Petőfi Népe, 2001. március (56. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-01 / 51. szám

MEGYEI KÖRKÉP Petőfi Népe - 3. oldal 2001. Március 1., csütörtök A fejlesztések éve volt Szén-monoxid-mérő a határőröknél Állománygyűlésen értékelték a tavalyi évet. FOTÓ! P. Á. Kiskunhalas A déli országhatárt 174 kilo­méteres hosszúságban őrző kiskunhalasi határőrök számára a fejlesztés évét je­lentette a tavalyi esztendő. Ez derült ki a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság tegnapi sajtótájékoztatóján. Kátai József dandártábornok, az igazgatóság vezetője elmondta, hogy megkezdődött az európai uniós csatlakozás előkészítésé­ből adódó szervezési és fejleszté­si feladatok végrehajtása. Ennek keretében, az úgynevezett COOP-program kapcsán, egy szén-monoxid-mérő készüléket helyeztek üzembe. Ennek az a rendeltetése, hogy segítségével kimutassák emberek és élő álla­tok jelenlétét a kamionokban, mikrobuszokban, illetve más jár­művekben. Az elmúlt évben he­lyeztek üzembe 90 darab új Nivát Kiskunhalason, a korábbi, 30 ko­csiból álló terepjáró-állományt így jócskán tovább gyarapítva. - Már az elmúlt évben csapatpróba keretében gyakorolták a kiskun- halasi határőrséghez tartozó ha­tárőrök a mozgásérzékelő beren­dezések, valamint a földi célfel­derítő radarrendszer használatát - közölte Kátai József. Hozzátette: ezeket az eszközö­ket, amelyek 20 kilométeres kör­zetben alkalmasak a mozgás ér­zékelésére, rövidesen megkapják a halasi határőrök. A beszámoló szerint tavaly ki­emelkedő, 76,9 százalékos ered­ménnyel akadályozta meg a jog­sértő cselekményeket a kiskun- halasi határőrség. Csaknem 2000 személlyel szemben kellett intézkedni. A határsértők állampolgárság sze­rinti megoszlását tekintve leg­többen (637-en) a kínaiak vol­tak, de változatlanul sok (536) a jugoszlávok száma is. A kiskun- halasiak tavaly nemcsak az ille­gális belépéseket akadályozták meg, de elfogtak 27 embercsem­pészt és 22 olyan személyt, akik ugyan nem csempésztek, azon­ban valamilyen módon segítet­ték a határsértőket. ____________________________________MTI H etven feltört autó Kecskemét Eddig hetven autófeltörést ismert be egy fiatal- és egy gyermekkorú tettes, akiket a kecskeméti kapi­tányság emberei fogtak el. A két fiú tavaly szeptember és október között Kecskemét egész terüle­tén több tucat autót tört fel, és fosztott ki. A legtöbből magnót és mobiltelefon-töltőt vitték el. Har­minc esetben megtették a tulaj­donosok a feljelentést, negyven esetben azonban ismeretlenek a sértettek. A kecskeméti rendőr- kapitányság kéri azokat, akiknek a fent jelzett időben feltörték az autóját, tegyék meg a feljelentést a 76/484-684-es telefonszámon, Polonies Zsolt századosnál. Szá­mos ellopott tárgyat is megtalál­tak a rendőrök. Megkerült egy ETZ 250-es motorkerékpár is, amiről a két gyanúsított azt val­lotta, hogy a Szimferopol tér 19. elől vitték el. ■ __________________Gazdasarok__________________ K ifizetődő töktermesztés 3. Kalocsa környéki olvasóink ér­deklődtek szerkesztőségünkben arról, kik vásárolják fel ezt a mag­jáért termesztett tököt. Ugyanúgy mint a máktermesztés esetében, a falugazdászoknál kell érdek­lődni. A falugazdász-körzetköz­pontokban felvásárlási árat, cí­met, telefonszámot is adnak. De maradjunk még néhány mondat erejéig a héj nélküli olajtöknél. Betakarítása különleges tökmag- szedő géppel történik, mely napi 1,5-2,5 hektárról „aratja” le a ter­mést. A magot ivóvízzel működő géppel kell megmosatni. A szárí­tás 38-40 fokos hőmérsékleten történik, 15-18 órán keresztül, 8- 10 százalékos víztartalomig. Szá­raz, hűvös helyen raktárban, pa­pírzsákokban kell tárolni. Aján­lott fajták: bokor típusból (110- 120 napos) a Szentesi Oliva futó­ból pedig a 130-150 napos Szen­tesi Futó és a Kákái. Ejtsünk né­hány szót még a szintén magjáért termesztett héjastökről. Annál is inkább, mert az elmúlt években a héjas tökmagot belföldön is egy­re tömegesebben fogyasztják, akár pirított, akár hidegen sajtolt olajjá feldolgozott formában. Ex­port célra is rendkívül alkalmas és főként az EU-tagállamokban igen keresett. Ezért, valamint a hazai kereslet növekedése miatt már mintegy 2000 hektáron fo­lyamatosan termesztik. A héjas magvú tök éghajlat-, talaj- és táp­anyagigénye, valamint a vetés­ideje sokban hasonlít a maghéj nélküli olajtök termesztésében leírtakhoz. Mindkét tökfajta ápo­lása azonos módon történik. A sorközöket 2-3 alkalommal kell kultivátorozni és ha szükséges, kézi munkával beállítani a leg­kedvezőbb tőszámot. Csak végső esetben alkalmazzunk vegysze­res gyomirtást. A héjas tökmag­ból egyébként hektáronként 4-5 kilogramm vetőmagot kell vásá­rolni. Köztermesztésben lévő faj­tája a hazai futó típusú Daki-802. A tökök betakarítását szeptem­ber közepén kezdjük el. Folya­matosan érik, tehát a betakarítás október közepéig (az első fagyo­kig is) elhúzódhat. Külön figyel­met fordítsunk a mag mosására és szárítására, mert csak a fehér, jól megtisztított és megszárított mag piacképes. Végül a takar­mánytökről annyit, hogy háztáji­ban van igazán jelentősége, ku­koricaköztesként. ■ Milliók a településeknek Tíz polgármester írta alá tegnap a megállapodást Balesetek, bűnügyek Zsebtolvajok Kecskeméten A gázszolgáltatás privatizációjakor koráb­ban az állam eladta a lakossági és önkor­mányzati pénzből épült gázvezetékeket is. A jelenlegi kormány elkezdte az önkor­mányzatok kártalanítását. Az országban 606 település kap összesen 61,94 milliárd forintot, amiből 16,63 milliárd készpénz. Bács-Kiskun Tegnap a megyében négy helyszínen, tíz telepü­lés polgármestere írta alá a megállapodást. Kecs­kemét 627 millió forinttal gazdagodik. Az első részlet kifizetéséről szóló szerződést tegnap írta alá Kecskeméten dr. Pintér Sándor belügymi­niszter és dr. Szécsi Gábor polgármester. A hírős város készpénzben 133 millió forintot kapott kompenzációként. A fennmaradó összeg helyett állampapírt kap a város, amelyet természetesen pénzre válthat majd. Kecskemét a 133 millió fo­rintos bevételt nem tervezte be az idei költség- vetésébe. A polgármester szerint célszerű volna ezzel a 133 millió forinttal a város 980 millió fo­rintos hitelét csökkentem. Pintér Sándor belügyminiszter a szerződés alá­írását követő sajtótájékoztatón felhívta a város- vezetés figyelmét arra, hogy pályázati alapként is felhasználható a gázközmű-kompenzáció. Szólt arról is, hogy szélesedett az a pályázati kör, amellyel az önkormányzatok élhetnek. Lajosmizsére szintén Pintér Sándor belügymi­niszter vitte el azokat a megállapodásokat, ami­ket három település polgármestere várt. Zsigó Dr. Bak István, dr. Kontrát Károly és Mondok József a szabad- szállási ceremónián. FOTÓ: PULAI SÁRA DR. PINTÉR SÁNDOR 1948-ban született Budapesten. A BME gépészmérnöki karát, a Rendőrtiszti Főiskolát és az ELTE jogtudományi karát végezte el. 1972-től rendőr: segédnyomozó, előadó, osztályvezető. 1991-1996- ig országos főkapitány. 1991-ben vezérőr­naggyá, 1993-ban altábomaggyá léptették elő. 1997-től az OTP biztonsági tanácsadója, majd igazgatósági tagja. 1998-tól belügyminiszter. Nős, három leány apja. Viktor lajosmizsei polgármester kijelentette: ed­dig sem élték fel a vagyont, tehát most sem lesz ez másképp. Ők a sporttelep építményeit szeret­nék megvalósítani. Kiss-Csepregi Ákos, Mélykút és Czakó István, Kerekegyháza polgármestere szintén arról számolt be, hogy rég várt fejleszté­sek megvalósítására fordítják a visszakapott va­gyont. Szabadszálláson dr. Kontrát Károly, a Belügymi­nisztérium politikai államtitkára dr. Bak István helyi, Mózes Ernő kunszentmiklósi és Mondok József izsáki polgármesterrel ült le egy asztal­hoz. Az érintettek mindegyike úgy nyilatkozott, hogy nagyberuházásokra kell a pénz. Jó hírt hoztam és sok pénzt, több mint 100 millió forin­tot.” így köszöntötte Kontrát Károly tegnap Tiszakécskén a megállapodás aláírására megje­lent három település: Lakitelek, Tiszaalpár és Tiszakécske polgármesterét. Mindhárom polgár- mester leszögezte: a pénzt fejlesztésre, elsősor­ban szennyvízberuházásra fordítják. Barton András tiszaalpári polgármester elmondta: - Két dologra tervezzük befektetni. Az egyik az a szennyvíztársulás, amelyet Tiszakécske fontol­gat, a másik kiskunfélegyházi székhelyű, négy kistérséget felölelő szilárdhulladék-lerakó. Lakitelek polgármestere, Anka Balázs arról szá­molt be, hogy elsősorban ők is fejlesztésre szán­ják a pénzt. Kovács Ernő, Tiszakécske első em­bere elmondta: - A város számára rendkívül fontos a regionális szennyvízberuházás. Megva­lósításába a környező települések is bekapcso­lódnak. Nyárlőrinc és Szentkirály is még idén benyújtja pályázatát, melyekhez az önerőt a gázközművagyonért kapott pénzből biztosítják. ________________________________________MUNKATÁRSAINKTÓL Ú j utakon a mikrosebészet Két idős ember is feljelentést tett a kecskeméti rendőrkapi­tányságon amiatt, hogy zsebtol­vajok meglopták őket. Egy het­venkét éves kecskeméti férfitől százüzenkettő ezer forintot vitt el múlt pénteken ismeretlen tet­tes a Kálvin téren. A másik sér­tettet még a hónap elején lop­ták meg, tőle a mobiltelefonját és a fényképezőgépét vitték el kettőszázötven ezer forint ér­tékben a MÁV pályaudvaron. A 69 éves férfi csak most tett beje­lentést a rendőrségen. PAPRIKALOPÁS. A kalocsai rendőrkapitányság elfogott és őrizetbe vett két miskei férfit, akik alaposan gyanúsíthatók egy nagyértékű lopással. A 34 éves J. Péter és a 35 éves J. Jó­zsef még tavaly novemberben hatoltak be Miskén, egy részvénytársaság telephelyére, ahonnan több mint félmillió fo­rint értékben vittek el úgyneve­zett paprika féltermékeket. ZENEGÉP. Betörtek még feb­ruár nyolcadikén az egyik mélykúti vendéglőbe. Á tettest most fogta el a kiskunhalasi rendőrkapitányság. A 35 éves K. Zoltán azzal gyanúsítható, hogy több mint 1,8 millió forint értékben lopott el egy zenegé­pet, italokat, édességet és ciga­rettát a helyiségből. A férfit a rendőrség őrizetbe vette. _ ■ Közlekedés Ma este 23.25 perctől hajnali 4.35 percig a dunaföldvári Duna-hidat teljes szélességében lezárják. Péntek és szombat éjjel a maival azonos időpont­ban szintén teljes útzárra kell számítani. Fakitermelést végeznek ma az 5-ös főút 105-110., az 51-es főút 55-64. és az 53-as főút 40-41. km-je között. Kecskemét Az új, 25 millió forintot érő operációs mikroszkóppal speciális agyműtétek, illetve kézsebészeti műtétek végez­hetők. A műszert tegnap ünnepség keretében adták át a kecskeméti megyei kór­házban. A megyei kórházban a kézsebé­szek speciális nagyító szemüveg­gel operáltak eddig. Szinte cso­daszámba megy, hogy mikro­szkóp nélkül képesek voltak a kézsebészeti csoport tagjai (dr. Kertész Gábor, dr. Zakupszky Zoltán, dr. Horváth Zsolt) olyan operációk elvégzésére, melyeket országosan is jegyeznek. Áz új mikroszkópra tíz éve várnak, a műszer megvásárlásának céljá­val hozták létre a Hírős Manus Alapítványt is. Most végre itt a műszer, amelynek segítségével olyan speciális mikrosebészeti beavatkozások is elvégezhetők, mint például a lábujjátültetés a kézfejre. A kézsebészek mellett a mű­szert a kórház idegsebészei használják, például porckorong­sérvek, agytumorok, gerincel­változások műtétéinél. Az új műszer - amelyből csak néhány van az országban - más mikro­sebészeti beavatkozásoknál (bőrsebészet, plasztikai sebé­szet) is alkalmazható, s így óriá­si előrelépést jelent a műtétes szakmákban. Mind a kézsebé­szeti részleg vezetője, dr. Ker­tész Gábor főorvos, mind az idegsebészet osztályvezetője, dr. Huszka Endre főorvos hang­súlyozta a tegnapi sajtótájékoz­tatón: a megyei kórház szakor­vosai évek óta felkészültek a bo­nyolultabb agy-, gerinc-, illetve kézműtétekre, de eddig eszköz híján nem hasznosíthatták min­den esetben a tudásukat. A mik­roszkóp átadásával együtt avat­ták fel a megyei kórház új, zárt forgalmú patikáját is. A gyógy­szertár elsődleges feladata az, hogy ellássa gyógyszerrel a kór­házból távozó betegeket, illetve a kórházi dolgozókat. Mától kezdve a kórházból elbocsátott betegek házon belül válthatják ki a szakorvosuk által felírt re- cepteket. _________________áj. T RAFFIPAX: Ma Kiskunhalas, Kunfehértó, Kisszállás, Kecske­mét, Csávoly, Felsőszentiván és Kalocsa területén számíthatnak a gépjárművezetők radarellen­őrzésre. ■ ____Közéleti hírek • Dr. Boda Ilona, a Független Kisgazdapárt országgyűlési kép­viselője március 2-án, pénteken 13-15 óráig fogadóórát tart. He­lye: Kecskemét, Bánk bán utca 9. szám (bejárat a Czollner tér felől). ■ A Fundamenta Magyar-Német Lakás-takarékpénztár Rt TERÜLETI VEZETŐKET keres Bács-Kiskun megye területére. Elvárásaink: •kreatív személyiség, •középfokú végzettség, Előnyt jelent: • B kategóriás jogosítvány, • pénzügyi értékesítői tapasztalat. Amit kínálunk: •önálló munkavégzés, • • teljesítményarányos jövedelem. > erkölcsi bizonyítvány, > vállalkozói igazolvány. folyamatos képzés, A pályázatokat szakmai önéletrajzzal és fényképpel “ambíció” jeligére, az alábbi címre várjuk: Fundamenta Rt. értékesítési osztály 1066 Bp., Zichy J. u. 14. Fundamenta Alap, amelyre építhet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki az alábbi címekkel: „ÉRTÉKMENTÉS ÉS ÉRTÉKTEREMTÉS A TELEPÜLÉSKÖZPONTOK KÖRNYEZETI KULTÚRÁJÁBAN” és „AZ ÉV FALUKÖZPONTJA 2001.” A pályázaton részt vehetnek:- Bács-Kiskun megye települési önkormányzatai és azok intézményei,- egyházak vagy azok helyi szervezetei,- egyéb jogi személyek,- magánszemélyek,- értelemszerűen faluközpontokkal Bács-Kiskun megyei községek, nagyközségek. A pályázat benyújtásának határideje: 2001. május 2. A pályázat elbírálásának határideje: 2001. június 15. A pályázatok részletes kiírását Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. IX. em. 922.-ben lehet térítésmentesen átvenni, Szabó Monika kuratóriumi titkártól; információkat pedig a 76/513-872-es telefonon lehet beszerezni. Endre Sándor a Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalom