Petőfi Népe, 2010. december (65. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-01 / 279. szám

PETŐFI NÉPE - 2010. DECEMBER 1, SZERDA 5 KULTÚRA 300 gyerek a színház színpadán gála Jótékonysági esemény és bemutatkozási lehetőség fiatal tehetségek számára Akadálymentesített gyalogátkelőket alakítanak ki a támogatásból December 6-án a gyerekek vehetik birtokukba a kecs­keméti teátrum színpadát. A Gyermekek a gyermeke­kért gálát a Városi Szociá­lis Közalapítvány felkéré­sére 17. alkalommal szer­vezi meg a Katona József Színház. A nagy hagyomá- nyokkal rendelkező jóté­konysági eseményről az est rendezőjét, Sirkó Lász­ló színművészt kérdeztük. Rákász Judit teni! Ennek a rendezvénynek éppen az a nagyszerűsége, hogy kettős célt szolgál. Egyrészt jóté­konysági esemény, hiszen a be­lépőjegyekből származó bevétel­ből - miután kipótolta a város - sok, keservesen nehéz körülmé­nyek között élő kecskeméti csa­ládnak jut tisztes karácsonyi ajándék. Nem. kevésbé fontos cél, hogy tehetséges fiataljaink bemutatkozási lehetőséget kap­nak a város színházában. Vala­mennyi részt vevő iskolát végig­jártam az elmúlt hetekben, meg­néztem a gyerekek produkcióit,- Nyugodtabbnak szoktuk lát­ni, amikor saját színházi munkái kapcsán készítünk interjút, mint most, amikor 300 gyerek produkcióját terel­geti egybe. Hol tartanak a próbák?- Tizenhatodik éve rendezem a Gyermekek a gyermekekért gálát, de ennyi év után is lélek­emelő, s egyben lélekpróbáló az a folyamat, amíg elérkezünk az előadás napjáig, s felgördül a függöny - mondja Sirkó László.- Sokfelé megfordultam az el­múlt hetekben: belvárosi isko­lákban éppúgy, mint azokban a nehezebb körülmények között működő intézményekben, ahol emberfeletti munkát végeznek a pedagógusok. »Elszabadult a vi­lág. Ennek úton-útfélen látjuk nyomát. De ha nemcsak a sze­münket és a fülünket nyitjuk ki, hanem a lelkünket is, akkor azt is észrevehetjük, milyen erős akarattal próbál sok gyerek ki­törni az őket körülvevő túlhaj­szolt, szétesett világból. Min­denhonnan lehet lelkeket men­A gála rendezése öröm és felüdülés számomra - mondja Sirkó László Hetek óta tartanak a próbák az iskolákban. Már nincs sok idő hátra: hétfőn mindennek tökéletesen kell mennie. (Felvételünk a tavalyi gálán készült.) s kiválasztottam azt a közel 300 fellépőt, akik ott lesznek a de­cember 6-ai gálán. Ezek a gyere­kek hónapok óta dédelgetik a gondolatot, hogy felléphetnek azon a színpadon, amelyiket a közönség szeretete tesz naggyá. Sorra tartjuk a próbákat az in­tézményekben, s azt mondha­tom, hogy a gyerekek tiszteletre méltó kitartással és nagy aka­rattal készülnek, hogy tehetsé­gük legjavát adhassák a gálán. Hihetetlen munka, de megéri! Csodálatos érzés, amikor 300 gyerek hajol meg a színpadon egyszerre, boldog mosollyal, mert képesek voltak segíteni azoknak a társaiknak, akiknek életkörülményei kevésbé sze­rencsések. Gyerekek segítenek a gyerekeknek.- Valamennyi kecskeméti is­kola képviselteti magát a gá­lán?- Jó lenne, ha igennel vála­szolhatnék erre a kérdésre. Saj­nos olyan belvárosi iskolák is tá­vol maradnak idén, melyek egy­kor oszlopos tagjai voltak a kez­deményezésnek. Talán bántó- dásból, talán feledékenységből, nem tudom, de az biztos, hogy a hiányuk fájó.- Milyen produkciókkal ké­szülnek a gyerekek?- Minden lesz benne, ami el­képzelhető, sőt annál is több. Kórus, népzene, néptánc, mo­dern tánc, vers, próza, bűvész- mutatvány - és még hosszan so­rolhatnám. A gála napján, de­cember 6-án, a színház teljes ké­szenlétben várja a gyerekeket, hiszen ez az egyetlen napunk lesz a színpadi próbára. Világo­sítók, hangosítók - aki él és mo­zog itt lesz, s azért dolgozik, hogy minden szereplő a lehető legjobb formában legyen 17 órá­ra, amikor felgördül a függöny, és telt ház előtt megtartjuk az előadást.- Tehetséges gyerekeink van­nak?- Kiemelkedően tehetsége­sek a gyerekeink. Talán nem is vagyunk tudatában, hogy mennyire... Minden évben rá­bukkanok olyan fiatalokra, akiknek elég egy-két instruk­ció, és máris színpadképes a produkciójuk. Ezért is érzem azt, hogy bármilyen sok feladat köt is a színházhoz, a Gyerme­kek a gyermekekért gála rende­zése öröm és felüdülés szá­momra. 17 éves hagyomány A GYERMEKEK A GYERMEKE­KÉRT gála az egyik legna­gyobb hagyománnyal rendel­kező jótékonysági esemény Kecskeméten. A 17. jubileumi gálát december 6-án, 17 órá­tól tekinthetik meg az érdekl& dők, akik jegyük megvásárlá­sával nemes ügyet szolgál­nak. A többórás műsorban fellépő általános és középis­kolások tehetségükkel segíte­nek rászoruló kortársaikon, valamint idős embereken. A gála bevételéből ugyanis a Városi Szociális Közalapít­vány számukra vásárol kará­csonyi ajándékcsomagot. A jótékonysági gála ötlete Var­ga László püspökhelyettestől származik. A kezdeti időszak­ban a szervezés oroszlánrészét Horváth Ilona végezte. A mű­sort kezdetektől fogva Sirkó László színművész állítja, szerkeszti össze, munkáját társszervezőként Trungel Ilona segíti. Közvetlen munkatársa a szervezőmunkában Mészár Zsuzsa, a színház művészeti titkára. Jótékonysági aukciót és baráti, művészeti pikniket szervez a Kecskeméti Rotary Club csütör­tökön 18 órakor a kecskeméti Premier Galériában. Az aukció célja, hogy támogassák a Vakok és Csökkentlátók Bács-Kiskun Megyei Szervezetét. A befolyt összegből a rotarysok - karöltve a Lions Clubokkal és az önkor­mányzattal - 26 gyalogátkelő­helyen oldják meg az akadály­mentesített átkelést, azaz a lám­pára szerelt hangszóró, távirá­nyító segíti majd a forgalom ak­tuális rendjét. Az árverés anya­ga már megtekinthető a Premi­er Galériában. Azok a műtár­gyak, melyek nem találnak gaz­dára, december 11-éig lesznek láthatók és megvásárolhatók - továbbra is a nemes célt szolgál­va - a galériában. ■ S. H. Tízezer néző előtt vívják meg a csatát Austerlitzbe indulnak a kecske­méti huszárok pénteken. A há­rom császár csatájaként ismert ütközet újrajátszásában a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület 18 tagja vesz részt A Napóleon egyik legfényesebb győzelmeként számon tartott 1805. december 2-ai csatát a Brünntől 20 kilométerre lévő me­zőn játsszák újra. A csapatok pénteken gyülekeznek Auster- litzben. Szombat kora reggel so­rakozó, masírozás a csatamezőre. Kora délután díszszemle, utána pedig a mintegy két órán át tartó csata következik. A harcmezőt határoló dombokról 8-10 ezer né­ző követi végig a küzdelmet Az osztrák császári haderőt erősítő magyar huszárok a 34. császári gyalogezred egyenruhá­ját viselik, amely zömmel magya­rokból álló ezred volt. Az auster- litzi csata ma már Európa egyik legnagyobb, hagyományőrző ren­dezvénye, melyen több mint ezer katona vesz részt Ezután a kecskeméti hagyo­mányőrzők átvonulnak a küzde­lem helyszínétől néhány kilomé­terre lévő kopjafához, s ott meg­koszorúzzák az austerlitzi ütkö­zetben hősi halált halt székely ka­tonák síremlékét. ■ R. J. Gyönyörködtető miniatúrák érseki litera-túra Zsoltárillusztrációk - kicsit másképpen A 150 ezer kötetes kalocsai fő­székesegyházi könyvtár könyv­festészeti szempontból legin­kább kiemelkedő darabja ez a kis psalterium. Az értékes, latin nyelvű kéz­irat Dávid zsoltárait tartalmaz­za a hálaadó énekekkel együtt. Szövege gótikus könyvírású. A liturgikus használatra ké­szült kódexet számos festett-ara­nyozott s több, festett vörös-kék színnel készült ornamentális iniciálé díszíti. A psalteriumok, azaz zsoltároskönyvek díszítés­rendszerét a középkori zsoltár­felosztási szokások határozták meg. A kalocsai példány azon­ban az ismert típusok egyikét sem követi pontosan. A kódex A szöveg gótikus könyvírású iniciáléi - a zsoltározó Dávidot ábrázoló kezdőbetűtől eltekint­ve - alig sorolhatók a zsoltáril­lusztrációk körébe. A szöveg között sok festett kép, miniatúra gyönyörködteti a szemlélőt. Az ember alakok fi­nom arcvonásai, kecses mozdu­latai, a kanyargó arannyal raj­zolt lapszéldísz a cseh kódexfes­tészet 1430 utáni emlékeivel ro­konítható. A pergamenkódexet Patachich Ádám kalocsai érsek egy 1782-es bécsi aukción vásá­roltatta meg. Ugyanabban az év­ben, amikor a kalocsai káptala­ni könyvtárát egyesítve magán- könyvtárával megalapította a fő­székesegyházi könyvtárat. ■ szbz A Bolyai-gimnázium csapata gyűjtötte össze a legtöbb pontot a múlt héten megrendezett III. Művészettörténeti ifjúsági vetélkedőn. A középiskolás csapatoknak Kecskemét művészetéről, alkotóműhelyeiről, gyűjteményeiről kellett minél többet megtudniuk. A képzeletbeli dobogó második fokára a Kandó-szakközépiskola Szobrászok csapata léphetett fel, a harmadik helyezést az Angolkisasszonyok gimnáziumának csapata érte el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom