Petőfi Népe, 2011. február (66. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-01 / 26. szám

PETŐFI NÉPE - 2011. FEBRUÁR 1., KEDD 5 KULTÚRA Minden jegy elkelt a dupla X-Factor- koncertre A szemérmes fővámpír egyházi géza Mínusz 10 fokban is megvárják a rajongói Tóth Menyhért- kiállítás nyílt az érseki kastélyban Az utóbbi idők legnagyobb kö­zönségsikerének ígérkezik a február 9-ei kecskeméti X-Fac- tor-koncert. Janicsák Veca, a Vastag testvérek és Király L. Norbi dupla telt házas koncert­tel mutatkozik be a Kecskemé­ti Kulturális Központban. Eredetileg egy koncert volt tervbe véve, azonban a jegyek pillanatok alatt elfogytak. A hatalmas érdeklődésre rugal­masan reagáló szervezők dup­láztak, és másik koncertet is meghirdettek ugyanerre a nap­ra. Azonban pár nap alatt erre is elkelt minden jegy. A tévés tehetségkutató nézői még em­lékezhetnek arra, hogy hason­ló dolog történt a show záró­koncertjével a Papp László sportarénában, ahol a hatal­mas érdeklődésre tekintettel szintén duplázni kellett a kon­certet. A döntősök december óta folyamatosan járják az or­szágot - kivétel nélkül telt há­zas koncertekkel. Néhány nap­pal ezelőtt Szegeden többezres sikítozó közönség előtt léptek fel az x-factorosok az újszegedi sportcsarnokban. ■ Janicsák Veca Hétfőn reggel élő adásban megharapta Ördög Nórát. Sajnos, mire Kecskemétre ért, már nem volt hara­pós kedvében a hazai fő­vámpír, Egyházi Géza, akit a Katona József Szín­ház közönsége A nyomo­rultak Jean Valjean- jaként ismerhetett meg. S akivel - többek között - a vámpírkultuszról és első lemezéről beszélgettünk. Rákász Judit- 150. előadásához érkezett a Magyar Színházban a Vámpí­rok bálja, melyben a főszerep­lőt, Krolock grófot alakítja. Ami kiváló alkalom arra, hogy megtudjuk: milyen a mostani vámpírkultusz egy fővámpír számára...- Nem panaszkodhatok... A 2007-es premier idején Magyar- országon még Harry Potter-láz volt, az Alkonyat csak utána ér­kezett meg hozzánk. De a darab kiváló, az előadás pedig igazi profi munka, ennek köszönhe­tően kezdettől fogva hatalmas ér­deklődés kíséri. Soha nem tudok olyan későn kijönni a színház­ból, hogy ne várnának a rajon­gók a hátsó kapunál.- Sikítozó lányok a művészbe­járónál?- Nem, én nem tinisztár va­gyok. Rám inkább lelkes nézők várnak, akiknek tetszett az elő­adás, és jólesik nekik, ha ezt el is mondhatják. Még ebben a ku­tya hidegben is.- Szeptember óta játszik Kecs­keméten A nyomorultakban. Rutinosan mozog a folyamato­san változó díszletek között?- Még most is előfordul, hogy két jelenés között magamban memorizálom a következő jele­netet.- Adódott olyan helyzet, ami­kor improvizálnia kellett?- Nem, és ennek valószínű­leg éppen az az oka, hogy ez az előadás elképesztő precizitást igényel. Minimális a tévedés le­hetősége.- De azért szereti játszani?- Imádom! Átalakulás - A nyomorultak előadása közben több mint 20 évet öregszik Jean Valjean- Miért?- Gyönyörű a zene, és Jean Valjean karaktere közel áll hoz­zám. Nekem is lányaim van­nak, tudom, mit jelent a fele­lősségvállalás. A vámpírok bál­jában biztonságot nyújt a maszk. A nyómorultakban nincs rejtekhely: meg kell mu­tatnom magam. Jean Valjean az egyik legkomolyabb színészi feladatom.- Hétfőn megharapta Ördög Nórit a Reggeli című tévémű­sorban, de ettől eltekintve ritkán szerepel a bulvárban. Tudatos döntés, vagy csak így alakult?- Tudatos. Ha nem muszáj, akkor inkább nem szeretnék szabad jelzést adni a sajtónak azon az úton, amelyik a magán­életemen át vezet.- Nem muszáj?- Egyelőre, úgy tűnik, nem. Vannak a közszereplés szem­pontjából jó példák: Zorán vagy Ákos nem a magánéleti vihara­ikról ismertek, hanem munká­jukról. Ez sokkal szimpatiku­sabb számomra, mint a kitárt ajtók előtt élt magánélet.- Decemberben jelent meg El nem múló vágy című első le­meze, a bemutatókoncertet azonban kétszer is elhalasz­tották. Miért?- Először betegség miatt, má­sodszor egyeztetési problémák adódtak. Nehéz 70 embert ösz- szehozni. A koncertet nagyze­nekarral, tánckarral, kórussal képzeltük el. Nem könnyű, de nem mondtunk le róla: legké­sőbb nyáron meglesz. Tóth Menyhért alkotásaiból nyílt kiállítás a hajósi egykori érseki kastélyban. A 20. század „saját utas” festőjére a környékbeliek közül sokan földijükként tekint­hetnek, hiszen Tóth Menyhért a Képzőművészeti Főiskola elvég­zése után hazatelepült szülőfalu­jába, Miskére. Mezőgazdasági munkákból, szobafestésből élt, 1941-es egyéni kiállítását 27 évig nem követte önálló tárlat. Bár alapítója volt a hajósi alkotótá­bornak, és tagja volt a bajai fes­tők csoportjának, többnyire ma­gányosan, elszigetelten élt és al­kotott. A kastély időszaki tárlatokat befogadó kiállítótermében Tóth Menyhért valamennyi alkotói korszakából láthatók képek, és egy kisplasztikát is megtekint­hetnek az érdeklődők. A Kecs­keméti Képtár Tóth Menyhért- gyűjteményéből válogatott kiál­lítás május végéig látható az egy­kori érseki kastélyban. ■ Laci és az oroszlán - kínai kiadás Japán után Kínában is kiadják Marék Veronika klasszikusnak számító meséjét, a Laci és az oroszlánt. A gyerekeknek a sö­téttel és az ismeretlennel kap­csolatos félelmeiről és azok fel­dolgozásáról szóló mese több százezres példányszámban kelt el Japánban. Kínában első kör­ben hatezer példányban jelenik meg a könyv, de a tervek és a vá­rakozások szerint gyorsan szük­ség lesz második és harmadik kiadásra is. ■ Menyhei Szabqlcs és Vassfysen Áron a Művészben Menyhei Szabolcs grafikusmű­vész és Vass-Eysen Áron építész- tervező alkotásaiból nyílik kiál­lítás február 3-án a kecskeméti Művész Kávézóban. A 18.30-kor kezdődő rendezvényen Brun- csák András művész-tanár nyit­ja meg a tárlatot. ■ Az emberektől a csodalényekig érseki utera-túra A természet könyve az érseki palotában lakik Magyar solymászat, halasi csipke a folklórfesztiválon Festményeket, montázsokat fotókat várnak A képen látható Das Buch der Natur című könyv egy igen szép példány a 150 ezer kötetes kalo­csai érseki könyvtár gyűjte­ményéből. A termé­szet könyve című kö­tet szerzője, Konrad von Megenberg, a kö­zépkori orvoslás egyik legeredménye­sebb alakja, 1307-től 1378-ig élt. 1334 után szerezte meg a párizsi egyetemen a magisteri fokozatot, s lett ugyanott a St. Bernhard ciszterci kollégium lektora. A rend, majd későbbi megbí­zói küldetésében többször megfordul az avignoni pápai udvarban. Többkötetnyi receptgyűjte­mény és természettudományi en­ciklopédia szerzője. Megenberg korábbi művek felhasználásával írta meg az első német nyelvű természetrajzi munkát. A középkor­ban igen népszerű mű a természet furcsaságai­ról sok babonás nézetet és csodás képtelenséget terjesztett. Az augs- burgi Johann Bämler 1475-ben adta ki először Me­genberg munkáját. Kiállítása igen dekoratív, a könyvhöz tizen­két egész oldalas metszet ké­szült, melyeket kézzel színeztek. A kalocsai példány a mű első, 1475-ös kiadása. ■ szbz ■ A babonás nézetek mel­lett sok cso­dás képtelen­ség is helyet kapott a kö­tetben. A szirének is megjelennek a könyv oldalain Hajós, Dusnok és Géderlak is csatlakozik az idei folklórfeszti­válhoz, ezzel hétre bővült a rajta részt vevő helyszínek száma - derült ki a XIX. Dunamenti Folk­lórfesztivál szakmai egyeztetőfó­rumán. Kalocsán június 6-án ve­szi kezdetét az idei rendezvény, mely ugyan ismét visszatér a gyökerekhez, de nemcsak a ha­gyományok iránt érdeklődőkhöz szól majd, hanem a népművé­szet szakértőihez is.- A programban részt vevő te­lepülések polgármestereivel és Csonka-Takács Eszterrel, a Szel­lemi Kulturális Örökség Igazga­tóságának vezetőjével arról is egyeztettünk, miként vonultat­hatnánk fel Kalocsán a nyolc örökségelemet, melynek egyike a máig élő kalocsai kulturális tradíció: a hímzés, a helyi vise­let, a pingálás és a tánc - mond­ta dr. Magóné Tóth Gyöngyi. A városi közművelődési intéz­mény igazgatója azt is elmondta, hogy mindennek beharangozója a mohácsi búsójáráson való rész­vételük lesz, ahol hamarosan be­mutatkozik a nyolc elem.- A folklórfesztíválon terveink szerint bemutatjuk a magyar solymászatot, a mezőtúri faze­kasságot, a matyó örökséget, a halasi csipkeverést, a mohácsi búsójárást, és majd kóstolót kí­nálunk a karcagi birkapörkölt­ből is - tette hozzá az intézmény- vezető. ■ szbz Az első magyar holdszonda missziójának lehetnek részesei azok a fiatalok, akik űrkutatással kapcsolatos alkotásukkal jelent­keznek a Kecskeméti Planetári­um pályázatára. A kezdeménye­zés kapcsolódik a Puli Space- programhoz, melynek célja, hogy feljuttassa az első magyar szon­dát a Holdra. Optimizmusra ad okot, hogy a Puli-csapatnak janu­ár elejére sikerült összegyűjtenie a Google Lunar X Prize (GLXP) verseny 50 ezer dolláros nevezé­si díját. A Planetárium pályáza­tán 6-12. osztályos diákok vehet­nek részt rajzzal, festménnyel, fényképpel, montázzsal vagy szá­mítógépes grafikával. Beküldési határidő: március 31. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom