Petőfi Népe, 2010. november (65. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-16 / 266. szám

6 2010. NOVEMBER 16., KEDD GAZDASÁG A BUX index 2010. november 15-én 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30 FORRÁS: BÉT NYERTESEK 2010.11.15. Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft Émász 21295 4,18 2 RFV 8149 3,82 35 OTP 5 450 2,94 9 006 Synergon 572 1,59 6 TVK 3 590 1,12 1 VESZTESEK FORRÁS: BÉT Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft FHB 1095-2,83 59 ANY 722-2,30 3 Egis 21400 co r-~ 74 D anubius 3 855-1,53 2 MTelekom 592-1,00 1890 A BUX index az elmúlt napokban 23800 23400 23000 22 600 22 200 21800 21400 21000, 11.05 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 FORRÁS: BÉT MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2010. november 15-én 1 € 4 1$ * 1CHF T 276,46 Ft 202,79 Ft 206,68 Ft +0,39 ft +0,33 Ft-1,33 Ft Elkerülhetetlen lesz a leépítés kritikus év A kormány spórolást vár el, a települések működőképességüket féltik Tavaly ősszel a Bajnai-kormány megszorító intézkedései miatt demonstráltak. A helyzet azóta nem javult Az idei év is kritikus volt a helyi önkormányzatok számára, a 2011-es viszont várhatóan még néhezebb lesz - röviden így foglalha­tó össze az önkormányzati vezetők véleménye a kor­mány tervezett költség- csökkentő intézkedéseiről. Sztojcsev Iván A kormány határozata szerint a közszférában ötszázalékos lét­számcsökkentést és ötszázalé­kos költségvisszafogást kell vég­rehajtani, arról azonban az ön- kormányzatok nem kaptak tám­pontokat a kormánytól, mindezt I hogy vihetik végbe saját intéz­ményeiknél. Jelenleg a különbö­ző önkormányzatok összesen mintegy 450 ezer dolgozót alkal­maznak. A nyugdíjazásoknak köszönhetően nem lesz ugyan ekkora elbocsátási hullám, de abban szinte mindenki egyetért: a városok és megyék a jelenlegi létszámmal is a működőképes­ség végső határán állnak. A kormány közvetlenül nem rendelkezhet az önkormányzatok személyi kérdéseiben, két téren azonban közvetett módon keresz- tülviheti az akaratát. A költség- vetésben elvonhatnak annyit, hogy a városok kénytelenek le­gyenek személyi döntéseken spó­rolni, valamint a január 1-jétől fel­állítandó megyei kormányhiva­taloknak is delegálhatnak olyan feladatokat, amelyek az intézmé­nyi racionalizálást szolgálják. A költségvetési tervek sokko- lóak - fogalmazott Gémesi György gödöllői polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövet­ségének (MOSZ) elnöke. A leg­több önkormányzat már 2010- ben is csupán túlélni próbál, a ter­vekből pedig egyértelműen kive­hető, hogy jövőre már nomináli­san is kevesebbet kapnak. A nor­matívák nem változtak, más terü­leteken pedig szinte leheteüen to­vább spórolni. Eddig nyolcszáza­lékos jutalommal lehetett számol­ni, ezután erre már nem marad lehetőség. Tizenharmadik havi fi­zetés sincs már, és a cafeteria sza­bályait is szigorítják majd. Vagyis gyakorlatilag eltűnt minden olyan lehetőség, amellyel még le­hetne a költségekből lefaragni úgy, hogy a létszámleépítés ne ke­rüljön szóba. Pedig a dolgozók számának to­vábbi csökkentése gyakorlatilag működésképtelenné tenné az önkormányzatokat. Ezt Gémesi és Papp Ferenc, a Megyei Önkor­mányzatok Országos Szövetsé­gének titkára is a legfőbb ellen­érvek közt említette. Ésszerű fel­adatátcsoportosításon lehet gon­dolkozni, de sok önkormányzati alkalmazott már most napi 8-10 órában, jelentős ügyhátralékkal dolgozik. Papp Ferenc azt is hoz­zátette: egy létszámcsökkentést bármikor elhatározhat a kor­mány, de a feladatok átrendezé­sét kell látni, enélkiil nem életké­pes a terv. Az elmúlt években rá­adásul egyre több feladatot kap­tak az önkormányzatok, 2009 nyarán például drasztikus költ­ségcsökkentés mellett hatósági feladatokat delegáltak rájuk, el kell tehát dönteni, ezeket nekik kellene-e továbbvinniük. Az intézményi racionalizálás egyik lehetséges útja az újonnan felállítandó megyei kormányhi­vatalokban összevonni feladat­köröket. Az erről szóló törvény- javaslat január 1-jén lépne élet­be, az Országgyűlés előtt záró- szavazásra vár, ám az önkor­mányzatok semmiféle tájékozta­tást nem kaptak arról, milyen Egyelőre kivárnak az önkormányzatok MOST MÉG NEM gondolkoz­nak a városi és megyei ön- kormányzatok elbocsátások­ban, 2011 elején lehetnek konkrét lépések, ha már is­merik a jövő évi költségvetés részleteit. Zombor Gábor ar­ról biztosított: Kecskeméten nem terveznek leépítést, leg­feljebb akkor, ha a kormány döntései után lennének, akik feladat nélkül marad­nak. Estefán Géza, Eger fő­jegyzője elmondta, hogy a költségvetés mutatói alapján döntenek arról, hogy szüksé- ges-e leépítés. munkamegosztást tervez a kor­mány. A törvénytervezet szöve­géből mindössze annyi derül ki, hogy az új hivatalok szakigazga­tási szerveket érintő funkcioná­lis feladatokat látnának el. Gémesi György elmondta, hogy a MÖSZ-t mindeddig nem kereste meg hivatalosan a kor­mány, mindössze jogszabályter­vezeteket küldtek nekik e-mai- len, de pontos terveket a feladat­átcsoportosításról nem ismer­nek. De nem tudott konkrétu­mokba bocsátkozni e témában Zombor Gábor sem, aki fideszes képviselőként és Kecskemét pol­gármestereként valószínűleg az elsők közt fog értesülni a részle­tekről. HIRDETÉS.. NYEREMÉNYJÁTÉK Karácsony nélkül Tippek ötletek ..miár KA RÁCSONYRA! Kövesse figyelemmel november 9-én induló nyereményjáték-sorozatunkat! A nyereményjáték-sorozat a KARÁCSONY BAKIK NÉLKÜL-Tippek és ötletek című füzet megjelené­sével indul. Kéthetente kisorsolunk 20 db ajándékcsomagot, valamint azok között akik mind a 3 fordulóban helyesen válaszoltak a kérdésre, a játék végen ki­sorsolunk egy nagy értékű Milka, Jacobs, Pilóta és Győri Édesből összeállított ajándékcsomagot. ACOBS Mit kell tennie? Regisztráljon a oldalon és amennyiben helyesen válaszol egy kérdésünkre megnyerheti a Milka, Pilóta, Győri Édes és Ja­cobs termékekből összeválogatott ajándékcsomag egyikét. Keresse a KARÁCSONY BAKIK NÉLKÜL-Tippek és ötletek című füzetet a Kiske- gyed 2010. november 9-én, november 23-án, december 7-én megjelenő lap­számaiban, melyben megtalálja kérdésünkre a helyes választ vagy klikkeljen a www.karácsonybakiknélkül.hu oldalra, ahol tippeket és ötleteket adunk a kará­csonyi készülődéshez. A nyereményjáték időtartama: 2010. november 9-étől december 15-éig. JÁTSSZON ÉS NYERJEN! Melyik tévéműsort vezeti közösen Ördög Nóra és Sebestyén Balázs? Telefonáljon 8 és 14 óra között és adja meg a helyes válasz sorszámát! HIRDETÉS A telefonhívás díja alapáras! Hívásait várjuk 2010. november 11. és 20. között reggel 8-tól 14 óráig. Hivatalos játékszabály awww.petofinepe.hu/elofizetoi-jatek weboldalon. Legyen Ön is x-faktor milliomos Telefonáljon! 06-1/487-34-37

Next

/
Oldalképek
Tartalom