Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1935

A tanárok irodalmi, társadalmi és kulturális munkássága. Dr. Tordai Ányos, igazgató, a ciszt. rendház főnöke, a Szt. István- Akadémia, az egri Gárdonyi-Társaság, az Országos Pázmány Egyesület s a Magyar Ifjúsági Irodalmi Társaság r. tagja; a Foed. Emericana Franco- villa-konventjének nagyura, Kalocsa-egyházmegyei censor és tagja az Egy­házművészeti bizottságnak, a Ciszt. Diákszövetség Bajai Osztályának társ­elnöke ; az egri Műkedvelők Körének örökös díszelnöke ; Bács-Bodrog vár­megye Testnevelési Bizottságának alelnöke; Baja város Törvényhatósági Bizottságának, a Baja-belvárosi Egyházközség képviselőtestületének és taná­csának, az Iskolánkívüli Népművelési Bizottságnak, a Magyar Irodalomtör­téneti Társaság, a bajai Nemzeti Kaszinó, a Liszt Ferenc-Kör, a Katolikus Egyesülés, a Céllövő Társulat és a TESz Baja-városi kerületi válaszmányá- nak tagja. A Katolikus Középiskolai Főhatóság megbízásából elnöke volt a kegyesrendiek vezetése alatt álló Dugonics András-gimnázium érettségi vizs­gálatainak Szegeden, június 17—23-án. Megjelent a Rózsáskert, szavalókönyv a vallásos költészet termékeiből c. gyűj­teménye, 272 1. Budapest, Szent István-Társulat. — Sajtó alatt: Magyar olvasókönyv a középiskolák I. és II. oszt. számára, Budapest, Franklin-Társulat. — Tanulmányok, cik­kek: Tárhányi Béla népénekeinek forrásai, Egri Főegyhm. Közlöny 1. és 3. sz. Emlékezés Gárdonyi édesanyjáról. Képes Krónika, 1935. 13 sz. Apróságok a nyelv életéből. Magyar nyelv, 1935. 9 sz. Hévízi tapasztalatairól írott levele Harkány nimfájának Tihany rijjadó leányához, Baja—Bácska, 1936. 176—177. sz. és különlenyomat. — Mondott még ünnepi beszédeket s írt alkalmi újságcikkeket. — Előadásai : B. Maurus legendája, Pécsett, a Maurinumban; Édes magyar nyelvünk, Baján, a Mansz Leánykörében; A család és a költők, Baján, a Katolikus Egyesülésben. Gáspár János, nyug. tanár, a Bajai Daloskor ügyvezető alelnöke, Baja város Törvényhatósági Bizottságának, az áll. el. népiskolák gondnok­ságának s a városi polgári iskolaszéknek tagja, a Ciszt. Diákszövetség pénztárosa. Székely Károly, kir. igazgató, nyug. tanár, rendes tagja a Szent István-Akadémiának. Értekezése : ebben az Értesítőben. Barta Lénárd az Emericana Conventus Francovillensis lelkésze. A Magyar Cserkészszövetség Országos Intézőbizottságának, az V. kerület II. sz. cserkésztisztvizsgáló bizottságának és Baja város törvényhatósági testnevelési bizottságának tagja. A Bajai és Csonkabácskai Cserkész Intézőbizottságnak főtitkára,

Next

/
Oldalképek
Tartalom