Petőfi Népe, 2008. július (53. évfolyam, 152-178. szám)

2008-07-01 / 152. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP PETŐFI NÉPE - 2008. JÚLIUS 1, KEDD ialboség Igazán nem panaszkodhatnak a horgászok, hogy nincs hal a lakiteleki nagyréti tóban. Harmincötén neveztek be a hétvégi versenyre a kör­nyékről, és hetvenhárom kiló hal akadt a horgukra. Ez rekord lehet, hiszen ilyen adatra senki se emlékszik a múltból. Két óra alatt átlag két kilónál is több halat fogtak ki fejenként: főleg pontyot, kárászt, dévérkeszeget, törpeharcsát, de akadt két hatalmas amur is. Az egyiket a túrkevei Köteles Ró­bert több mint egy órán át fárasztotta, mire meg tudta szákolni. Ám ez sem volt elég neki a győzelemhez. A felnőtteknél az első helyet a tiszakécskei Sallai József szerezte meg 10,46 kilóval, a második lett Köteles 9,20, harmadik a tiszaalpári Török Tibor 8,96 kilóval. A gyerekeknél: 1. Babita Dávid (2,24 kg), 2. Cseh Tamás (1,2 kg), 3. Berente Erik (10 dkg). Mindhárman lakitelekiek. Kevés volt a bizonyíték gyilkosság Holtpontra jutott a nyomozás a fiatalember ellen IMTTWWSM Bácsalmás adósság Állítóla­gos tartozást kívánt sajátos mó­don behajtani egy 20 éves bácsalmási lakos ismerősétől. Találkozott 19 éves földijével, akit megtámadott, majd a vélt adósság fejében elvette gépko­csiját. A sértett bejelentést tett, az önkényes adósságrendezőt pedig a helyi rendőrőrsön előál­lították. (G. Zs.) Bács-Kiskíin kinevezések a megyei közgyűlés 2008. au­gusztus 16-ától újabb öt évre Müller István igazgatót bízta meg a bajai közoktatási intéz­mény és gyermekotthon vezetői feladataival. A dunavecsei köz­oktatási intézménybe Vörös Sándor kapott hasonló vezetői kinevezést, aki eddig igazgató- helyettes volt. (B. F. I.) Csólyospálos NYERT! Informati­kai fejlesztés a Csólyospálosi Ál­talános Iskolában címmel nyúj­tott be pályázatot az önkormány­zat az Oktatási és Kulturális Mi­nisztériumhoz. A település szá­mára kedvező döntés született: az intézmény szervert, tizenkét számítógépet és egyéb informa­tikai eszközöket nyert. A vissza nem térítendő, több millió forin­tos támogatás várhatóan az ősszel valósul meg. (Sz. T.) Kiskunhalas semmelweis­NAP Szerdán együtt látogat el a kiskunhalasi kórház Semmel- weis-napí ünnepségére Kökény Mihály, az Országgyűlés Egész­ségügyi Bizottságának szocialis­ta elnöke, valamint Mikola Ist­ván, a testület fideszes alelnöke. A rendezvény keretében Várnai. László polgármester és Lukács Láp/Jp alpolgármester közösen adja át a „Kiskunhalas Város egészségügyért" díjakat. (S. I.) Madaras TÁBOR Hétfőn kezdő­dött és holnap zárul az általános iskolások részére meghirdetett könyvtári tábor. Kézműves-foglal­kozásokon, vetélkedőkön és ke­rékpártúrákon szerepeltek a diá­kok. A szervezők a gasztronómiá­ról se feledkeztek meg, hiszen hétfő délután szabadtéri kemen­cében sütött lepénnyel látták vendégül a gyermekeket. (J. J.) Szeretnie strand Fürdőzés közben őrizetlenül hagyta mobil- telefonját egy szeremlei lakos a bajai strandon. Ismeretlen tettes kapott az alkalmon, elemelte a készüléket. Az elkövető 23 ezer forintos kárt okozott a figyelmet­len fürdőzőnek. (G. Zs.) Már nem gyanúsítják gyil­kossággal azt a román ál­lampolgárt, akiről koráb­ban azt feltételezték a rendőrök, hogy megölt egy gazdát Fülöpszálláson. A télen Romániában elfogott és Magyarországnak ki­adott R Z.-t kiengedték a börtönből: hazautazhatott. Noszlopy Azzal gyanúsították a 22 éves férfit, hogy durván 4500 forin­tért és egy mobiltelefonért meg­gyilkolta az 52 éves D. Z.-t. Ta­valy európai uniós körözést adott ki ellene a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyereségvágyból elkövetett em­berölés miatt, aminek végül ér­vényt szerzett Románia. Mint be­számoltunk róla: novemberben elfogták, decemberben átadták a magyar hatósá­goknak. A kecske­méti börtönben vár­ta előzetes letartóz­tatásban a nyomo­zás befejezését. Csakhogy az ügyészség szerint olyan kevés bizonyíték szól elle­ne, hogy az nem elég a vádeme­léshez. Mivel az sem volt várha­tó, hogy több terhelő adat össze­gyűlik még, a napokban szabad­lábra helyezték a férfit. Mint tavaly májusban megír­tuk: a meggyilkolt férfi holttes­tét a gémeskútja mélyéről húz­ták ki Fülöpszállás-Kurjantó­pusztán. A magányosan és sze­gényes körülmények között élő embert akkor már több hete nem látták a szomszédok, ezért a ke­resésére indultak, és a kútban találták meg. A rendőrök az­tán kiderítették, hogy a gyilkos leg­alább kétszer fejbe verte baltával a gaz­dát a hálószobában, majd kivonszolta az udvarra és a kútba dobta. A nyomozás első pillanatától kezdve a román ál­lampolgárra gyanakodtak a rendőrök. Ő ugyanis a gyilkos­ság feltételezett időpontjában, 2007. május 1. és 4. között né­hány napot a gazdánál töltött, ez­után viszont sietősen eltűnt a házból. Ráadásul a hemogene­tikai vizsgálat során kiderült, hogy a balta nyelén talált bűnjel­mintából kimutatott, kevert DNS-profil az áldozat és P. Z. DNS-ének a keveredéséből szár­mazott. A meggyilkolt embertől elvitt mobiltelefon SIM-kártyáját pedig használta valaki Románi­ában. Ezért adták ki ellene a nemzetközi elfogatóparancsot. Ám hiába került börtönbe a gyanúsított, és hiába végzett el minden szükségeset és lehet­ségesét a nyomozás során a me­gyei rendőrség. A gyilkosságnak szemtanúja nem volt, a férfi pe­dig végig tagadott. A baltáról azt mondta, hogy azért van rajta a DNS-e, mert fát vágott vele. A nyomozás tehát holtpontra ju­tott, így a gyanúsított ellen meg kellett szüntetni az eljárást. Nem csoda, hogy ideges volt, hiszen drogot rejtegetett a kocsijában Százötvenmillió forint értékű drogot foglaltak le vasárnap Röszkénél egy horvát állampol­gártól - tudtuk meg tegnap a Vám- és Pénzügyőrség Dél­alföldi Regionális Parancsnoksá­gától. A német rendszámú Audival belépni szándékozó nő azt felelte a pénzügyőrök kérdé­sére, hogy nincs nála bejelente­ni való áru. De mivel túl ideges volt, a tételes vizsgálat mellett döntöttek a fináncok. Helyesen, ugyanis a jobb első ülés előtti, gyárilag kialakított rekeszben el­rejtve tíz és fél kiló heroint talál­tak húsz csomagban szétporci- ózva. A vámhivatal lefoglalta a drogot, és kábítószerrel való visszaélés miatt eljárást indított a Vám- és Pénzügyőrség Dél-al­földi Regionális Nyomozó Hiva­tala. ■ gzs Az AB nem tud segíteni a Baumag károsultjainak Elutasító választ kaptak pana­szukra a Baumag Szövetkezet ba­jai károsultjai az Alkotmánybíró­ságtól (AB). Mint emlékezetes: a 2003-ban csődöt jelentő ingatlan­szövetkezet számlájára befizetett összeg megközelíti a 20 milliárd forintot, amihez hozamként to­vábbi 20 milliárdot követelnek a pórul járt ügyfelek. Sok bajai, il­letve környékbeli is akad köztük, sőt a városban alakult először szervezet, aminek vezetősége va- lahányuk érdekeit igyekszik képviselni. Számos per zajlott és zajlik a cég ellen, ám rendkívül lassú az ügymenet. A felszámo­lási eljárás közben is sok bead­vánnyal bombázták a bajaiak a hivatalokat, hatóságokat, politi­kusokat, de kevés segítséget kap­tak. Pedig az írott szóban jobban bíztak, mint a tüntetésekben. Tegnap az AB-tól kaptak leve­let, amiben az áU: a testület alap­vetően a jogszabályok és az álla­mi irányítás egyéb jogi eszköze­inek alkotmányosságát vizsgál­ja. A bajaiak beadványa nem is minősül indítványnak, így alkot­mánybírósági eljárás lefolytatá­sára nincs törvényes lehetőség. Pedig a panaszosok csak a kor­rekt, gyors eljárás fokozott fel­ügyeletét kérték. ■ Géczy Zs. m A baltáról azt mondta a gya­núsított, hogy azért van rajta a DNS-e, mert fát vágott vele. Megindult az ingatlanárak emelkedése Duna house Máris megmozdult a piac a Mercedes-gyár érkezése kapcsán Most érdemes lakást venni Kecs­keméten, akár befektetési célból is. A Mercedes-gyár érkezésé­nek bejelentése után szinte azonnal megélénkült a kereslet. Még most sem késő lépni: az árak egyelőre meglehetősen ala­csonyan vannak - áll a Duna House gyorselemzésében. Gyakorlatilag a teljes város jó befektetési célpont, elsősorban azonban a téglaépítésű, központ közeli használt lakások, illetve az új építésű lakások iránt vár­ható a közeljövőben erősebb ke­resletnövekedés. Ezeket jelenleg a fővároshoz képest meglehető­sen alacsony áron kínálják: a használt lakások 160-180 ezer forintos négyzetméterártól kez­dődően kaphatóak, ezek értéke vélhetően növekedni fog az elkö­vetkező években. Nem drága a belváros sem, a környéken található használt in­gatlanok négyzetméterárai is csak ritkán haladják meg a 250- 260 ezer forintot - mondja Murá­nyi Ákos, a Duna House elemzési vezetője. Befektetési célra is hasz­nálható tanyát még olcsóbban, akár 50-60 ezer forintos négyzet­méteráron vásárolhatunk. Az új építésű lakások iránt a környékre költöző menedzserek és vezetők miatt szintén várha­tóan fokozódik a kereslet, ilyen jellegű ingatlanokat 250-300 ezer forintos négyzetméteráron árulnak, ami szintén alacso­nyabb a fővárosi áraknál. Van választék nagyon olcsó, belülről felújítandó, így saját ízlés sze­rint kialakítható lakásokból is, ráadásul rendkívül alacsony, 130 ezer forintos négyzetméter­áron egy toronyházban. Az egyetemi városokhoz ha­sonlóan felélénkülhet Kecskemét albérletpiaca is. Valószínű, hogy már az építkezés megkezdése al­kalmából jóval többen szeretné­nek majd albérlethez jutni a vá­rosban, ami az árak emelkedését is eredményezheti. A Duna House tapasztalatai szerint az el­ső befektetők már meg is jelen­tek. Elsősorban 1,5-2 szobás la­kásokat vásárolnak, gyors érték- növekedésben reménykedve. A megnövekedett igények kor­rekt kielégítésére válaszul a Du­na House ingatlaniroda a jelen­legi Dobó krt.-i irodáját nagyobb méretűre cseréli, és ezzel egy időben várja leendő ingatlanér­tékesítő kollégák jelentkezését is. Az új, nagyobb iroda az Al­föld Áruház alatt ma nyit meg. ▲ DUNA HOUSE DUNA HOUSE FRANCHiSE-IRODA, Kecskemét Nagykőrösi utca 7. Tel.: 76/415-020 Kecskemét, Deák Ferenc tér. (Alföld Áruház üzletsorán) Tel.: 76/999-636 www.dh.hu A FORRÁS LAKÓPARKBAN 1 db I. emeleti 76 m2-es lakás most akár 10% kedvezménnyel (június 30-ig) ELADÓ. Elérhetőség: 76/505-673; 30/9278-740 LÁSZLÓ Árnyékolás­technika Redőny ® Reluxa ® Szúnyogháló Napellenző • Harmonikaajtó MiMlMkmzíásg? MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK Könyöklők, párkányok, beltéri ajtók. Ingyenes felmérés szaktanácsadás. Telefon: 30/224-3650 ferenczablak@vivamaii.hu www.iaszioarnyekolas.hu HIRDETÉS MIHEALE vagyok Kecskemétről Voltam MÁRIÁNÁL, A JÓSNÁL, Beteg voltam két évig, három hét alatt meggyógyított és boldog vagyok a családommal. Ezzel köszönetem! Hívják maximális bizalommal ezen a számon: 06-30/811-9956 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom