Petőfi Népe, 2009. január (64. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-02 / 1. szám

NÁLUNK AZ ARAK A FÖLDÖN JÁRNÁK NAPI AKCIÓNK: Sertészsír, 250 g (396,-/kg): 99 Ft Férfi vagy női kordnadrág, 100% pamut, S-XL: 1200 R I KECSKEMET I A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA # r BAR VÁLSÁGOS IDŐSZAK VAR AZ ORSZÁGRA, MÉGIS BIZAKODÓ KECSKEMÉT POLGÁRMESTERE 2009. JANUAR 2., PENTEK LXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, ARA: 105 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT r r r mm SOLYOMIASZLO ONTUDATOSSAGRA SZORCSIK VIKI, _ AGUNYOROSSZOKE r # ► 5. OLDAL SZÓLÍTOTTA FEL A MAGYAROKAT ► 8. OLDAL SZEXBOMBA > mmmm HHHHnHHHHHfl EGY PERCBEN Fordulat az ingatlanpiacon A tengerentúlról begyűrűző pénzügyi válság, valamint különböző törvény- módosítások fenekestül felforgatták a hazai ingatlanpiacot. A szakértők sze­rint 2009-ben a kis lakások iránt ugrik meg a kereslet, de nőhet az albérletbe költözők száma is. ► e. oldal Újévá pénztárcánkkal Hiába csökken az áram ára, mégis többet kell fizetni érte 2009-ben. Hiába egyszerű­södik az adórend­szer, még mindig bonyolult. 2009- ben sem lesz könnyű spórolni. ► 7. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2-3 INTERJÚ 5 GAZDASÁG 6 FÓKUSZ 7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14-15 MOZAIK 16 • IDŐJÁRÁS w Hoszallingoza- sok előfordul­hatnak, de ko­moly havazás nem várható. Gyenge, válto­zó irányú szél fúj. Fagyos idő lesz. ► 11. OLDAL Az oroszok elzárták a csapot Újévtől nem szállít gázt Oroszország Ukrajnának, miután a Gazprom vezér- igazgatója, Alekszej Miller által megha­tározott határidőig sem sikerült megál­lapodniuk az idei gázszállítási szerző­désről. ► 8. OLDAL Kezdjen bőséges reggelivel! A táplálkozási szakemberek szerint a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Ennek ellenére az emberek többsége kihagyja a korai falatokat. Receptje­inkkel az ő kedvüket is szeretnénk meghozni a reggelihez. ► 9. oldal LAPSZÉL- Tisztelt hölgyem, ha bemegy a bolt­ba, ha megtenné, hogy esetleg... két zsömlét... tudja... nagyon hideg van...- nem fejezte be a hebegve és szé­gyenlősen elmormogott mondatot. Ismertem arcról, többször láttam az áruház környékén. Ha valakit meg­szólít, azt mindig alázattal teszi. Nem tudhatta, hogy ezúttal nem a boltba indultam. A délután sütött kalács illatára és a fűtött lakásban játszó gyerekeimre gondoltam. Az­tán arra, hogy tudnak öt perccel to­vább várni. A percekből négy zsömle és felvágott lett. -emma­E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Páncsics Hajnalka A Petőfi Népe honlapja: www.DetofineDe.hu Információs és szórakoztató portál: www.baon.hu 9 770133 235051 0 9 0 0 1 Nehéz volt a mentősök szilvesztere Feltűnően sok közlekedési bal­esethez, utcai kihűléshez, rosszulléthez hívták a mentő­ket, és történt egy halálos pe­tárdabaleset is szilveszterkor. Győr-Moson-Sopron megyében egy kistelepülésen éjszaka fej­be talált egy negyvenéves férfit egy tűzijáték-rakéta, aki bele­halt sérüléseibe. Bács-Kiskun- ban egy férfi nem tudott kime­nekülni a karambol után ki­gyulladt autóból. A tűzoltókat tizenhárom alkalommal riasz­tották kisebb tűzesetekhez és balesetekhez. A mentősök pe­dig két tucat embert szállítot­tak a kijózanító állomásokra. MEGYEI KÖRKÉP: 3. OLDAL. ORSZÁGOS HELYZET: 8. OLDAL. Takarítással indult az új esztendő „Szemtanúk” szerint ezernél is többen szilvesztereztek Kecskemét főterén. A nulla ki­lométerkő környékére szerve­zett diszkó és az éjféli tűzijáté­kot követő utcabál sokakat von­zott. A Hírösgazda Kft. munka­társai hajnali fél ötkor kezdték a főtér takarítását.- Gyakorlatilag a szokásos, rendezvény utáni takarítást vé­geztük el kézi és gépi erővel - tájékoztatta lapunkat Tigyi Márton, a Hírösgazda Kft. vá­rosüzemeltetési részlegének vezetője elsején, kora délután. - Tizenkét munkatársunk dol­gozott a helyszínen. Kollégáim körülbelül 2,5 köbméter szeme­tet szedtek össze, ami főleg mű­anyagból, üvegekből, sörösdo­bozokból, illetve pohár- és üveg­törmelékből állt. Semmilyen különleges esemény nem nehe­zítette munkánkat, így reggel kilencre már végeztünk is a fő­tér takarításával. ■ M. A. Újévi konCfirt helyszíne volt tegnap este a kecskeméti Katona József Színház. Az immár hagyományosnak tekinthető - a Kecskeméti Szimfoni­kus Zenekar közreműködésével életre hívott - rendezvényen Kállay Bory operettprimadonna és Fonyó Barbara (képünkön) operaénekesnő volt a meghívott vendég, és színpadra lépett a Kecskemét Táncegyüttes is. A koncert házigazdája és műsorvezetője a korábbi évekhez hasonlóan ezút­tal is Vitray Tamás volt. (Az ismert televíziós személyiség Kállay Bori művésznő férje.) A koncertet este hét óra után pár perccel Zombor Gábor polgármester nyitotta meg. A telt házas Katona József Színházban több kecskeméti közéleti személyiség is megjelent. (M. A.) Megszűnik az alapítvány? ballószög A kuratórium nem ért egyet a testület akaratával Megszüntetné a „Balló- szögért” Alapítványt a te­lepülés képviselő-testüle- te. Az alapítvány kurató­riuma - ha szükséges - jogi lépéseket tesz, mert esze ágában sincs kien­gedni a kezéből a közel kétszázmilliós vagyont. Miklay lenő A közelmúltban döntötte el Ballószög képviselő-testülete: kezdeményezi a bíróságnál, hogy az önkormányzat által lét­rehozott „Ballószögért” Alapít­ványt szüntessék meg. A felada­tokat más szerve­zeti keretek kö­zött, hatékonyab­ban szeretnék el­látni. Az alapít­vány tulajdoná­ban lévő Faluhá­zat és termőföldeket átvennék önkormányzati tulajdonba, a termőföld hasznosításából szár­mazó jövedelmet pedig közmű­velődési célokra, illetve a Falu­ház működtetésére fordítanák. Ez ügyben Bárdonné dr. Benda Mónika, a település jegyzője hivatalosan nem nyi­latkozott, ragasz­kodott ahhoz, hogy Katona Imre pol­gármestert keres­sük. Őt azonban többszöri próbál­kozás után sem si­került elérnünk. Ugyanakkor az okokról cikk jelent meg a ballószögi önkormányzat lap­jában. Ebből egyebek között megtudhattuk: a falu vezetése úgy érzi, hogy a Faluház jelen­legi kihasználtsága alacsony. Takács István, az alapítvány kuratóriumának elnöke mind­erre így reagált: - Megítélés kérdése, hogy az alapítvány mennyire hatékonyan látja el a feladatát. Amikor tíz évvel ez­előtt, az akkori faluvezetés fel­kérésére az alapítvány elnöke lettem, volt hárommillió forint készpénz vagyonunk, és sem­mi más. Most az alapítványé a mintegy 120 millió forint for­galmi értékű Faluház és kilenc­ven hektár termőföld. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON. ■ Az elmúlt évek­ben sokan sze­rették volna megvásárolni a földeket. Nincs teli az átmeneti szálló baja Több mint hatvan hajléktalan él a városban Megmarad az újszülöttek hallásvizsgálata Baján A bajai hajléktalanellátás több mint tíz éve működik. Kezdet­ben a családsegítő központ ré­szeként, majd önállóan. Két hó­napja fenntartó­váltás történt: az önkormányzattól a református egy­ház vette át az egyesített szoci­ális intézményt, így a hajlékta­lanellátást is. Bakos Tibor, a Cédrus Egye­sített Szociális Intézmény, in­tézményvezető-helyettese vála­szolt a Petőfi Népe kérdéseire.- A hajléktalanellátás jelen­leg három egységből áll. A nép­konyha ingyenes. Azok a szo­ciálisan rászorul­tak ebédelnek na­ponta, akik jelen helyzetükben azt maguk előterem­teni nem tudják. A nappali melegedő a másik egység, amely 8-tól 18 óráig fo­gadja azokat a hajléktalanokat, akik napközben nem tudnák máshol eltölteni az idejüket. Itt beszélgethetnek, tévézhetnek, olvashatnak. A harmadik egy­ség pedig a húsz férőhelyes át- meneü szálló, ahol most tizen­öten laknak. Egy évig, majd méltányosságból még egy évig lakhatnak az önálló életvitelre alkalmas kliensek. Mindhárom egységben szo­ciális munkások, illetve gon­dozók próbálják elérni, hogy a hajléktalanok visszailleszked­jenek a társadalomba. Vagy minimum megkapjanak egy alapszolgáltatást, mely élet- színvonaluk romlását akadá­lyozza meg. ► FOLYTATÁS: 3. OLDAL. A megyében csak a bajai kór­házban működik az újszülöt­tek hallásvizsgálata. Sőt a na­pokban kiderült, hogy Pé­csett is befejezik ezt a vizsgá­latot, mivel az Országos Egészségügyi Pénztár nem fi­nanszírozza a jövőben. A hírt követően Tóth Gábor, a bajai kórház főigazgató főorvosa sietett leszögezni: Baján min­den marad a régiben. Igaz, itt eddig sem fizette ki ezeket a vizsgálatokat az egészség- pénztár. - Beke Zsolt immár tizenegy éve végzi ezt a mun­kát az intézményben. Ez olyan erkölcsi többlet, amit megtartunk a jövőben akkor is, ha egy fillért sem kapunk érte. Jellemző, hogy erre a vizsgálatra azok a szülők is behozzák apró gyermeküket, akik nem a mi kórházunkban szültek. Az, hogy a rendszer működőképes, Beke szakor­vos érdeme. Ilyen vizsgálat a környező, de a kiemelt státu­sú kórházakban sincs - tájé­koztatta a Petőfi Népét a fő­igazgató főorvos. ► FOLYTATÁS A 3. OLDALON. ■ Van népkonyha, nappali melege­dő és átmeneti szálló is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom