Petőfi Népe, 2011. november (66. évfolyam, 256-280. szám)

2011-11-02 / 256. szám

4 BAJA ­BACSKA PETŐFI NÉPE - 2011. NOVEMBER 2., SZERDA saság utca burkolata újult meg, kerék­pártámaszok, hirdetőszekrények, út­baigazító táblák és köztéri padok ke­rültek kihelyezésre. A zöldterületek növelése mellett 2 db gyalogátkelőhe­lyet is felfestettek, a központi buszpá­lyaudvarnál pedig egy óratornyot he­lyeztek el. A kivitelezési munkákat a Soltút Kft. végezte helyi vállalkozók bevoná­sával. AGYARQRSJÄß MEGÚJUL Gyűjtőutakat fejlesztettek Bácsalmáson HIRDETÉS Az óvodákban és az iskolákban emelkednek az étkeztetési díjak Bácsalmáson január elsejétől át­lagosan 15 százalékkal emelked­nek az oktatási-nevelési intézmé­nyekben alkalmazandó térítési dí­jak a közétkeztetésben. Ennek alapján az általános iskola napkö­zis ellátásáért 281, menzás ebé­dért 169, óvodai ellátásért - há­romszori étkeztetéssel - 219, és a gimnazistaebédért 190 forintot kell fizetni jövőre. A felsorolt díj­tételek nem tartalmazzák az áfát, és egy napra vonatkoznak. A szakmai előterjesztés szerint a té­rítési díjak emelését a minőségi étkeztetés szinten tartása indokol­ja. A rendeletmódosítást a képvi­selő-testület egyhangúlag fogadta el legutóbbi ülésén. ■ Juhász J. A Bolhapiac folytatódik Vasárnap, az első alkalommal fizetőssé tett bajai Bolhapiacon visszaesett az árusok száma, nézelődőbői és vásárlóból azonban nem volt hiány. A kezdeti időszak felívelése kissé megtört, de erre számítottak a Kommunális Nonprofit Kft. szakemberei. Elszántságukat bizonyítja, hogy novemberben két, decemberben további három vasárnap tartanak piacot, azaz bronz-, ezüst- és aranybolhás hétvégékkel zárul az év. Versben és dalban mondtak köszönetét pénz és munka Összefogással szépülhetett meg az óvoda udvara SZÉCHÉNYI TERV Kalmár Miklós a fagyra vár és már készülődik Az úttal csak a gond van baja Telefonos segítséget kért a város első embere Zsúfolásig megtelt az egyik bajai bankfiók a hosszú hétvége előt­ti csütörtökön. Nem a hiteligény­lők rohamozták meg a pénzinté­zetet, hanem két óvodai nagycso­port látogatott el a bankba. Gyö­nyörű rajzokkal ajándékozták meg a felnőtteket, akik az előző hétvégén szabad idejüket felál­dozva a Petőfi utcai óvoda udva­rát szépítették. Hálából énekszó­val és kedves versekkel is ké­szültek. Győrök Zoltán, a pénz­intézetvezetője meghatottan vet­te át a gyermekrajzokat. s Amint Kovács-Tököli Istvánná, | az óvoda szakmai munkaközös- J ségének vezetője elmondta: na- 1 gyón hálásak az alkalmazottak- < nak. - Nagyon örülünk a segítség- Győrök Zoltán vette át az ajándékokat nek, hiszen lefestették, pácolták az udvari fajátékainkat, amihez a festéket is a bank biztosította. Az udvarunk egyenetlen, gödrös ta­lajára 8 köbméter termőföldet ho­zattak, majd fűmaggal bevetették, így felfrissülhetett a szárazságtól megkopott gyepünk. Az óriási, öreg fák kiálló vastag gyökerét is betöltötték földdel, ami így már nem balesetveszélyes. Végül 8 da­rab törpetuját ültettek. Az udvar ezáltal esztétikusabb, szebb lát­ványt nyújt - tette hozzá Kovács- né Judit óvónő. Más módon is tesznek az oviért, hiszen nemré­giben a javára jótékonysági futást is rendeztek, melynek bevételé­ből az óvoda sporteszközeit gazda­gítják. ■ Rab Rita Néhány nappal ezelőtt ünnepé­lyes keretek kö­zött adták át azt a 113 millió forintos beruházást, mely­nek köszönhetően felújították a Rá­kóczi és a Köztár­saság utca teljes szakaszát. A projektzáró rendezvényen Né­meth Balázs pol­gármester köszöntötte a résztvevőket és rövid tájékoztatást adott a beruházás­ról. Tóth Árpád alpolgármester pedig a közlekedés gyakorlati tapasztalatait és a polgárok véleményét összegezte. Bácsalmás 10145j 227 forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében gyűjtőútjainak korszerűsí­tésére és környezetének élhetőbbé té­telére. A DAOP-3.1.1/B 09-2009-0054 projekt kapcsán a Rákóczi és a Köztár­- igazuk volt, amikor kitessé­keltek - idézte fel a Schirilla György utolsó bajai úszásakor, az évekkel ezelőtt történteket, majd a Sugovica felé vette az irányt pár napja Kalmár Miklós. Az extrém demonstrációiról is­mertté vált nyugalmazott rendőr munkatársunk jelenlétében gá­zolt a vízbe. Mint mondta: edz.- Az ő példáján buzdultam fel. Akkor azt mondta, hogy ne za­varjam a rendezvényt. Ha ő nem jön, akkor majd én fogok úszni! Úgy tervezem, hogy a víz befa­gyása után. Már többször meg­mártóztam - sorolta a férfi. A kérdésre, hogy kinek akar bizo­nyítani, nyakasan válaszolt:- Senkinek. Magamnak, hogy milyen f...a gyerek vagyok. Kalmár Miklós jövő február­ban lesz 70 éves, akkor is úszni akar. ■ K. T. Miklós az októberi Sugovicában Nem akarni kell, hanem megfizetni. Azok is köte­lesek az útért fizetni, akik nem akarták azt. Kubatovics Tamás Mindegy, hogy társulás szerve­ződött-e az útépítés támogatásá­ra, vagy az önkormányzat dön­tött megépíttetéséről, az érde­keltségi hozzájárulás az utóbbi esetben is kivethető. Ez a lénye­ge a legutóbbi ülésen megszüle­tett rendeletmódosításnak, me­lyet minden képviselő támoga­tott. A szabályok változtatásánál - az előterjesztés szóhasználata szerint - az analógia elvét zsi­nórmértékül használva döntöt­tek a morális hatásokkal is szá­moló városatyák, akik az egyér- telműsített szabályozás kapcsán a törvény előtti egyenlőséget is említhették.- Félretájékoztatták a Jurisics utca egy részének lakóit, ez a konkrét ügy hívta fel a figyelmet a helyzetre. Utólag derült ki, hogy nem társulásos formában épült a környéken út, mégis fel­szólították őket, hogy 60 napon belül fizessenek 110 ezer forin­tot *- említette az előzményt Jaszenovics Istvánnné (Jobbik), aki a felelősségre vonásról ér­deklődött. A törvény előtti egyenlőségről szólva a korábbi, Fehér utcai útépítést is felem­legette. Ennek kapcsán dr. Gyenes Gabriella jegyző közöl­te: a törvényességi ellenőrzés fo­lyamatban van, viszont az építé­si törvény felhatalmazása alap­ján utólag is kivethető a hozzájá­rulás. Az előterjesztés adatai szerint egyébként egy közel 200 méteres lakóút építési költsége 16,8 millió forint volt, az érintett tíz ingatlan tulajdonosától össze­sen 1,1 millió forintot követelhet az önkormányzat.- Fehér utcai érintettként el tudom mondani a félreértések elkerülése érdekében, hogy 2007. május 2-án történt útépí­tés. Két nap alatt kellett dönte­Ahol út épült, ott fizetni kell nie a hivatalnak a megfelelően előkészített útépítés helyéről, mert egy cég felajánlott fél áron aszfaltot. Az utca minden lakó­ja előzetes értesítés nélkül ka­pott levelet, és mindenki megfi­zette az 55 ezer forint útépítési hozzájárulást - mondta Zsigó Róbert (Fidesz) polgármester az általa kezdeményezett szünetet követően. Hozzátette: telefonos segítséget kellett kérnie felesé­gétől, ezért szakította meg a ta­nácskozást. Király József, a vá­rosüzemeltetési bizottság fide- szes elnöke elismerte, hogy hi­bás hivatkozás alapján vetették ki a hozzájárulást. Úgyanakkor megjegyezte: nem lehet egy ut­ca egy szakaszát kihagyni a fej­lesztésből, az ott élők akarata nem írhatja felül a városfejlesz­tési terveket. Frakciótársa, Bú­csú Lajos mindezek mellett ki­emelte: az egységes szabályozá­si rend megteremtése mellett tárgyalni kell a lakókkal, a hiva­talnak van teendője a felhábo­rodást okozó eljárás kapcsán. A szabályozás szerint legfel­jebb 36 havi részletfizetési ked­vezmény adható az érintettek­nek. Zsigó Róbert hangsúlyozta: megpróbálnak minden területen igazságosabb, rendezett szabá­lyozást hozni. A változtatásba bele lehet magyarázni a vissza- menőlegességet, de inkább a jö­vőbe kellene nézni. Városi oldalak a Petőfi Népében Hétfő FELSŐ-KISKUNSÁG DÉL-PEST MEGYE Kedd KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS KÖRNYÉKE Szerda BÁCSKA Csütörtök KECEL, KISKÖRÖS ÉS SOLTVADKERT Péntek KISKUNHALAS ÉS KÖRNYÉKE Szombat BAJA BACSKA Szerkesztő: KUBATOVICS TAMÁS Baja, Póter-Pál utca 7/A Telefon: 79/426-371 Minden napot kihasználnak baja Noha igazán rövid ez a hét, a Vöröskereszt ezekben a napokon is tart véradáso­kat. Ma Nemesnádudvaron a művelődési házban, 10-től 14 óráig, csütörtökön pedig Borotán az iskolában, 13 és 15 óra közt, pénteken a bajai véradó állomáson, 8-tól 15 óráig fogadják a donorokat. Gyászos dátum baja Pénteken 15 órakor a városházán 1956. november 4-ére emlékeznek. Az ün­nepség után a Déri kertben, az 1956-os emlékműnél gyújtanak mécsest. Antunovity János püspökre emlékeznek Bácsalmás Szombaton dél­után fél 3-kor megemléke­zést és koszorúzást tart a horvát nemzetiség a Hősök terén lévő Antunovity János- emléktáblánál. Délután 3 órakor kezdődik a horvát nyelvű szentmise a római katolikus templomban a sza­badkai Drágán Muharem ce- lebrálásával. A mise után kulturális műsor lesz a mű­velődési központban, melyen horvát tánccsoportok és ze­nekarok lépnek fel. (J. J.) Hagyományőrzők találkoznak mélykút Szombaton 10 órától tartják meg a IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Vetél­kedő elődöntőjét. A fellépőket szakmai zsűri véleményezi. Házigazda: a Hagyományőrző Mélykúti Asszonykórus. (J. J.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom