Petőfi Népe, 2010. december (65. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-01 / 279. szám

6 2010. DECEMBER 1, SZERDA GAZDASÁG Nyitóérték: 20422 19601 Előző napi záróérték: 20221 Változás: 2,07% A BUX index 2010. november 30-án 21000 20800 20600 2041 20200 20000 19800 Záróérték: 20640 15.30, a Ne* Yorki' tőzsde nyitása /1 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30 FORRÁS: BÉT NYERTESEK 2010.11.30. Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft Egis 18 980 3,71 596 Econet 96 3,22 114 Rába 809 2,66 32 Richter 43 000 2,38 2 334 Danubius 3 785 2,29 4 OTP 4 925 2,28 15 259 VESZTESEK FORRÁS: BÉT Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft CIG Pannónia 690-2,12 76 FHB 968-0,61 64 TVK 3 430-0,29 6 Émász 20 990-0,02 3 A BUX index az elmúlt napokban 22 600 22 285 BÉT-áruszekció (forint/tonna, 11.30.) Új elszámolási ár EUROBÚZA 2010. december 60220 TAKARMÁNYBÚZA 2010. december 55920 TAKARMÁNYKUKORICA 2010, december 48160 TAKARMÁNYÁRPA 2010. december 47000 OLAJNAPRAFORGÓ 2010. december 127300 MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2010. november 30-án 1 € f 284,54 Ft +4,09 Ft 1$ f 218,76 Ft +6,83 Ft 1CHF f 219,04 Ft +7,51 Ft Forintbetéti1 kamatok (%) 2 hó 3 hó| Allianz Bank 4,15 4,25 Banco Popolare 3,21 3,25 Budapest Bank 2,75 2,75 Erste Bank 2,50 2,50 Erste Bank4­7,50 FHB3 7,00* 6,00 MKB Bank 3,95 4,04 OTP Bank 1,00 1,00 OTP Bank2 3,00 4,75 Raiffeisen Bank2 4,50 4,50 1 ALAPTERMÉKEK 1 MILLIÓ FORINTRA 2 BÓNUSZI. FORINT BETÉT 3 FHB AKTIV BETÉT AKCIÓ 4 AKCIÓS AKTÍV BETÉT • FHB AKTÍV BETÉT 6 HÓNAPOS AKCIÓ Euró-valutaárfolyamok (forint/euró, 11.30.) Vételi Eladási | Allianz Bank 276,88 291,08 Budapest Bank 275,26 292,29 CIB Bank 272,60 295,32 Citibank 272,48 295,18 Erste Bank 277,02 292,98 K&H Bank 274,72 290,54 MKB Bank 275,63 289,77 OTP Bank 276,27 290,43 Raiffeisen Bank 278,33 290,85 Eszre sem vesszük majd távközlés Búcsú a második tárcsahangtól - Átállás december 10-ig Mintegy 2,3 millió elő­fizetőt érinthet az a 2005-ös jogszabály, amely előírja a szolgál­tatóknak, hogy ez év de­cember végével szüntes­sék meg a vezetékes hanghívások második tárcsahangját. Munkatársunktól Mátrai Gábor, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökhe­lyettese emlékeztetett, a máso­dik tárcsahang a hagyományos réz érpáros telefonhálózatokra jellemző, ahol a belföldi és nem­zetközi távhívásokban a koráb­ban alkalmazott technológia mi­att volt szükség a búgó hangjel­zésre. A helyi telefonközpontok ugyanis nem voltak felkészítve hosszabb számok tárolására, ezért a 06-os belföldi, majd 1972- től a 00-s nemzetközi előtét tár­csázását követően egy második tárcsahang jelezte a belföldi, il­letve nemzetközi távhívó köz­pontra kapcsolódást. Csak ezt követően tárcsázhatta az előfize­tő a tényleges hívószámot. A digitális technológiaváltást követően - hasonlóan a kábeles és a mobilhívásokhoz - manap­ság ezekre már nincs szükség. Az átállást szoftveres úton old­ják meg a hazai szolgáltatók, ez várhatóan néhány tízmillió fo­rintos beruházást igényel - mondta Villám István, a Magyar Telekom operatív szabályozási osztályvezetője. Hozzátette, a legnagyobb hazai vezetékes szol­gáltató több ütemben hajtja vég­re az átállást, amely december 10-ig be is fejeződik. ■ Az átprogramozás né­hány másodpercet vesz igénybe. Az előfizetőnek semmi dolga nincs. Az Invitel területén Rúzsa Ró­bert lakossági üzletág-igazgató szerint erre karácsonyig kerül sor. Az intézkedés rajtuk kívül még a UPC hálózatának egy ré­szét érinti. Maga az átállás nem okoz szolgáltatáskiesést, a tele­fonközpontok átprogramozása néhány másodpercet vesz igény­be, ezt a szolgáltatók igyekeznek a legkisebb forgalmú időszak­ban végrehajtani. Az előfizetőknek az átállással kapcsolatban vezetékes telefon­jaikkal semmit nem kell tenni­ük, csupán az első búgó hang után a teljes számot kell tár­csázniuk. Takács Péter hírközlési és médiabiztos ugyanakkor azt ja­vasolja az előfizetőknek, ellen­őrizzék a telefonvonalon keresz­tül használt egyéb eszközök - betárcsázós modemek, faxké­szülékek, telefonalközpontok, riasztóberendezések, távfel­ügyeleti rendszerek - beállítá­sát, hogy azok se várjanak feles­legesen a második tárcsahang­ra. (A faxgépeken az első tárcsa­hangot követő szünetjelet kell kiiktatni.) A változás megjele­nik majd a nyilvános telefonál­lomásoknál is. ■ Tulajdonképpen már az első tárcsahangra sem lenne szükség, de ez egyelőre marad. A hatóság további változtatá­sokra is készül, ennek első kis lé­pése a mostani átállás’^ jelentet­te be Mátrai Gábor elnökhelyet­tes. Műszaki szempontból már az első tárcsahangra sem lenne szükség, hiszen a digitális hálóza­tokban a vezetékes telefonok is képesek úgy működni, mint a mobilok, de ennek a kiiktatására a későbbiekben kerül sor. Fontos, hogy a technológia fejlődésével párhuzamosan változzanak a te­lefonálási szokások is - tette hoz­zá. Az elnökhelyettes előrevetítet­te, a hírközlési ágazat nemcsak a hatóság szintjén integrálódik fo­kozatosan a médiaszektorhoz, ha­nem a szabályozását tekintve is. Megjegyezte: a most benyújtott médiatörvényt követően sor ke­rül az évekkel korábban elfoga­dott elektronikus hírközlési tör­vény változtatására is. Erről azon­ban egyelőre további részleteket nem közölt. Bizalmatlan piac: kevesebb állampapírt tudtak eladni Kevesebb 3 hónapos diszkont­kincstárjegyet adott el az Állam­adósság-kezelő Központ (ÁKK): az értékesítés a terv alatt valósult meg, a hozamok 5,51 és 5,9 szá­zalék között szóródtak, az átlag­hozam 5,78 százalék volt. Az elő­ző hasonló futamidejű aukcióhoz képest félszázalékos hozamugrás következett be, vagyis csak drá­gábban lehetett eladni a papíro­kat. A meghirdetett mennyiség 40 milliárd volt, de az adósságke­zelő 10 milliárddal kevesebbet, 30 milliárdot fogadott el. „Bizonytalanság uralkodik a piacon” - értékelt lapunknak Borbély László András, az ÁKK vezérigazgató-helyettese. „A pia­cot meglepte a Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatemelése” - tette hozzá. A kéthetes MNB-ka- matváltozásra érzékeny a rövid papírok hozama. A kamateme­lés ki fog hatni a többi állampa­pír hozamára is, de Borbély László András reméli, hogy sta­bilizálódni fog a hozam. „Ez a legfontosabb” - húzta alá. ■ Hatósági gázár lesz: a Mol a mérce Az egyetemes (lakossági) gáz­szolgáltatásban nemcsak a vég- felhasználói ár, hanem a szolgál­tatási rendszer minden érdemi eleme hatósági áras lesz a gáz­törvény megszavazásával. Az árakat a szakminiszter ha­tározza meg az energiahivatal ja­vaslatai alapján. A földgáz leg­magasabb beszerzési ára az lesz, amennyiért az E.On Földgáz Trade megveszi a Mól belföldön termelt gázát, amelynek áráról szintén a miniszter határoz. Csökkenhet a biztonsági gáz­készletek nagysága is. A törvény megtiltja a különadó áthárítását a lakosságra. Az idén a közel 11 milliárd köb­méteres országos gázfelhaszná­lásból az egyetemes piac mintegy 4,5 milliárdot képvisel. Ebből a Moha legfeljebb 2,2 milliárd jut. Erre a tételre is vonatkozik a ha­tósági szabályozás. A Mol a szigo­rítás alól nem bújhat ki, mert a miniszter határozza meg az éven­te az egyetemes szolgáltatásnak felajánlandó mennyiséget is. ■ Hárommillió alatt a vezetékes előfizetők A MÁIG ÉRVÉNYBEN lévő elekt­ronikus hírközlési törvény még akkor készült, amikor a hagyományos telefonoknak a jelenleginél nagyobb szere­pük volt a hazai távközlés­ben. A mobiltechnológia az­óta túlszárnyalta a vezeté­kest, utóbbit sem írják le azonban a szolgáltatók, több mint 800 ezerre tehető azon előfizetők száma, akik a ha­gyományos rézkábelen csat­lakoznak az internetre. A hírközlési hatóság összesíté­se szerint a vezetékestelefon- előftetők száma viszont fo­lyamatosan csökken, szep­temberben már nem érte el a hárommilliót sem. Ebből a hagyományos rezes vonalak száma 2,33 millió volt, a töb­bi a kábeles és IP-alapú ösz- szeköttetésekből ered. Szep­tember végén a száz főre jutó vezetékes hangelőfizetések aránya 29,80 darab, a ház­tartások vezetékestelefon-el- látottsága pedig 60,19 szá­zalék volt. Még beleférünk az első húsz népszerű piacba 2011A nagy kereskedelmi láncok a régió 38 országában nyitnának újabb boltokat jövőre Németország megtartotta vezető pozícióját, így továbbra is a leg­inkább vonzó kiskereskedelmi piac az európai, közel-keleti és afrikai régióban, ahol a nemzet­közi kereskedelmi cégek 41 szá­zaléka tervezi, hogy boltot nyit a következő egy évben - derül ki a világ vezető kiskereskedelmi in­gatlan-tanácsadója, a CB Richard Ellis kutatásából. A világ 212 ve­zető kereskedelmi láncának 2011-es terveit vizsgálták. A nemzetközi üzlethálózatok 2011 vége előtt a régió 38 orszá­gában szándékoznak bővíteni. Míg a főbb nyugat-európai piacok továbbra is népszerűek - a tíz leg­fontosabb közül hét e térségben van számos kereskedő a feltö­rekvő piacokra is koncentrál. 2011-ben már az első húsz cél­pont fele ezen országok közé tar­tozik, ráadásul a kereskedők 41 százaléka legalább egy közép- és kelet-európai országban bővíte­né, 39 százalékuk pedig Délke- let-Európát választja. Top 20 - kiskereskedelmi piac Európában Sorrend Ország A piacon bővíteni kívánó kereskedők aránya (%) Sorrend Ország A piacon bővíteni kívánó kereskedők aranya 1%) Németország 41 Lengyelország 33 11. 12. Hollandia 24 Svájc 23 Franciaország 33 Spanyolország 30 Nagy-Britannia 29 Oroszország 28 Csehország 28 Olaszország^ 27 ■S 9. Ausztria 27 ¥ 10. Belgium 25 13. J4. 15. 16. 17. 17. 19. 20. Magyarország 22 Bulgária 19 Románia 17 Törökország 16 Portugália 16 Ukrajna 16 Szlovákia 15 Horvátország 14 A feltörekvő közép- és kelet­európai piacok közül Lengyelor­szág a legnépszerűbb, a kereske­dők 33 százaléka tervezi itt bolt nyitását. Ezzel megelőzte a nép­szerűségi listán Franciaorszá­got, Spanyolországot és Nagy- Britanniát. Oroszország és a Csehország szintén szerepel a tíz legnépszerűbb célpont kö­zött, a hatodik, illetve a hetedik helyen. A top 20-ba még belefért Magyarország, Bulgária, Romá­nia és Törökország is. Görögország, Írország és Spa­nyolország is hátrébb csúszott a listán. Utóbbiban a hazai keres­kedők alig egyharmada tervezi üzlethelyiség nyitását odahaza. „Magyarország a lista 13. he­lyén áll, a nemzetközi kereske­dők 22 százaléka fejezte ki óhaját az itteni terjeszkedésre a tavalyi 18 százalék után. A közép- és kelet-európai orszá­gok listán való elhelyezkedése az egymáshoz viszonyított gazdasá­gi pozíciójukat is jelenti, így nem is csoda, hogy Lengyelország és Oroszország a legvonzóbb új piac” - kommentálta a jelentést Borbély Gábor, a CBRE regionális elemzője. „Ezen országokat Csehország és Magyarország követi a régió következő legnagyobb gazdasá­gaiként, mindketten javítva tava­lyi pozíciójukon. Szlovákia és Ro­mánia viszont visszaesett a rang­sorban.” ■ VG

Next

/
Oldalképek
Tartalom