Petőfi Népe, 2010. november (65. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-16 / 266. szám

PETŐFI NÉPE - 2010. NOVEMBER 16., KEDD I KULTÚRA 5 Kecskemét miatt módosította a Koncertprogramot Agnes Vanilla Régi terv válik valóra november 30-án, amikor Kecskeméten tart­ja új Radnóti-lemezének bemu­tató koncertjét Ágnes Vanilla. A magyar zenei élet egyik legere­detibb női előadója ritkán vállal fellépéseket, ezért a kecskeméti koncert híre országos érdeklő­dést váltott ki. Mint Bak Lajostól, a Kecskeméti Kulturális Köz­pont vezetőjétől megtudtuk, az ország minden pontjáról érkez­nek vendégek a Lélekreszóló koncertre - Győrtől Miskolcigés Pécsig. A kulturális központ munka­társai korábban is szerették vol­na Kecskemétre hívni Ágnes Va­níliát, azonban technikai akadá­lyok miatt erre eddig nem volt le­hetőség.- Ezúttal Ágnes keresett meg- bennünket - árulta el Bak Lajos -, és elmondta, hogy a kecske­méti fellépés kedvéért módosít­ják a koncertprogramot. A mű­sor a teljes hang-, fény- és szín­padtechnikánkat igénybe veszi. Magyarországon kevés olyan előadó van, aki annyira igényes produkcióval lép a közönség elé, mint Ágnes. ■ A lélek aljából Ágnes 11 évesen írta első verseit, 15 éves kora óta szerez zenét, ír dalokat. Mint énekes-előadó, a ma­gyar zenei élet egyik legkü­lönlegesebb női előadója. Mint dalszerző és dalszö­vegíró 1997-ben mutatko­zott be először. Dalai a korszerű hangszerelési megoldások mellett mély gondolatokat közvetítenek úgy, hogy mindeközben a populárisak, mégis egyre inkább kuriózumszámba mennek. A dalok elvá­laszthatatlanok Ágnes erős karakterétől, s ez a személyiség alkotja imázsát is egyben. Ágnes több műfajban alkot: ott­honosan mozog a dzsessz, a brit pop, a rock műfajá­ban csakúgy, mint a világ­zenében vagy a népzené­ben. Stílusában ezeket leg­inkább keverve használja. Énekesként egyik - igen szembetűnő - különleges­sége, hogy sokféle hangszí­nen tudja megszólaltatni hangját. Bábosok a gyerekekért ciróka Vasárnap két előadással csatlakoznak az országos akcióhoz Összefogtak a hazai báb­színházak: a következő napokban országszerte jótékonysági előadáso­kat tartanak, amelyek bevételét december 5-én juttatják el azokhoz a gyerekekhez, akik az iszapkatasztrófa által érintett területen élnek. Rákász Judit Az ötlet Kovács Gézától, a kecskeméti bábszínház egy­kori igazgatójától származik, aki jelenleg a szombathelyi Mesebolt Bábszínházát veze­ti. Október végén juttatott el felhívást valamennyi hazai bábszínházhoz, amelyben azt kéri: az intézmények még idén rendezzenek olyan elő­adásokat, melyek bevételét jó­tékonysági célra ajánlják fel. A befolyó összeget a bábszín­házak annak a gyermektámo­gatási alapnak a számlájára utalják át, amelyik Kovács Ildi­kó rendezőről kapta nevét. A kolozsvári születésű Kovács Il­dikó majd’ egy évtizeden ke­resztül osztotta meg életét, al­kotókedvét, szakmai tapaszta­latát a kecskeméti bábosokkal. 1990-ben csatlakozott a Ciróká- hoz, ahol tizenegy előadást ren­dezett, közöttük olyan emlékeze­tes felnőtt-előadásokat, mint a Don Quijote, a Purgateátrium vagy a Szt. Kristóf legendája. A mesterségbeli tudnivalók mellett a bábszínház szeretetét, a szak­mai összetartozás fontosságát is A Malom mesét Szabó Balázs rendezésében láthatja a közönség megtanította a vele együtt dolgo­zóknak. Az előadások próbái egyfajta továbbképzést is jelen­tettek, amelyet elengedhetetlen­nek tartott a professzioná­lis munkához. December 5-e Ildikó néni születés­napja, ezért lesz ezen a napon az adományok át­adása. A Ciróka Bábszínház november 21-én, vasár­nap tartja meg a Bábo­sok a gyerekekért jóté­konysági napot. A prog­ram 9 óra 30-kor a Tintaló Társulás előadá­sával kezdődik. A Bollár Kótyag és Mámort Nellike nagy találkozása című előadás a Cir­kusz Minibusz vándortársulat légtornászának történetét mesé­li el, Törőcsik Eszter előadásá­ban. Ezt követi 10.30-tól a Malom mese, az Öregmalom fogadóban, ahol kenyértésztagyúrás közben elevenedik meg az ördög, a ma­lom és a jóisten históriája. A tész­tából hipp-hopp lesz ördögarc, a szita pedig glóriaként lebeg a jó­istent játszó fogadósné feje felett. A vásári forgatagban a nézőből búzaárus, kötélárus, babárus lesz, és akinek nem jut szerep, az a vásári forgatag részeseként fi­gyelheti az eseményeket A fogadó ajtaja nyitva, a beté­rőket Aracs Eszter, Szabó Balázs és Tímár Zoltán várja. Egyiptom magyarab szemmel - pénteken megnyitó Pénteken nyílik kiál'ítas a ^ fotográfiákból Kecskeméti Kulturális Ko^ * ^ az Egyiptom pontban Bahget Iskander fo- szemmel tarlat tóiból, melyek idén tavasz melynek november szál készültek Egyiptomba- n ^ órakor lesz a meg­A szíriai származású fotomu a kiállításon reszt vész az egyiptomi kulturális ^ Egyiptomi Arab Köz­SiÄCarorszdg fester. Beugrás improvizáció és irodalmi beszélgetés Irodalmi beszélgetések és impro­vizációs városi verseny is lesz a kecskeméti Katona József Gimná­ziumban a következő napokban. November 16-án Orosz László irodalomtörténész, az intéz­mény egykori tanára lesz a könyvtárban fél 3-kor kezdődő beszélgetés vendége. A téma: Katona József művei, színház, irodalom, tanulás. Jövő hét kedden Buda Feren­cet várják a beszélgetéssorozat­ba, akivel verseiről, költészeté­ről hallhatnak beszélgetést a résztvevők. November 20-án, szombaton izgalmas színházi programnak ad otthont az intézmény: 10 óra­kor improvizációs városi verseny kezdődik a díszteremben, ame­lyen ötfős középiskolás csapatok játszanak a televíziós „beugrás” játék mintájára. ■ » itallá müinutmta Ritkaság: illuminált kódex érseki litera-túra Az egyetemi oktatás nélkülözhetetlen kellékei voltak Karácsony előtti zománcos kis szimpózium „Magyar Zsoltárok 150 örök érvényű vers” MAGÄR ZSOLTÁROK Magyar zsoltárok címmel je­lent meg versekből álló válo­gatáskötet Bábel Balázs kalo- csa-kecskeméti érsek 60. születésnapjára a Porta Köny­vek sorozatban. A 101 kedves versét tartal­mazó válogatás megjelenése óta tudható, hogy az érsek verses ember, járatos a költé­szetben. A korábbi százhoz választott hozzá újabb 150 költeményt a Magyar zsoltá­rok című kötetben. Szubjektív válogatás, Ba­lázs érsek személyes listáját nyújtja át a könyv, s ennek megfelelően a kötetbe szer­kesztett költők névsora szí­nes. Radnóti, József Attila, Füst Milán, Kölcsey Ferenc, Illyés Gyula mellett Gyóni Gé­za, Tűz Tamás, Hajnal Anna egy-egy költeménye is olvas­ható. Á válogatásban sok a vallásos ihletésű költemény, de sok más is megjelenik mel­lettük. A nagy költők jól is­mert versei helyett kevésbé vagy alig ismert költemények is a kötetbe kerültek - ritkán hallható, olvasható gyöngy­szemek. A könyv elején, a versek előtt interjú olvasható az ér­sekkel, amelyben költészet­ről, költőkről, az irodalom sze- retetéről beszél Bábel Balázs.- Boldog az az ember, aki­nek lelki szükséglete a maga­sabb irodalom, benne a vers olvasása. Már maga a beszéd is csodálatos, mondhatni a legcsodálatosabb képessége az embernek. Gondolatai tes­tesülnek meg benne. A vers ünneppé teszi a szót. A szó érintkezik Isten világá­val, mert Isten szava által te­remtett - mondja az interjú­ban az érsek. ■ Kitüntetések, egyenruhák, fegyverek A kalocsai főszékesegyházi könyvtár egyik legbecsesebb kézirata egy 300 pergamenlap­ból álló, gazdagon illuminált kó­dex. A13. század közepén, a pá­rizsi egyetem közelében műkö­dő másolók már nem megren­delésre, hanem kifejezetten pi­acra dolgoztak. Pál apostol le­velei a középkori dogma legfon­tosabb forrásainak egyikét nyújtották, ezért az Újszövet­ségnek azon ritka könyvei közé tartoztak, melyeket önálló kö­tetbe másolva is használtak. Tartalmilag igen fontos és nép­szerű volt Petrus Lombardus kommentárja. Ő a párizsi szé­kesegyházi iskola növendéke, majd tanára. Szentenciái, Szent­írás-magyarázatai az egyetemi oktatás nélkülözhetetlen tan­könyvei voltak. A13. század kö­zepére alakult ki a kéziratnak az a típusa, amelyikbe a kalo­csai is tartozik. Jellemzője, hogy az apostoli levél valamely szö­vegrésze és a hozzá tartozó ma­gyarázat egymás mellett he­lyezkedik el. Az apostol minden levelét je- lenetes vagy alakos, a hozzá tar­tozó magyarázatot ornamentá- lis iniciálé vezeti be. A kalocsai kézirat sajátossága, hogy az apostoli levelek szövegkezdő P iniciáléjába Szent Pál élettörté­netének, megtérésének és a ha­lála körüli eseményeknek egy- egy mozzanata került. ■ szbz . ntntiuhi qípJUK mtrü< 0mdmtio «$:; fttiiTnityt «$5 eüfptwft faatfatnen. rmul asaarj IfuMnoircm octÁ |fcí& OtlíUíí dl fuítcri CphrftTftíf towttt tutor tomtilfc ?í'S Cmtuoticr SJSfcnX sBs<ts: ....„ - M mfttct inumrfo IttttinkT tv pH* MiirtmhN nittlOtfjll tetipESűfS l-it. , trnminmmLmif uUtttr fl<tc CM ttrfuml’. «r r r. __~_ mS mf ttTWUftluniíistdt ftniflitf .jftuwwnffi, uqu3«m& auwattf Ann iwltolwiuiíumtf uoERnidú p nyJűfounmoM -- cntoeti. uinytniaren-vn ipiHinfi SSrffiS itíuinim S3C ttw<> SSSSSÍ imdicnont flHMltttC utol««! sasa vu . :V£- iucv<ptr Ur rólam ft 'íWrapfr* Mii E3____ajno k inefmtt ifjúi* v- mftlr.fcfcni wpdÄ j rj&tlutqtu : (VMíJtiIttmf •CttíjHfTtf » nntirt-i UOÍHtXtVA mqiM ícojjutttitt Sä ftthT duóit {Sw 1 i (r* fű ti», xMofiítoion Intntikoutfin A 13. század közepére alakult ki a kéziratnak ez a típusa Kis szimpózium kezdődött teg­nap a Nemzetközi Zománcmű­vészeti Alkotóműhelyben. A no­vember 26-áig tartó rendezvé­nyen ezúttal főként magyar alko­tók vesznek részt, de szlovákiai és erdélyi magyar művészek is jelezték részvételi szándékukat. A következő két hétben folya­matos lesz a munka a műhely­ben: a karácsony előtti szimpó­ziumnak nincs előre meghatá­rozott tematikája, a résztvevők azokat a zománcművészeti technikákat sajátíthatják el - vagy gyakorolhatják -, ame­lyekre a leginkább kíváncsiak, s amelyeket az alkotóműhely technikai adottságai lehetővé tesznek. ■ Hadtörténeti gyűjtőket várnak a hétvégi, immár 14. Hírős Mili- tary-börzére. A hagyományosan a tiszti klubban megrendezett eseményre többek között hatás­talanított fegyverekkel, egyenru­hákkal, hadtörténeti könyvek­kel, jelvényekkel, kitüntetések­kel és fényképekkel készülnek a résztvevők a legrégebbi korok­tól egészen napjainkig. A gyűj­tők mellett a történelem, illetve a magyar hadtörténet iránt ér­deklődők is sok érdekességre akadhatnak a kiállítók asztala­inál. A börze november 20-án, szombaton reggel 8 órakor nyitja meg kapuit, és déli 12 óráig vár­ja az érdeklődőket. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom