Petőfi Népe, 2001. március (56. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-01 / 51. szám

2. oldal - Petőfi Népe VÉLEMÉNYEK HÍR HÁTTÉR 2001. Március 1., csütörtök Lapszél Acél és tojás Pista bácsi ritkán mérgelődik. Ha mégis dühbe gurul, hát ir- galmazzon a Jóisten annak, aki az útjába kerül. Most aztán be- pöccent. Csavarhúzókat vett a zsibpiacon, sietett is haza, hogy kipróbálja a „príma svédacél” készletet. Ám nagy örömét még nagyobb bosszúság követte: a csavarhúzók az első próbálko­zásnál elgörbültek. Pista bácsi legott felpattant biciklijére és visszakarikázott a piacra. Az árusnak csak hűlt helyét találta. Az esetről gyermekkori szom­szédasszonyom jutott eszembe. Róza mamát a fél város boszor­kánynak tartotta. Arról, hogy seprűnyélen lovagolt volna, senki nem tudott, inkább arról, hogy tojásaiból nem ajánlatos venni. Róza mama ugyanis ha­misította a tojásokat. Á - nem tudni, honnan szerzett - fehér, kalciumhiányos, papírvékony héjú tojásokat tömény grúz teá­val festette ingerlőén barnára. Főleg húsvét táján. Ám ahogy lenni szokott, valahogy fény de­rült a turpisságra és attól kezd­ve senki sem vásárolt tőle to­jást. Még húsvétkor sem. sz.a. UJ ROBOT. C-BOT néven hozzák forgalomba Japánban a Sega új emberformájú robotjait. A kis gépem­berke jön, megy, táncol és fogadja gazdája mobiltelefonon küldött üzeneteit. Hogy ezekkel az üzenetek- kel mit kezd? Valószínűleg átadja a gazdájának, amikor az hazamegy. ________________fondera N omen est omen üdüljön, ha tud! Meghallgatásra találtak végre azok az olasz állampolgárok, akik évek óta ostromolták a ha­tóságokat, hogy megválhas­sanak kínos hangzású vezeték­nevüktől. így a Vacca (tehén, elhízott nő), Tontodimamma (anyámasszony gügyéje), Sede- rino (ülepecske), Polio (tyúk) és Fallito (bukott) családnevet viselők megszabadulhattak „ke­resztjüktől” és másként szólít- tathatják magukat, nagy meg­könnyebbülésükre. A kereszt­nevet választhatjuk, de a csa­ládnevet kapjuk, ebben nincs pardon. Ki-ki vérmérséklete és humorérzéke szerint birkózik meg nevével. Egy televíziós műsorban szó­laltattak meg néhány extra ve­zetéknevet - Buta, Kuki, Buzi, stb. - viselő személyt, akik mindannyian, karakán magyar módra közölték, hogy ragasz­kodnak a nevükhöz, ha az őse­iknek jó volt, nem válnak meg tőle ők sem. Az is előfordul az­tán, hogy külön-külön jó lenne a vezeték- és a keresztnév is, de együtt nem hangzik szerencsé­sen, mint példul a Bornemissza Ivó, vagy a Kék Piroska. Érdekes módon, ilyen eset­ben is ritka a névváltoztatás, sőt, vannak, akiknek nincs elle­nükre a hatás fokozása sem. Szintén a tévében láthattuk azt a családot, ahol az apa és a fia is a Nemoda Buda nevet viselik büszkén, sőt, már a jövendő fiúunoka nevét is kitalálták: Nemoda Buda Őrs. Tavaly botrány volt az üdülési csekkek idő előtti elfogyása miatt. Az illetékesek tanultak hibájukból, s ez dicséretes. Az kevésbé, hogy a jogosultak kö­rét leszűkítették. Az új sza­bály szerint csak azok a nyug­díjasok kérhetnek maximum tízezer forintos támogatást, akiknek havi járandósága nem éri el a 35 ezer forintot. Tekin­tettel arra, hogy január 1-jétől már a minimálbér is ötezerrel több, el lehet képzelni, hogy akinek ennyiből kell megél­nie, annak mennyi marad nya­ralásra. Tejre és kenyérre ugyanis futja még a havi re­zsi mellett, de többre aligha. Egyébként gratulálok a sza­bályalkotóknak! PALÁSTI 'J3r Jó napot! Március 1., csütörtök Köszöntjük az Albinokat ! Az Albin latin eredetű név, jelentése: fehér. Köszöntjük a névnapjukat ma ünneplő Albinákat, Cseperkéket, Dá­vidokat, Szecsőket, Tóbiá- kat, Veszták, Zotmundokat, Zulejkákat. Nézőpont Tapodi Kálmán Útba esik jövet-menet Rózsa Sándor óta nem betyárkodtak annyit a falvakban, mint mos­tanában. A közelmúltbéli esetek közül elég csak az egymáshoz közel fekvő Zsombót, Zsanát vagy Csólyospálost említeni. Mindhárom helyen hasonló módszerekkel próbálták meg kifosztani a pénzintézeteket. Az újkori betyárok már nem lovon járnak. Motorizált bankrablók portyázgatnak és időnként le-lecsapnak egy-egy kisebb pénzinté­zetre. Talán még ismételgetik is magukban a régi reklám szövegét, miszerint: útba esik jövet-menet a takarékszövetkezet. No, egy kis helyismeret sem árt nekik, hiszen két településre is ép­pen akkor vetődtek, amikor a gazdák várták a jószágaikért járó pénzt. A legutóbbi esetnél, ha nem is üres zsebbel, de csalódottan oldott kereket a rabló. Mindössze pár tízezer forint volt a zsákmá­nya. Helybéliek mesélték, hogy a gazdák gyorsabbak voltak nála, mert már kora reggel felvették a jószágaikért járó pénzt. A fickó mindenesetre igencsak elszánt lehetett, mert fényes nappal állította le motorját a község központjában és indult bankot rabolni. Most nem alkalom szülte a tolvajt. Természetesen még másnap is beszédtéma volt a község­ben a bankrablás. Déltájban azonban már csak kevesen szömyülködtek a híren, mint mondogatták: az ilyen esetek csak ideig-óráig szenzációk. Az egyik kocsmáros nem volt túlságosan elégedett a közbiz­tonsággal sem. Az italmérésé­be évente egy-két alkalommal „szoktak” betörni. Pálost és Csólyost ugyanis csak a Szegedre vezető főút választja el egymástól, s az út menti kereskedések gyakran esnek az átutazó fosztogatók prédájá­vá. Mit lehetne tenni az újkori betyárok ellen? Sokak szerint nem so­kat. A bátrabbak - mondják - szembeszálltak volna a rablóval, míg mások engedtek volna. Volt, aki szerint nem kellene a bűnözőkből médiasztárokat faragni. Például nem kellett volna könyveket kiadni a Whiskysről, hogy azokból merítsenek ötleteket követői a rablá­sokhoz. Motorizált bankrablók portyáznak RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK (2001. február 28.) Borsodchem 5195 Ft Fotex 251 Ft ű Matáv 960 Ft ű Mól 4 760 Ft ű OTP 14 215 Ft ű Rába 2170 Ft Á Richter 16415 Ft Ü Zalakerámia 2465 Ft ű BUX: 7116,83-0,63 % eltérés az előző záróértékhez képest BanKWustria Creditanstalt BEFEKTETÉSI ALAPOK HOZAMA 1 ÉVRE VISSZAMENŐLEG, 2001.02.28-án CA Kötvény Alap 10,21% CA Közép-Európai Kötvény Alap 9,52% CA Pénzpiaci Alap 10,61% 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. Tel.: 76/612-100 re*. CÚ\ZJfi ELR. pénzváltó Kecskemét, Dobó krt. 8. (Centrál Passage Üzletház) Pénznem 1 egységre Vétel Eladás USD 286.0000 293.0000 DEM 134.5000 136.2500 ATS 19.1000 19.4000 ITL 0.1352 0.1380 CHF 170.7000 174.7500 FRF 39.7500 41.2000 CAD 185.5000 193.0000 NLG 118.7500 121.5000 SKK 6.0000 6.4000 ESP 1.5700 1.6200 Napközbeni árkorrekció lehetséges! Tel.: 76/418-884 • Nyitva mindennap: 8-21 óráig. Internet: www.goldinfo.hu AZ MNB HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI (1 egységre, forintban) Angol font 417,33 Cseh korona 7,68 Euró 266,14 Német márka 136,08 Osztrák schilling 19,34 Lengyel zloty 70,88 Svájci frank Szlovák korona 172,78 6,08 USA-dollár 288,87 _______Hírháttér » Gazdaság * Hírháttér » Gazdaság » Hírháttér H atósági árak fékezik az inflációt Összpontosítja a vidékfejlesztésre szánt forrásokat a PM Egy kézben kívánja összpontosítani a vidék- és kistérségi fejlesztésre szánt különféle forrásokat a Pénzügyminisztérium. Tállai András, a tárca nemrég kinevezett politikai államtitkára lapunknak adott interjújában az adótörvények kisebb-nagyobb módosítá­sairól, a reprezentációs költségek vizsgála­táról és az inflációellenes kormányzati erőfeszítésekről beszélt. Budapest-- Mit ért a források összpontosításán?- Március 1-jén találkozom a hét regionális fejlesztési tanács vezetőjével, mert megoldást kell találnunk a különféle források felhasználá­sának problémáira. Komoly fennakadások van­nak például a SAPARD-programokban. Az egyik probléma, hogy Nógrád, Borsod, Szabolcs- Szatmár-Bereg, Békés és Somogy megyék - ame­lyek az egy főre jutó GDP-számítások szerint elmaradott térségeknek számítanak - évek óta megyékként és nem régiókként jelennek meg a költségvetési törvényben. Ezek az önálló elő­irányzattal rendelkező megyék a központi cél- előirányzatból is részesülnek, miközben az uni­ós források elosztásában a megyei területfejlesz­tési tanácsokkal működnek együtt. Mindemel­lett a Széchenyi-terv pályázataiból és a kistérsé­gi fejlesztésre szánt keretből is részesülnek. A problémát abban látom, hogy nincsenek össze­vonva azok az erők és források, amelyek a kis­térségekre és a vidékfejlesztésre fordíthatók. Gondolok itt az Földművelésügyi és Vidékfej­lesztési Minisztérium (FVM) által finanszírozott vidékfejlesztési menedzserek, a több mint 100 munkatársat foglalkoztató SAPARD-program- felelősök, a MeH kistérségi megbízottjai, a Mun­kaügyi Központok által hamarosan meghirde­tendő menedzseri állások betöltői munkájának összehangolására. A regionális fejlesztési taná­csok vezetőivel a szétforgácsolódó források és erők megszüntetéséről konzultálnunk kell. Változások az adószabályokban- Változnak-e az adótörvények a kormányzati ciklus hátralévő másfél évében?- Átfogó változásra nem kell számítani az adórendszerben. Lesznek azonban apróbb mó­dosítások, amelyek elsősorban az uniós joghar­monizációt szolgálják. Hamaro­san a kormány elé kerül a tár­sasági adóról, a helyi adókról és illetékekről, va­lamint az adóhatóság feladatairól szóló törvények módosítása, s mindehhez az államháztartás in­tézményrendszerének átalakítá­sa társul. Megkezdődött a repre­zentációs költségeknek a vállal­kozók által sokat vitatott vizs­gálata is.- Végeznek hatásvizsgálatokat a reprezentáci­ós költségek emelésének következményeiről...- Megvizsgáljuk, miként hatnak a módosí­tások a költségvetési és a közszférában, a vál­lalkozói és nonprofit szférában. Egy-két kivé­teltől eltekintve az uniós országokban a mi­énknél szigorúbb a szabályozás. Arra törek­szünk, hogy a magáncélra felhasznált szolgál­tatásokat kiszűrjük az eddigi rendszerből. Az valóban kérdéses, hogy az egészségügyi hoz­zájárulás 11 százalékos mértéke elviselhető-e a vállalkozások számára? A nonprofit szerve­zeteknél meghatározott korlátok között elkép­zelhető a könnyítés, hogy a közcélú rendezvé­nyek ne szenvedjenek csorbát. Ne feledjük, évente háromszor ötszáz forintot személyen­ként most is el lehet számolni adómentesen, a reklámcélú reprezentáció pedig továbbra is adómentes. Idei inflációs remények- A tavaly alultervezett infláció után mire számíthatunk az idén?- Míg Európában mindenütt növekedett a pénzromlás mértéke, addig egyedül nálunk mér­séklődött. Kormányzati intézkedések nélkül fel­tehetően még magasabb lett volna az infláció. Az idén arra számítunk, hogy 25 dollárra csök­ken a nyersolaj hordónkénti ára, erősödik az euró, és az élelmiszerárak tavalyi robbanása- ami mögött az árvíz, a belvíz, az aszály és az euró gyengülése állt - nem ismétlődik meg. A 2001-re tervezett 5-7 százalékos inflációt tart­hatónak véljük. Ehhez hozzájárulhat, hogy a ha­tósági árak a tervezett infláció arányában emel­kedhetnek. A lakosság érdekeinek figyelembe vételével folytatjuk a tárgyalásokat a gyógyszer- árakkal kapcsolatban is. csernyánszky judit A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara külkereskedelmi, külügyi és EU-integrációs feladatok ellátására munkatársat keres. Követelmény: két felsőfokú nyelvismeret, egyetemi végzettség. írásos, szakmai önéletrajzzal ellátott jelentkezését a BKMKIK titkárságára kérjük leadni 2001. március 9-éig (6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.). 76252 4 bAcs-kiskun MECYH i CHAMBER 4 OF COMMERCE ” AND INDUSTRY i BÀtS KIStP» COOTTTT Ne VÁRjon jobb ajánlatot! Nálunk a kamat 10,5 %! GAZDAVAR Ha Ön régóta VÁR egy jó ajánlatra, ne VÁRjon tovább! 2001. márciusában a Szigetvári Takarék- szövetkezet Kecskeméti GAZDAVÁR Fiókja 10,5% kamatot fizet a 3 hónapra lekötött betétje után (EBKM: 10,5% és 10,529%) és 10%-ot 6 havi lekötés esetén (EBKM: 10,0% és 10,139%). A legtöbbet, amit Ön elVÁRhat, és a pénze is csak erre VÁR. Biztonságra, az érték védelmére, pont arra, amit egy VÁR nyújt. A GAZDAVÁR! SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kecskeméti Gazdavár fiók Kecskemét, Dobó I. krt. 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom