Petőfi Népe, 1999. szeptember (54. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

Sok felhő, viszonylag kevesebb eső. Részletes időjárás­térképünk all. oldalon. Olvasói levelekkel 1999. szeptember 1., szerda • Ára: 44 Ft, előfizetve: 35 Ft • LIV., 203. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás akker-pluskft Tüzelő- és építőanyag kis- és nagykereskedelem Vásároljon "RÉGI ÁRON" Porothemi téglákat az Akker-Plus Kft.-től! Bővebb információt & a kiskőrösi 78/413-955 telefonszámon kaphat. 9 7 7 0 1 3 3 2 3 5 03 7 Simicska lemondott Lemondott tisztségéről ked­den Simicska Lajos, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hi­vatal (APEH) elnöke - jelen­tette be a kormány ülése utá­ni sajtótájékoztatón Borókai Gábor szóvivő. Hozzátette, hogy a miniszterelnök és a pénzügyminiszter elfogadta az APEH-elnök lemondását. Borókai Gábor elmondta: Simicska Lajos - aki kedden találkozott Orbán Viktor mi­niszterelnökkel és Járai Zsig- mond pénzügyminiszterrel - a családi életében bekövet­kezett tragikus események­kel és a folyamatos politikai támadásokkal indokolta tá­vozását. Az APEH-elnöki poszt ellá­tására - szeptember elsejei ha­tállyal - Vida Ildikót, az állami adóhatóság eddigi általános elnökhelyettesét kérték fel. (Folytatás az 5. oldalon.) A TARTALOMBÓL Endre Sándor az okta­tásról. 3. oldal Olvasói csalá­dunk. 9. oldal Az új tanév ünnepéllyel kezdődött. A halasi Szent József Általános Iskolában csaknem 400 diák kezdte meg az 1999/2000-es tanévet. Alsó és középszinten ma már mindenütt tanítás van. FOTÓ: POZSGAI ÁKOS Stadler József pere: új bíró Dr. Endre Istvánné vezeti majd a Stadler József ügyében eljáró büntető­tanácsot a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon. A bí­rónő gazdasági szakjo­gász. A per legkorábban a jövő év elején kezdődhet meg, tekin­tettel a hatalmas iratmennyi­ségre, amelyet meg kell is­mernie a bírónak - mondta el lapunknak dr. Bodócz- ky László, a megyei bíróság elnöke. Kis híján tízezer ol­dalas vádirat áttanulmányo­zásába fog bele dr. Endre Ist­vánné. Stadler József és társainak ügyében tavaly áprilisban született meg az elsőfokú íté­let, amelyet idén júniusban követett a Legfelsőbb Bíróság döntése. Mint ismeretes, a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezté a Stadlert ki­lenc évi szabadságvesztés­sel sújtó ítéletet. Ezzel együtt új eljárás lefolytatását rendel­ték el a másodfokon eljáró bírák, mivel az elsőfokú íté­let tényállását helytelennek találták, s ebből eredően té­vesnek mondták ki a jogi kö­vetkeztetéseket és megalapo­zatlannak az ítéletet. Stadler Józsefet továbbra is folytatólagosan elkövetett bűncselekményekkel és vét­ségekkel vádolják. Egyebek között különösen nagy kárt okozó csalás, gazdasági előny jogosulatlan megszerzése, adócsalás, magánokirat-ha­misítás és a számviteli fe­gyelem megsértése a vád. Az akasztói stadionépítő egyko­ri juhász tizennégy hónapot töltött előzetes letartózta­tásban. Akkor került rács mögé, amikor kiszabták rá elsőfokon a kilencéves sza­badságvesztést. Stadler és társai ellen két éve kezdődött a bírósági el­járás, amely 2001-nél előbb valószínűleg nem ér véget. A vád tárgyává tett cselek­mények egy része 1992-re nyúlik vissza. így egy kis hí­ján évtizedes történet ér majd véget. Költöző bajai óvodák Megsüllyedt Baján a Miklós ut­cai óvoda épülete, így a tan­évet új helyen kezdik a gyere­kek és nevelőik. A korábban eladásra jelölt, ám azóta is üre­sen álló, Táncsics utcai óvodá­ban találnak ideiglenes otthon­ra. Néhány hétig tart a helyre- állítás, ami után visszaköltöz­hetnek megszokott helyükre.- A Táncsics utcai épület nem lesz ismét óvoda - vála­szolta érdeklődésünkre Széli Péter polgármester. Vélemé­nye szerint furcsa helyzet ala­kult ki, hiszen a testület ta­vasszal döntött arról, hogy a Táncsics utcai épületből az Új­városi ÁMK-ba kell költöznie az intézménynek. Az épüle­tet azonban többször is siker­telenül hirdette meg a város. Baján úgy tervezik, hogy januárra elkészül a Petőfi ut­cában az új óvoda első része, és a Kossuth utcaiak átköltöz­hetnek. A Miklós és az egy­kori Táncsics utcaiak pedig a következő oktatási évet kezd­hetik az új intézményben. Mint arról többször beszá­moltunk, a Táncsics utcai óvodások szülei, nevelői nem akartak a lakótelepi intéz­ménybe költözni. Még jelen­leg sem lehet tudni, hogy pontosan hányán viszik má­sik óvodába gyerekeiket. A városházán úgy számoltak, hogy két csoport működik majd az Újvárosban. Csak­hogy az előzetes adatok sze­rint csupán egy csoportnyi gyereket vinnének ide a szü­lők. így viszont pedagógus- és dajkaállások megszünte­tése is elképzelhető. Kommentár a 2. oldalon. A VIP-lista hullámverései Lapunk 5. oldalán visszaté­rünk a Postabank VlP-listájá- nak ügyére, amelyről .tegnapi számunkban az 1. oldalon már beszámoltunk. Mivel a szak­értők is vitatják, hogy ebben az esetben a banktitokhoz, a személyiségi jogokhoz vagy a közérdekű adatok nyilvános­ságához fűződik erősebb ér­dek, a Petőfi Népe sajnos nem közölheti a teljes listát. Cikkünk a lista nyomán ke­letkezett reakciók tömör ösz- szegzése, amely érdekes in­formációkkal szolgál. Katonatelepi tiltakozás X Komoly indulatokat korbá­csolt fel a múlt hét végi, ka­tonatelepi lakossági fórum. Ennek fő témája az volt, hogy épüljenek-e állami gon­dozott gyerekek részére la­kásotthonok a településen. A megyei közgyűlés jóváhagy­ta, hogy a megyei önkor­mányzat a Faragó Béla Gyer­mekotthon állami gondozott gyermekei részére hat csalá­di házat vásároljon. A há­zakban különböző korosztá­lyú gyermekek - nevelőszü­lővel - családi körülmények között élhetnének. A hivatal munkatársai a családi házak közül kettőt Kecskemét- Katonatelepen szeretnének megvenni. Az egyik ház tulajdonosával már szóbeli egyezséget is kötöttek. A vé­teli szándékról szóló megál­lapodást az október 1-jei megyei közgyűlés ülésén ter­jesztik a képviselők elé. A környéken élők azonban til­takozó levelet nyújtottak be a megyei önkormányzathoz, mert az a hír terjedt el, hogy cigány családokat szeretné­nek Katonatelepre beköltöz­tetni. Kohajda László, Ka­tonatelep önkormányzati képviselője lakossági fóru­mot hívott össze az ügyben. A vitán jelen volt Cseh Szakáll Sándor, a megyei ön- kormányzat alelnöke, Sen- dula Ferenc, a gyermekott­hon vezetője és Farkasné Péter Ágnes főtanácsos. To­vábbiak a 4. oldalon. A Kecskeméti Városgazdasági Kft. munkatársai levágták a Március 15. utcán lévő kerékpár- és gyalogúba ráhajló faágakat, melyek már akadá­lyozták a forgalmat, a közlekedést. A kerékpárutat a közeljövőben pályáza­ti támogatással továbbépítik a Nyíri útig. Egyirányú kecskeméti utak Októbertől egyirányúvá válik Kecskeméten a Kőhíd, a Nyíl és a Hoffman János utca. Ez utóbbi csak a Kölcsey utca kereszteződésétől. A döntést parázs vita előzte meg az ön- kormányzat városrendezési bizottságának ülésén. Régóta óriási probléma, hogy ezek az utcák túl szűkek. Ezt a helyzetet tovább nehezítette, hogy rengeteg vállalkozásra adtak ki engedélyt a térség­ben, miközben az utcafron­ton kívüli parkolásra nincs lehetőség. A városrendezési bizottság végül a szakmai tervet fogad­ta el. Ez alapján a Kőhíd ut­ca és a Nyíl utca a Széche­nyiváros felől egyirányúvá válik a Petőfi Sándor utca irányába. A szalagház mögötti par­kolóterületre azonban be le­het majd fordulni a két utcá­ból. A Hoffman János utca a Kölcsey utcától lesz egyirá­nyú. Aki azonban ennek elle­nére sem a körúton keresztül szeretne a Széchenyiváros irányába autózni, az csak a Hosszú utcám keresztül, a ját­szótér és az iskola közötti kereszteződésnél teheti majd meg. Ugyanis itt részlegesen ki fogják nyitni a zsákutcát, és fekvőrendőrökkel csilla­pítják az átmenő forgalom kedvét. Gyári versenyző lehet A közeljövőben gyári autó­val versenyezhet Bakos And­rás (Kecskeméti Motorsport Klub), aki minden idők leg­jobb magyar eredményét el­érve hatodik helyen végzett az idei gokart-világbajnokság Forma-C kategóriájában. Ba­kost a világ két vezető go­kartgyára meghívta a vb utá­ni legjelentősebb versenyre, a Monte-carlói Nagydíjra, s részére a szükséges techni­kai felszerelést - a gyári ver­senyzőkhöz hasonlóan - a két cég szállítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom