Petőfi Népe, 2010. október (65. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-26 / 249. szám

:í;v> mSBUm KOZELET Súlyos testi sértést okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettével vádolja az ügyészség Stohl Andrást. Tárgyalás várhatóan decem­berben. Még eldöntetlen, kábítószer-fogyasztás miatt is felelősségre vonják-e a színészt, vagy az önként vállalt elterelés miatt ettől a vádponttól elállnak. wmmMmmmmmmmammmmmm Rohamtempóban a törvénygyár nyugdíjkasszák Fidesz: szabad a választás - MSZP: több millió rendbeli sikkasztás Matolcsy: A magánpénztárak kevés hozamot termeltek túl magas költségeik miatt. A14 hónapra eltérített pénzeket jóváírják az egyéni számlákon Cozma-per: alig emlékeznek a kézisek KIMENTETTÉK MAGUKAT azok a veszprémi kézilabdások, akiknek tegnap kellett vol­na tanúként megjelenniük a Cozma-ügy tárgyalásán. A bíróságon ismertették a nyomozás során tett vallo­másaikat, amelyekből kide­rült: kevés konkrétumra emlékeznek. Szudán:kapcsolat az emberrablókkal sikerült felvenni a kapcso­latot Papp István magyar ENSZ-békefenntartó szudá- ni elrablóival. A férfi utáni kutatásban segédkező Ma­gyar Iszlám Közösség vallá­si állásfoglalást bocsátott ki Papp István szabadon enge­dése érdekében, amit egy szudáni orvos juttatott el az emberrablókhoz. LMP: sokba kerül az ország légifotózása miért kér az állam 4,8 mil­liárd forintért légifotókat a saját területéről? - kérdezte Karácsony Gergely LMP-s képviselő, aki kifogásolta: a pályázaton győztes cég tulajdonosai a Vidékfejlesz­tési Minisztérium helyettes államtitkára, illetve a pá­lyázatot kiíró intézet igaz­gatója. Ángyán József ál­lamtitkár szerint vagyonlel­tár hiányában széthordták az állami vagyont. Karácsony: Bundagyanús A kormány szerint a ma­gán-nyugdíjpénztári rendszer csak egy fiaskó volt, amelyet be sem kel­lett volna vezetni. Az MSZP hárommillió rend­beli sikkasztást emleget. Vég Márton Nem lassított tegnap sem a fideszes törvénygyár. Ismét ro­hamtempóban, egy nap alatt al­kotott meg egy törvényt a parla­ment. Miután az ellenzék egy ré­sze (Jobbik) is támogatta a ház­szabálytól eltérést, a magán­nyugdíjpénztárakról szóló, pén­teken benyújtott javaslatot lap­zártánk után már el is fogadhat­ták a képviselők. A gyorsított for­gatókönyv: bizottsági jóváha­gyás után lefolytatták az előter­jesztés általános és részletes vi­táját is, leszavazták az ellenzéki módosító indítványokat, megtar­tották a zárószavazást. Ami pe­dig a lényeg: a társadalombizto­sítási törvény módosításával megteremtették annak alapját, hogy a magán-nyugdíjpénztári tagok átmenetileg - 2010. no­vember 1-je és 2011. december 31 -e között - tagdíj helyett járu­lékot fizessenek a Nyugdíjbizto­sítási Alap részére. A Fidesz és a kormány érvelé­se szerint a törvényjavaslat visz- szaadja a nyugdíjpénztár-válasz­tás szabadságát, lehetővé teszi az állami nyugdíjrendszerbe való visszalépést, és eltörli a pálya­kezdők kötelező belépését a ma­gán-nyugdíjpénztári rendszerbe. „Hogyan kártalanítják majd azokat, akiknek 14 havi magán­nyugdíjpénztári befizetését elve­szik” - kérdezte Tukacs István szocialista képviselő, aki kifogá­Év végén lejár a korengedmé­nyes és korkedvezményes nyug­díjról szóló szabályozás, a kor­mány tervezi, hogy átalakítja a szisztémát, de amíg nem ké­szül el az új koncepció, marad a mostani. „Méltánytalan len­solta, hogy a parlament előtt lévő törvényjavaslat egyáltalán nem foglalkozik a kártalanítással. Cséfalvay Zoltán államtitkár szerint a törvényjavaslat senkitől nem vesz el semmit, a magán- pénztári tagdíjakat nyugdíj járu­lékként beszámítják. Leszögezte: a kormány már készíti a komplex nyugdíjtörvényt, amely tisztelet­ben tartja a szerzett jogokat. „A magán-nyugdíjpénztári rendszer egy fiaskó, a bölcsek és okosak be sem vezették. Elvették az emberektől a pénzük feletti rendelkezés jogát. Már senki sem lesz kötelezhető arra, hogy a pén­zét feltegye a nyugdíjtőzsdére” - mondta Matolcsy György gazda­ne, ha egyik napról a másikra szüntetnék meg a fennálló rendszert” - mondta Soltész Miklós szociális államtitkár. Hozzátette: a mostani szabá­lyok meghosszabbításáról még az ősszel döntenek. sági miniszter, aki szerint a ma­gas költségek miatt a pénztárak csak nagyon kevés valódi hoza­mot termeltek. Megígérte: jóvá fogják írni az egyéni számlákon azt az összege^ amelyet novem­bertől 14 hónapig eltérítenek. „Hárommillió rendbeli sik­kasztást követ el a kormányoldal a kötelező magán-nyugdíjpénz­tári befizetések visszatartásával” - vélekedett Szanyi Tibor. Az MSZP-s honatya elmondta: az Al­kotmánybírósághoz és uniós szervekhez is beadvánnyal for­dulnak majd, de amúgy is perek sokasága várható, mivel biztos abban, hogy több százezren indí­tanak majd pert állampolgári jo­gon. A szocialisták szerint a Fi­desz és a Jobbik összeborulása és a felgyorsuló tolvajtempó mi att már négyötödös többsége van a nemzeti bűnszövetségnek. Lapzártánk után döntöttek a la­káshitelesek megsegítéséről. A fideszes javaslat szerint a lakás­hiteleseknek egyebek mellett évente egy ingyenes előtörlesztés és egy ugyancsak ingyenes fu­tamidő-hosszabbítás járna. Polt Péter újrázik? Schmitt Pál köztársasági el­nökkel egyeztettek a pártok képviselői tegnap a Sándor- palotában. Az egyik téma a következő legfőbb ügyész megválasztása volt. Személyi javaslat azonban egyelőre nem hangzott el. Emellett szó volt az alkotmány és a jövő évi költségvetés kérdéseiről. A FIDESZ FRAKCIÓVEZETŐJE, LÁZÁR JÁNOS szerint legké­sőbb november végén meg kellene választania az új leg­főbb ügyészt Személyéről a mostanit követő újabb alka­lommal konzultálnak. Eddig Polt Péter egykori legfőbb ügyész és Belovics Ervin, a főügyész-helyettes neve me­rült fel lehetséges jelöltként AZ MSZP AZT KÉRTE CLZ ál­lamfőtől, ne írja alá a nyug­díjpénztárakkal kapcsolatos törvényjavaslatot, küldje el azt előzetes normakontrollra az Alkotmánybírósághoz. Nekik még nincs konkrét ja­vaslatuk a főügyész szemé­lyére. Az alkotmányozással kapcsolatban átadtak Schmitt Pálnak egy nyilatko­zatot, milyen alapelveket szeretnének látni az új alap­törvényben. „Ha elfogadha­tatlan új alkotmányt terjeszt a kormányzó többség a Ház elé, akkor szükséges, hogy a nép mondja ki a végső szót a magyar alkotmányról” - hangsúlyozta Mesterházy At­tila, az MSZP elnöke. A JOBBIK NEM ÉRT EGYET dZ- zal, hogy az új legfőbb ügyészt kilenc évre nevezzék ki, hogy személyét kéthar­maddal válassza meg a par­lament, és hogy ne lehessen interpellálni. Szerintük ezzel az ügyészség az önálló ha­talmi ágat jelentő bíróság szintjére emelkedne. az LMP nem lát alkotmányo­zási kényszert, és nem tesz javaslatot a legfőbb ügyész személyére. Korengedményes nyugdíj: mi várható? Újra magyar katonákra támadtak Afganisztánban Megint támadás érte a 240 fős magyar tartományi újjáépítési csoport (PRT) egyik konvoját az afganisztáni Baglán tartomány­ban. Szerencsére senki sem sé­rült meg - közölte a honvédel­mi tárca. A katonákat a bázistól 5 kilométerre, jár­őrözés közben tá­madták meg tegnap kora reggel Puli- Humri északi ré­szén. A támadók a konvoj mel­lett hoztak működésbe egy bombát. A robbanás a konvoj harmadik gépjárművét érte. A terepjáró megrongálódott, de saját erőből képes volt vissza­térni a táborba. Az öngyilkos merénylő meghalt. Magyar sérült nincs, a me­rénylő meghalt. A honvédség eddig négy kato­nát veszített az afganisztáni mű­veletekben. Az előző, két halálos áldozatot követelő támadás két hónapja, augusztus 23-án történt. Utána a tálibok megüzenték: ha nem vonulnak ki, akkor további támadásokra számít­hatnak a magyarok. „Harcban meghalt egy NATO-katona Af­ganisztán keleti ré­szén” - jelentette be tegnap a szervezet Az idén ő az afganisz­táni nemzetközi erők hatszáza­dik katonaáldozata. Az ország 2001-es megszállá­sa óta már 2170 katona vesztet­te életét, a legtöbb áldozat ame­rikai. ■ Tombol a kolera. Megállíthatatlan a járvány Haitin. A földrengés sújtotta országban több millióan élnek táborokban. 250-en már belehaltak a be­tegségbe, és több mint háromezer a fertőzött. A hatóságok próbálják megértetni a lakosokkal, csak palackozott, tisztított vizet szabad inni. Másfél millió köbméter vörösiszapot vittek el Még egy napig van elegendő hely az ajkai katasztrófa térségé­ből származó vörösiszapnak és törmeléknek a Mai Zrt. által ki­jelölt tározóban. Már másfél mil­lió köbméternyi anyagot gyűjtöt­tek össze, de a katasztrófavédők számításai szerint szerdától többet már nem tudnak szállíta­ni a zagytározóba. „Újraindulhat a vas­úti forgalom a vörösiszap-ka- tasztrófa sújtotta vidéken, mint­egy 500 millió forintos ráfordí­tással elkészült a vasútvonal” - közölte a katasztrófavédelmi kormánybiztos. Bakondi György szerint mára befejeződhet a la­kott területek iszapmentesítése. Már több mint 700 millió a kár mentő alapban. Kijelölték Devecserben és Kolontáron azt a területet, ahol felépülhet a lakópark, a házter­vek elkészültek. Van egy több mint 700 üres lakást tartalmazó lista, amelyet átadtak az érintett önkormányzatoknak. Az állam a védekezés, az újjá­építés során nagyon sok mindent kifizet, ezeket a közpénzeket azonban szeretnék, ha a károkozók visszatérítenék. Lesz parlamenti vizsgálóbi­zottság is a felelősség feltárása és a hasonló katasztrófák meg­akadályozása érdekében. A kár­mentő alapba befizetett adomá­nyok összege meghaladta a 700 millió forintot. ■ V. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom