Petőfi Népe, 2004. január (59. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-02 / 1. szám

2. OLDAL Hírek Iráni földrengés Eddig 28 ezer halálos áldozatot temettek el a földrengés követ­keztében. Öt-hatezerre tehető azoknak a halottaknak a szá­ma, akiket hozzátartozóik hán­tolták el. Hivatalos források szerint félő, hogy a tragédia legalább ötvenezer ember ha­lálát okozta Iránban. A mentő­alakulatok a szerdai 11 sze­mély után tegnap újabb három embert emeltek ki élve a tör­melék alól. MTi Elnöki intés Kormányzati felelősségének tudatosítására szólította fel Dzurinda kabinetjét az ország államfője. Az árak és létköltsé­gek jelentős emelkedésére utaló Rudolf Schuster újévi be­szédében arra emlékeztetett, hogy Szlovákiának nehéz szo­ciális problémákkal kell meg­küzdenie. Az államfő nem elő­ször bírálta a kormányt, amely Schustert populizmussal vádolja, mű Személyi okmányok Az orosz rendőrség január 1-jétől pénzbüntetéssel sújtja azokat, akik a szovjet időkből származó személyivel akarják igazolni magukat. Az okmá­nyok cseréjét 1997 októberé­ben kezdték meg, s több mint 125 millióan kaptak új azono­sító papírokat. A 2002-es nép- számlálás eredményei szerint Oroszországnak 145 millió lakosa volt. mti Gyermekhalál Izraeli katonák lelőttek egy pa­lesztin fiút Ciszjordánia északi részén. A Náblusz környékére valósi 16 éves Mohamed Dzsaber Szaid kövekkel támadt az izraeli katonákra, más forrá­sok arról számoltak be, hogy kövekből és vasrudakból pró­bált akadályt emelni a zsidó te­lepesek által használt úton. A katonák üldözőbe vették, s a figyelmeztető lövések után leadott célzott lövésük hason ta­lálta a palesztin gyermeket, mti Pokolgép robbant Kilenc halálos áldozatot követe­lő pokolgépes merényletet kö­vettek el az indonéziai Pereulakban egy újévi koncer­ten. Az áldozatok között két gyermek is van. A tartomány évek óta szeparatista gerillák és a kormányerők közötti gya­kori összecsapások színtere, mti Civil bíráskodás Véget ért egy évszázados ha­gyománnyal rendelkező szerve­zet működése Belgiumban: bé­keidőben megszűnik a katonai igazságszolgáltatás. Mostantól ha egy belga katonát bűncse­lekménnyel vádolnak, akkor ügyében a civil igazságügyi szervek járnak el, s ilyen bíró­ság előtt kell felelnie tetteiért. A katonai igazságügyi szervek csak háború esetén újítják fel működésüket, mti Új menetrend Közvetlen, menetrend szerinti légi járat indult Pakisztán és India között; Kasmírban pedig több ezren tüntettek a két ország között megosz­tott kasmíri terület két részét összekötő fő országút újbóli megnyitásáért, mti Halasztás Elnapolta ülését az afgán törzsi nagytanács, mert sok küldött bojkottálta az Afganisztán új al­kotmányáról megkezdett szava­zást. A lója dzsirga legközelebb szombaton ül össze. A küldöt­teknek a 160 cikkelyből álló al­kotmánytervezethez benyújtott indítványokkal kellett volna kezdeniük a döntéshozatalt, ám a tanács 502 tagjának csak­nem egynegyede nem adta le szavazatát, mti VILÁG TÜKÖR 2004. Január 2„ péntek Békét és megbocsátást Vatikánváros Legyen a 2004. esztendő min­denki számára a béke és a ki­bontakozás éve - mondta az év első napján II. János Pál. A Szent Péter-bazilikában tartott misén a pápa a bevezető és a zá­ró szertartásban vett részt, s ő mondta a szentbeszédet. Beszéd­problémái ellenére a megroppant egészségű egyházfő világosan formálta a szavakat, majd el­mondta az úrangyala imádságot. A katolikus egyházfő megis­mételte a hagyományosan január elsejére és a béke világnapja al­kalmából megfogalmazott béke­üzenetének alapgondolatait, így azt a meggyőződését, hogy a bé­ke lehetséges, s ezért kötelezett­ség is. Új nemzetközi világrendet sür­getett, amelyben a fegyverek ere­jét a jog és az erkölcs erejének kell felváltania. Emlékeztette a keresztényeket és minden jóaka- ratú embert, hogy szükség van az összefogásra és a megbocsátásra. Nincs béke megbocsátás nélkül - erősítette meg a pápa, a Közel-Ke­letre is utalva. Leszögezte: sajnos Jézus szülőföldjén változatlanul drámai a helyzet, s a konfliktuso­kat csak a kölcsönös bizalom erő­sítésével lehet áthidalni. Január elsejei szokásos béke­üzenetében II. János Pál hangsú­lyozta: szükség van az igazságta­lan és kilátástalan helyzetet te­Fegyverek helyett jogot és erkölcsöt sürgetett a pápa fotó: europress/epa remtő/kiváltó okok felszámolásá­ra is, annak oktatására, hogy az emberi életet minden körülmé­nyek között tiszteletben kell tar­tani. Megerősítette, hogy csakis a nemzetközi jog, az ENSZ adhat felhatalmazást erőszak alkalma­zására, s a világszervezet műkö­désének tapasztalataira építve le­het csak kialakítani az új nemzet­közi rendet. Tragikus szilveszter Bagdadban Nyolc ember halálát követelő terrorcselek­mény árnyékolta be az óév búcsúztatását az iraki fővárosban. Bagdad Bár az amerikaiak az ünnepekre tekintettel meg­erősítették a járőrözést, mégis öngyilkos pokol­gépes merényletet követtek el. A gépkocsiba rejtett pokolgép szilveszter este a városrész egyik legforgalmasabb utcájában robbant, egy népszerű étterem közelében, ame­lyet főként külföldiek és módosabb helyiek láto­gatnak. A robbanást követő percekben sűrű feke­te füst töltötte be szinte az egész negyedet. Az utcát üvegszilánkok és törmelék borította. Bagdad utcái egyébként általában kihaltak voltak az új esztendő beköszöntekor, ám olykor fegyverropogás hallatszott: az iraki hagyomá­nyok szerint néhányan örömükben a levegőbe lövöldöztek. New Yorkban becslések szerint 750 ezres tö­meg ünnepelte az újévet a kormány terrorfigyel­meztetése ellenére. Michael Bloomberg polgár- mester arra biztatta az amerikai világváros lakóit és külföldi látogatóit: ne hagyják, hogy kedvüket szegje a terrorveszélyről szóló figyelmeztetés. Az amerikai belbiztonsági minisztérium még az ünnepek előtt a második legmagasabb foko­zatra emelte a terrorveszély készültségi szintjét. Az év utolsó napján lezárták a légteret Washing­ton, New York, Las Vegas és Chicago fölött, heli­kopterekkel, mesterlövészekkel, légvédelmi ra­kétákkal ügyelve a szilveszteri mulatságok za­vartalanságára __________________________■ Bush, bin Laden és Szaddám álarcában fotó: europress/epa Fehér szilveszter A moszkvai Vörös téren december 31. éjjelén hatal­mas pelyhekben hullt a hó. A Kreml tornyai, a GUM nagyáruház homlokzata és a Vaszilij Blazsennij- templom hagymakupolái nappali megvilágításban pompáztak. Jelenlétüket a járőröző rendőrök nyo­matékosan kihangsúlyozták. Ha valaki csatlakozni akart a téren mulatozókhoz, annak három-négy el­lenőrzőponton is át kellett jutnia. ÁLLÁSPONT PALÁSTI PÉTER Ússzuk meg 2004-et! Vasárnap. Huszonkilencedike. Az új esztendő legfontosabb napja. Februárban. Ebből pedig logikusan következik, hogy 2004 szökőév. Ráadásul olimpiai. Ez jó. Ez jó? Bízom abban, hogy sokunknak! Persze nem lehet mindenki­nek egyforma. Annak ellenére nem, hogy a világ globalizáló­dik. Ez persze cseppet sem baj. Még akkor sem, ha sokan til­takoznak ellene. Nekünk, magyaroknak mégis az a legfonto­sabb, hogy május elsejétől teljes jogú tagjai leszünk az Euró­pai Uniónak. Egy olyan közösségnek, amelyről sokat hallot­tunk tavaly is, ám mindennek ellenére keveset tudunk róla. Az angolok szerint a puding próbája az evés. Mi, magyarok most pontosan így leszünk az EU-val. Háromszázhatvanhat nap múlva tudni fogjuk, hogy azt kaptuk-e, amit vártunk vagy amit eddig meséltek erről a sokak által annyira áhított közös­ségről, annak a fele sem igaz. Személy szerint bízom benne: senki sem fogja úgy érezni, hogy több is veszett Mohácsnál. Mert igaz ugyan, hogy múlton épül a jelen, s az emlékezeten, azért a jövő fontosabb. Márpedig minden jel arra utal, hogy közös a jövőnk. Nem csak Európával, hanem mindazon országokkal, amelyek pol­gárai sziklaszilárdan hisznek abban, hogy a terrorizmus nem uralhatja el az egész harmadik évezredet. Sajnos, az ettől va­ló félelem beárnyékolta az óesztendő utolsó napjait is. Bagdadot kivéve megúszta a világ az újabb szörnyűségeket. Sokakkal együtt azt kívánom, hogy ebben a vonatkozásban ússzuk meg 2004-et is, aztán az elkövetkező éveket, s az egész évszázadot! Higgyünk abban, hogy a szökőév jó előjel! De ne csak higy- gyünk! Tegyünk is érte! Nem nagy dolgokat. Elegendők az apróságok is. Helyben, a közvetlen környezetünkben. Drága nagymamám mondását ajánlanám mindenki figyelmé­be: ha bármi miatt elkeserednél, nézd meg, hogy kinek rosz- szabb a helyzete a tiédnél! Mindig fogsz találni valakit, s ak­kor megnyugszol. Nagy kár, hogy a legeslegrosszabb helyzetben lévőt ez nem fogja vigasztalni. EGYETÉRTEK: 06-90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430 as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Az olvasó mondja ÉV VÉGI JÁTÉK A TŰZZEL - DECEMBER 30. Nő: - A petárdák forgalmazásának engedélyezése áldemokrati­kus intézkedés. Ezeket a veszélyes, felelőtlenül készített esz­közöket inkább ki kellene tiltani az országból. Persze csem­pészni akkor is fogják őket, de az legalább büntethető. Orvosnő: - Ha valaki látta volna azt a kisgyereket, akinek szil­veszter estéjén amputálni kellett az egyik karját a felrobbant petárda miatt, az nem szavazott volna a petárdák legalizálá­sára. Én már sok balesetet láttam, de ez mindegyiknél jobban megrázott. Férfi: - Akármit csinálnak, tiltják vagy engedélyezik, az embe­reket nem lehet megvédeni saját felelőtlenségükkel szemben. Ha valakinek nincs annyi józan esze, hogy lemondjon az ün­neplésnek erről az ázsiai módjáról, annak hiába is tiltanák a petárdázást. HALAPENZ.HU - DECEMBER 31. Férfi: - Egy miniszter ne reménykedjen, és ne ígérgessen. Kö­kény Mihálytól azt várnánk, hogy olyan programot ismertes­sen - ezt nevezhetjük az egészségügy reformjának is -, amelynek keretében a hálapénz létalapja is megszűnik, sőt: tilthatóvá és büntethetővé válik. Férfi: - Az orvosok egy része azután is elfogadja, sőt elvárja a jattot, hogy felemelték a fizetésüket. A hálapénzt szerintem csak egy jól működő betegségbiztosítási rendszerrel lehetne megakadályozni, de évtizedek óta csak lyukfoltozás folyik, és egyik kormány sem képes az egészségügy megreformálására. A szonda nem felel Nem sikerült kapcsolatot teremteni a Beagle-2 európai-brit fejlesztésű bolygókutató szondával, amely karácsony első napján valószínűleg leszállt a Mars felszínére. Írország bizakodik Dublin Az iraki háború és más vitás kérdések miatt feszültté vált európai-amerikai kapcsola­alkotmányozási folyamat tovább­vitelére fog koncentrálni, hanem a transzatlanti kapcsolatokban mu­tatkozó feszültségeket kívánja enyhíteni. Szakértők szerint Dub­London Víz, illetve az esetleges életnyo­mok kimutatására küldték a Beagel-2-t a vörös bolygóra. Brit tudósok szerint lehetséges, hogy egy kráter mélyén kötött ki a mar­si élet kutatására épített szonda, amellyel eddig nem sikerült kap­csolatot teremteni. A Beagle-2 leszállóegység, mely a Mars Éxpress nevű európai űr­szonda fedélzetén érkezett a boly­góhoz, nem hallat magáról, jólle­het rádiójelét a Manchester mel­letti Jodrell Bank rádióteleszkóp és a Mars körül keringő egyik amerikai kutató műhold, a Mars Odyssey is folyamatosan fürkészi. Az élőlények kialakulását ku­tató nagy tudós, Charles Darwin hajójáról elnevezett Beagle-2 fő feladata a robotkarja által kiemelt talajminták vegyelemzése lenne az esetleges marsbeli élet nyomai­nak fellelése végett. Colin Pillinger professzor, a kutatási program brit vezetője azt mondta: a hallgatás magyarázata esetleg az lehet, hogy a mintegy kocsikerék nagyságú leszállóegy­ség a kijelölt landolási övezet kö­zepén nemrég felfedezett, 1 kilo­méter átmérőjű kráterbe esett. Ez esetben nincs mód arra, hogy a szerkezet rádiójelei eljussanak a Földre, de Pillinger hangsúlyozta, hogy a kráterbeli leszállás csak „a legrosszabb elképzelhető forgató- könyv", és egy százaléknál ki­sebb az esélye annak, hogy való­ban ez történt. Brit szakértők szerint valószí­nűbb valamilyen számítógéphiba, amely akadályozza az adatáram­lást a kutatóegység memóriáján belül. Az irányító központból most olyan parancsokat készülnek kül­deni a Beagle-2-nek, amelytől a rendszerek feléledését remélik. A kutatók legfőbb reménye azonban az anyaűrhajóban, a Mars Expressben van, amely a napokban 200-250 kilométerre közelíti meg a Mars felszínét. Eb­ből a viszonylag kis távolságból esetleg észlelheti a Beagle-2 je­leit. Az amerikai űrkutatási hiva­tal (NASA) Odyssey nevű Mars­kutató műholdja is újra keresni kezdi a kis robotot. A szonda ja­nuár negyedikétől lesz olyan po­zícióban, hogy antennáival rálát a leszállási övezetre. ■ tok rendezésere összpontosít Írország az elkövetkező hó­napokban. Az Európai Unió soros, fél évre szóló elnöki tisztségét átvevő or­szág kormányfője szerint hazája „kedvező időszakban” vette át a megbízatást. Bertie Ahem az ed­digi legnagyobb arányú uniós bővítés közeledtére utalt újévi üzenetében, és a feszült transzat­lanti viszonnyal kapcsolatban azt mondta: az ír elnökség célja, hogy „mindenki érdekei és aggá­lyai meghallgattassanak”. Ahern egyértelművé tette, hogy 2004 június végéig Dublin nem a „zsákutcába jutott” uniós lin nem szorgalmazza a bővítés­hez kidolgozott, de az olasz el­nökséget záró decemberi csúcson megfeneklett uniós alkotmányter­vezet ügyének felkarolását. Az ír kormány mindazonáltal már tett bizonyos utalásokat ar­ra, hogy meg fog próbálkozni az álláspontok közelítésével. Az ír külügyminiszter néhány napja kijelentette: Dublin az északír válságban szerzett konfliktus- megoldó tapasztalatait kívánja felhasználni az alkotmányos vi­szály ügyében. Az ír kormány az előzetes tervek szerint látványos rendezvényekkel, köztük utca­bálokkal készül megünnepelni a tíz új tag májusi csatlakozását. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom