Petőfi Népe, 2000. január (55. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-15 / 12. szám

KECSKEMÉT ÉS KÖRNYÉKE Szerkeszti: Mihályka Gyula Sok munka, nemzetközi díj eső Magyarország öt legjobb gyermekkara között tartják számon a kecskeméti Ko­dály Iskola Miraculum kórusát. A csoda (latinul miraculum) sokak szerint egy mindössze 32 éves megszállott énekta­nárnak köszönhető. Durányik László azonban nem osztja ezt a véleményt. Szerinte a siker elsősorban a kórusban éneklő gyerekek érdeme.- Nyíregyházán élt, ott tanult. Hogyan került Kecskemétre?- Üt éve részt vettem a Kodály Intézet­ben Erdei Péter karvezetői kurzusán. A tanfolyam végén hívott meg a Kodály Isko­la igazgatónője tanítani, és egyben felkért, hogy legyek az általános iskolai énekkar karvezetője. így kezdődött.- Aztán jött az Evita Madonnával, és ve­le a siker.- Azért nem egészen. Amikor először ta­lálkoztam a gyerekekkel, a 90 tagú kórus meglehetősen összevissza énekelt. Az el­sődleges célom tehát az volt, hogy egy tisztán éneklő kórust hozzak létre. Olyan műveket tanítsak, amelyek tetszenek ne­kik, amelyeket szívesen énekelnek. Élén­ken éltek bennem a saját énekkar-vezetői élményeim (a nyíregyházi fiúkarral a mi­lánói dómban is énekeltünk), s példaként ottani kollégám, Szabó Dénes két kórusát A MIRACULUM KÓRUS SIKEREI 1996: Ének-zenei Tagozatos Általános Iskolák Országos Feszti­válja: kiemelt nívódíj, nagydíj, karnagyi különdíj. 1996: Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál: arany diploma. 1997: XIII. Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál: arany diploma. 1997: VI. Nemzetközi Kórusverseny (Budapest): II. díj, karnagyi különdíj. 1998: XVIII. Bartók Béla Kórusverseny (Debrecen): I. helyezés, két különdíj, folklórdiploma. 1998: 52. Nemzetközi Kórusverseny (Anglia): I. díj. 1998: CD-felvétel Fischer Ivánnal és a Fesztiválzenekarral. 1999: VII. Nemzetközi Kórusverseny (Budapest): I. díj. 1999: 23. Nemzetközi Ifjúsági Kórusfesztivál (Szlovénia): lyezés, arany diploma, közönségdíj. állítottam magam elé. Szabó Dénes Ma­gyarország egyik legjobb karnagya. Az ál­tala vezetett, két nyíregyházi kórus (Cantemus, Pro Musica) szerintem az or­szág legjobbjai. Tőle ta­nultam a „szakmát”, leg­főképpen azt, hogy a kar­vezető csak akkor képes jó kórust létrehozni, ha lelkes. Ha fűti belülről va­lami, ha száműzi az ének­kari órákról az unalmat, ha megtalálja a megfelelő hangot a gyerekekhez. Velünk ez történt. A lelke­sedés pillanatok alatt átra­gadt a gyerekekre. Kezd­tünk egy csapat lenni, és ekkor jött az Evita. A fel­adat nagy volt, rendezni kellett tehát a so­rainkat. Sikerült. Majd jött az újabb kihí­vás, az 1996-os országos kórusfesztivál, ahonnan a Miraculum elhozta a nagydíjat és a kiemelt nívódíjat. Ezt követte az 1997- es budapesti nemzetközi kórusverseny, ahol már nem lehetett „mellébeszélni”. Ez is sikerült: második díjat kaptunk. Ekkor robbant be a Miraculum a zenei közélet­be.- És azóta nincs megállást. Ez már ter­mészetes, vagy még mindig csoda ?- Természetes abban az értelemben, hogy a siker mögött tudatos, rendszeres és kemény munka áll. Állandóan próbá­lunk. A kórusban végzett munkához az iskolai énekóráim is jó hátteret adnak. A gyerekek nagyon igé­nyesek, tisztán akar­nak énekelni. Más­részt a sikersorozat csoda. Azért csoda, mert aki foglalkozott valaha a 12-16 éves korosztállyal, az tud­ja, hogy milyen ne­héz az érdeklődésü­ket felkelteni és fo­lyamatosan ébren tartani. A Miraculum tagjai viszont meg­szállottan szeretnek énekelni. Képesek a nyarukból heteket és akárhány hétvégét azért föláldozni, mert próbálni kell. A lel­kesedésük pedig visszahat rám, folyama­tosan inspirál. Persze a zene szeretetén DURÁNYIK LÁSZLÓ 1968-ban született Budapesten. 1991-ben matematika-ének-zene szakon dip­lomázott a nyíregyházi tanárképző főiskolán. 1994-ben zenei menedzser diplomát szerzett a Liszt Ferenc Zeneakadémián. 1997-ben ugyanott felsőfokú karvezetői dip­lomát szerzett. Jelenleg ötödéves a zeneakadémia zenetu­dományi szakán. 1996 óta a kecskeméti Kodály Iskola tanára, a Miraculum kórus és az Aurin Leánykar karnagya. Nőtlen. . hé­tül fűti őket a sok-sok fellépés is. Az uta­zások, a világjárás. A siker boldogító a számukra is. Sokszor félreértésre is okot ad, hogy a ma 130 tagú kórusból csak 40- 55 gyerek utazhat. Én azonban úgy gon­dolom, hogy a kicsiknek (tehát a hatodi­kosoknak) még tanulniuk kell. A hetedi­kesek már jobban énekelnek, érettebbek. Közülük többen már koncertezhetnek. A kórus magja, lelke a nyolcadikosok cso­portja. Ők alkotják a fesztivál-csapatot. A fellépésből, utazásból viszont senki nincs kizárva, hiszen a hatodikosból előbb- utóbb nyolcadikos lesz.- A nyolcadikosból pedig gimnazista, aki továbbra is énekelni akar. így jött létre az Aurin Leánykar?- Igen. A lányok önszerveződése volt, de ma már a zeneiskola kórusaként műkö­dünk. A gyerekek elhivatottságát jelzi, hogy a próbákról alig hiányoznak. Pedig a kamaszok számára oly drága péntek este és az alvásra teremtett szombat délelőtt vannak a próbák. Két éve alakult meg a kórus, azóta három nemzetközi kórusver­senyről hoztuk el az első díjat.- Beszélt a sikerekről, de szerényen el­hallgatta, hogy két rangos versenyen is kamagyi különdíjat kapott. A munkabírá­sáról már legendák keringenek. Negyven­fokos lázzal is tanít, késő estig bent van az iskolában. Az ajtaja mindig nyitva áll a diákokglőtt, Szóval.ízig-vérig pedagógus.- Remélem, hogy az vagyok. Az életem a kórus. Pedig eredetileg matematikával szerettem volna foglalkozni. De megfogott a Miraculum és nem enged. ÁBRAHÁM ESZTER Nincs béke a KISOSZ körül Kecskemét Lassan egy éve tart a huza­vona. A kereskedők és a vendéglátók megyei szövet­ségének élén ketten is el­nöknek tartják magukat. Rimoczi Jánost, aki évekig volt a megyei szervezet elnöke, tavaly május 18-án egy rendkívüli köz­gyűlésen bizalmatlanság címén a tagok visszahívták. A tisztséget a továbbiakban az addigi alelnök, Vörös Tibor látta el. Rimoczi azonban a közgyűlés határozatát jogszerűtlennek ta­lálta, és bírósághoz fordult. Meg­született a megyei bíróság dönté­se. Az ítéletben hatályon kívül helyezték a tavaly májusi kül­döttgyűlés határozatait. A héten két közgyűlést is tar­tott a KISOSZ. Szerda délelőtt megismételték a májusi közgyű­lés napirendi pontjait, és újólag visszahívták Rimoczi Jánost. A délutáni ülésen pedig négy évre Vörös Tibort választották meg el­nöknek. Rimoczi János lapunk­nak elmondta: - Vörös Tibor megint csak szabálytalanul járt el, mert nem volt joga összehív­nia a küldöttgyűlést. A bírósá­gon a megyei szövetség nyilván­tartásában csak egy elnök lehet regisztrálva, az pedig én vagyok. Ráadásul ezen a jogtalanul ösz­szehívott küldöttgyűlésen is vol­tak olyan tagok, akiknek nin­csen mandátumuk - vélekedett Rimoczi János. Vörös Tibor ar­ról számolt be, hogy jogosan járt el a küldöttgyűlés összehívása­kor, és az elkövetkező négy év­ben ő az elnök. Ugyanis a bíró­ság rendkívülinek vette a májusi küldöttgyűlést, amelynek össze­hívásához a tagok kétharmadá­nak a többsége kell. Ez akkor nem volt meg. A most szerdá­in azonban az alapszabálynak megfelelően jártak el, és ezzel lezártnak tekinti az ügyet. Sze­retnék végre elkezdeni az érde­mi érdek-képviseleti munkát. RAJNAI ATTILA Pithagorasztól a Vágtázó Halottkémekig. Rendhagyó órát tartott Benedek József matematikatanár a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban. A diákok további két témakörben - társadalomismeret és helyismeret - hallgathatnak majd előadásokat. FOTÓ: BANCZIK RÓBERT Régi vezető A napokban Józsa Katalinnal, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon ve­zetőjével készítettünk interjút. Megtudtuk: az Otthon mozi új műsorkínálatának összeállításá­ban Csenki Csabáné mozivezető is oroszlánrészt vállalt. Csenkiné 1997 szeptembere óta dolgozik az intézménynél. Egy félreértés miatt korábbi anyagunkban té­vesen szerepelt a dátum. Hitélet a raktárban A megyei bíróság szerint jogszabályt sért Nyár utca A megyei bíróság ítélete szerint jogszabályt sért a HIT Gyülekezete. Azzal, hogy a kecskeméti Nyár ut­cában rendszeresen isten­tiszteletet tartanak. A bíróság egy évek óta húzódó közigazgatási eljárás végére tett pontot. A Nyár utca két házának lakóit zavarják azok az összejö­vetelek, amelyeken a HIT Gyüle­kezetének tagjai találkoznak. Az istentiszteleteket túl zajosnak tartják. A kihallatszó zene és az alkalmanként összegyűlő (akár több száz fős) tömeg keltette zaj zavarja az otthonukban pihenni vágyó polgárokat. A Bács-Kiskun Megyei Köz- igazgatási Hivatal korábban ho­zott határozatában kötelezte a HIT Gyülekezetét arra, hogy a földhivatali bejegyzésben raktár­ként feltüntetett épület gyüleke­zeti teremként vaió használatát szüntessék meg. A közigazgatá­si hivatal államigazgatási határo­zatát a gyülekezet nem fogadta el, bírósági felülvizsgálatot kért. A megyei bíróság elutasította ke­resetüket. A bíróság indokolása szerint a HIT Gyülekezete által használt helyiség alkalmatlan az istentiszteletek megtartására, és nincs is engedélye a gyülekezet­nek erre. A közigazgatási hivatal álláspontját a bíróság elfogadta. Eszerint az évek óta folyó isten­tiszteletekkel a HIT Gyülekezete „megvalósította a raktárépület­nek más célra történő rendszeres használatát.” A Nyár utcai polgá­rok azt remélik, hogy a bíróság döntése alapján vége szakad az istentiszteleteknek, amelyek he­tente legalább kétszer ismétlőd­nek. Jogerős határozat ide, jog­erős határozat oda, a zenés isten­tiszteletek tovább folynak. Faragó Éva, aki a szomszéd­ban laldk, azt mondja: nem csak akkor van zaj, amikor istentiszte­letet tartanak. A zenekari pró­bák is zavarják nyugalmukat. Éva asszony már nem tudja, mi­ben bízzon, hisz a legkisebb jele sincs annak, hogy a HIT Gyüle­kezete tartaná magát a bíróság ítéletéhez. - „Nem az a baj, hogy istentiszteletet tartanak, hanem az, hogy nagyon hangosak ezek az összejövetelek” - mondja só­hajtva Faragó Éva. Az elmúlt években az asszony többször kérte a gyülekezet egyik vezető­jét, Arató Ádámot, hogy csende­sebb istentiszteleteket tartsanak. Hiába. Faragó Éva egyszer meg­kérdezte a vezetőt, hogy ki az a felettese, akihez segítségért for­dulhat. A válasz egy kézmozdu­lat volt, Arató úr az ég felé intett. Megkérdeztük Szalai Lászlót, annak az alapítványnak a képvi­selőjét, amelytől a HIT Gyüleke­zete korábban bérelte az épüle­tet, hogy mi a véleménye a Nyár utcaiak panaszáról. Csak a szom­szédos polgárokat zavarja az is­tentisztelet, nem az egész utcát - közölte Szalai László. Őt koráb­ban 100 ezer forintra bírságolták 1998 nyarán, mert a hatósági ha­tározatok ellenére vallási közös­ségi rendezvényt tartottak a Nyár utca 4.-ben. MUNKATÁRSUNKTÓL Lesz helyük a nudistáknak? VÁROSHÁZA Ki fizesse a kecskeméti verseny­sport-egyesületek terembérleti díját? Együttes ülést tartott erről a városházán a sport-, az oktatá­si, valamint a pénzügyi és költ­ségvetési bizottság. A nem túl sűrűn összehívott, különleges testület végül arra az elhatáro­zásra jutott, hogy ezt az össze­get a sportlétesítményeket üze­meltető intézmények építsék be a költségvetésükbe. Azt pedig, hogy mely egyesületek szak­osztályai vehetik majd igénybe ezt a kedvezményt, a sportbi­zottság hivatott eldönteni. Hétvégi piaci körkép Piaccsarnok Olcsóbb lett a tojás és az uborka. Drágábban adták azonban a karfi­olt. A kecskeméti Budai utcai pia­cot tegnap változó árak jellemez­ték. Érdemesebb volt előbb körül­nézni, mielőtt a kosarunkat meg­pakoltuk. Aki pél­dául karfiolt sze­retne vásárolni, az egyik sorban 420 forintért kapja meg kilónként. A piac külső részén pedig 380-ért. A narancs ára is vál­tozó. Néhány asz­talon 140-160 kö­zött mérik a csemege kilóját. Más­hol 200 forintért. A hálós naran­csot egységes áron kínálják, min­denhol 150-160 forintért. A citrom ára csökkent. A vitaminban gaz­dag gyümölcsöt 220 forintért vá­sárolhatjuk meg kilónként. A mandarin is kelendő volt. Kilón­ként 200-250-ért mérték, hálós ki­szerelésben pedig 220-ért adták. A piaccsamokban minden asz­tal megtelt friss áruval. A külső részre azonban csak néhány árus merészkedett. Kívül elsősorban déligyümölcsöt kínáltak, de az el­múlt héttel ellentétben több zöld­ségárust találhattunk. A zöldség­félék közül a legtöbb helyen sár­garépát és gyökeret kínáltak. Pa­radicsomot is sok helyen árusítot­tak. Méretétől PIACI ÁRAK, KECSKEMÉT Ft/kg Sárgarépa Jfe 80-140 Gyökér S* 200-250 Burgonya 4045 Vöröshagyma g-r^. 5060 Fokhagyma f# 280-350 Kelkáposzta ^ Jr 7075 Feles káposzta 3040 Banán 194-220 Narancs .^zv'\ 140220 Paradicsom 71 320400 Forrás PN-iNFO függően 320 fo­rinttól kínálták. De a legszebb paradicsomhoz kilónként 400 forintért juthat­tunk hozzá. Az erős paprika ára az egekbe szökött. Dara­bonként 25-45 forintért kínál­ták. A pritaminpaprikát pedig 650-800 forint között mérték ki­lónként. Az elmúlt hetekhez ké­pest csökkent a kígyóuborka ára, 240-300 között adták kilónként. A sóska ára azonban megugrott, rakásonként 420-450 között vásá­rolhattuk meg. Egy két ínyencsé­get is találhattunk. A szőlő kilóját 600-ért, a jégcsapretket 120-ért, a fejes salátát pedig darabonként 70-75-ért kínálták. TUDÓSÍTÓNKTÓL Ezután az önkormányzat sportbizottsága magára maradt, s megtárgyalta a kecskeméti nu­disták ügyét. A szaktestület hatá­rozata végül úgy szólt, hogy nem ellenzi a naturistastrand meg­nyitását, de a megvalósításához az önkormányzat nem tud anya­gi segítséget adni. Természete­sen az új strandnak meg kell majd felelnie a fürdőtörvények­nek, valamint a közegészségügyi előírásoknak. Az is kikötés volt még, hogy nem lehet a most meglévő strandszakaszt szűkíte­ni, ezért valahol máshol kell a nudistáknak helyet keresni. TUDÓSÍTÓNKTÓL Bibliai előadás A TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete szervezésében janu­ár 17-én, hétfőn ismét lesz bib­liai előadás Kecskeméten. A közkedvelt előadás-sorozatot dr. Reisinger János irodalomtörté­nész és munkatársai kéthetente tartják a Rákóczi úti Tudomány és Technika Házában. A hétfői programra este 6 órakor várják az érdeklődőket. A téma ezúttal: Reinkarnáció vagy feltámadás? It illett György és Mityólc JItirin január 18-án ünnepli 25 éves házassági évfordulóját Ebből az alkalomból köszönöm feleségemnek eddigi jóságát és türelmét: férje Gyuri. Mi is szeretettel köszöntjük szüleinket e jeles nap alkalmából és hosszú, boldog életet kívánunk. Gyermekeik: Gyuri és Anita. 13016

Next

/
Oldalképek
Tartalom