Petőfi Népe, 2011. szeptember (66. évfolyam, 204-229. szám)

2011-09-27 / 226. szám

PETŐFI NÉPE - 2011. SZEPTEMBER 27., KEDD 5 KULTÚRA Liszt Ferenc - Hírhedett zenésze a világnak koncertsorozat liszt Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére különle­ges hangverseny-sorozatot indít a Kecskeméti Ifjúsági Otthon. A Lengyel Intézettel közösen szer­vezett „Hírhedett zenésze a vi­lágnak” elenevezésű, három ko­molyzenei koncertből álló soro­zathoz vetítések, felolvasások, táncbemutató és plakátverseny kapcsolódik. Az október 19-ei el­ső hangverseny témája: Liszt gyermekévei, zenei pályájának indulása. A koncerthez kapcso­lódva a budapesti Lengyel Inté­zet Chopin - Zene - Liszt nem­zetközi plakátpályázatára érke­zett munkákból nyílik kiállítás az intézményben. A második koncert nem egészen egy hó­nappal később, november 9-én lesz, ezen a vándoréveket mu­tatják be, Liszt barátai jutnak szerephez. Chopin, Schubert, Paganini művei hangzanak el. A harmadik korszakról novem­ber 30-án lesz szó, és ekkor nyí­lik kiállítás a zenetörténeti soro­zat apropóján diákoknak Liszt Ferenc, a világpolgár címmel meghirdetett plakátkiállítás al­kotásaiból. A hangversenyeken közreműködik a Chorhidea Ka­marazenekar. ■ Design hét a nyugati végekről A nemzetközi Kerámia Stúdió is bekapcsolódik a 2011-es De­sign hét programsorozatába. Október 4-én a Nyugat-ma­gyarországi Egyetem Alkalma­zott Művészeti Intézetében végzett hallgatóinak diplo­mamunkáiból nyílik kiállítás a stúdió budapesti galériájában. A Design heti kiállításon a for­matervező, építész és grafikus BA, valamint a kifutó ötéves képzés eredményei láthatók. A soproni képzés erőssége, hogy az üveg és kerámia irá­nyultságú formatervezők fel­készítése a kecskeméti Nem­zetközi Kerámia Stúdióban tör­ténik. A Design a nyugati végekről címet viselő tárlat je­lentős részét képezik a kecske­méti stúdióval együttműködés­ben született, üvegből és kerá­miából készült alkotások. ■ Prímásverseny A Felvidékről érkezett Pusko Márton nyerte meg az idei Kecskeméti Népzenei Találkozó prímásversenyét. A hét induló szombaton mér­te össze tehetségét, tudását az Erdei Ferenc Kulturális Központ nagyszínpadán. A neves zsűri az egykori Gömör megyei Tornaiján született, 21 eszten­dős zenésznek ítélte az első díjat, a 800 ezer forint értékű mesterhegedűt. Pusko Márton hatévesen kezdett hegedülni a helyi zeneiskolában, első mestere a nyugdíjas zenetanár, prímás Ruszó Ádám volt. 14 éves korától Miskolcon tanult, többek között a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépis­kolában klasszikus hegedűt. A második helyet Nyitrai Tamás szerezte meg, a harmadik helyen Gelencsér János végzett. Az első díjazottnak járó nagy értékű mesterhegedűt a Magyar Állami Népi Együttes fergeteges, szombat esti főtéri fellépésén szólaltatta meg először a győztes. Pedagógusok töltötték meg a nézőteret színház Makranczi Zalán meztelen Don Carlosa is szóba került Közel ötven magyartanárt és drá­mapedagógust látnak vendégül a kecskeméti Katona józsef Szín­házban ma 17 órától. A Mű-Érték sorozat első elemző beszélgeté­sét Réczei Tamás vezeti, témája a múlt hét szerdán bemutatott Bánk bán. A teátrum új kezdeményezé­sében részt vevő pedagógusok a lehető leghamarabb, már a főpró­bán láthatják az új produkciókat. A látottakat pár nappal később kötetlen beszélgetésen dolgoz­hatják fel, szempontokat gyűjtve ahhoz, hogyan tehetik felső tago­zatos és középiskolás diákjaik számára befogadhatóvá a szín­házban látottakat. Az első talál­kozó a Bánk bán főpróbája volt, melyen a pedagógusok megtöl­tötték a Ruszt Stúdió Színház nézőterét. Az előadást megelőző megbe­szélésen a tanárok több kérdést is felvetettek, amelyek közül néhány nem szorosan az elő-Az alakuló megbeszélésen Cseke Péter részletek felolvasásával érzékeltette a Bánk bán eredeti szövege, valamint a kecskeméti teátrum felkérésére ké­szített új „fordítás" közötti különbséget. adásokhoz, inkább a színházi viselkedés kultúrájához kap­csolódott.- Évekkel ezelőtt ifjúsági bér­letet váltottunk tanítványaim­mal, de az utolsó előadásra már el sem mentünk - panaszolta ko­rábbi tapasztalatait az egyik hoz­zászóló. - A hangoskodás, a ne­­vetgélés miatt alig lehetett figyel­ni arra, mi történik a színpadon. Egy másik résztvevőben a 2005-ös Don Carlos hagyott mély nyomot. Elsősorban is az a jele­net, amikor Makranczi Zalán bukkant fel a színen pőrére vet­kőzve - az általános iskolások­ból álló közönség nem kis meg­lepetésére. Cseke Péter minden résztvevőt megnyugtatott: az ifjú­sági bérletet úgy állítják össze, hogy csak olyan előadások kerül­jenek bele, amelyek az adott kor­osztály számára ajánlottak, ne­kik szólnak, értelmezhetők szá­mukra, és valamilyen módon kapcsolódnak a tananyaghoz. ■ Közönségtalálkozó huszonhárom képzőművész részvételével kecskeméti művészek és baráta­ik 2011-ben készült alkotásaiból nyílt tárlat a Művész Kávézóban. A kiállításhoz rendhagyó rendez­vény is kapcsolódik: október 6-án a tárlat szervezői beszélgetésre várnak minden érdeklődőt, ame­lyen huszonhárom kecskeméti művész is részt vesz - többek kö­zött Szappanos István, Walter Gá­bor, Bruncsák András, Gerle Mar­git, Harsányi Zsuzsanna. Ismer­kedésre, beszélgetésre, találko­zásra kiváló alkalom. A művészi csevej 18 órakor kezdődik a kávé­zóban. ■ Tűzzománcosok kiállítása Városföldön a tűzzománcművészek Magyar Társasága szervez csoportos kiállítást a Városföldi Klub­könyvtárban. A tárlatot ifj. Gyergyádesz László művészet­­történész, a TMT elnöke nyitja meg október 4-én, ló órakor. A hónap végéig látható kiállítá­son megtekinthető lesz többek között Balanyi Károly, Báron László, Hollósy Katalin, Mo­­relli Edit, Blaise Simon, Stroh­­ner József és Túri endre mun­kája. ■ Boróka álma: embermesék és verstörténetek ÍRÓ HÁZASPÁR tart könyvbe­mutatót szep­tember 29-én Kecskeméten, a tanítóképző fő­iskolai karon. Vedres Ferenc és Vedres-Nagy Ibolya Boróka álma című kötete közös munka. Vedres-Nagy Ibo­lya „embermeséi” a hétköznapok­ban megtörtént eseményekről, emberi érzésekről, egyszerűbb és bonyolultabb párkapcsolatokról szólnak. A novellák hangulatát Vedres Ferenc látomásszerű vers­történetei teszik teljessé. A kötetet bemutató beszélgetés 9 óra 45 perckor kezdődik. ■ Monumentális városképek érseki litera-túra Ritkaságnak számító topográfiai sorozat „Balázsolás” az Utkaparóban Kiskőrös Irodalmi est a népszerű zenésszel Matthäus Merian (1593-1650) kiadó, nyomdász, metsző és raj­zoló a városképek specialistája volt a maga korában. Merian kü­lönösen topográfiai műveiről, valamint magas színvonalú réz­metszet- és karctechnikával ké­szült városképeiről ismert, melyek közül Kalocsán, az Érseki Könyvtárban is őriznek ritkaságszámba menő köteteket. A baseli református családból származó Merian előbb az üveg­festészet, majd a metszés mes­terségét tanulta ki Zürichben és Baselben. Érdemes megfigyelni kémiai és politikai művekhez metszett illusztrációit is ebből az időből. Legkülönlegesebb műve még-A Theatrum Europaeum díszes címlapja is a monumentális huszonegy kötetes, általa elkezdett, és 1635-1738 között folyamatosan kiadott Theatrum Europaeum sorozata több mint száz város­képet, alaprajzot és portrét tar­talmaz. Máig nagy kultúrtörté­neti jelentőségű szemléltető anyag a több mint kétezer tér­képpel és képpel ellátott, Német­ország, Franciaország és Itália városait bemutató Topographia sorozat, melynek ábrái termé­szethű minták alapján készül­tek. A munka 1642-től Martin Zeiller szövegével kiegészítve je­lent meg. Merian halála után fi­ai 1688-ig további harmincegy résszel bővítették a rendkívüli sorozatot. ■ Különleges élményben lehetett részük azoknak, akik ellátogat­tak a napokban Kiskőrösön a Közúti Szakgyűjtemény alatti kávéházba Szabó Balázs irodal­mi estjére. Viszont árnyékra ve­tődtek azok a slágerfogyasztók, akik olyan koncertre számítot­tak, ahol sikítozni kell, odafigyel­ni azonban nem. Kecskeméti Szabó Balázs Band frontembere, Szabó Balázs egy bárszéken ülve, rövid idő alatt magával ragadta közönsé­gét, dalaival érzéseket, hangula­tokat szabadított fel, és megint bebizonyította: a népzene is tud populáris lenni, sőt eredetileg a népi a populáris... Érzelem­hegyeket és -völgyeket járhatott Érzelemhegyek, -völgyek be a huszonévesekből álló tár­saság Szemlér Ferenc Viselj rám egy kicsit gondot! című versével, de Pilinszky János Jó hír és Gyász című műve is besétált a nyiladozó lelkekbe. Az est pikan­tériáját a vissza-visszatérő paj­zán világú megzenésített vers­sorok adták, de Váci Mihály Nélküledje gyorsan visszarán­totta a földre a gondolatban elka­­landozókat. Szabó Balázs és közönsége a mély, lélekemelő számoktól rendre eljutott a feloldó könnyed dalokig. A funkos, dzsesszes, popos népzene hangzásvilága és a felcsendülő akkordok nyomán új világok elevenedtek meg az irodalmi esten. ■ Sz. B. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom