Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1935

Az egyenleg mint készpénz a takarékkönyvben kamatozott. A bajai osztály jótékonysága ezen tanévben: budapesti főiskolásaink Horthy- kollégiumbeli lakás- és reggeli díjára befizetett az 1934—35. tanév II. felére 150 P-t, az 1935—36. tanévre pedig 650 P-t, összesen 800 P-t, és pedig Dalnoki Jenőért, Mészáros Jánosért 125—125 P-t, Kürtös Sándorért, Sólyom Mihályért, Wittner Józsefért 100—100 P-t, Morava Endréért 100 P-t, Turmezei Arisztidért 50 P-t. Ezen kívül Morava Endréért és Turmezeí Arisztidért megfizette az 1935—36. első félévi 50—50 P lakás és reggeli díjat a Horthy-kollégiumban Kühn Szaniszló, ciszterci diákszövetségi központi titkár ur, amiért neki hálás köszönetét mond a bajai osztály. Főiskolásaink* beiratkozási, tanulmányi és vizsgadíjaira kifizetett a bajai osztály 385 P-t, mégpedig Jász Tivadarnak 80 P-t, Fischer Bélának, Hamvas Józsefnek, Horváth Károlynak, Ötvös Gézának, Vereckeí Istvánnak, Vértes Lászlónak, Obmann Józsefnek, Garamvölgyi Antalnak 40—40 P-t. Ezenkívül 5 szegény tanulót tandíjsegélyben részesített. Fischer Béla orvosszigorló ifjüságí tagunkat doktorrá avatásához segítették ez évi adományaikkal Wittenberg Imre és a Fischer-alapítvány 100—100 P-vel, Schön Géza 60 P-vel, Milkó Mátyás 50 P-vel, Denneberg Jenő, Weidinger Dezső, az Izr. Templom-osztály 30—30 P-vel, Búzás Lajos, Fischoff Zsigmond dr., Rosenberg Miksa, Grauaug Ármin dr., Lemberger Imre 20—20 P-vel, Pollák József 19 P-vel, Róna Dezső 14 P-vel, Czukor Miklós, Geiringer János dr., Fischer Jákó dr., Takács Vilmos, az Izr. Patronage 10—10 P-vel, Pap Lajos 9 P-vel. A segély havi részleteit dr. Gondán Felicián, titkár gyűjtötte össze. A CDSz. bajai osztálya pénztárának állása az 1935—36. tanév végén : Bevétel : 1. Múlt évi maradvány 1935 szept. 19-én — — — 361-29 P 2. Gimnáziumi jutalék— — 660’— „ 3. Tagdíjakból befolyt — — 40750 „ 4. Kamatjövedelem betét után — 210 „ Összesen: 1430 89 P Kiadás : 1. Főiskolások segélyezésére — 1189 60 P 2. Pénzbeszedő % — — 26'75 „ 3. Portó, nyomtatv., vegyes kiad. 60 60 „ Egyenleg: Takarékpénzt, betét 97"80 „ Postatakptári betét 22 84 „ Kézipénztár •— 33 30 „ Összesen : 1430‘89 P A szövetség Budapesten lakó tagjainak barátságos összejöveteleit dr. Horváth István, nyug. miniszteri tanácsos, az OTI alelnöke rendezi. Buda­pesten a központi igazgató: Bitter Illés, clairvauxi apát, a budai ciszterci rendi Szent Imre-gimnázium igazgatója, Pécsett dr. Vargha Damján, egye­temi r. tanár (Szent Mór-kollégium). Az egész Ciszterci Diákszövetség tag­jainak száma, mint előbb is írtuk, a kétezren felül jár. V

Next

/
Oldalképek
Tartalom