Balatonvidék, 1901 (5. évfolyam, 27-52. szám)

1901-09-08 / 36. szám

1901 szeptember 8. BALATONVEDEK 5 fog tartani. — Miért is kéri a gazdákö zönséget és a községek képviselőit, hogy ezeD értekezle­ten minél számosabban megjelenni szívesked­jenek. — A második országos kathoiikus nagy­gyűlés. A magyarországi kathoiikus körök és olvasó-egyesületek igazgató-tanácsa ez évben is megtartja a kathoiikus nagy-gyülést, mely az p'.'alános képviselő-választások után, valószínűleg november 5., 6. és 7. napjain lesz. A kathoiikus kongresszust azért halasztották a választások utánra, hogy működését politikai célzatossággal ne hozhassák kapcsolatba. — EskÜVÖ. Baksa István szerdán esküdött p helybeli templomban örök hűséget Kardos Mariska kisasszonynak. — Levéltári kutatás. Füssy Tamás zalavári apátsági perjel, a fáradhatlan ősz tudós, a hét«n három napon át kutatott a Festetics grófi levél­tárban, adatokat gyűjtvén a somogyvári hajdan bencés apátság történetéhez. — Egyházi ének. Ave Mária Stella. Sopran és hegedű solo orgoua kísérettel Eckhardt Antaltól. Énekli ma a 11 órai misén Eury La­josné urhö'gy. A hegedű szólót Gönczy Ede főgymn. tanár játsza. — Katona világ. Csendes kis városunk a kuruc és labancvilágban is nehezen látott több katonát, mint a mult héten. A most folyó had­gyakorlatokra csapatokban jöttek kocsin és gya­logszerrel tüzérek és houvédek. A soproni 18-ik honvéd gyalogezred három zászlóalja erkezet.t városunkba. A tüzérség ágyúival a vásártéréi: ütött ideiglenes hadiszállást,. Az ág.yukuak csa­pat-számra akadt, bámulója. Városiak és hegyiek egyforma 1;iváncsisággal szeuiiéltik e rombolo szerszámokat. A hét végén ismét elhagyták vá­rosunkat,. Huszáraink a mult héten vonultak el. Szerencsés visszatérést kívánunk nekik. — Tanulmányi kirándu'ás. F. hó 5 én vá­rosunkban időzött a budapesti Paedagogium mennyiség- természettudományi szakcsoportjának 18 tanárjelöHje és 3 jeles tanára : Vángel Jenő dr., Koch Ferenc dr. és Kovács János dr. A tanulni vágyó, lelkes kis csapat az esős időjárás dacára szorgalmasan gyűjtött ismereteket a Hé­vizén és a Balaton partján. Megnézte a város nevezetességeit — különösen szép temploinuu­k.-.t. a főgimnázium és a gazdasági intézet gyűj­teményeit ós a már hatalmas fejlődésnek indult Üu..atoni muzeumot. A magyar tenger partjáról még az nap éjjel az Adria me'.lékére utaztak, hogy meglátogassák Olaszországnak is azon ne­vezetes tengerparti városait melyekben különös alkalmuk nyilik biologiai ismereteik gyarapí­tására. — Képviselőválasztáshoz. Közeledvén a vá­htszt ások ideje, tájékozás végett tudatjuk, hogy a megállapított választási fuvardijak jegyzéke a > Balaton/idék« c- lap 1900. évi május 13-iki számában megtalálható. — Csokonai szerelme A költő már az enyé­szet. Régen ott porlad inu'andó teste a debre­ceni temető lágy homokj.iban. Porrá lett már aj. ideál is. A rózsás arc, az istennői test is ró­gen-régen elvegyült a mindent megemésztő föld­del. A halhatatlan része megmaradt azonban a költőnek, azok a dalok, az édesbús dalok, a me­lyek a szegény vándor-poéta szivéből fakadtak föl, hogy halhatatlanná tegyék a költőt és az ideált. A nőt, az imádott nőt, a kiért a költő ólt és a kiért meghalt és a ki nem értette meg a költő fájdalmas dalait, végtelen szerelmét, ló­lekgyötrő kínjait. A költő már nem szeret és nem szenved — meggyógyult. De azért ól s nem halt meg Lilla sem. . . Nemcsak Csokonai da­laiban él, de abbau az arcképben is, a miről most szó van. Csokonai Vitéz Mihály annyiszor megénekelt Lillájának hiteles, kitűnően sikerült arcképét ugyanis megtalálták Komáromban. Az arckép Kalica Géza törvszéki irodaigazgató tulaj­donában van, aki azt a háza padlásáu találta meg gondosan becsomagolva.Kalica apja 1856-ban vette meg ezt a házat a még akkor életben levő Lil­lától, a ki a költözködés alkalmával felejtette ott az preképét. A kép 45 centiméter magas olaj­festmény, Lillát 18 éves korából ábrázolja, épp abból az időből, mikor Csokonai a szerelmi da­lokat zengette hozzá. A kép másolatát a debre­ceni Csokonai-Kör megszerzi. — Képviselőtestületi gyűlés. Sümeg váro­srának képviselőtestülete szeptember 1-éu rend­kívüli gyűlést tartott. Miután Pozsonyi József városbíró a gyűlést megnyitotta s a mult gyűlés jegyzökönyvét hitelesítették, a legelő átíratása ügyében kiállítandó nyilatkozat elfogadása kö­vetkezett. Ugyanis a legelőterület a város nevén áll s a közbirtokosság a maga nevére kívánja átíratni. A nyilatkozatot, minthogy a benne föl­sorolt területek között a szentkuti rétek nem foglaltatnak, nem erősítette meg a képviselőtes­tület, hanem a fenti rétek kihasitása végett, bi­zottságot küldött ki. E bizottság tagjai: Malom­soky r János jegyző, Rédey Lajos, Kondor József, Kovács Mihály, Kiss Antal, Luiszer Lajos. Egyéb tárgy nem lévén, a gyűlés eloszlott. — Csáktornya virilistái. Csáktornya mező­város 1902-ik évre egybeállított, legtöbb adófi­zetői a következők: a) rendes tagok : Gróf Fes­tetieh Jenő, Neuman Miksa, dr. Krasovecz Ig­nácz, Szt. Ferenc rendű zárda, Ziegler Kálmán, Pethő Jenő, Benedikt Ede/i Czvetkovics Antal, Morandini Bálint, özv. Vutsák Miksánó, Gráner Miksa, Gráner Mór, Nuzsy Mátyás, Wollák Rezső, Kohn Hermán, Molnár Elek, Autono­vics József, Friedl János, Csáktornyai Takarék­pénztár, Hochsinger Sándor, b) póttagok : Hein­rich Miksa, Déli-Vasút, Pecsornik Oltó, Schreut Ignác. A földmivelésügyl miniszter • és a cselé­dek. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter minden alkalmat megragad, hogy a kis embe­rek javát előmozdítsa. Most megint talált vala­mit, a mivel a kis emberek szivét, magához haj­lítsa. Rendeletben hívta föl ugyanis a törvény­hatóságokat, hogy a vidék legjobb cselédeit ós gazdasági munkásait, a kik viselkedésükkel és szorgalmukkal kiválnak társaik közül, terjesszék fel hozzá kitüutetés ós jutalmazás végett. S a ki érdemes cseléd, hűséges gazdasági munkás a gaz­dája szeretetén kívül megkapja ezentúl a főgazda elismerését is. Fejenkint 100 korona jutalmat, és elismerő oklevelet szánt a miniszter a törvény­hatóság révén ajánlott cselédeknek és munká­sok nak. — A Dráva szabályozása. Eszéken az érde­kelt vidék, közöttüü Baranya vármegye kikül­dötteinek jelenlétében a napokban földmivelés­ügyi miniszter képviselői bemutatták a terve­ket, melyek szerint a Dráva hat éven belül négymillitó korona költséggel ugy fog szabályoztani, hogy rajta Barcstól Eszékig rendes hajóközlekedés legyen létesíthető. A kor­mány közegei elözölega helyszínén fölülvizsgál­ták a terveket, ezúttal az érdekeltek kívánságai­nak hallgatása végett hivta egybe ezt az értekez­letet, melyen Pejacsevícs Tivadar gróf verőce­megyei főispán is résztvett. A szabályozást a közeljövőben megkezdik. — Tisztviselők mozgalma. A sümegi állami tisztviselők szept. 4-én KelLmeu Károly dr. reál­iskolai igazgató, intéző elnök vezetése alatt gyű­lést tartottak s ezen a Budapesten szeptember 21-én, országos kongresszusra küldendő képvi­selőül Gergely János sümegi adópónztárost vá­lasztották meg. — Gyanús templomlátogató. Mult vasárnap, mikor déli harangszó utá'i Laki dékán a tem­plomot be akarta zárni, egy ott imádkozó öreg­asszony Pongrác Károlynó egy igen gyanúsan viselkedő emberre figyelmeztette. A gyanús ide­gen az asszony előadása szerint a szegények per­selyén tett próba kísérleteket a nála levő feszítő vaskószülékkel. Mig az öreg asszony a dékánnal beszélgetett, a rosszat sejtő ember a templom­ból a premontreiek sekrestyéje előtti folyosóra húzódott. It,t talált rá a dókán, kinek kérdéseire csak zavart feleleteket tudott, adni. A dókán az erős vasrúd láttára szabadon eresztette a gyauus viselkedésű embert, de rögtön jelentést tett a rendörségnek. A rendőrségnek rövid keresés után sikerült is őt csakhamar elfogni. A gyanús em­bert a rendőrség letartóztatta, átadta a csend­őrségnek. Innét a kir. járásbíróság elé jutott, hol magát Stóger György mármarosszigeti ille­tőségű állásnélküli dijnoknak vallotta. A hót fo­lyamán a járásbíróság szabadon bocsátotta, a rendőrség pedig utilapot kötött a »gyauus ide­gen* talpára. — A csáktornyai állami tisztviselők h-lyi bizottsága f. hó 4-én tartott gyűlésén képviselőül Czö^ek István bizottsági jegyzőt, adóhivatali pénztárnokot küldötte ki az országos kongresz­szusra. A bizottság egyben sajnálatát fejezi ki afölött, hogy körmöcbáuyai nyilatkozatában a péuzügyminiszter félreértette az állami tisztvi­selők inteucióját s egyhangúlag kijelentette, hogy sztrájkszerü tendenciák nem vezérlik s hogy távol áll tőlük pressiót gyakorolni a kép­viselőkre, amikor azok jóakaratát a mozgalom 1 támogatására kikérik. Egyúttal a magyar sajtó­nak kös zönetet is szavaztak azért a támogatá­sért és rokonszenvért, amelylyel a mozgalom iránt viseltetnek. — Választási mozgalmak. Az országgyűlési v álaselások főkellékét a zászlók képezik. A ró­zsahegyi magyar textilipar r. t„, a zászlószö­vetek gyártását oly mérvben bővítette ki, hogy az országnak ebbeli szükségletét teljesen fedezui képes. Ezen hazai iparvállalat, a gyárt­mány kitűnő minősége ós szintartósága, további olcsó árak által tűnik ki. A magyar textilipar r. t. központi képviselettel Freudiger Mózes ós Fiait (Budapest, Laudon-utca 6.) bizta meg, kik eddig is a hazai ipar fejlesztése körül nagy érdemeket szereztek. E cég ugy a fővárosban, mint nagyobb vidéki városokban, oly oógeknél, kik eddig is a zászló elárusitásával foglalkoztak, főelárusitó helyeket létesít, a hol megrendelé­seket a gyár által megállapított eredeti árak mellett vesznek fel. Bővebb felvilágosítást vagy képes árjegyzéket bárkinek ingyen küldenek. — Értesítés. Kóródi Simon dr. egyetemi orvostudor tisztelettel tudatja, hogy rendelési órái ismét egesz nap vannak ós a fogászaton kívül az általános orvoslással is foglalkozik. — Népszámlálás után. Az 1901-óv első felében vagyis január 1-től julius végéig Zala­vármegyében az alispáni jelentés szerint járá­sonkint és összesen a következő emelkedése van a népesedésnek : Zala-Egerszeg város 300, zala­egerszegi járás 240, Nagy-Kanizsa város 40, nagy-kanizsai járás 143, tapolcai járás 239, sü­megi járás 147, zala-szent-gróti 175, keszthelyi járásba 228, pacsai járás 199, novai járás 218, letenyei 56, perlaki 148, alsó-lendvai 297, Csák­tornyái 205. Az egész megye lakossága tehát összesen 2374 emberrel szaporodott egy fél év alatt. — Tenyószállatdijazás. A Nagym. földmi­velósügyi n\ kir. Miuiszterium segélyével a >Zalamegyei Gazdasági Egyesülete a •Sümeg­vidéki Gazdakör« közreműködésével Zala Szent­Gróton, a Vásártéren 1901. évi szeptember hó 19 ón d. e 10 órakor kezdődő tenyészállatdija­zást rendez, melyen tenyészállataival Zala vár­megye minden mezőgazdasággal foglalkozó pol­gára részt vehet. A dijak a következők lesznek: I. csoport. Tenhenek: 1. dij 10. 2. dij 30, 3. dij 20 4. és 5. dij 10—10 korona. II. csoport. Üszők : 1. dij 40. 2. díj 30. 3. dij 20. 4. és 5. dij 10—10 korona. III. csoport. Bikák : 1. dij 40. 2. dij 30, 3. díj 20. 4. dij 10 korona. Eze­ket a dijakat csak kisgazdák nyerhetik el, na­gyobb tenyésztők arany, ezüst ós bronz okleve­leket nyerhetnek. Fölkérjük a gazdaközönsóget, a közhasznú czélt tekintve, ezen kiállítás sike­rét tenyószállatjainak bemutatása által előmoz­dítani szíveskedjenek. A kiállítók a kiállítás napján reggel a bizottság előtt jelentkezhetnek. Sümegen, 1901. szeptember hó 1-ón. Szüos Zsigmond, a Sümegvidóki Gazdakör elnöke. Hertelendy Ferencz, a Zalamegyei Gazd. Egye­sület elnöke. — Iparos ifjak mulatsága. A keszthelyi iparos ifjak önképző körének szept. hó 1-én tar­tott mulatsága szép sikerrel végződött. Fidler Ilona az I., Spitzer Janka a II. jutalmat nyerte el. A tiszta jövödelem 60 korona volt. Felülfi­zettek : Szerdahelyi Jenő, Perla ki Károlynó 2—2 korona, Kardos Józsefnó 1 kor 20 fillér. Veisz Sománé, Nádai Ignác, Pálfi Zsigmond, Szabó Béla, N. N. 1—1 korona, Szeredi Sándorné, Kál­mán Heurik 80 —80 fillér, Szabó János, Láng János 60-60 fillér, Ulrich János, Németh Ist­ván 40—40 fillér, Laki Józsefnó 20 fillér. — Gyilkossád nyilt utcán. Polgár István diszeli földmives f. hó 2-án éjfélig mulatott a diszeli csárdában és midőn már jól fölöntött a garatra, hazafelé botorkált. Alig hogy a becsali csárdától 25 lépésnyire haladt, a lesben álló mos­toha fia ugy megszurkálta, hogy ott nyomban kiszenvedett. A tettes másnapig ismeretlen lé­vén, a tapolcai csendőr örsvezető, Máté ébersé­gének köszönhető, hogy a brutális mostoha gyer­mek már most a tapolcai bíróság fogházában el­mélkedik iszonyú cselekedete felett. — Megverték. Horváth Ferenc söjtöri ós Sipőcz Ernő baki lakósok a minap találkoztak az uton és miut régi ismerősök megálltak egy percre beszélgetni. A beszéd hamarosaa egy kö­zös nöismerősükre terelődött, minek folyamán a két ember közt, szóváltás támadt, mi tettleges­séggé fajult. Sipőcz ugy vágta főbe Horvátot, hogy ez menten összeesett ; s ugy kellett a hely-

Next

/
Oldalképek
Tartalom