Petőfi Népe, 2000. január (55. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-15 / 12. szám

2000. Január 15., szombat HAZAI TÜKÖR VILÁG TÜKÖR Petőfi Népe - 5. oldal Új telefontarifák februártól Közel másfélszeresére emelkedik a vezetékes tele­fon havi előfizetési díja feb­ruártól. Olcsóbb lesz vi­szont a beszélgetés, és úgy­nevezett biztonsági csomag­ra is elő lehet fizetni. Tudósítónktól A Matávnál az egyéni előfizeté­si díj a forgalmi adóval együtt a mostani 1512,5 forintról 2267,2 forintra emelkedik. A kapcsolási díjat minden létrejött kapcsolat után helytől és időtől függetle­nül továbbra is fizetni kell. Ez az eddigi 8,25 forint helyett 7,50 lesz áfával együtt. A percdíjak időtől és övezettől függően változnak. A helyi be­szélgetések átlagosan 10 száza­lékkal, a távolsági és különösen a nemzetközi beszélgetések dí­jai még nagyobb mértékben csökkennek. A nappali beszélgetések tarifá­ja lesz olcsóbb, a helyi beszél­getés nappali díja a jelenlegi 10,5 forintról 9 forintra mérséklődik percenként. A Matáv az I-es díj­övezetben, tehát az azonos kör­zetben hívott más településekre is helyi díjat számol. A távolsági beszélgetés nappali díja 27 forint lesz a jelenlegi 30,6 forint helyett. Februártól lehetőség nyílik az úgynevezett biztonsági csomag előfizetésére is. Ebbén az eset­ben nem emelkedik az előfizeté­si díj, sőt akik ezt a szolgáltatást igénylik, 200 forintig az olcsóbb tarifákat fizetik. A 200 forinton felül viszont háromszoros a díj. A Matáv ezzel a díjcsomaggal el­sősorban a kiskeresetűeket és a nyugdíjasokat próbálja támo- gatni. ____________________(«I») Bú csú a német márkától. Ernst Welteke, a Német Szövetségi Bank elnöke (balról) és Willi Berchtold, a német pénzjegynyomda vezér- igazgatója Münchenben bemutatta a 10 márkás sorozat utoljára nyomtatott ívét. A teljes mennyiség egyébként 300 milliót ér, de ha- marosan kivonják a forgalomból, hiszen átveszi helyét az euró._________________________________FOTÓ: FEB/REUTERS V asúti pillanatkép Továbbra sem hárult el a sztrájkveszély, de a MÁV és a vasutasok reprezenta­tív szakszervezetei között lezajlott, pénteki szakértői megbeszélés elősegítheti a megállapodást. Budapest A MÁV Rt.-nek, valamint a há­rom érdekképviseletnek érdeke, hogy aláírják azt az elvi nyilatko­zatot, amelynek már csak egy-két pontja vitatott. Mindkét fél kidol­gozta a maga javaslatát, amely - mint az a pénteki egyeztetés során kiderült - főbb pontjaiban megegyezik, így nem lehet aka­dálya a keddi aláírásnak. Ezek szerint mind a vasúttársaság, mind pedig a szakszervezetek ér­dekeltek abban, hogy a MÁV-nál kiszámítható, rendezett munka­ügyi kapcsolatokra alapozott munkabéke legyen - tartalmaz­za első pontjában az elvi nyilat­kozat. A szakszervezetek készek arra, hogy akár határozott, akár határozatlan időre szóló kollek­tív szerződést kössenek. Egyet­értenek azzal is, teljesítmény és felelősség szerinti bérrendszert vezessenek be. Borsik János, a Mozdonyveze­tők Szakszervezetének (MOSZ) ügyvezető alelnöke előrelépés­nek tekinti a pénteki megbeszélé­sen elért eredményeket, de mint mondta, ezzel még nem hárult el a sztrájkveszély. Katona Kálmán miniszter bí­zik abban, hogy a vasutasok fel­ismerik, a sorozatos munkabe­szüntetések rontják a MÁV Rt. versenyképességét, növelik a veszteséget, veszélyeztetik a munkahelyeké),. ihobvAthi Felvételi változások Egységesebbé kívánják ten­ni a felsőoktatási felvételi rendszert, mert az eltérő követelmények nem teszik lehetővé a megfelelő szín­vonalú és tervszerű kép­zést. Az elképzelések sze­rint javítják a továbbtanu­lásra jelentkezők tájékozta­tását is. FEB-információ A 2001/2002-es tanévben válto­zás lesz a felsőoktatási felvételi rendszerben, hangsúlyozta Kiss Ádám, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára pénteki sajtótájékoztatóján. A módosí­táson még dolgoznak, de annyi már biztos, hogy a változás egyik célja az ország szakemberigénye és a képzés közötti összhang megteremtése. Terveik szerint 2005-től az érettségi vizsga után már nem kellene felvételizniük a diákoknak. Egységesebbé kíván­ják tenni a felvételi követelmény- rendszert és a pontszámítási módszereket. A felvételizők tájékoztatásá­nak javítása is része a reformnak. Olyan adatbázist hoznak létre, ami az interneten is elérhető lesz, és tartalmazza a felsőokta-^ tási intézményekkel kapcsolatos, naprakész anyagokat is. A tájé­koztatással a közhasznú társa­sággá alakuló Országos Felső- oktatási Felvételi Iroda foglalko­zik, amelyet nemsokára zöldszá­mon is hívni lehet. - * ­Börtön háborús bűnösöknek A Nemzetközi Bíróság súlyos ítéletet hozott A hat vádlott az ítélet kihirdetése előtt. A hágai Nemzetközi Törvényszék pénteken 6-25 év börtönre ítélte azt az öt boszniai horvát vádlottat, akik 1992-93-ban részt vettek a közép-boszniai Lasva folyó völ­gyében lévő települések muzulmán polgári lakosságának tömeges legyilkolásában, fogva tartásában, elüldözésében, illetve tulajdonuk nagy mértékű tönkretételében. Egy vádlottat a bíróság felmentett. Hága A törvényszék „Kupreskic és társai” címmel ke­zelte az ügyet, amelynek hat vádlottja - Zorán Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovic, Drágán Papic és Vladimir Santic - emberiség elleni bűnök, illetve a hábo­rús törvények megszegése miatt került a bírák elé. Papicot felmentették, Santic 25, Josipovic 15, Zoran Kupreskic 10, Mirjan Kupreskic 8, Vlatko Kupreskic 6 évi börtönbüntetést kapott első fokon. A vádlottakat összesen tizennyolc vádpont­ban találták bűnösnek, javarészt amiatt, hogy a boszniai horvát erők (HVO) tagjaként 1993 ta­vaszán részt vettek a Lasva-völgy tíz, főként ___ FOTÓ:FEB/REUTERS m uzulmánok lakta települése elleni módszeres támadásokban. Az offenzíva során tüzérségi tűz érte a polgári lakosságot is, a muzulmáno­kat meggyilkolták, fogságba vetették vagy elül­dözték. A támadások polgári halottainak szá­mát több százra becsülik. Kupreskicéket több mint száz halálesetért - köztük asszonyok és gyermekek meggyilkolásáért - vonták felelős­ségre. A Kupreskic-ügynek eredetileg nyolc vádlott­ja volt. Egyikük azonban - Stipo Alilovic - meg­halt, míg Marinko Katavát már 1997 decembe­rében felmentették. Katava és a hat most elítélt közül öten 1997 októberében önként adták fel magukat; ezt a tényt a törvényszék minden bi­zonnyal figyelembe vette a büntetés kiszabása­kor. Vlatko Kupreskicet a boszniai nemzetközi erők tartóztatták le 1997 decemberében. A Kupreskic-ügyben hozott döntés a tör­vényszék hetedik ítélete, és a negyedik, amely­ben boszniai horvátok is szerepelnek. A leg­utóbb elítélt Zlatko Aleksovski már szabadult is jelképes, 2,5 éves büntetéséből, amelyet szin­tén Lasva-völgybeli tevékenykedéséért, elsősor­ban muzulmán foglyokkal való kegyetlenkedé- sért kapott.______________________________■ Törvényes a 35 órás munkahét PÁRIZS A francia alkotmánybíró­ság jóváhagyta a 35 órás munkahétre vonatkozó má­sodik törvényt, amely így február 1-jén életbe lép. A húsznál több alkalmazottat foglalkoztató francia cégeknél a munkaidő a jövő hónaptól köte­lezően heti 35 órára csökken, a többi cég pedig két év múlva ve­zeti be az új munkarendet. Az alkotmánybíróság elutasította a túlórák adóztatására vonatkozó cikkelyt. Nem fogadták el azt sem, hogy a tömeges elbocsá­tásokat tervező cégek kössenek megállapodást a munkaidő­csökkentésről. Néhány javaslat elutasítása 7 milliárd franktól fosztja meg a költségvetést. ■ Bill Gates lemondott, de... Redmond Bill Gates, a Microsoft amerikai szoftver-óriásvállat társalapító elnöke csütörtökön lemondott a cégnél eddig betöltött vezérigaz­gatói posztjáról, amelyet átadott eddigi helyettesének, Steve Ball- memek. Elnöki posztját azon­ban megőrzi, és így - mint mondta - ezentúl ismét arra tud összpontosítani, ami a legjob­ban érdekli: új nagy szoftverek létrehozására. A Microsoft szék­helyén, a Washington állambeli, Seattle-hez közeli Redmondban Ballmer első nyilatkozatában bí­rálta az amerikai kormányt, amely piaci erőfölénnyel való visszaéléssel vádolja a Microsof­tot, és bírósági per útján az óriás- vállalat három részre történő fel- darabolását szeretné elérni. ■ Claudia három kívánsága __________London _________ A korosodó - immár 29 eszten­dős - Claudia Schiffemek is van­nak még be nem teljesült álmai. Ezek közé tartozik, hogy saját repülőgépe legyen, méghozzá azért, mert szinte minden máso­dik nap utaznia kell. így megta­karíthatná magának az átszál­lások és a törölt járatok okozta stresszt. Második kívánsága pe­dig az, hogy megtanuljon főzni, mivel saját bevallása szerint nem kifejezetten konyhatündér. Harmadik kívánsága már telje­sült: a szilvesztert a Savarona nevű luxushajó fedélzetén töl­tötte a ragyogó karibi nap alatt Tim Jefferies-zel, akitől hatal­mas gyűrűt kapott. Bennfente­sek tudni vélik: eljegyzési aján­dékról van szó... ■ Hova kerül az szja 1 százaléka? Nem árt arra figyelni, melyik intézménynek utaljuk a személyi jövedelemadónk egy százalékát, mert ha a ked­vezményezett nem felel meg a jogszabályi feltételeknek, pénzünk a költségvetésre száll. FEB-információ Mint azt kérdésünkre az APEH- nál elmondták, ha a kedvezmé­nyezettként megjelölt intéz­mény vagy alapítvány nem felel meg az úgynevezett jogosultsá­gi törvénynek, akkor a felaján­lott 1 százalék a központi költ­ségvetésben marad, és közcé­lokra fordítják. Ám ezt az ál­lampolgár nem ellenőrizheti. A hivatal írásban küld értesítést arról, hogy a felajánlás miért nem érhetett célba. Száz forint alatti összeget nem érdemes megjelölni, mert ennek továb­bításával nem foglalkozik az APEH. Mint mondják, a meghi­úsult akciók száma évente 100 ezer fölött van. Ennek kapcsán a szakembe­rek egy érdekes esetet említe­nek. Az Adó- és Pénzügyi El­lenőrzési Hivatal nemrégiben mindazokat, akik az 1998. évi jövedelemadójuk 1 százalékát a Magyarországi Gyermekbará­toknak ajánlották fel, értesítet­te: az adományról szóló rendel­kezést érvényteleníti, minthogy a támogatott nem felelt meg a törvényben előírt feltételeknek. Hanti Vilmos, a Magyaror­szági Gyermekbarát Egyesület elnöke és csapata értetlenül áll a történtek előtt. Nem értik az adóhatóság levelét. Saját nyil­vántartásaik szerint pontosan fizettek minden járulékot, de az APEH 7, azaz hetes ezer forint tartozást állapított meg. Ezért zárkózott el a szervezetnek szánt 1 százalékos összegek át­utalásától. A Gyermekbarátok Egyesüle­te nyomban befizette a hétezres tartozást, és így kérelmére ha­tálytalanították az átutalást el­utasító határozatot. Időközben meg is kapták az adományokat. Ezért azt kérték az APEH-től, hogy mielőbb értesítse az érde­kelteket a félreértésről. Radovits Attila, az APEH adóügyi főosztályvezetője a tör­téntekhez hozzátette: legutóbb több mint 20 ezer civil szerve­zet - köztük a Gyermekbarátok - támogatásáról nyilatkozott egymillió 300 ezer magánsze­mély. Az 1 százalék felajánlásá­ra és feldolgozására vonatkozó rendelkezések a gyakorlatban körülményesek, ezért valame­lyest módosításra szorulnak majd. Újabb vizsgálat Pinochet állapotáról? Baltasar Garzón spanyol vizs­gálóbíró pénteken benyújtotta kérelmét, hogy a brit hatósá­gok újra végeztessék el Au- gusto Pinochet egykori chi­lei diktátor orvosi kivizsgálá­sát. A spanyolországi vizsgáló- bíró, aki annak idején kezde­ményezte Pinochet londoni le­tartóztatását és elindította a kiadatási eljárást is, azt kérte, hogy a tábornok fizikai és szellemi állapotára is kiterje­dő új vizsgálatban a spanyol igazságügyi szervek által kije­lölt orvosok is részt vehesse­nek. A spanyol kormány még megtorpedózhatja Garzón kí­sérletét Pinochet kiadatására: a madridi külügyminiszté­rium jogában áll eldönteni, hogy diplomáciai csatornákon át eljuttatja-e a kérelmet a brit hatóságokhoz. Pályázati felhívás Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet hatósági osztályára építéshatósági igazgatási munkakörre Feladata: építésügyi igazgatásban a hatósági feladatok intézése Pályázati feltételek:- magyar állampolgárság- büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása nem pályzati, de alkalmazási feltétel)- kézzel írott szakmai önéletrajz- építészmérnöki, építőmérnöki vagy magasépítő üzemmérnöki végzettség- "B" kategóriás jogosítvány- 3 éves szakmai gyakorlat Közigazgatásban eltöltött szakmai gyakorlat előnyt jelenthet. Bővebb felvilágosítás dr. Bodóczky Judit hatósági osztályvezetőnél kérhető (KMJV Polgármesteri Hivatala Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel.: 76/483-683/2232 m.). A pályázatok benyújtására is ugynitt van lehetőség. A pályázatok benyújtásának határideje: 2000. január 31. Bérezés: A köztisztviselők jogállásáról szóló - többször módosított- 1992. évi XXIII. tv. alapján. Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázat kiírója a beérkezett pályázatokat ^ eredménytelennek nyilváníthatja. | (CS. B. J.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom