zala-Egerszegen % tartandó tejszövetkezeti értekezleten az egyesü­let fal kérése folytán Sierbau Jáuos országos tejgazdasági felügyelő ur a fentkkröl felolvasást

Next

/
Oldalképek
Tartalom