Petőfi Népe, 2004. január (59. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-02 / 1. szám

TOYOTA M^F 78/414-135, 76/503-673 2004. január 2., péntek • Ára: 79 Ft, előfizetve: 61 Ft • LIX., 1. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Kluchan ÍJAPJ ■ MÉOtaSi Rajo UHT tej (1,5%), 11; 139 Ft a Pólus Róna mellett 9770133 235051 Ki fog busszal közlekedni? Baja Január 1-től 30 százalékkal drá­gult a tanuló- és a nyugdíjasbér­let a helyi buszokon. A város­atyák elfogadták a Bács Volán Rt. tarifa-emelési javaslatát, így 845 helyett havi 1100 forintba kerül a bérlet. Hasonló mértékben drá­gultak a vonaljegyek, elővételben 120, míg a sofőrnél 140 forintot kell leszurkolni. 2003-as adatok szerint utóbbiból nagyobb árbe­vételhez jut a Bács Volán, mint az olcsóbb, eddig 89 forintos jegy­ből. A forgalom 45 százalékát te­szik ki a drágább - eddig 108 fo­rintos - jegyek. A jelentős mérté­kű emelés mellett - a korábbi években kialakult rend szerint - 21 millió forintos támogatást is ad a város a helyi tömegközleke­dés veszteségeinek enyhítésére. Ebben azonban újdonság, hogy a teljes összeg csupán akkor jár a Volánnak, ha 3 százaléknáí na­gyobb mértékben csökken az utasok létszáma. Ellenkező eset­ben arányosan kevesebb jár a cégnek.____________________■ Kazánba dobta csecsemőjét Vaskút Titokban szülte meg gyerme­két szerdára virradó éjjel egy 18 éves vaskúti lány, majd a csecsemőt - elmondása sze­rint - a kazánba dobta - tu­datta az Objektív Hírügynök­séggel Ferenczi László a Bács- Kiskun Megyei RFK sajtószó­vivője. Kivérzett állapotban szállítottak be szerdán délelőtt a bajai kór­házba egy 18 éves vaskúti lányt. Az orvos megállapította, hogy a kamasz néhány órával korábban valószínűleg szült. A lány a kér­désre be is vallotta, hogy az éj­szaka egyedül hozta a világra gyermekét és azt mondta az or­vosnak, hogy titokban akarta tar­tani a dolgot, ezért az újszülött csecsemőt az égő kazánba dobta. A rendőrök a szülőket is kihall­gatták, akik azt mondták, hogy nem tudtak a lány terhességéről, csak akkor vallotta be nekik, hogy mi történt, amikor már rosszul lett a szülés miatti vér- veszteségtől, de akkor már késő volt. A főkapitányság forró nyo­mós csoportja a családi ház ka­zánjában vizsgálódik a csecsemő maradványai után. A TARTALOMBÓL Petőfi Sándor emléke örök Névre szóló verseskötetet kaptak a tavaly január 1-én születettek a körösi városházán Kiskunfélegyházán és Kiskőrösön méltó módon emlékeztek a nagy költő születésének 181. évfordulóján. Bal oldali felvételünk Félegyházán készült. Az első sorban dr. Garai István alpolgármester, Ficsór József polgármester és Ván Jenő alpolgármester a koszorúzás előtti pillanatban. A jobb oldali képen Barkóczi Ferenc, Kiskőrös első polgára fogadalmat tesz kezében az úgynevezett Petőfi Billikommal, hogy segít megoldani a költőről elnevezett múzeum raktározási gondjait. fotó: sz. a. - s. l. Hatodik alkalommal rendezte meg az év utolsó napján Kiskőrös város önkor­mányzata, az Országos Petőfi Sándor Tár­saság, valamint a Petőfi Szülőház és Em­lékmúzeum a Petőfi-szilvesztert. Az ese­ményen megemlékeztek a költő születé­sének évfordulójáról, és kitűnő hangulat­ban búcsúztatták az óévet. E napon Kis­kunfélegyházán is megemlékeztek a Sarlósboldogasszony (Ó-) templom mö­götti Petőfi-emlékháznál a költő tisztelői. Kiskörös - Kiskunfélegyháza X költő születésének évfordulója és a külön­leges óévbúcsúztató minden eddiginél több érdeklődőt vonzott a városba. A helyi és az ország különböző településeiről érkezett több száz Petőfi-tisztelő mellett részt vett a rendezvényen a hazai irodalmi, tudomá­nyos és művészeti élet számos jeles képvise­lője is. Barkóczi Ferenc, Kiskőrös polgár- mestere, a két évvel ezelőtti szilveszteren, a hagyományos serleges fogadalomtétel alkal­mával vállalta, hogy minden újév napján született gyermek egy Petőfi-kötetet kap ajándékba. A népességnyilvántartó adatai szerint ta­valy 197 újszülött látta meg a napvilágot ja­nuár elsején. Közülük 149 gyermek szülei jelentették be igényüket a sorszámozott és névre szóló, kifejezetten erre az alkalomra készült verseskötetre. A Petőfi-szilveszter nyitórendezvényén kilenc egyéves apróság jelent meg népes család­tagjaik kíséretében a vá­rosháza dísztermében, hogy személyesen ve­gyék át a különleges szü­letésnapi ajándékot. Az ünnepségen részt vett Nagyváradi Erzsébet, a Pesti Magyar Színház tagja, akinek Botond ne­vű kisfia is 2003. január első napján született. A fiatal színésznő Pe­tőfi, Jövendölés című versével köszönte meg a kiskőrösiek nemes gesztusát. A többi, Petőfi-kötetre jogosult gyermek postán kap­ja meg az ajándékot. FOLYTATÁS A 4. OLDALON. ■■■■■■■■■■■■■■■a Óévbúcsúztató szilveszteri futás Adócsalással vádolják Bácsalmás - Kecskemét Az adóbevételt jelentős mér­tékben csökkentő adócsalás vádja miatt állítanak a Kecs­keméti Városi Bíróság elé egy 26 esztendős bácsalmási ős­termelőt. Az ügyészség szerint közel 48 millió forinttal káro­sította meg az állami költség- vetést. A vádbeli bűncselekmény még 2000-ben történt, amikor is meg­lehetősen jelentős mennyiségű szőlőt adott le különböző Bács- Kiskun megyei borászatoknak a bácsalmási férfi. így például egy tabdi káeftének 1.5 millió kiló­grammnyi szőlőt, amelynek az összértéke meghaladta a 72 millió forintot. Egy másik kiskunmajsai vállalkozásnak ugyanakkor egy­millió kilogramm szőlőt szállított, amiért 45 millió forintot vett fel. A harmadik borászat 311 ezer kiló- nyi szőlőért 13.7 millió, a negye­dik pedig 15 ezer kilónyi gyümölcsért 1.1 milliót adott az őstermelőnek. Ezáltal a férfi­nek a négy cég­nél történt szőlő leadásból össze­sen 133 millió forintos árbevétele keletkezett 2000-ben. Csakhogy - állítja most az ügyészség - az adóbevallási köte­lezettségét nem teljesítette eköz­ben. Jóllehet, mint mezőgazda- sági őstermelő, a borszőlő értéke­sítés után járó 12 százalékos kompenzációs felárat is megkap­ta a felvásárlóktól. Ez az összeg a része volt a 133 millió forintnak. Az ügyészség az adóhivatal ada­tai alapján most úgy véli, hogy a bácsalmási férfinek 2000-ben mintegy 47.6 millió forintos sze­mélyi jövedelemadó kötelezett­sége lett volna. Ezt az összeget követelik rajta. _ ■ Drágábban világítunk Pénzügyek Kiskunfélegyháza Immár tizenkettedik alkalom­mal rendezték meg Kiskunfél­egyházán a Szilveszteri Futó­versenyt. A sportesemény mostanra a város mókás, jelmezes óévbúcsúztató rendezvényévé vált. Az elmúlt évek hagyományai szerint a városlakók szilveszter napján fél 11 körül gyülekeztek a Városháza előtti főtéren. Szülők és gyerekek, fiatalok és időseb­bek több mint ötszázan neveztek a mókás futamra. A legtöbben jelmezt, vagy álarcot öltve, trom­bitálva készültek a nagy futásra. A karácsonyi töltött káposzta után mindenkinek jólesett egy kis mozgás, még a szilveszter éj­szakai mulatság előtt. A résztvevők három korosz­tályban: 6 éves kor alattiak, 6-10 évesek és 10 évnél idősebbek kü- lön-külön futamban versenyez­hettek. A leggyorsabbak értékes díjakat nyertek és jutalmazták a legötletesebb jelmezeket is. A rajtszámokkal minden versenyző tombolasorsoláson vehetett részt. A futókat forró teával és pogácsá­val kínálták. Akik az idén is részt vettek a Szilveszteri Futóversenyen, nem csak vidáman, de frissen és egészségesen indulhatnak neki az új évnek. OBJEKTÍV Tegnaptól egy sor szolgáltatás és termék ára megváltozott. Január­tól 13 százalékkal többet fizetünk ha világítunk, mert az elektromos energia általános forgalmi adója átkerült a 12 százalékos kategóri­ából a 25 százalékosba. A liszt ár­emelkedése miatt a pékek valószí­nűleg drágítják a kenyér árát. CIKKÜNK A 3. OLDALON. Petőfi Nepe A Duna - Tisza köze napilapja „A rossz dolgokat kell megadóz­tatni” 3. oldal Új év, új boldogság 9. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom