Petőfi Népe, 2010. október (65. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-26 / 249. szám

7 2010. OKTÓBER 26.. KEDD GAZDASÁG Bátor, ám kockázatos tervek iMF-BUDAPEST Hiányolják a tartós szerkezeti átalakításokat Christoph ROSENBERG Nem tűnnek túl vidámnak az IMF-delegáció vezetői. Tartani lehet attól, hogy az eddigi kormányzati intézkedések csak rövid távon érnek célba JÓ TANÁCS A boltban drágább volt, mint a hirdetésben csalódás Olvasónk az egyik napilapban látott hirdetés alapján akart ak­ciósán vásárolni egy mor­zsaporszívót. De az üzlet­ben jóval magasabb volt az ár a jelzett időben. ALAPOSAN MEG KELL nézni, hogy a termék melyik üzlet­ben kapható akciósán. A rek­lámozó cég felsorolja az ár mellett azokat a boltjait is, ahol a termékek a megjelölt napokon olcsóbban kapha­tók. Ha bármelyik ilyen bolt­ban az adott időpontban az ígértnél mégis magasabbak az árak, akkor a hirdető cég tisztességtelen üzleti maga­tartást tanúsít. Ilyenkor a pa­nasszal és a dokumentumok­kal a területileg illetékes fo­gyasztóvédelmi felügyelőség­hez kell fordulni. Elérhetősé­gük megtalálható a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) honlapján (www.nfh.hu). A fogyasztóvé­delmi ellenőrök kimennek a helyszínre, megvizsgálják a körülményeket, és ha a beje­lentés indokolt, eljárnak a céggel szemben. így az ko­moly bírságra számíthat - mondta Magdus Ágnes, az NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelőségének osztályvezetője. ha a kedves olvasó olyan boltban keresi az akciós ter­méket, amelyre a hirdetés nem vonatkozik, akkor nem történt szabálysértés. Min­dig érdemes tehát figyelme­sen elolvasni a hirdetést, mert lehet, az üzletek adatai, címei nem olyan szembetű­nnek, mint a reklámozott termék és annak ára. A bol­tok listája gyakran a reklám­felület alján, kisebb betűvel szerepel. Az „apró betűs” részre fontos odafigyelni, mert üzletpolitikai megfonto­lásból gyakran ott van „elrejt­ve” a lényeg, amelynek fényé­ben már nem is olyan vonzó az akció. ■ Rados Virág kérjük, írja meg fogyasztóvédelmi panaszait! jotanacs@axelspringer.hu Nem maradtak kétségek a 2010-es 3,8 százalékos de­ficitcél teljesíthetőségével kapcsolatosan - erre ju­tott a két hete tartó egyez­tetéseken a valutaalap (IMF), a magyar kormány és a Nemzeti Bank. Az IMF szerint a kormány tervei bátornak nevezhe­tők, ám nem mentesek a kockázatoktól, különösen a 2011-es évet illetően. Kiss Roland Az IMF soros (hitellehívásoktól független) budapesti záróegyez­tetésén leszögezték: a 2010-es makropálya tekintetében teljes az egyetértés a kormány és a va­lutaalap között. 2011-re azonban a kabinet az IMF-nél gyorsabb, 3 százalékos bővülést és alacso­nyabb, csupán 3,5 százalékos inflációs ütemet vár. A jövő évi költségvetési bevételek tekinte­tében a kormányzati előirány­zatok az IMF szerint is megala­pozottnak tűnnek, ám a 2011-es büdzséről - lévén annak terveze­te még nem készült el teljesen - nem állt a tárgyalófelek rendel­kezésére valamennyi szükséges információ. A kormány reméli, a végleges számok láttán ezek a nézetelté­rések is eltűnnek - fogalmazott Kármán András nemzetgazda­sági államtitkár. Ezzel szemben az IMF képviselői hangsúlyoz­ták: még a frissen bejelentett in­tézkedések sem elégségesek a hiány 3 százalék alá szorításá­hoz 2011-ben. Arról már nem is beszélve, hogy az átmeneti kü­lön- és válságadók 2012-ben ki­futnak, így a hiány ezután ismét tetemes mértéket ölthet. Az egykulcsos adó kapcsán úgy vélekedtek: a bevezetés rég­óta váratott magára, ugyanakkor túlzott illúziókat nem szabad tá­masztani az adómódosítások foglalkoztatottságot javító hatá­sával szemben. Korábbi tapasz­CHRISTOPH ROSENBERG, AZ IMF-DELEGÁCIÓ VEZETŐJE: Bátor, ám kockázatos gazda­ságpolitikai terveket mutatott be a kormány. A lépések a fog­lalkoztatottság javítását, az adócsökkentést célozzák a költségvetési egyenleg betartá­sa mellett. Középtávon azon­ban komoly kockázatok vannak a költségvetési fenn­tarthatóság terén. A magán- nyugdíjkaszszákból érkező for­rások átmenetileg jelentősen javítják az egyenleget, szerke­zeti átalakítások híján azon­ban e hatás múlékony marad. tálatok szerint ugyanis az ilyen jellegű átalakításoknak nincs el­sődleges hatásuk a munkaerő­piaci részvételre. A kormány szerint azonban az adóreform a foglalkoztatás javí­tásának, az egymillió új munka­hely megteremtésének szüksé­ges, ám nem elégséges feltétele. Ezt egészíti a nők részidős mun­kavállalásának támogatása, az Út a munkához program átalakí­tása vagy a német mintájú duá­lis szakképzés bevezetése. Az IMF a bankadót korábban sem kifogásolta. Annak mérté­két azonban még mindig túlzott­nak tartja. Világos jelzésre vár­IRINA IVASCHENKO, IMF, MAGYARORSZÁGI IRODAVEZETŐ: A magyar pénzügyi szektor si­keresen vészelte át az utóbbi évek nehéz körülményeit, az ágazat előtt álló kihívások ke­zelhetők. A hitelek visszafize­tési üteme nem gyorsult, de kedvezőbb a forinthitelek ará­nya. A pénzügyi vállalkozások adózás előtti eredménye stabil maradt, a szektor nemcsak kedvezőtlenebbé váló gazdasá­gifeltételek mellett képes ellát­ni feladatait, hanem a maga­sabb likviditási követelmé­nyeknek is meg tud felelni. nak arról, a teher átmeneti jelle­gű lesz-e, illetve állandósulása esetén mikor éri el az unióban szokásos jóval alacsonyabb mér­téket. Kármán András leszögez­te: a bank- és a többi különadót átmenetinek szánja a kormány. 2012-ben sor kerül a kivezeté­sükre, illetve a pénzügyi vállal­kozásokra rakódó különadó összhangba kerül az uniós aján­lásokkal. A valutaalap támogatja a baj­ba jutott devizahitelesek megse­gítését, és továbbra is azt javasol­ja, a PSZÁF saját hatáskörben is bocsáthasson ki rendelkezése­ket, szabályozásokat. KARVALITS FERENC, A NEMZETI BANK ALELNÖKE: A jegybanknak meggyőződése, a kormányzati intézkedések­kel az idén és jövőre is ké­pesek leszünk tartani a hiány­célokat. További kormányzati lépések nélkül azonban 2012- ben érzékelhető hiánynöveke­dés következhet be, de hosz- szabb távon jelentős pozíció­romlással számolunk. Aggasz­tó, hogy az adócsökkentés okozta bevételkiesést a kor­mány átmeneti intézkedések­kel ellentételezi, holott szerke­zeti átalakítások szükségesek. Szerdától olcsóbb lesz a benzin BRUTTÓ 2 FORINTTAL csök­kenti a 95-ös benzin literen­kénti nagykereskedelmi árát a Mól holnap, a gázolaj ára nem változik - értesült f iiad forrásokból az MTI. gy a benzin átlagára 337 forintra esik, a gázolajé 323 forint marad. A Mól egy he­te bruttó 3 forinttal csök­kentette a gázolaj árát, míg a 95-ös benzinét 4 forinttal emelte. Az autósok 30 forin­tos árkülönbséget is tapasz­talhatnak a kutaknál. Nagyot ugrott a bizalmi index négy És fél éve volt ilyen magas a GKI konjunktúra- indexének értéke, mint most októberben. A GKI Gazdaságkutató Zrt. az unió támogatásával készített fel­mérése szerint szeptember­hez képest a fogyasztói és az üzleti bizalmi index egy­aránt emelkedett. Elsősor­ban a belföldi piachoz kötő­dő ágazatok - építőipar, ke­reskedelem, szolgáltatások - várakozása javult, az ipa­ré viszont stagnált. MNB: áthárítják a válságadót Simor: Nőhet az infláció maradt a jegybanki alap­kamat. Simor András, a Nemzed Bank elnöke a ka­matdöntés után tegnap azt mondta, az szja-változások élénkítik majd a háztartá­sok fogyasztását és a meg­takarításokat is. De infláci­ós hatással jár a válságadó. Szerinte például a kiske­reskedelem mindent elkö­vet majd, hogy áthárítsa az adót. Vélemények - nagy kérdés, hogyan lesz fenntartható a mostani irány Nem adják fel. Franciaországban már csak Sarkozy elnök aláírása hiányzik a nyugdíjreformról. A nyugdíjkorhatárt 60-ról 62 évre emelik fel. A parlament még finomít a törvény szövegén. A szakszervezetek folytatják a tiltakozó ak­ciókat. Négynapos sztrájkot hirdettek a görög vasutasok is tiltakozásul a vasút privatizálása ellen, mely az alkalma­zottak számát 6050-ról 3600-ra csökkentené. Az államvasút adóssága meghaladja a 10,7 milliárd eurót. Tarlós mindenkit levált közcégek Ahol lehet, felülvizsgálják a privatizációt Szerdán egy kivétellel leváltják a fővárosi közszolgáltató cégek ve­zetőit - közölte Tarlós István (Fi- desz-KDNP) főpolgármester a Hír TV-ben. „Néhány céget leszámítva va­lamennyi százszázalékos önkor­mányzati tulajdonú, jelentősebb cégnél rendőrségi vagy ügyész­ségi vizsgálat folyik. Ez egy elké­pesztő helyzet, ezért határoztuk el, hogy ezeknek a cégeknek a vezetőit szerdán le fogjuk válta­ni” - mondta Tarlós István. A főpolgármester közölte azt is, például a vegyes tulajdonú cégek­nél - mindenekelőtt a vízművek­nél, de a csatornázási és a gáz­műveknél is - felül fogják vizsgál­ni a privatizációs szerződéseket. „Nem fogunk tréfálni. (...) Ha eze­ket a szerződéseket nem fogják nagyon rövid időn belül ezek a külföldi tulajdonosok úgy módo­sítani, hogy a város számára lé­nyegesen kedvezőb­bek legyenek, akkor egy jogászcsapat ad­dig fogja keresni a szerződésszegéseket, amíg meg nem talál­ja” - mondta. Kijelentette: nem jön Budapestre csődbiztos, ugyanis a város szorosan vett működése nem könnyen, de azért biztosítható. Mint fogalma­zott, körvonalazódik előtte egy olyan elképzelés, amely arról szól, hogy „talán a BKV-t szét kell majd szedni”, le kell válasz­tani a buszágazatot a kötött pá­lyás ágazatról. Az, hogy a kötött pályás ágazat egy maradjon-e, vagy esetleg az is több részből álljon, még nem dőlt el. A részleteket ked­den Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszterrel „egy hosszú megbeszélé­sen” fogják kidol­gozni - ismertette. A főpolgármester szólt arról is, hogy csaknem 1400 ember dolgozik a Városházán, ez sze­rinte „megérvelhetetlen" lét­szám. „Egy 300 fő körüli lét­számcsökkenésre bizony fel kell készülni" - mondta. ■ ■ Csődbiztos nem lesz a főváros­ban, de a Város­házán 300 fő el­bocsátását ter­vezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom