Petőfi Népe, 2004. augusztus (59. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-17 / 192. szám

8. OLDAL G A Z D A S A G I TÜKÖR 2004. Augusztus 17., kedd Ötven bázispontos kamatvágás Az euró 248-252 forint között stabilizálódhat az elemzők szerint __________Buadpest__________ A monetáris tanács 50 bázis­ponttal csökkentette a jegy­banki alapkamatot, így annak mértéke mától 11 százalék. Az elemzők szerint szükséges volt a lépés a további forint­spekuláció elkerüléséhez, s így a magyar valuta jegyzése 248-252 forint között stabili­zálódhat Három és fél hónap után vágott ismét kamatot a jegybank mone­táris tanácsa, mégpedig 50 bázis­ponttal, így az alapkamat mától 11 százalék. A piaci elemzők a döntést megelőzően megosztot­tak voltak abban a tekintetben, hogy mit lép a tanács, a lapunk ál­tal megkérdezett szakértők azon­ban egyértelműen ezt a lépést várták a testülettől (VG, 2004. au­gusztus 13.). A döntést követően egyöntetűen az volt a szakértők véleménye, hogy szükség volt az alapkamat csökkentésére, mivel így elkerülhetővé vált a forint ár­folyamával kapcsolatos további spekuláció. Az alapkamat fél százalék- pontos csökkentése két tényező­vel magyarázható - mondta Járni Zsigmond jegybankelnök. Egy­részt a külső környezetben javu­lás mutatkozik, a befektetők „koc­kázatéhsége” nem tűnt el, a forint kockázati felára csökkent. Más­részt júniusban beindult a dezin- fláció, és ez a tendencia várhatóan folytatódik. Ilyen körülmények Az irányadó kamat és az infláció alakulása (12 havi fogyasztói árindex) Infláció Irányadó kamat “h L! ......í ld ] ........ | I ...............mm „l i.üiüM VtCIttflKA Forrás: MNB, KSH mmmmam. között a 11,5 százalékos alap­kamat fenntartása indokolatlan­nak látszott - húzta alá Járai. A ta­nács végül a tendenciák mértékét és következményeit mérlegelve döntött a mérséklés mellett, ami­vel megítélésük szerint folytatják eddigi óvatos kamatpolitikájukat. A jegybank utoljára május elején vágott kamatot, amelynek mérté­ke akkor is 50 bázispont volt. A jegybank megítélése szerint a nyári hónapokban a kockázati megítélés szempontjából kedvező folyamatok bontakoztak ki a nemzetközi pénzügyi piacokon. Ezek közül a legjelentősebb fej­lemény, hogy a korábbi aggodal­makkal ellentétben az USA emel­kedő kamatciklusának megindu­lása zökkenőmentesen zajlott le, nem járt a feltörekvő piacokon a kockázatvállalási hajlandóság csökkenésével. A globális esemé­nyekkel párhuzamosan a kelet- közép-európai régióban is kedve­ző folyamatok indultak el, s ezen fejlemények a hazai fundamentu­moktól függetlenül is hozzájárul­hattak a forintbefektetések javuló kockázati megítéléséhez. Hajszálnyival felfelé módosítot­ta az év végi, és valamivel na­gyobb mértékben a 2005 decem­beri inflációs előrejelzését a jegy­bank. Ezt a korábban vártnál ma­gasabb bérnövekedéssel és a drá­ga olaj kockázataival indokolja. Ez év végén és 2005 első negyedé­ben markáns, majd utána mérsé­kelt, fokozatos dezinflációra szá­mítanak. A gazdasági növekedés az idén 3,8 százalékos lehet. A jegybank a kissé megemelt idei, illetve jövő évi inflációs elő­rejelzésével némiképp korrigálta a három hónappal ezelőtti, derű- látó prognózisát. ________________■ La ssú bérfelzárkózás Budapest Az Ausztriával szomszédos új EU-tagországok bérszínvonala csak igen lassan közelít majd az osztrák szinthez egy bécsi tanulmány szerint. Igaz, az ár­színvonal felzárkózása is foko­zatos lesz. A magyarországi átlagbérek még 2020-ban is csak az akkori ausztriai szint kétharmadát érik majd el vásárlóerő-paritáson - jósolja legfrissebb tanulmá­nyában az osztrák munkás- kamara. Nominálisan számítva még lassúbb lesz a hazai bérfel­zárkózás üteme az osztrák mun­kavállalók érdekvédelmi szerve­zete szerint: 2020-ra a magyarok csupán az ausztriai átlag 55 szá­zalékát keresik majd. A két mutató közti különb­ség azt tükrözi, hogy a hazai ár­színvonal még tizenöt év múlva is alacsonyabb lesz a „sógoro­kénál”. A különbség azt is je­lenti, hogy vásárlóerő-paritáson (vagyis az azonos összegért megvásárolható áruk és szol­gáltatások mennyiségét tekint­ve) 2020-ban is többet ér majd a magyarországi kereset, mint nominális értéken. A valuta- árfolyamon való összehasonlí­tásnak ez természetesen véget vetne, de az osztrák kutatók szerint az eurózónatag Magyar- országon is elmarad majd az ár­színvonal az ausztriaitól, tehát lesz értelme külön-külön nomi­nális és vásárlóerő-paritásos bérszínvonal-összehasonlításo­kat készíteni. Az euróátvétel egyébként nem gyorsítja a bérfelzárkózást a bécsi tanulmány szerint. Az osztrák kutatók ugyan a cseh, a szlovák, a szlovén és a magyar valuta 15 százalékos nominális felértékelődésével számolnak az egységes valuta bevezetését megelőző időszakban (ennyit engedélyez maximálisan az ERM II árfolyamrendszer, amelynek betartása az euró át­vételét megelőző legalább két­éves időszakban kötelező), ám ennek hatása a vásárlóerő-pari­táson számolt bérek felzárkózá­sára nem sokat gyorsít a nomi­nális bérek lassú emelkedésén. ■ A gázolaj elhagyja a benzint? Budapest Könnyen előfordulhat, hogy az ősz folyamán a gázolaj kiskeres­kedelmi ára, ha csak rövid időre is, de elhagyja a motorbenzinét. Erre volt már példa a magyar pia­con, akkor is instabil volt a hely­zet a nemzetközi olaj- és olajter­mékpiacon. Ma senki sem kíván hosszú távú árelőrejelzésbe bo­csátkozni, mert úgy tűnik, kevés­bé a tényleges piaci helyzet, a nyersanyag- és a termékkészletek szintje, sokkal inkább hangulati elemek befolyásolják az árakat. Egy szaúdi tanácsadó egyene­sen úgy látja, hogy az olajpiacon túlkínálat van, az iraki termelés bizonytalansága, a venezuelai vá­lasztási problémák és a Jukosz termelésének esetleges kiesése hajtja fel az árakat. Az OPEC- tagországok már nagyon közel állnak kapacitásaik felső határá­hoz, ennek ellenére a kartell kö­zelgő, bécsi csúcstalálkozóján is­mét a termelési kvóta növeléséről készül dönteni. Nem tudni, hogy ez a lépés megnyugtatja-e a pia­cot, és elindulnak lefelé az árak, vagy változatlan lesz a drágulás. Természetesen az olajter­mékpiacon tapasztalható kereslet is közrejátszik a nyersanyag ár­emelkedésében. Wilde' György, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára azt mondta, egyrészt a világgazdaság általános növekedése, mindenekelőtt az USA-ban és Ázsiában tapasztal­ható fellendülés miatt van szük­ség több üzemanyagra, és követ­kezésképpen olajra. A nemzet­közi elemző cégek becslése sze­rint az idén a tavalyinál napi 2,3- 2,5 millió hordóval több nyers- olajra van szükség. ■ A termelékenység húzza az ipart A távközlés húzóágazat marad, a ruházati és a bőripar nehéz idők elé néz. A GKI Gazdaságkutató Rt 2006-ig arra számít, hogy a magyar gazdaságban ismét az ipar és az építőipar fel­gyorsuló növekedése veszi át egy időre a hajtómotor szerepét. Budapest Középtávon az ipari termelés nö­vekedését elsősorban a termelé­kenység emelkedése okozza, a termelőágak várható foglalkozta­tási szerepe nem nő, a szakkép­zetlen munkavállalók foglalkozta­tásában pedig nem lehet rájuk számítani - állapítja meg egyebek között a GKI 2006-ig szóló, most elkészült prognózisa. A lapunk birtokába jutott, ágazatokra is lebontott előrejelzés arra is rá­mutat, hogy a nagyobb tudástar­talmú szakterületek gyorsabban fejlődnek, a termelés technológiai felszereltsége pedig jelentősen ja­vul az elkövetkező két évben. Ami az egyes ágazatokat illeti, a gépipar az ipari növekedés egyik hajtóereje marad a köny- nyűiparon belül, a textilgyártás, a ruházati és a bőripar azonban nehéz idők elé néz, csak 2006 környékén várható élénkülés. A turizmusból származó de­vizabevétel csak igen lassan emelkedik, még 2006-ban sem éri el a 2000-es szintet (folyó áron, euróbán mérve). Szálláshely­kapacitásból túlkínálat várható. Tovább nő viszont a gyógyturiz- mus szerepe. Az építőipar középtávú kilátá­sait kedvezőnek látja a GKI: a vál­lalati szféra építési keresletét a gazdaság várható fellendülésével hozza összefüggésbe, az állami építkezések számát pedig az uniós források növelik. A 2001-2003 közötti időszakban mintegy 90 ezer lakás épült, 2004-2006 között várhatóan 100 ezer lakást adnak át. A lapunk bir­tokába jutott tanulmány szerint a magyar építési piac az elmúlt évek folyamatai eredményeként mára meglehetősen koncentrálttá vált. Mindössze kilenc, ötszáz fő­nél többet foglalkoztató cég mű­ködik az ágazatban, de ezek reali­zálják az összes árbevétel csak­nem egyharmadát. A 10 milliárd forint feletti árbevételű szerveze­tek száma tizenhat, ezek a piac csaknem 40 százalékát fedik le. Miközben az építőipar közép­távú kilátásait kedvezően ítéli meg a kutatóintézet középtávú prognózisa, a mezőgazdaságban csak 2006-ra prognosztizál fellen­dülést. Szakértők szerint Magyar- ország energiáit a 2006-ig tartó időszakban az uniós intézmény és szabályrendszer befogadása köti majd le, és az arra való törek­vés, hogy a források igénybevéte­lének feltételeit biztosítsa. Ez azonban nemcsak a pályázatok megírásából és a saját erő biztosí­tásából áll, hanem a megfelelő nyilvántartási és azonosítórend­szerek (ügyfélregiszter, mezőgaz­dasági parcellaazonosító rend­szer - mepar, és az állatokra vo­natkozó egységes nyilvántartási és azonosítórendszer - enar) fel­állításából és működtetéséből. A változások eredményeként 4-5 év múlva a magyar mezőgazdaság hatékonyabb, korszerűbb, mére­teiben kisebb és összefogottabb lesz a mainál; a változások már 2006-ban érezhetők lesznek. A földgázszektor 2006-ig tartó időszakában a legfontosabb fel­adat egyrészt a drasztikussá vált fogyasztói csúcsok kezeléséhez szükséges műszaki-infrastruktu­rális feltételek kiépítése, másrészt a lakossági földgáz árának a ren­dezése, piacosítása. Mind a ter­melési, mind a lakossági energia­felhasználás sok, nehezen szám­szerűsíthető tényezőtől függ, a gazdaság egészének teljes ener­giafelhasználását 2006-ban 1040- 1060 PJ körülire teszi a GKI, a vil- lamosenergia-felhasználást pedig 44 TWh-ra prognosztizálja. A nemzetközi nehézségek elle­nére Magyarországon a tele­kommunikáció az elkövetkező években húzóágazat marad. A li­beralizált telekommunikációs piacon a verseny mérsékelt erő­södése (a vezetékes telefon kivéte­lével) várható. KOCZÓ ILDIKÓ TŐZSDÉK, PIACOK, ÁRFOLYAMOK MAX Euró/Ft Dollár/Ft EU/Dollár t I * * 11874,08 254,1208 248,02 201,23 1,232 1.61 % 0,3037 pont 0.10 Ft 0.90 Ft-0,50 cent FTSE-100 (London) 4349,40 pont (1,11%) Xetra DAX (Frankfurt) 3699,11 pont (1,43% CAC-40 (Párizs) 3516,68 pont (0,91%) Arany (1 uncia) 405,00 USD (0,95%) Brent (1 hordó) 45,10 USD (0,22%) 17 óra 45 perckor levett adatok GABONAÁRAK Szállítási Elszámolóár (Ft/t) határidő _____________minimum maximum új előző TA KARMANYKUKORICA 2004. november 23 200 32 020 22 800 23200 2004. december 23800 32 000 23430 23 800 2005. március 25 600 32 930 25400 25800 2005. május 26750 43000 26 500 27 000 TAKARMANYBUZA 2004. szeptember 20500 32430 20500 20 500 2004. december 21300 30000 21800 21800 2005. március 24 400 24400 24 300 24 300 2005. május 25 000 25 000 24 900 24 900 TAKARMANYARPA 2004. szeptember 23 200 27 500 22 000 22 000 2004. december 21 900 24 000 23500 23500 OlAJNAPRAFORGO 2004. október 48 000 62 800 49 000 49 300 2004. november 49800 57 500 49700 50 000 2004. december 51 000 58000 51 000 51 000 BÚZA 2004. szeptember 22 500 35 500 22 500 22 500 2004. december 24 500 36 000 24 200 24 200 2005. március 25 400 35 200 25450 25 450 2005. május 25 600 35 300 25 600 25 600 REPCE 2004. szeptember 52 800 56 300 48400 48400 Forrás; Budapesti Árutőzsde JOVORE JOBB LESZ Az üzemi eredmény az egyszeri tételek nélkül nyereséges lehetett volna az első félévben - fogalmazott Zoltán Csaba, a Pannonplast elnök-vezérigazgatója. A megtett intézkedések azonban a máso­dik hat hónapban már 540 millió forintos költségmegtakarítást jelentenek. A tartós eredménynövekedést a működési haté­konyság javulásától várja a cégvezetés, aminek első jelei 2005 elejére várhatóak. Ha a kamatverseny olimpiai szám lenne, a legnagyobb esélyesként tartanak számon: * Három hónapos ismétlődő betét Részletekért keresse az Erste Bank es a Postabank fiókjait. O PostaBank ERSTE*

Next

/
Oldalképek
Tartalom