Petőfi Népe, 2010. október (65. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-05 / 232. szám

6 2010. OKTÓBER 5., KEDD GAZDASÁG Ki Nyitóérték: 23244 Záróérték: 23 080 V) L* ..............ZIP r' i n A BUX index 2010. október 4-én 23 300 23200 23 100 23000 22900 22800 22 700 22 6i Előző napi záróérték: 23 046 Változás: 0,15% 15.30, a New Yorki tőzsde nyitása /1 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30 FORRÁS! BÉT NYERTESEK 2010.10.04. Részvény Econet Utolsó ár (Ft) 100 Változás (%) Millió Ft 2,04 4 Egis 22 655 1,59 288 Fotex 415 1,21 16 Richter 47 330 0,91 1139 OTP 5 299 0,77 6822 VESZTESEK FORRÁS: BÉT Részvény RFV Utolsó ár (Ft) 9 070 Változás (%) Millió Ft-5,11 111 Mól 20 800-0,97 5453 Danubius 3 760-0,92 2 ANY 716-0,55 15 FHB 1179-0,50 18 A BUX index az elmúlt napokban 23400 23300 23240 BÉT-áruszekció (forint/tonna, 10.04.) ÍJ elszámolási ár EUROBÚZA 2010. december ________58300 TA KARMÁNYBÚZA 2010. december____________53 500 TA KARMÁNYKUKORICA 2010. november____________43 900 TA KARMÁNYÁRPA ^010. decembej^ 47 000 OLAJNAPRAFORGÓ 2010. október 109 Ó00 MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2010. október 1-jén 1€ 1$ 1CHF i i i 275,80 Ft 201,02 Ft 205,31 Ft-1,53 Ft -2,41 Ft -2,93 Ft Forintbetéti1 kamatok (%) * 2 hó 3 hő| Allianz Bank 4,15 4,25 Banco Popolare 3,20 3,25 Budapest Bank 2,75 2,75 Erste Bank 2,50 2,50 FHB1 6,75* 6,00 MKB Bank 3,95 4,04 OTP Bank 1,00 1,00 OTP Bank2 3,00 5,00 Ralffelsen Bank2 4,50 4,50 1 AIAPTERMÉKEK 1 MILLIÓ FORINTRA 2 FOKOZÓDÓ 3X2 HÓNAPOS FORINTBETÉT 3 FHB AKTÍV BETÉT AKCIÓ • FHB AKTIV BETÉT 6 HÓNAPOS AKCIÓ Euróvalutaárfolyamok (forint/euró, 10.04.) Vételi Eladási 1 Allianz Bank 266,91 280,59 Budapest Bank 265,45 281,87 CIB Bank 262,84 284,74 Citibank 262,70 284,60 Erste Bank 265,94 281,26 K&H Bank 266,27 281,61 MKB Bank 267,15 280,85 OTP Bank 265,98 279,62 Raiffeisen Bank 267,23 279,25 Csábítások rövid távú előnyökért megtakarítás A felügyelet nem helyesli némely nyugdíjkassza ügyfélfogó ötleteit Szinte minden magán­nyugdíjpénztárnál találni valamilyen jutalommal kecsegtető kedvezményt a kasszák honlapjai szerint. Az állami pénzügyi fel­ügyelet ezt azért helytele­níti, mert a rövid távú elő­nyök nemegyszer elhomá­lyosítják az ügyfelek éles­látását. Herman Bernadett ÜVEGGYÖNGY. A PSZÁF szerint a kasszák és ügynökeik gyakran néhány ezer forintos ajándékokkal próbálják rávenni a pénztártagokat a belépésre, ahelyett, hogy a kassza által nyújtott jelenlegi és jövőbeni szolgáltatásokra helyeznék a hangsúlyt Az Aranykor Nyugdíjpénztár a magánkasszába most belépők­nek tízezer, az önkénteshez csatlakozóknak pedig ötezer fo­rintot fizet, ha rendelkeznek CIB-es bankszámlával. A Buda­pest Magánnyugdíjpénztár öt­ezer forintos könyvutalvánnyal jutalmazza a belépőket, és ugyanez jár az önkéntes kasz- szát választóknak. Az Erste in­kább a sportkedvelőket célozza meg, a nyugdíjpénztárba belé­pők egy a foci-világbajnokságon használt labdát (Jabulanit) vi­hetnek haza, az MKB-nál pedig különféle wellnesseszközökre és -szolgáltatásokra szóló utal­ványokat kaphatnak az újon­nan belépők. A biztosítói hátte­rű kasszák eközben a biztosító egyéb termékeikből adnak ked­vezményt a tagoknak, például az Aegonnál baleset-biztosítást kapnak ajándékba a belépők, a Generálinál a kötelező gép­jármű-felelősségbiztosítás díjából jár engedmény. Más stratégiát követ az OTP Magánnyugdíj­pénztár, ott az új tagok szerzése helyett inkább a meglévők megtartásá­ra koncentrálnak, az úgyneve­zett Platina Program keretében nyerhetnek értékes díjakat a tagok. „Ezt a programot azért is tartjuk fontosnak, mert a magán-nyugdíjpénztári tagok láthatólag nem készülnek tuda­tosan a nyugdíjasévekre, nyug­díjpénztári tagságukkal annak jelentőségéhez képest keveset foglalkoznak, és így sokkal könnyebben fogadhatnak el olyan átlépésre buzdí­tó ügynöki megke­reséseket, ame­lyek hosszú távon anyagi vesztesé­get okozhatnak Nagy Csaba. Gátat kelle­ne szabni az etikát­lan ügyfélszer­zési gya­korlatnak számukra” - indokolja Nagy Csaba, az intézmény ügyveze­tője. Nem csoda hát, hogy a pénz­tárak marketingkiadásai hatal­mas ütemben nőnek. Az idei el­ső fél évben már 262 millió fo­rintot költöttek ilyen célra a ma­gánkasszák, ez 65,7 százalék­kal több a tavalyinál. Pedig a fel­ügyelet és a szakma is egyetért abban, hogy a pénztáraknak ke­rülniük kellene az efféle akció­kat. A Pénzügyi Szervezetek Ál­lami Felügyelete (PSZÁF) né­hány hete tette közzé körlevelét a nyugdíjpénztárak számára a tagszervezéssel és a tagokkal való kommunikációval kapcso­latban. Ebben a hatóság leszö­gezte: elfogadhatatlannak tartja azokat a módszereket, amikor a pénztár, illetve a tagszervezők nem a pénztári tevékenység jel­legére és nem a pénztár által nyújtott jelenlegi s jövőbeni szolgáltatásokra helyezik a hangsúlyt, vagy a leendő tag számára nyújtott információk megtévesztők. Szintén nem tartja elfogadha­tónak a PSZÁF, ha a pénztárak a (potenciális) tagok számára rövid távú előnyök kilátásba he­lyezésével (pénz- vagy tárgyju­talommal, nyereménysorsolá­son való részvétellel, a csoport­tag által nyújtott kedvezmé­nyekkel, kapcsolódó kedvezmé­nyes szolgáltatásokkal) arra ösztönzik őket, hogy hosszú tá­vú érdekeiket nem kellően fi­gyelembe véve vagy egyenesen azzal ellentétesen cselekedje­nek. Úgy tűnik, egyes kasszák is egyetértenek ezzel. „Az OTP Pénztárak mindig szorgalmazta a tagtoborzás, ügynöki tevé­kenység hatékony szabályozá­■ A PSZÁF körlevelében hangsúlyozta, a pénztár szolgáltatásait kell pro­pagálni és nem megté­vesztő információkat adni az ügyfeleknek. sát, hogy gátat lehessen szabni a piacon jelenleg tapasztalható sokszor etikátlan, a tagok érde­keit sértő ügyfélszerzési gya­korlatnak” - mondja Nagy Csa­ba. Az OTP Magánnyugdíjpénz­tár szerint a PSZÁF fellépése a megtévesztő tagtoborzás és nyereményjátékok ellen a jelen­legi, korántsem ideális helyzet megváltoztatásának egyik ele­me, bár - ahogy a vezetői körle­vél is jelzi - mindez nem köte­lező érvényű. (A pénztár értel­mezése szerint egyébként a tag­megtartó kezdeményezésekre a PSZÁF rendelete nem vonatko­zik, így a jelenlegi tagok meg­tartására és ismereteinek bőví­tésére irányuló Platina Program folytatódhat.) Á magánnyugdíjpénztárak közötti tagvándorlás a válság ki­robbanása óta lett igazán ko­moly probléma. Egyre többen cserélik le a meglévő szolgálta­tót, és a szakemberek szerint a legtöbben nem a hozamokat né­zik ilyenkor, hanem a közvetítő ügynökök rábeszélésére vagy valamilyen néhány ezer forin­tos ajándék hatására döntenek így. A tét viszont ez évtől már nagy: azok a tagok, akik öt éven belül kétszer is szolgáltatót vagy portfoliót váltanak, elve­szíthetik a megtakarításaikra szóló hozamgaranciát. Ez a fenyegetés viszont eddig keveseket riasztott el, az első két negyedévben a PSZÁF ada­tai szerint 144,5 ezren váltottak kasszát, vagyis csaknem min­den huszadik ügyfél lett hűtlen korábbi intézményéhez. Ráadá­sul az is kiderült, egyes pénztá­ri ügynökök megtévesztő, eti­kátlan eszközökkel is toboroz­hatnak tagokat. Egy cég példá­ul állásinterjú címén gyakorlás­képpen töltetett ki átlépési nyi­latkozatokat a jelöltekkel a saját nevükre, majd ezek birtokában a jelentkezőket - azok tudta nélkül - át is léptette egy másik pénztárba. Drágábban kaphatunk tojást átállás előtt Csökkent a fogyasztás az utóbbi években Vállalkozói konferencia: hogy juthatnak hitelhez? A takarmányárak harminc­negyven százalékos emelkedé­se miatt a tojás termelői árának tíz-tizenöt, fogyasztói árának mintegy ötszázalékos emelke­désével számol a Tojásszövetség - mondta Földi Péter, a szövet­ség szaktanácsadója a tojás vi­lágnapja alkalmából tartott háttérbeszélgetésen. Magyaror­szág korábban önellátó volt to­jásból, ám két éve már import­ra szorul. Mintegy 2,4-2,5 mil­liárd darab étkezési tojást állíta­nak elő idehaza évente, ehhez mintegy kétszázmillió import­tojást hoznak külföldről. Ma­gyarországon egy ember átla­gosan mintegy kétszázhetven tojást fogyaszt évente. A tojás El kell felejteni a ketreces tartást negyvenöt százalékát a házak­nál tartott tyúkok adják, a töb­bit intenzív termelésben állít­ják elő - mondta Földi Péter. Thury Attila, a Tojásszövetség alelnöke arról beszélt, hogy a baromfiágazaton belül a tojás­termelés 2004 óta mintegy húsz százalékkal csökkent. A tojójér­cék száma jelenleg mintegy 2,265 millió. Ez 1,2 millióval ke­vesebb, mint 2004-ben volt. A fogyasztás jelentősen vissza­esett. 2012-ig a magyar tojásága­zatnak meg kell valósítania az új uniós feltételekre való, átál­lást, amely a régi ketreces tartás felszámolását jelenti. Ehhez 20- 22 milliárd forint befektetésére volna szükség. ■ Az idén is folytatódik a kis- és középvállalkozóknak (kkv) szó­ló Raiffeisen Üzlettárs Klub ren­dezvénysorozat. Az első hely­szín október 5-én Kaposváron lesz. A mai konferenciát továb­biak követik, október 11-én Szol­nokon, 26-án Tatán, november 8-án Pécsen, 10-én Szekszárdon, 11-én ■ Kaposvárral Kecskeméten, 19-én indítanak. Békéscsabán, de­cember 2-án Egerben. Ma a kkv-k egyik legfőbb problémája a hitelhez való hoz­zájutás. A rövid lejáratú forgó­eszköz-finanszírozástól a hosz- szú lejáratú beruházásfinanszí­rozáson át széles a vállalatok fi­nanszírozási igénye. A rendez­vényen kiderül, a hazai pénzin­tézetek milyen megoldásokat kí­nálnak a vállalatfinanszírozási gondokra, s hogy a kkv-k mi­képpen vehetnek igénybe 0 fo­rintos induló költséggel vállala­ti hiteleket és kedvezményes számlaszolgáltatásokat. „Célunk, hogy a kkv-k működő- és fejlődőképesek ma­radjanak” - mondta Dercsényi György, a Raiffeisen Bank kisvállalati üzletágvezető­je. „Konkrét példákat fogunk be­mutatni a kkv-vezetőknek, ho­gyan tudják készletfinanszíro­zásra vagy eszközbeszerzésre felhasználni a költséghatékony vállalati hiteleket.” ■ J. G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom