Petőfi Népe, 1999. június (54. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-01 / 125. szám

2. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 1999. JÚNIUS 1., KEDD 0 Jó NAPOT! Június 1., kedd Névnap: Tünde A Tünde Vörösmarty Mi­hály alkotása a tündér szó­ból. Köszöntjük a névnap­jukat ma ünneplő Angéla, j Konrád, Simeon nevű olva- sóinkat is! Napkelte: 4 óra 51 perc Napnyugta: 20 óra 33 perc Holdkelte: 22 óra 19 perc Holdnyugta: 6 óra 39 perc Tegnap a Duna Budapest­nél 600 cm (apad), Bajánál 796 cm (árad), a Tisza Szol­noknál 340 cm (apad), | Csongrádnál pedig 473 cm (árad) magas volt. Közlekedés Kaszálást végeznek az 5-ös út 90-110., a 44-es 0-10., az 51-es 80-85., az 52-es út 17-30. és az 53-as út 0-15. km-ei közt. Burkolattisztí- tás folyik az 5-ös út 86-88. km-ei, ároktisztítás az 51-es 85-103. km-ei közt. A za- ^ varó növényzetet irtják az 51-es 131-192. km-ei közt. A bajai Duna-hídon érvé­nyesek a megszokott korlá­tozások. Traffipax Ma Kecskemét területén egész nap, délelőtt Kece­lem délután Soltvadkerten számíthatnak a járműve­zetők radarellenőrzésre. I Lézeres sebességmérés Ba­ján, Csátalján lesz. Ml, Hol, Mikor? • Hősi halált halt nevelőinkre emlékezünk címmel ma délután 6 órakor Kalocsán koszorúzás lesz a temetőben, A hálás tanít­ványok kegyelettel adóznak a doni névtelen sírokban nyugvó testvérek emlékének, A memen- tót a városi emlékbizottság szer­vezi. *A kecskeméti Katona Jó­zsef Emlékházban június 3-án, 17 órakor Juhász István helytör­téneti kutató tart előadást Kecs­kemét épitéstörténete címmel. •Június 5-én, délelőtt 10-kor a kiskunmajsai Konecsni-múze- umban nyitják meg Cseh Tamás képzőművészeti kiállítását. «Jú­nius 4-én 18.30-kor a kecske­méti piarista templomban ünne­pi mise lesz, melyen egy német vendégegyüttes Bárdos Lajos Missa tertia című művét adja elő. «Június 5-én 17 órakor a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban nyitják meg Schmidt Éva és Bezerédi Zsófia kiállítását. A tárlatot Patkós László, a Kecske­méti Képzőművészeti szabadis­kola művésztanára nyitja meg. Újabb két öngyilkosság Ismét két önakasztáshoz kellett kivonulniuk a Bács-Kiskun me­gyei rendőröknek. Kerekegyhá­zán egy 83 esztendős férfi vetett véget önkezével életének, Tázlá- ron pedig egy 48 éves, helybéli polgár dobta el magától az életet. Mindketten lakásukon végeztek önmagukkal. A rendőrök állam- igazgatási eljárást folytatnak az ügyekben. Lopott holmit lopott kocsival Tolvajok jártak hétfőre virradóra egy nemesnádudvari családi házban. A lakásból különféle használati tárgyakat loptak el. A holmik elszállításához pedig a kárvallott udvaron álló Mitsu­Ai elmúlt három év legkiemelkedőbb OKTV-s sikereit érte el a kecskeméti Református Gimnázium. Lakó Réka 4., Fröhlich Nóra 7. lett a vizuális Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen. Csupor Ágnes magyar nyelvből negyedik, Vargacz Aranka a 11. helyen végzett. Kiss Melinda történelemből 22., Székely Attila fizikából 13. lett. Biológiából miniszteri dicséretet kapott Müller Katalin és Csizmadia Gyöngyvér. FOTÓ: ÁBRAHÁM ESZTER Virággal kedveskedtek a gyerekek nevelőszülelknek a napokban a Gyermekvédel­mi Szakszolgálat kiskunfélegyházi csoportjának szülőket köszöntő ünnepségén, mely egyben gyermeknapi megemlékezés Is volt. FOTÓ: GULYÁS A könyvek ünnepe Kecskeméten A Katona József Könyvtár, a Katona József Társaság és a Forrás Szerkesztősége szerve­zésében kerül sor Kecskeméten az Ünnepi Könyvhét rendezvé­nyeire. A programsorozat szer­dán kezdődik, és június 9-ig tart. Szerdán délután négy óra­kor a Katona József Könyvtár­ban - az M. Bodon Pál Zeneis­kola növendékeinek közremű­ködésével Tőzsér Árpád költő nyitja meg a könyvhetet. Júni­us 4-én, pénteken 17 órakor ugyanitt irodalmi kávéházba várják a könyvbarátokat. A vendég Lakatos Menyhért Író, a házigazda Fűzi László, a For­rás főszerkesztője. Szomba­ton a Barátunk a természet cí­mű, országos természetisme­reti vetélkedőnek ad otthont a könyvtár. A gyerekekkel Schmidt Egon természettudo­mányi szakíró találkozik. Va­sárnap, június 6-án a 17 óra­kor kezdődő irodalmi kávé­ház vendége Szabó Magda és Vathay Zsuzsa. Június 9-én a könyvtárban Balázs Attila, Háy János és Podmaniczky Szilárd lesznek a vendégek. Június 3-tól 7-ig a kecskemé­ti Szakszervezetek Házának te­raszán lesz az Ünnepi Könyv­hét könyvudvara. Csütörtökön, 3-án délután négy órakor kez­dődik a megnyitó. Öt órától Hervay Gizella és Szilágyi Do- mokos-emlékestre kerül sor Ez a nyár címmel. Pénteken délelőtt tíz órától a Tudorka és Barátai című folyóirat mutatko­zik be, délután fél öttől Jelen­kor-est kezdődik. Szombaton 17 órától az Új forrás bemuta­tójára kerül sor. Hétfőn délután fél ötkor nyitják meg Vörös József természetfotó kiállítását, öt órától Czakó Ferenc ajánlja az Üzen a homok című anto­lógiát, majd Papp Ferenc meg­zenésített verseket ad elő a má­sodik emeleti előadóteremben. Támogatás kisiskoláknak Lezsák Sándor, az Országgyű­lés Oktatási és Tudományos Bi­zottságának elnöke szombaton, a tiszakécske-tiszabögl Kinizsi Pál Általános Iskola jubileumi ünnepsége kapcsán jelentette be: az idén egymilliárd forintos keretösszegre pályázhatnak az 1.100 lakosnál kisebb települé­sek a kisiskolák 100 százalékos anyagi támogatásáért. Úgy vél­te, ennek a keretösszegnek a jövő évi költségvetésbe már be kell épülnie. Leszögezte: min­den pénzügyi okokból történő iskolabezárást ellenez. Rámu­tatott, hogy ma azok az iskolák vannak fenyegetett helyzetben, amelyek nem kistelepülése­ken, hanem peremkerületek­ben vagy a városokhoz még korábban csatolt kistelepülése­ken működnek. Ezeknek az intézményeknek a mai támo­gatási rendszer alapján nincs módjuk pályázni, BALESETEK bitsi Pajero terepjáróját használ­ták. Az autó rendszáma: GLF- 832, értéke több millió forint. Bombariadó a bajai bankban Újfent szórakozni támadt kedve egy ismeretlen telefonálónak a bajai rendőrökkel és polgárok­kal. Pénteken egy telefonfülké­ből riasztotta valaki a helyi kapi­tányság munkatársait, hogy az egyik bank épületében három bombát helyezett el, amelyek dél és délután két óra között robbannak. A helyszínre érkező rendőrök nem találtak robbanó­szert, ám az ügyfélfogadás órá­kon keresztül szünetelt. Elvitték a Robit A múlt hét végén betörő járt az egyik kömpöci tanyában. Az is­BŰNÜGYEK meretlen tettes az ablakot betör­ve jutott a házba, ahonnan egy automata mosógéppel, két gáz­palackkal, egy hősugárzóval és egy rádiós magnóval távozott. A lopással okozott kár százezer, a rongálási kár ötezer forint. Hí­vatlan éjszakai látogatók jártak az egyik Halas melletti tanyában is a közelmúltban. Az udvaron lévő nyitott fészerből egy száz­ezer forintot érő, Robi 52-es tí­pusú motoros kapát fújtak meg. Eltűnt motorok Múlt szerdán délután Baján, a Nagy Pandúr-szigeten dolgoztak tolvajok. Az egyik garázsból három csónakmotort loptak el, amelyek összesen 600 ezer fo­rint értéket képviselnek. Ugyan­ezen az éjszakán egy bajai ta­nyán betörők jártak. Innen két, 30 ezer forintot érő motoros szivattyú tűnt el. Táblatolvaj Két közúti jelzőtáblát loptak el Tompa külterületén, a Csikéria felé vezető út mellől. Sz. I. tom­pái lakost gyanúsítják a rend­őrök a bűntettel, akinek a hala­si rendőrkapitányságon kellett számot adnia arról, mit tud a 6420 forintnyi értékről. Rendőrkézen Vasárnap Nagylakról keresték a kollégák a bajai rendőröket. A te­lepülésen ugyanis igazoltattak egy asszonyt, aki ellen a bajai kapitányság adott ki körözést rongálás miatt. Ugyanezen a na­pon Dunaújvárosból is keresték a Sugovica-parti város rendőreit. Ott egy román állampolgárnál találtak rádiótelefont a járőrök. A mobilról kiderült, hogy Baján lopták el. Mindkét ügyben meg­történtek a kihallgatások. NÉZŐPONT A. Tóth Sándor Egy paraszt zseni emlékezete Ha nem a két szememmel látom, magam sem hiszem. De lát­tam, hogy a gyérülő haj dús sörénnyé bokrosodott Anti bá­tyám idős fején. Megmutatta azt is, mitől: találmánya növé­nyi nedvekből kevert lé volt. Többet nem mondott egy betű­vel sem. Nem bízott senkiben. Titkát magával vitte a sírba. A Szatymaz környéki paraszt zseni halálhíre mostanában jutott el hozzám, elhunyta havát, napját nem tudom. Német földben nyugszik. A hazájának nem kellett. Évtizedekkel ezelőtt diliházba küldték, mert a nagyüzemi hajrámódszerekkel ellentétben ő a gondos kézi munkától várt kimagasló minőséget a gyümőlcskertészetben. Mert Hegedűs Antal nem a hajnövesztő szere által volt nagy ember. A magyar gyümölcs világelsősége volt a mániája. És sokat tudott volna tenni érte. Ötven holdat akart, de nem kapott Anti bátyámnak kisujjában voltak az élővilág törvénysze­rűségei. Tudta, hogyan lehet egy barackfának megadni az esélyt, hogy kibontakozzék benne mindaz az életerő, amely eredendően benne van. Az a fa, szőlőtőke, amelyiket ő metszett meg, ellenállt a kórokozóknak vegyszer segítsége nélkül is, és dús és szokatlanul Ízletes termést hozott. Kóstol­tam ilyet. A gyógyító metszésről egyébként könyvet is Irt, társszerzésben egy tudós tanárral, maga nem lévén tanult ember. E módszert találmányként szabadalmaztatta. Növénygondozó módszere Ausztráliában is bevált: az őt ven­dégül látó farmernek kétszer akkora kivijei termettek, mint másoknak, De Hegedűs Antal pár év után visszahozta titkát Európába. Az akkori NSZK-ban telepedett le, Freiburgban. A lapok hosszú cikkeket Írtak a fura öreg magyarról, aki meg­gyógyítja a beteg fákat. A rendszerváltáskor hazajött. Azt akarta, hogy a tudása révén hazája gazdagodjék. Ám a vállalkozói világban sem kellett senkinek, ötven hold földet akart, hogy megmutathassa, mit tud, és iskolát nyit­hasson tudása szétosztásához. Rácsodálkoztak egy pillanatra, aztán nem adtak neki. Szegény Hegedűs Antal..,! Szegény Magyarország..,! VI. HAGYOMÁNYOS NISSAN KIÁLLÍTÁS ÉS VASAI* Kecskemét, Erdei Ferenc Művelődési Központ előtti tér. 1999. június 2-6. 1 CABS TAR E A kiállítás alkslmából: ÚJ típus bemutató:| akciós modellek, külön kedvezmények, tesztvezetés. Egyedülálló látványos terepjáró SHOW. Vásárlóinkat vendégül látjuk agy üdítőre vagy aörre. GUT MOTORS KFT flfeÉl Kecskemét, Bihar u. 8. Tál.: 76/501 -800 76/501-802 MINDEN SZERDÁN AKCIÓ fS3) «Szil f . .. ■ \' U’t’i / W BEVASARLOKOZPONTBAN! W AKCIÓS ÁRAK 1999. június 2-án: Sertéscomb Sertésoldalas Marharostélyos Turista szalámi Füstölt szalonna Parasztkolbász Párizsi Lecsókolbász Cslrkeszárny Csirke far-hat Cslrkeméj Trappista sajt i (O.r • *■ Kefir, 0,2 I Krémtúró, 1/10 (mazsolás-vaníliás) ■appista Tejföl (0,2 l),'20%-os Camping sajt, dobozos Vajkrém, 250 g (5 ízben) Tömlős sajt, 1/10 (tejszínes ízesített) Házi félbarna kenyér, 1 kg Kifli, zsemle 669 Ft/kg helyett 519 Ft/kg helyett 669 Ft/kg helyett 749 Ft/kg helyett 340 Ft/kg helyett 840 Ft/kg helyett 345 Ft/kg helyett 335 Ft/kg helyett 349 Ft/kg helyett 159 Ft/kg helyett 499 Ft/kg helyett 799 Ft/kg helyett 42 Ft/db helyett 36 Ft/db helyett 63 Ft/db helyett 145 Ft/db helyett 125 Ft/db helyett 109 Ft/db helyett 86 Ft/db helyett 9 Ft/db helyett 599 Ft/kg 449 Ft/kg 619 Ft/kg 517 Ft/kg 129 Ft/kg 565 Ft/kg 199 Ft/kg 239 Ft/kg 299 Ft/kg 79 Ft/kg 439 Ft/kg 739 Ft/kg 39 Ft/db 29 Ft/db 49 Ft/db 119 Ft/db 115 Ft/db 99 Ft/db 76 Ft/db 7 Ft/db Akció* áraink érvényesek: • SZIL-COOP Bevásárlóközpont Kecskemét, Izsáki út 2. • SZIL-COOP Áruház Kecskemét, Kard u. 30. (Hunyadlváros) • SZIL-COOP Áruház Kerekegyháza, Fő u. 68. • SZIL-COOP Áruház Kiskunfélegyháza, Liget u. 1. • SZIL-COOP Áruház Hetányegyháza, Kossuth u. 150. Figyelje minden hétfőn, kedden és szombaton megjelenő akciós hirdetéseinket! *

Next

/
Oldalképek
Tartalom