Petőfi Népe, 2008. április (63. évfolyam, 76-101. szám)

2008-04-23 / 95. szám

4 MEGYEI KÖRKÉP PETŐFI NÉPE - 2008. ÁPRILIS 23., SZERDA Lefoglalták egy kecskeméti család számítógépét - olvasható a neten Egy átlagos internetezői szoká­sokkal rendelkező kecskeméti családtól foglalták le a számító­gépét április 10-én este a fővá­rosi XIII. kerületi rendőrök - ál­lítja az egyik hírportál egy internetes blogban megjelent írásra hivatkozva. Eszerint a házkutatási paranccsal érkezett rendőrök a Büntető törvény­­könyv 329/A. § (1) bekezdésére hivatkoztak, azaz a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése vétségének megala­pozott gyanúja miatt intézked­tek a családnál. A számítógépből kihúzták a kábeleket, berakták egy zacskó­ba, lefoglalták és magukkal vit­ték. Az állítólagos szemtanú, a blogíró úgy véli, hogy a feljelen­tés hátterében egy jogvédő szer­vezet vagy valamelyik filmkiadó állhat, miután észlelték, hogy szerzői jog által védett tartalmat, filmet vagy zenét töltöttek le a kecskeméti internetezők. Akik­nek úgynevezett IP-címét tárolta egy illegális letöltőközpont szá­mítógépe, és ezt - a XIII. kerüle­ti Victor Hugo utcában lévő - gé­pet lefoglalva jutottak a kecske­méti családig a nyomozók. A hírős városi házkutatást közzétevő hírportál megkereste a XIII. kerületi rendőrséget, ahol a nyomozás érdekeire hivatkoz­va nem hoztak nyilvánosságra részleteket. Nem hivatalos hely­ről származó információk sze­rint viszont nem is egy, hanem harminc számítógépet foglaltak le eddig az ügyben, ám az nem ismert, hogy ebből mennyi lehet Bács-Kiskun megyei.- Amennyiben más rendőri szerv nyomoz, illetve intézkedik Bács-Kiskun megye területén, arról - ha nem kérnek tőlünk segítséget - mi nem tudunk. így se cáfolni, se megerősíteni nem tudom az állítólagos kecskemé­ti házkutatást - nyilatkozta ér­deklődésünkre Mihályné Bor­nemisza Eleonóra őrnagy, a me­gyei rendőrség szóvivője. ■ Noszlopy Bolyais diák lett a legjobb oktv Az orvosira készül, és szívesen megnézi a Dr. House-t Biológiából már érettségiznie sem kell a győzelem után. Sándor felkészülését Márkusné Svihrán Mária segítette. Nem járt különtanárhoz, a családjában előforduló biológiaprofesszorok szá­ma sem éri el az átlagot, azaz nulla. Turkevi Nagy Sándor megmutatta, hogy így is lehet: első lett bio­lógiából az OKTV-n. Rákász Judit- Mennyit kellett tanulni ah­hoz, hogy a középiskolások között az ország legjobbja le­gyél biológiából? - kérdeztük a Bolyai János Gimnázium 11.­­es diákjától.- A felkészülési időszakban elég sokat. Máskor általában ol­vasok vagy zenét hallgatok a bu­szon, míg Szentkirályról beérek Kecskemétre, de most előfordult, hogy inkább aludtam. Szeren­csére az iskolában elég tolerán­sak voltak velem a tanárok: több tantárgyból is mentesítettek a fe­lelés alól erre az egy hónapra. Naponta legalább négy-öt órát tanultam, ami többszöröse an­nak, amennyit általában szok­tam.- Milyen fogadtatása volt az eredménynek?- Nagyon örültek a családban és az iskolában is. De kell még egy kis idő, hogy tényleg felfog­jam: én lettem az első. Éreztem, hogy nem sikerült rosszul a dön­tő, de amikor megtudtam, hogy győztem, először azt gondoltam, tévedés történt.- ló eredményeid vannak a többi tárgyból is?- Tulajdonképpen mindenből ötös vagyok, csak általános isko­lában voltam négyes testnevelés­ből.- Kedvenc tantárgyak?- A biológia, kémia és a ma­tek... Meg az angol... Meg a né­met...- Magyar, történelem?- Azt is szeretem... és a fizi­kát...- Melyik egyetemre jelentke­zel?- Az orvosira. Felmerült a bi­ológus szak is, de végül az orvo­si mellett döntöttem. Ha elvég­zem, és jól alakulnak a dolgok, kutatóorvosként is dolgozha­tok.- Pályaválasztásodban szere­pet játszhatott a televízióban látható egyik nagyon népsze­rű kórházsorozat?- Konkrétan a Dr. House-ra gondol? Nem mondom, hogy nem, de azt sem állítanám, hogy csak emiatt döntöttem az orvosi mellett. Ráadásul másfél évvel ezelőtt határoztam az orvosi mellett, szerintem akkor még nem is játszották a sorozatot.- A közvélekedés úgy tartja, hogy a Bolyai elsősorban hu­mán, illetve sport irányultsá­gú iskola. Természettudomá­nyos érdeklődésű lévén miért ide jelentkeztél?- Mert diákcentrikus iskolá­nak gondoltam, és ezt is tapasz­taltam. Nem csak arról szól az oktatás, hogy a tanárok leadják az anyagot, a diákok pedig meg­tanulják. Ennél személyesebb a kapcsolat: a tanárok foglalkoz­nak azzal, hogy merre tart a ta­nítványuk, mi érdekli, merre le­hetne tovább terelni, ha esetleg hullámvölgybe került, akkor ho­gyan lehetne kisegíteni onnan... Szerintem ez fontos. És egyéb­ként erős a természettudomá­nyos oktatás is: nem én vagyok az egyetlen, aki jól szerepelt az elmúlt években az OKTV-n.- Nem kell felvételizned bioló­giából, tehát a következő egy évben kihagyod a bioszórá­­kat?- Felmerült ennek a lehetősé­ge... főként azért, mert így a bio­lógiafakultáció helyett elmehet­nék matekra - erről egyébként már szó is volt. De attól tartok, hogyha egy évig nem járok órá­ra, az meg fog látszani. A döntő legjobbjai megkapják az emelt szintű érettségi bizonyítványt Sándor lakóhelyén, a szentki­rályi általános iskolában kezd­te tanulmányait Kisgyerek­ként, ha választhatott, hogy kisautókkal vagy kutyákkal játszhat-e, nem volt kérdés, hogy az utóbbiak mellett dön­tött. Harmadikos volt, amikor átment a Piarista iskolába, majd nyolcadik után felvették a Bolyai János Gimnáziumba. Az Országos Középiskolai Ta­nulmányi Verseny (OKTV) a legrangosabb hazai tanulmá­nyi verseny. Több ezer diák mé­ri meg tudását évről évre. Az OKTV döntőjének első 15 he­lyezettje emelt szintű érettségi bizonyítványt kap az adott tan­tárgyból, mely egyben 100 szá­zalékos felvételi pontnak felel meg. Sándor felkészülését bio­lógiatanára segítette: Márkus­né Svihrán Mária. Most nem okozott különösebb kárt az időben jelzett tavaszi vihar A hétfő délutánra beharangozott vihar este érte el Bács-Kiskunt. Dunavecsén négy helyről jelez­ték a tűzoltóság ügyeletére, hogy vízszívatáshoz kérnek segítsé­get. Ezenkívül két helyen csap­tak fel a megyében lángok úgy, hogy a károsultak szerint vil­lámcsapás okozhatta a tüzet. A kerekegyházi Varga-üdülőta­nyán hétfőn fél 11-kor egy nád­­fedeles nyitott szín égett ki. A kecskeméti Belsőnyírben két szalmabála gyulladt meg. Keddre virradóra egy olyan tűz is adott munkát a szakembe­reknek, amelyik nem természe­ti csapás következménye volt. A tiszaugi a Dózsa György utcá­ban gyulladt ki egy üresen álló lakóépület. A tiszakécskei és a kunszentmártoni tűzoltók fékez­ték meg a lángokat. A kár ötmil­lió forintra tehető. A tűz okát vizsgálják. ■ Noszlopy Benedeket várja a Zeneakadémia. Bibliaritkaságokat, kultúrtörténeti kincseket láthatunk kiállítás a kalocsai érseki könyvtárban Pergamenkódexek a 13. századból, ősnyomtatványok, Luther Márton kézjegye Bibliaritkaságokból nyílik kiál­lítás pénteken a kalocsai főszé­kesegyházi könyvtárban. Az ér­seki palotában, a könyvtár ba­rokk olvasótermében szeptem­ber 2 5-éig tekinthetők meg - csak csoportosan, tárlatvezetés­sel - a felbecsülhetetlen értékek. A150 ezer kötetes gyűjtemény páratlanul gazdag kódexekben és a könyvkiadás első évtizedei­ből származó ősnyomtatványok­ban. Csaknem ezer Szentírás-ki­­adást is őriz. A Biblia évére ren­dezett kiállításon ezekből több mint száz ritka példány lesz lát­ható. Fischerné Grócz Zita, a könyvtár vezetője számolt be la­punknak a tárlatról:- A legrégebbi Bibliáinkat rit­kán láthatja az érdeklődő, hisz azok a gyűjtemény féltve őrzött kincsei. Most több pergamenkó­dexet is kiállítottunk a 13. szá­zadból. A kódexek másolása drá­ga és időigényes volt, az ered­mény pedig egy óriásméretű könyv lett, amit csak olvasóállvá­nyon lehetett olvasni. Egyik leg­értékesebb kódexünk Szent Pál leveleit tartalmazza. A szentírá­si szöveget Petrus Lombardus, 12. századi párizsi érsek kom­mentálta. Ez a kommentár ma már csupán néhány könyvtár féltve őrzött és kisszámú tudós által olvasott kincse. De érdekes és különleges szépségű, mind­össze pár milliméteres betűkkel, hártyavékony pergamenre írt, A kalocsai érsekség könyvritkaságok ezreit őrzi. kisméretű zsebbibliát is megcso­dálhatunk. A 15. századi első nyomtatott könyvek, az ősnyom­tatványok közül a legszebb Bib­lia-kiadásokat válogattuk ki. A híres nürnbergi, velencei, báze­li ősnyomdákból láthatunk kéz­zel színezett metszeteket, tollraj­­zos motívumokkal díszített Bib­liákat.- Protestáns kiadásokban is igen gazdag a gyűjtemény. A ki-, állításon Luther első német for­dításai mellett látható egy Lu­ther kézjegyével, aláírásával el­látott Szentírás, ami valószínű­leg saját tulajdonában volt. A tu­dományos szövegkiadásokat a leghíresebb többnyelvű Bibliák képviselik. A16. században Ant­werpenben megjelent négynyel­vű - héber-khaldeus-görög-latin - kiadás mellett a kutatók szá­mára legfontosabb, 17. századi londoni kiadást is kiállítottuk. A héber-görög-khaldeus-szama­­ritánus-arab-perzsa nyelvű hat­kötetes mű mérföldkő a biblikus és a keleti nyelvek kutatásában. Az európai nyelvű fordítások mellett kopt, perzsa, kínai és eszkimó bibliák is részei a kiál­lításnak. A nyomtatásban meg­jelent legrégebbi, teljes magyar bibliafordítás, az úgynevezett Vizsolyi Biblia mellett láthatjuk az első, nyomtatott magyar nyel­vű katolikus Bibliát, Káldi György fordításának 1626-os bé­csi kiadását is. ■ K. T. Nyolcévesen a legmagasabb elismerést kapta A hétvégén Gödöllőn rendezték meg az V. Országos Népzenei Verseny döntőjét, ahová 115 pro­dukció jutott be a regionális vá­logatókról. Bács-Kiskun megyét a citerázni öt éve tanuló tisza­­kécskei Szőke Benedek képvi­selte. A neves szakemberekből álló zsűri kiválóra értékelte a mindössze nyolcéves fiatalem­ber teljesítményét. Benedek a döntőn nyújtott produkciójáért a legmagasabb elismerést, Ki­emelt Nívódíjat vehetett át. A zsűri elnöke, Eredics Gábor, a Liszt Ferenc Zeneakadémia nép­zene tanszékének vezetője érté­kelésében elmondta: kivételes tehetségnek tartja a tiszakécskei kisfiút, akit majd vár a Zeneaka­démia népzene tanszakán. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom