Petőfi Népe, 1999. november (54. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-01 / 254. szám

2. OLDAL MEGYEI KORKÉP 1999. NOVEMBER 1., HÉTFŐ 0 JÓ NAPOT! November L, hétfő. Névnap: Marianna A Marianna a bibliai erede­tű Mária (jelentése: Istent szerető) módosult formája. Köszöntjük a névnapjukat ma ünneplő Benigna, Be- nignusz, Benke nevű olva­sóinkat is! Napkelte: 6 óra 27 perc Napnyugta: 16 óra 28 perc Holdkelte: 23 óra 59 perc Holdnyugta: 13 óra 49 perc Tegnap a Duna Budapestnél 140 cm (árad), Bajánál 170 cm (apad), a Tisza Szolnok­nál -97 (apad), Csongrádnál pedig -58 (árad) magas volt. Közlekedés A 44-es főúton a 18-24. km között aszfaltmarást végez­nek jelzőlámpás forgalom- irányítás mellett. Az 51- esen a 63-64. km között tel­jes pályaszerkezet-csere fo­lyik, szintén félpályás zár és jelzőlámpás forgalomirá­nyítás mellett. Az 54-esen a 65-77. km között kátyúz­nak, az 53-ason a 45-87. km között javítják a vezetőosz­lopokat. Traffipax Ma délelőtt Kecskeméten, az 5-ös sz. főúton, Kiskun­félegyházán, Kiskőrösön, Kiskunhalason, délután Ka­tonatelepen, Soltvadkerten számíthatnak a járműveze­tők radarellenőrzésre. Ml, Hol, Mikor? • A kecskeméti II. Rákóczi Fe­renc Általános Iskola halottak napi megemlékezésre, az isko­lai emléktábla megkoszorúzá­sára várja holnap délelőtt 10-re az intézmény baráti körének tagjait és a volt tanárokat. • Kemecsi Ferenc előadóművész estje csütörtökön este 7-kor kezdődik a kecskeméti kama­raszínházban. • A Bács-Kiskun Megyei Fotóamatőrök és Fotó- szakkörök kiállítását ma dél­után 4-kor nyitják meg a kecs­keméti helyőrségi klubban. • Báron László festőművész kiál­lítása november 14-éig tekinthe­tő meg a kecskeméti Erdei Fe­renc Általános Művelődési Köz­pontban. • Ugyancsak ott ren­dezik meg november 6-án és 7-én az V. Országos Sürgősségi Kongresszust. Az orvoskonfe­rencia vendége lesz Gógl Árpád egészségügyi miniszter is • A Kecskeméti Ifjúsági Otthonban szombaton reggel 9-től rendez­nek Hol-mi? címmel regionális pedagógiai módszervásárt. Idén öt megyebeli polgárnak ítélte oda a Pilinszky-díjat a Pilinszky Alapítvány Szakmai Kollégiuma. Az elismeréseket csütörtökön délután adták át a kecskeméti megyeházán. Pilinszky-díjban részesült 1999-ben (balról jobbra) Szabó Pál festőművész, Juhász István kiskunfélegyházi tanár, Tóth Imre és Tóth Imréné, pedagógus házaspár és Antalffy István köl­tő. FOTÓ: W. KIRÁLY ERNŐ Kiskőrösre került a miniszter trombitája Megtanulhatták Kiskőrös nevét a Vili. Országos Lublk Imre Trombltaver- seny résztvevői. A város, Illetve növendékei ugyan­is egy első és egy külön- díjat Is elhoztak a három­napos verseny végén. A díjkiosztó gálát tegnap tartották. Az Alföld egyébként tarolt. A hat első díjból négyet valamely alföldi város fiatalja nyerte el. A zalaegerszegi trombitaverse­nyen minden eddigit meghala­dó, 58 fős mezőny vett részt. A jövő trombitástehetségeinek háromnapos vetélkedésén a fi­atalok kotta nélkül, kötelező és szabadon választott művek­kel három korcsoportban mér­ték össze tudásukat. Különösen a 13 év feletti nö­vendékek remekeltek. A kö­zöttük kiosztott négy első díj birtokosai a mohácsi Mausz Ferenc és Reiter Gábor, a me­zőkövesdi Ficzere Tamás, va­lamint a kiskőrösi Szászi Be­nedek lett. A legeredményesebb intéz­ménynek járó elismerést, az oktatási miniszter adományoz­ta trombitát a kiskőrösi zene­iskolának ítélték oda. Négy város tapasztalatcseréje Kecel, Kiskőrös és Soltvad- kert városának vezetőit hívta meg Mondok József. Izsák polgármestere egy kötetlen beszélgetésre várja a telepü­lések küldöttségeit. A tanács­kozás időpontját holnapra tűzték ki. A megbeszélésen a külön­féle önkormányzati szakbi­zottságok is képviseltetik magukat éppúgy, mint a kép­viselő-testületek. Az össze­jövetel elsődleges célja: az idei tapasztalatok összegzé­se az önkormányzatok mű­ködését illetően. No és ter­mészetesen az információ- csere, az együttgondolkodás az aktuális ügyekben. Az első bemutatkozás Ballószögben. Igaz, Dulity Tibor hosszú Ideje kötődik a településhez. Hiszen az évente megrendezett rajzpályázat anyagait szakmailag ő értékeli. Ám most - ha úgy tetszik - fordult a kocka. A jakabszállási tanyavilágban élő festő­művész alkotásaiból rendezett kiállítás november 10-ig látható a polgármesteri hivatal tanácskozótermében. FOTÓ: PULAI SÁRA NÉZŐPONT Pnlai Sára, nem dohányzó Bírság után nem káros? „Az a büdös bagó! Az a ronda csutora! Még a ham- hamkánál is fontosabbak neki azok a koporsószögek!” Ál­momban is idézni tudnám drága édesanyám szavait, ő ná­lam is jobban utálta a cigarettafüstöt. Apellált ő mindenre. Hatunk egészségére is. Hiába. No, ilyen lehet az a ma életbe lépő új törvény, amit a nem dohányzók védelme érdekében hoztak. Ugyan eddig ki nem hallotta, ol­vasta elégszer, hogy a dohányzás káros az egészségre? Csak hát olyan cigarettát még nem találtak ki, ami csupán annak élvezője tüdejét rontaná. A jogszabályi tilalmakat megsze­gők elleni bírságot egészségvédelminek nevezik. Sőt a kisza­bása és az ellenőrzése a tisztiorvosi szolgálat feladata lesz. Most aztán bajban lehetnek a füstölgő egészségügyiek. Az „én” doktorom - akivel majd egy évvel ezelőtt Kiskunhala­son összehozott a balesetem -, képtelen volt cigarettázás nélkül a kéz- és lábfejemen lógó húscafatokat összevarrni. A füstös levegőt egyre rosszabbul tűrtem. Szóltam. Aztán nem kellett visszaköszönnöm. Én azzal a pszichiáterprofesszorral értek egyet, aki azt állítja, a lakosság szemléletének kell megváltoznia. Ez pedig nem a törvényeken, a pedagógusokon, a munkahelyeken múlik, hanem a családban kezdődik. Csak hát ma még nagyon sok csecsemő, sőt magzat is „dohányzik”. A nem dohányzók ér­dekeit én már ott védeném. Vagy kijelölt helyen nem bűn az effajta mérgezés? Sőt, ha ki­fizetik a bírságot, akkor jön a makkegészség? Hámori Zoltán, dohányos Egy kis cigaretta Elmondok két történetet. Asszonyok beszélgetnek: - Nem tudom a férjemet leszoktat­ni a dohányzásról. Állandóan bagózik. - Látod, én ezt egy­ből elintéztem, még az esküvő előtt. Mondtam a Lajosnak, hogy válasszon: vagy én, vagy a cigaretta. - Na, és? - Azóta nem láttam a Lajost. A másik történetben a feleségem megkérdezte, miként lehet­séges az, hogy amikor vendégségben vagyunk, akkor órákig megállóm, hogy ne gyújtsak rá, itthon meg folyton füstölök.- Majd ha haza is vendégségbe jövök, akkor itt se gyújtok rá- válaszoltam. Amúgy erős dohányos létemre is üdvözlöm a nem dohány­zók jogait védő törvény életbelépését. Akik utálják a cigaret­tafüstöt, azoknak teljesen igazuk van. A dohányosoknak normálisan kell viselkedni, ha nehezükre is esik. Amerikában például nagyon szigorúak az ez ügyben hozott törvények. A Wall Street, a világ pénzügyi központja ezért gyalogosan járhatatlan. Ugyanis az utca két oldalán emelke­dő felhőkarcolókból az összes bróker meg menedzser a jár­dán álldogál és dohányzik napközben. Az irodájukban nem szabad. Lejönnek a negyvenedik emeletről egy-két szippan­tásra. Azon csodálkozom, hogy Amerikában ennek ellenére mégis van pénzügyi élet. A dohányzásról egyébként nem leszokni kell. Nem szabad rászokni. Ügy sokkal könnyebb. BALESETEK BŰNÜGYEK A tehervonat elé ugrott Egy tehervonat elé vetette ma­gát egy hölgy pénteken. Az elhunyt a kiskőrösi vasútállo­mástól nem messze ugrott a nagy sebességgel robogó sze­relvény elé, hogy így vessen véget életének. A helybéli rendőrök államigazgatási eljá­rást indítottak a tragédia ügyé­ben. Kocsifeltörők Helvécián... Feltehetően hamis kulccsal nyitottak ki egy autót a helvé- ciai Erdő utcában. A Nissan Patrolból egy rádiós magnót, egy mobiltelefont és némi készpénzt vitt el az ismeret­len tettes a hét végén. Az ér­téktárgyak mintegy 150 ezer forintot kóstálnak. ...és Jánoshalmán Megvannak viszont egy októ­ber 26-i autófeltörés gyanúsí­tottjai. A kiskunhalasi rend­őrök öt jánoshalmi férfit vet­tek őrizetbe az ügyben. Az­nap a jánoshalmi Csorba ut­cán törték be egy kocsi abla­kát, ám csupán iratokat loptak el az utastérből. A kocsi tulaj­donosának, egy bajai hölgy­nek így „csak” 10 ezer forin­tos kára keletkezett. Bolti szarka Kecskeméten Bolti szarkát fogtak Kecske­méten. Ráadásul hölgy az ille­tő, aki lebukott. A 30 eszten­dős, budapesti illetőségű nő a hírős város egyik barkácsáru- házából, a Praktikerből akart fizetés nélkül elvinni egy sa­rokcsiszolót. A masina fo­gyasztói ára egyébként 28.900 forint (lett volna). Törteli dühöngő Jászszentlászlón Kötekedett, dúlt-fúlt, tört-zú­zott. Nem volt tehát rózsás hangulatban az a törteli férfi, aki mindezt elkövette pénte­ken délután a jászszentlász- lói vasútállomáson. Az illető több, vonatra várakozó utasba is belekötött, agresszív mó­don viselkedett. Volt, akinek neki is ment. Feszültségét megpróbálta levezetni a jegy­pénztár üvegablakán is, amit betört.' A dühöngő férfit a kis­kunhalasi rendőrök próbálták meg lecsillapítani. MIÉRT ÉRNÉ BE MÁSSAL, HA EGY VOLVO IS AZ ÖNÉ LEHET? Jansik Autóház 6000 Kecskemét, Szegedi út 90. km Tel.: 76 498 555 tel./fax: 76 498 554 VOLVO for life Volvo S40 és V40 modell- jeinket november 30-ig ajándék extrafelszereltséggel, kedvez­ményes alapáron kínáljuk. Most az elektronikusan vezérelt légkondicionáló, a bőrkormány, az info-center és az elektromos hátsó ablakemelő az alapfelsze­reltség része. Látogasson el márkakereske­désünkbe! Volvo S40 ajándék extrafelszereltséggel 4 999 000 forinttól.' * A Volvo S40 1.6 akciós alapára 250 HUF/Euro árfolyamon. A képen látható modell további extrafelszerelést tartalmaz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom