Petőfi Népe, 1999. november (54. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

Még 61 nap 2000-ig! IVECO Szalay Autóház Kft. 1999. november L, hétfő Sportvilág melléklettel Petőfi Népe A Duna - Tisza köze napilapja Kissé párás, de enyhe idő várható kevés napsütéssel. Részletes időjárás­térképünk a 14. oldalon. Ára: 44 Ft, előfizetve: 35 Ft LIV., 254. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás 9"7 70133 235013 A reformáció emléknapja volt tegnap. A kecskeméti református templomban ünnepi istentiszteleten emlékeztek arra, hogy 1517-ben Luther Márton kitűzte 95 pontból álló tételeit a wittenbergi vár kapujára. FOTÓ: BANCZIK RÓBERT A Homokbánya vagy a GAMF? Milliárdos fejlesztés előtt a kecskeméti felsőoktatás Új törvény a dohányzásról Mától törvény tiltja a dohány­zást az oktatási és az egész­ségügyi intézményekben ott, ahol megfordulhat a lakosság. Nem lehet füstölni a tömeg- közlekedési eszközökön sem. A munkahelyeken pedig kizá­rólag a kijelölt dohányzóhe­lyiségekben gyújthatnak rá a dolgozók. Lapunk rendhagyó módon párhuzamos jegyzetet fűz a törvényhez. Egy dohá­nyos és egy nem dohányos kollégánk írta le véleményét. Kommentár a 2. oldalon. Éhségsztrájk Harmadik napja folytatja éhségsztrájkját a sziléziai Tychyben a bányájuk bezá­rása ellen tiltakozó 13 bá­nyász. A tiltakozók megszáll­ták az NSW SA sziléziai bá­nyavállalat székházának kon­ferenciatermét, és azzal fe­nyegetőznek, hogy befalaz­zák magukat. A TARTALOMBÓL P\ i 1 Közös nyilat­kozat Augsburg­ban. 4. oldal Hazatért az isme­retlen katona. 5. oldal A Kecskeméti Tanítóképző Főiskola kinőtte Kaszap utcai épületét. Hova költö­zik? • Évekig mindenki biztos volt benne, hogy Homokbányán, a volt szovjet laktanyában újí­tanak fel épületet az iskolá­nak. A 71 hektáros objektum nagy része az oktatási minisz­tériumé, három hektár a váro­sé. A tárca helyettes államtit­kára, Kiss Ádám október 26-i levele nagy meglepetést oko­zott a hírős városban. Azt ír­ja, hogy a minisztérium hatmillió forinttal támogatja azon terv kidolgozását, mely szerint a tanítóképző teljes körű elhelyezése a GAMF te­rületén valósul meg. De akkor mi lesz a homok­bányái objektummal? Több hektáron vígan virágzik tovább a parlagfű, az épületek pedig az enyészeté lesznek? A szovjet csapatok kivonulása óta csak a Lestár-iskola kiköltözése lehelt némi életet a városrésznyi terü­letbe. Immár 600 millió forin­tot költöttek az itteni infrastruk­túra kialakítására és a 90 szá­zalékban elkészült főiskolai kol­légium épületének felújítására. A rektorválasztás napján Kecskeméten járt dr. Rádli Kata­lin minisztériumi főosztályve- - zető-helyettes, aztán árnyalta a képet. Elmondta, hogy a tanító­képző elhelyezésének új meg­valósítási tervét á GAMF terüle­tére azért kell elkészíteni, hogy a döntéshozók két egyformán kidolgozott anyag alapján tudja­nak majd helyszínt választani. Dr. Szécsi Gábor kecskeméti polgármester érdeklődésünkre szintén megerősítette: nem szü­letett még döntés a tanítóképző elhelyezésének, illetve a többi beruházásnak a helyszínéről. Annyi bizonyosnak tűnik, hogy a három intézmény integ­rációjával létrejövő Kecskemé­ti Főiskola több mint 2 müliárd forint világbanki pénzt kap kü­lönféle fejlesztésekre. A polgár- mester elmondta: függetlenül a döntéstől, a városvezetés sze­retné felújítani és hasznosítani a Homokbányán lévő mintegy 150 önkormányzati tulajdonú lakást. A beázó Lestár-iskola felújítását pedig még az idén el­kezdik. Pecznyik góljai az Eger ellen. 10. oldal Gyermekeket ölt az áram Fajszon Halálos áramütés ért pénte­ken este egy hat- és egy tíz­éves kisfiút Fajszon. A két gyermek egymás szomszéd­ságában lakott, és gyakran ját­szottak együtt, amíg szüleik hazatértek. Ezúttal a fürdő­kádban pancsoltak, fröcsköl­ték, zuhanyozták egymást. A vízcseppek a zárlatos bojler­hez értek, ez okozta a tragé­diát. A rendőrség vizsgálatai szerint a család néhány éve szűkös anyagi keretek között újíttatta fel házát, nem iga­zán hozzáértő szakembere­ket megbízva. Továbbiak a 3. oldalon. AKCIÓ a GARZON IRODABÚTOR STÚDIÓBAN Egyes irodai székek és tanulóasztalok nagy árengedménnyel kaphatók nov. 1-31-ig. Idén utoljára. 6000 KECSKEMET, Arany J. u. 3. Telefon/fax: (76) 417-111 Tekintse meg legújabb Zielte irodabútorunkat is. BHHHHB A kastélykertbe zuhant A Párizs melletti Versailles-i kastély területére zuhant szom­bat este egy kisrepülőgép. A gép mindhárom utasa - két férfi és egy nő - szörnyethalt. A fel­szállás után nem sokkal bekö­vetkezett balesetben kívülállók nem sérültek meg, miután a Rallye típusú, egymotoros gép a turisták által alig látogatott kastélypark egy távolabbi részé­re zuhant. A repülőgép egy ne­hezen megközelíthető, erdős helyre csapódott be, így a tűzol­tók közel fél óra késéssel értek a helyszínre, és már csak a gép teljes kiégését állapíthatták meg. Az elmúlt két évben ez már a negyedik eset, hogy egy, a közeli Saint-Cyr-l’Ecole repü­lőtérről felszálló gép a kastély területén szenved balesetet. Rács mögött a drogbáró A mexikói hatóságok letartóz­tatták az ország egyik legna­gyobb, kábítószer-csempé­széssel foglalkozó bűnszövet­kezetének vezetőjét. Az 57 éves Juan Jose Quintero Pa- yant a nyugat-mexikói Zapo­pan városában fogták el. Payan felkutatásában az amerikai kábítószerellenes hatóságok is segédkeztek. A kartell a nyu­gat-mexikói Jalisco és Sinaloa szövetségi államok drogcsem­pészetét tartja kézben. Baján nincs új gazdája a talált pénznek- így nem lesz pénz se­gélyre! Működésképte­lenné válik a szociális bizottság - fakadt ki Kö­teles Ilona. Baján ugyanis elutasította a város képviselő-testülete a költségvetés módosítását. A bizottsági elnök kérésére megismételték a szavazást. Másodszorra sem kapott tá­mogatást a javaslat. Pedig a vita nem az átmeneti segély­re szánt félmillióról folyt. A kórházi műtőblokk ter­vezésére félretett 6 millió fo­rint felosztásán akadt meg a testület. Mivel a beruházásra nem kap állami pénzt a vá­ros, így más célokra költhető el az összeg. A javaslat sze­rint a szerb templom felújítá­sára, a belvárosi templom szentélyének rendbehozata­lára, idegenforgalmi kiad­ványra, számítógépek átállí­tására, valamint hitelcsök­kentésre lehetett volna fordí­tani az összeget. A Kulturá­lis, Idegenforgalmi és Sport- bizottság viszont magának szerette volna ezt a pénzt. Korábban jelentős összeget vont el a sporttól a város, most visszaadhatna belőle - érvelt Újvári Sándor. Ezt azonban nem szavazta meg a többség. A végszavazáskor pedig valamennyi módosítás elvérzett. A szociális bizott­ság sem kapta meg a segélye­zésre kért 500 ezer forintot. Egyetlen voks döntött. To­vábbra sem tudni, mire for­dítják a félretett 6 milliót. Jelentés a gazdaságról Hazánkban idén a gazdasági növekedés körülbelül 3,6 százalék lesz. Ez nemzetközi összehasonlításban igen jó eredmény - derül ki a GKI Gazdaságkutató Rt. és az ABN-Amro Bank együttmű­ködése alapján készült prog­nózisból. Az idén kissé nő a foglalkoztatottság, és emel­kedik a jövedelmek reálérté­ke. Ugyanakkor romlik a gaz­daság egyensúlya, az inflá­ció mérséklődése megtorpan, s csökkennek a lakossági pénzmegtakarítások. A GKI szerint 1999-ben az ipari ter­melés a tavalyi 12,5 százalék­kal szemben 7 százalékkal nő. A külkereskedelmi mér­leg hiánya 3,2 milliárd dollár lesz, a folyó fizetési mérleg deficitje pedig eléri a 2,8 mil­liárd dollárt. Az éves fogyasz­tói árindex 10 százalék körül alakul, a regisztrált munka- nélküliek száma pedig 390 ezer lesz december végén. Ma van a mindenszentek, holnap pedig a halottak napja. A hétvégén már sokan voltak kint a temetőkben, eltávozott szeretteiknél. Felvételünkön a kiskunhalasi Ircsik Kálmánná Szanyi Erzsébet fiát gyászolja. Az ő sírját látogatta meg a menyével. FOTÓ: P. Á. Lemezeket foglalt le a vámkommandó Akciózott a vámkommandó. Nem kevesebb, mint 3 ezer 704 darab Stars Wars zenei CD-lemezt foglalt le szomba­ton a főváros XIV. kerületé­ben. Egy nagykereskedelmi cég raktárában bukkantak a vámosok a lemezekre. A vám- és pénzügyőrök külön­leges akciócsoportja célzott ellenőrzés során akadt a nagykereskedelmi forgalom­ban 2,5 millió forintot, a kis­kereskedelemben viszont 12 milliót érő hanghordozókra. A védjegytörvény alapján a Stars Wars filmzene hang­anyagát csakis a Sony Music forgalmazhatja. Mivel az im­portáló a vámvizsgálat során nem jelentette be, hogy a CD- lemez védjegyoltalom alatt áll, ezért elkövette az áru ha­mis megjelölése bűncselek­ményét. A lemezeket a pénz­ügyőrség lefoglalta, a nagy- kereskedő ellen pedig felje­lentést tettek a rendőrségnél. 977013323501399254

Next

/
Oldalképek
Tartalom