Petőfi Népe, 2010. október (65. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-05 / 232. szám

PETŐFI NÉPE - 2010. OKTÓBER 5., KEDD 5 KULTÚRA Emlékkiállítás a Vásárhelyiben az aradi vértanúk tiszteletére 1848-49-es magyar és osztrák egyenruhák és fegyverek korhű | másolataiból nyílt kiállítás a kecskeméti Vásárhelyi Pál Álta­lános Iskolában. Az aradi vérta­núk tiszteletére rendezett kiállí­tás szerdáig látható az intéz­mény aulájában, mindennap 14 óráig. A kiállítás rendezője a Kis­kun Huszár és Honvéd Hagyo­mányőr Egyesület. ■ Könyves vasarnap amnesztiával Idén sem érdemes kihagyni az országos könyvtári napokat. Kedden 10 órától 19 óráig az Irodalmi fülbevalók című játék­ba kapcsolódhatnak be az olva­sók, amelyben hangos könyvek­ből vett részletek segítségével bi­zonyíthatják olvasottságukat. 14 órától felolvasódélután kezdődik (A)bigéltől a V(ámpírhercegig) címmel. Szerdán a könyvtár kötészeti műhelyének munkájába pillant­hatnak be az édeklődők, majd 17 órától Vadas Zsuzsa újságírót kérdezhetik új könyvéről. A kö­zépiskolásokat várják a 17 óra­kor kezdődő Ki mit tud az Euró­pai Unióról? beszélgetésre. ■ A könyvtári rendezvény utolsó napján az új be­iratkozó ingyen kap fél­éves könyvtári tagságot Csütörtökön egészségmegőr­zéssel kapcsolatos ismeretter­jesztő programok lesznek, pén­teken a családi kasszát érintő praktikus információkkal és ta­nácsokkal gyarapodhatnak, szombaton pedig játékos családi programok lesznek. A könyvtári napok utolsó ren­dezvénye a hagyományos köny­ves vasárnap, amikor egészen éj­félig váltják egymást a könyvtá­ri programok. A rendezvény ze­nés könyvtárnyitóval kezdődik fél 10-kor, majd Kávé-kvíz, állat­parádé és sok-sok játék követke­zik. Ne feledjék: vasárnap am­nesztia! Ezen a napon nem kell késedelmi díjat fizetni a lejárt határidejű könyvekért, ráadásul az új beiratkozok ingyen kapnak féléves könyvtári tagságot. ■ Hírességek a kerámiagyűjteményért stúdió A kerámiaakadémia tanácsának tagjává választották Probstner Jánost- Több kiállítás is nyílt az akadé­mia kongresszusával egy idő­ben, de megkockáztatom, hogy a miénk volt az egyik legszebb - mondja Probstner János, a stú­dió igazgatója, akit először a pá­rizsi fogadtatásról kérdeztünk.- A kongresszus résztvevői bu­szokkal érkeztek a megnyitóra, a Párizsi Magyar Intézetbe. Janet Mansfield méltatta a kiállítást, és ő volt az, aki felvetette: nagy­szerű lenne, ha múzeumi körül­mények között mutathatnánk be Európa legnagyobb kortárs ke­rámiagyűjteményét. A kezdeményezéshez több mint 50 neves alkotó csatlako­zott, akik a helyszínen aláírták a sebtében fogalmazott támogató nyilatkozatot. A stúdió több mint 4 ezer da­rabból álló, 45 ország kerámia­A kiállításmegnyitó nemzetközi közönsége a Párizsi Magyar Intézetben A kiállításnak az intézet aulája adott művészetét reprezentáló gyűjte­ménye kuriózumnak számít. A világhírű művészek vezetésével tartott mesterkurzusoknak, szimpóziumoknak köszönhető­en a ma már nemzetközi tovább­képző intézményként működő alkotóműhelyben hagyomány, hogy a résztvevők egy-egy mun­kájukat a stúdió gyűjteményé­nek adományozzák. Ennek köszönhetően évről évre dollár­tízezreket érő alkotá­sokkal gyarapodott a gyűjtemény, mely négyszer akkora kor­társ magyar kerámia- anyagot tudhat magáé­nak, mint a budapesti Iparművészeti Múze­um. A művészek számá­ra rangot jelent, ha al­kotásaik bekerülhet­nek a gyűjteménybe, olyannyira, hogy ezt szakmai önéletrajzuk­ban is feltüntetik.- Igazi hungarikum lehetne a múzeum - vé­li Probstner János. - Se­hol a világon nem mű­ködik olyan intézmény, otthont amely a világ élvonalát reprezentáló prolikat fo­gad, ugyanakkor a felső- oktatásban is aktív, és fo­lyamatosan publikál a vezető szaklapokban. Meggyőződésem, hogy a kézműves művészetek területén ez a jövő okta­tási formája, amelyhez ekként mintaként szol­gál a stúdió. De hun­garikum abban az érte­lemben is, hogy a gyűj­temény minden darab­ja Magyarországon, Kecskeméten készült. Erre méltán lehet büszke a stúdió fenntartását támogató me­gye és város. A párizsi UNESCO- palotában megtartott kongresszuson az akadémia tanácsá­nak tagjává válasz­tották Probstner Já­nost, aki Közép-Kelet-Európát képviseli a következő hat évben a testületben. A Nemzetközi Kerá­mia Akadémia a világ legtekinté­lyesebb művészeti akadémiája a kerámiaművészet területén. A művészeket, a műfajban érdekelt szakértőket, műkritikusokat, ku­rátorokat, művészeti szervezete­ket, múzeumokat, galériákat összefogó szervezetbe szigorú Janet Mansfield, az IAC elnöke, Ecsedy-Derdák András, a Párizsi Magyar Intézet igazgatója és Probstner János a párizsi kiállítás megnyitóján A támogató nyi­latkozatot több mint 50 neves alkotó írta alá. kritériumok alapján jelölnek és választanak új tagokat. A kecske­méti stúdió több mint 25 éve tag­ja az akadémiának. Az ülésen ováció fogadta Probstner Já­nos megválasztását.- Mióta közhasz­nú társaságként küzdünk a minden­napi túlélésért, csak világnagysá­gokat hívunk meg. Az akadémia tagjai közül nagyon sokan jártak már nálunk - meséli Probstner János. - Picassót is örömmel meg­hívnám, és talán el is jönne, hi­szen megfordultak már nálunk a kerámiaművészet Picasso-kvali- tású kortárs alkotói. Az igazgató szerint a múzeum számára ideális hely alakítható ki a stúdió épületegyüttesében: a Kerényi József által tervezett, je­lenleg irodákat és részben ven­dégek szálláshelyét befogadó épületben.- Az intim hangulatú udvar és a két épület minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy múze­umot alakítsunk ki. Kezdetektől úgy vigyázok a stúdióra, mint szülő a gyerekére. Nem vagyok már fiatal, de arra szánnék még öt évet az életemből, hogy állan­dóan látogatható ház kerüljön a gyűjtemény fölé. Idővel a kerá­miaművészet története elképzel­hetetlen lesz a kecskeméti gyűj­temény folyamatosan gyarapo­dó anyaga nélkül. Biztos vagyok abban tehát, hogy érdemes fej­leszteni a kultúra területén. Rákász Judit Világhírű művészek kezd­tek aláírásgyűjtésbe a Nemzetközi Kerámia Stú­dió gyűjteményének mú­zeumi elhelyezéséért! A nem mindennapi eset Pá­rizsban történt, a stúdió kiállításának megnyitóján. Az ötlet Janet Mansfieldtől származik, annak a Nem­zetközi Kerámia Akadémi­ának az elnökétől, amely­nek egykor Picasso is tisz­teletbeli tagja volt. Látogasson el velünk az érseki könyvtárba! érseki litera-túra Hetente jelentkező rovatunkban igazi kincsek nyomában járunk Udvaros Bélát köszöntik Kecskeméten Mától izgalmas, hónapokon át tartó sétára invitáljuk lapunk ol­vasóit a kalocsai főszékesegyhá­zi könyvtárba. Új, hetente jelent­kező Érseki litera-túra rovatunk­ban magunkba szíva az érseki palota folyosójának illatát, meg­ismerve a könyvtár jelenét és múltját, köteteinek míves polcát és értékes lapjait, minden héten egy új, türelmes, ám néma mes­terrel, egy-egy bölcs és kitartó baráttal, azaz egy könyvvel is­merkedünk meg. Utunk során azonban nemcsak az ezeréves érseki székhely és a könyvek kapcsolatára derítünk fényt, ha­nem arra is, hogy hová vezetett a titkos kisajtó a minden látoga­tót lenyűgöző és igazán gyönyö­rű Patachich-terem sarkában megbújva. A kalocsai egyházmegye ala­pítása Szent István király nevé­hez fűződik. Az első érsek, Asztrik, templomot s érseki la­kot építtetett. Apostoli királyunk második Decretumában rendel­kezett arról, hogy a felépült templomok részére papról és könyvekről a püspöknek gon­doskodnia kell, ezért a székes- egyházban a sekrestye melletti helyiségben imakönyveket, Szentírást helyeztek el. Ez a né­hány könyv lett az alapja a szé­kesegyházi könyvtárnak. Az érseki könyvtár ma körül­belül 150 ezer kötetet őriz. Első­sorban teológiai, filozófiai, törté­A Patachich-terem novemberig látogatható idegenvezetéssel nelmi, művelődéstörténeti és - az olvasók igényeihez igazodva - társadalomtudományi művek vásárlásával gazdagodik a gyűj­temény. A könyvtár nyilvános, tudományos könyvtár. Á18. szá­zadi barokk Patachich-terem áp­rilistól novemberig, vezetéssel látogatható. A könyvtár kiállítá­si folyosóján és Patachich-ter- tnében kiállítások mutatják be a látogatóknak az egyes gyűjte­ményrészek értékesebb, ritkább darabjait. Új rovatunkban elsőként eze­ket mutatjuk majd be. Kezdve a könyvtár gyűjteményének legré­gebbi írásos dokumentumaival, az ókori ékírásos pecséthenger­rel és agyagszeggel. ■ szbz A Hovány Cégcsoport hagyo­mányteremtő céllal kulturális napok szervezésébe kezdett, amelynek a kecskeméti, Szent László körúti telephely ad ott­hont. Az első összejövetel októ­ber 7-én, 18 órakor lesz, s a ta­lálkozó vendége Udvaros Béla, a kecskeméti Katona József Szín­ház volt főrendezője, aki majd’ húsz esztendeig folyamatosan nagy sikerrel alkotott Kecske­méten. Udvaros Béla idén ünnepelte 85. születésnapját. A rendezvényen részt vesznek a legendás rendező régi kecske­méti ismerősei és természetesen a színházkedvelő közönség is képviselteti magát. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom