Petőfi Népe, 2008. március (63. évfolyam, 76-101. szám)

2008-04-23 / 95. szám

PETŐFI NÉPE - 2008. ÁPRILIS 23., SZERDA 5 MEGYEI KÖRKÉP Kunszálláson két esztendeje nem drágult a szemétszállítás Kőkemény népi hangzás koncert Hétvégén telt házra számítanak a sportcsarnokban Veszélyes a főút, ráadásul iskola és óvoda mellett szeli át a várost A felgyői regionális szilárdhulla- dék-lerakó üzembe helyezéséig a jelenlegi fuvarozó cég szállítja el a kunszállási szemetet. Erről leg­utóbbi ülésén rendeletmódosí­tással döntött a helyi képviselő­testület. Mivel az elmúlt évek­ben nemhogy nőtt, inkább jelen­tősen csökkent a háztartásokból kikerülő szilárd hulladék, a tes­tület úgy döntött: idén sem eme­li a szállítási díjat. ■ - ász A képviselők támogatják a kinevezést Egyhangúlag támogatta múlt he­ti ülésén a félegyházi képviselő- testület Timafalvi László, jelenle­gi megbízott rendőrkapitány ki­nevezését. Az alezredes, aki ta­valy május 20. óta vezeti a váro­si kapitányságot, elmondta: to­vábbra is a közbiztonság javítá­sát, a bűncselekmények és a közlekedési balesetek számának csökkentését tartja legfontosabb feladatának. ■ Sz. A. Pásztortűznél királyi seregünk históriáiról Nagy érdeklődés övezte a kis­kunhalasi Pásztortűz Egyesület legutóbbi rendezvényét, mely­nek vendége dr. Szakály Sándor hadtörténész volt múlt pénte­ken. Az előadás a Horthy-kor- szak magyar hadseregének és katonai elitje életét mutatta be. A Thorma-múzeum csaknem 100 érdeklődője előtt elhangzott: az 1989 előtti történetírás dogmái­val szemben színesebb, öszsze- tettebb volt a magyar királyi hadsereg vezérkarának állomá­nya, hiszen alsó középosztálybe­li, gyakran munkás, iparos famí­liák gyerekeiből is lettek hadse­reg- vagy alakulatparancsnokok. A katonatörténeti anekdoták­kal derűsre fűszerezett, ugyan­akkor hatalmas tényanyagot fel­vonultató előadást a Szilaj citera- zenekar és Császár Blanka első világháborús katonanótái tették igazán teljessé. ■ kz Szalagkorlát és útburkolati jel festése segíthet a Baját átszelő 51-es főúton a balesetek megelő­zésében. A közutasok Zsigó Ró­bert bajai országgyűlési képvi­selő, és Vancsura Gábor város­atya megkeresésére tartottak helyszíni szemlét. Ugyanis az el­múlt időszakban számos lakos­sági bejelentés érkezett a hon­atyához, illetve a városrész ön­kormányzati képviselőjéhez. A panaszok szerint a sofőrök gyak­ran nem veszik figyelembe a korlátozó, veszélyt jelző táblá­kat. A Vöröskereszt tér környé­kén különösen balesetveszélyes a közlekedés. Élesen kanyarodik az út, ráadásul a közelben talál­ható egy általános iskola és egy óvoda. Naponta több száz gyer­mek fordul meg itt, a kanyarban már több baleset történt. ■ A Vöröskereszt tér kör­nyéke pláne balesetve­szélyes. A szombati Kormorán-koncert előtt a Félegyházi Táncszínház bemutatja a nagy sikerű, A víz szalad, a kő marad című táncjátékát. A Kormorán együttes tart koncertet szombaton a kiskunfélegyházi sport- csarnokban. Előműsor- ként a Félegyházi Tánc­színház lép fel A víz sza­lad, a kő marad című ze­nés, táncos játékával. Szász András Egyet fizet, hármat kap! - akár ez. is lehetne a szlogenje a szom­bati Kormorán-koncertnek. Aki megváltja az 1950 forintos belé­pőjegyet, szombaton két nagy­szabású zenei esemény részese lehet. Két hét múlva pedig egy harmadiké. A koncert bevételé­ből finanszírozzák ugyanis a május 10-én (pünkösd szombat­ja) Pálosszentkúton bemutatás­ra kerülő Napba öl­tözött lány című sza­badtéri misztérium- játékot, melyet a Fel­vidéki Rockszínház ad elő, s melyre nem kell belépőt fizetni. A koncert, illetve a misztéri­umjáték kapcsán megkerestük Kasza Ákost, a Félegyházi Tánc­színház vezetőjét, aki elmondta: idestova nyolc éve, 2000-ben is­merte meg a Kormorán együt­test. Történt, hogy egy városi ünnepség kapcsán a félegy­A kezdeménye­zéshez a Kor­morán nyújtott segítő kezet. háziak zenés műsort terveztek előadni a főtéri Petőfi-szobornál. Mivel a darabhoz a fiatalok kö­rében népszerű Kormorán népi motívumokra épü­lő, rockos hangzású (etno rock) zenéje il­lett leginkább, a fi­atalember megke­reste az együttest, hogy engedélyüket kérje né­hány daluk felhasználásához. Az ismeretség idővel barátsággá mélyült, és 2006-ban a Félegy­házi Táncszínház Nimród vére című darabjának zenéjét már teljes egészében a Kormorán szolgálta. Még ugyanabban az évben a népszerű együttes két nő tagja (Géczi Erika és Tóth Re­náta) egész estét betöltő műsort adott a félegyházi Petőfi-szobor­nál. A közelmúltban Busáné Haj­dú Blanka azzal a kéréssel ke­reste meg Kasza Ákost, segítsen elhozni Pálosszentkútra Koltay Gergely népszerű misztériumjá­tékát, a Napba öltözött lányt. Hátha a két éve Csíksomlyón nagy sikerrel bemutatott műnek az alföldi kegyhelyen is sikerül a székelyföldiéhez hasonló lélek­emelő hangulatot teremtenie. Ehhez a nagyszabású kezdemé­nyezéshez nyújtott segítő kezet a Kormorán együttes, amikor el­vállalta a félegyházi koncertet. Minden évre van meglepetésük megalakulása óta a Félegy- házi Táncszínház minden esz­tendőben valamilyen újdon­sággal lepte meg közönségét. A sort 2003-2004-ben az Ist­ván, a király című rockopera nyitotta, 2005-ben került szín­re A költő visszatér, 2006-ban a Kormorán zenéjére írt Nim­ród vére, tavaly novemberben pedig Wass Albert híres versé­nek refrénjére és az erdélyi Transylmania zenéjére épülő A víz szalad, a kő marad cí­mű táncjáték. Kasza Ákos sze­rint előadásaikkal magyar­ságtudatra, a népzene és a néphagyományok ápolására szeretnék ösztönözni az embe­reket. A Napba öltözött lány születése a NÉPZENÉVEL, néprajzzal, nyel­vészettel és irodalommal foglal­kozó híres kutató, Domokos Pál Péter 1931. július 7-én rendezte meg az első Ezer Székely Lány Találkozót Csíksomlyón. (A hí­res kegytemplom július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján ünnepli búcsúját) Kifejezetten a hagyományteremtő első talál­kozó 75. jubileumára írta meg Koltay Gergely a kegyhely Szűz- anya-szobrának (Babba Mária) legendájára épülő misztérium­játékát - rockoperáját -, amit 2006. július 1-jén mutattak be a magyarság leghíresebb búcsú­járóhelyén. Az írásos megkeresést követő­en a Közút Kht. helyszíni szem­lére hívta az illetékeseket. Sike­rült elérni, hogy a veszélyes ka­nyarban szalagkorlátot helyez­zenek ki, illetve útburkolati jelek felfestésével hangsúlyozzák az út vonalvezetését. A szalagkor­lát telepítése az út egyik oldalán már megtörtént. Minden bizony­nyal további munkálatokkal sem sokat késlekedik a közútkezelő, biztonságosabbá téve a város­rész közlekedését. ■ -géczy­Megtudjuk, hogy ki íelsMlácska legerősebb embere Nagyon erős emberek erőlköd­nek a bajai Halászparton. Szom­baton 16 órától az Innova Agro Kupáért és a Felső-Bácska Leg­erősebb Embere címért küzde­nek a sportolók. A bátmonostori Atlas SE a tavalyi, nagy sikerű vi­adal után ismét rangos mezőnyt trombitált össze. A hazai ked­venc, Forgács Gábor vetélytársa egyebek között a tavalyi győztes, szabadkai Katona Ervin is neki­feszül az irdatlan súlyoknak. Szlovéniából, Cseh- és Lengyelor­szágból, Bosznia-Hercegovinából is érkeznek versenyzők. ■ kt Petőfi Népe HYíREWÍNWÜTÓ SORSOLÁS MÁJUS 9-én r CIRKUSZBAN Rzessen elő, és nyefjén! A napokban Kiskunhalason is megtekinthették az érdeklődők a Petőfi Népe előfizetői akci­ójának fődíját, egy Peugeot Bippert. Még van lehetőség benevezni a sorsolásra: minimum 3 hónapos előfizetéssel Hercegszántó Virágúi borult A községi sportcsarnokban hatodik alkalommal rendezték meg a virágkiállítást és -vásárt az elmúlt hétvégén. Felvételünkön a bajai Bereczki-szakképző tanulói virágkötészeti bemutatót tartanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom