Petőfi Népe, 1999. június (54. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-01 / 125. szám

1999. JUNIUS 1., KEDD MEGYEI korkép 3. OLDAL Csoportokat vonnak össze Vezetőválasztás kérdőjelekkel Az Iskolai beiratkozások adatai alapján újabb szi­gorításokról határoztak a bajai városatyák. A kiadáscsökkentő intézkedé­sek sorában csütörtökön 12 iskolai tanulócsoport össze­vonásáról és 22 pedagógus-ál­láshely, valamint két igazgató- helyettesi pozíció megszünte­téséről döntöttek. Előzetes számítások szerint így idén 7-8 millió forintos megtaka­rítás érhető el az iskoláknál. A Solt-Kalimajorban lévő Te­leki-kastély - felújítása után - jelenlegi állapotában már fo­gadhatna vendégeket. Ennek lehetősége az építészeti re­konstrukció befejeztével te­remtődött meg. Hogy a kastélyban komfor­tos körülmények között tölt­hessék idejüket az odaérke­zők, az épület renoválása után a bútorzatot is meg kell újítani. Ehhez, valamint egyéb berendezési tárgyak beszerzéséhez kért anyagi segítséget a kastélyüdülő ve­zetője a Bács-Kiskun Megyei Közgyűléstől. Mint arról lapunk már be­számolt, a Teleki-kastély bal szárnya felújításának ered­ményeként május elején elké­szült egy konferenciaterem és egy ebédlő, modernizálták a konyhát, és korszerűbbé tet­ték a fűtési rendszert. Az Hat oktatási intézmény élére nevezett ki vezetőt legutób­bi ülésén a kiskunfélegyházi képviselő-testület. A Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai óvoda igazgatója Kiss Balázsné, a Dózsa György utcai óvodáé pedig Tarjányi Mihályné lett. Kinevezésük 2001 augusztusáig szól. A Darvas József téri óvoda ve­zetőjének Szűts Gyulánét, a Bajcsy-Zsilinszky Endre Ál­Az utóbbi időben sok gazda foglalkozik nagyszámú puly­ka tartásával. A pulyka elég kényes, melegigényesebb, mint más baromfifajok. A kis­puskának a kelés után 36-37 fokos hőmérsékletre van szüksége, a csirkének elegen­dő a 32-33 fok. A kispuská­nak nem elég a dara, apróra vágott zöldet, állati fehérjé­ben gazdag takarmányt is kell adni neki. Ha mindezt megkapja, már nem is annyi­ra kényes. Azonban ha már előtűnnek azok a bőrképle­tek, melyeket vörösnek, „mé­regnek”, bibircsóknak nevez­nek, már meg is szűnnek ezek az igények, mert ettől kezdve a pulyka edzettsége, ellenálló képessége megnő. A helyiségben használjunk hőmérőt, és azt az állatok magasságában helyezzük el, mert a fent említett hőmér­sékletnek itt kell meglenni. Az istállót egyszerre telepít­sük be pulykával, és azokat egyszerre is értékesítsük. Az eladás után az újabb betele­pítéssel várjunk legalább egy hetet, hogy legyen időnk az alapos kitakarításra és a kö­rültekintő fertőtlenítésre. A különböző korú pulykáknak mindig a megfelelő tápot ad­juk, mert a kor szerinti tápok Ezzel még nem vált végleges­sé az oktatási intézményeket érintő karcsúsítás, mert két szakképző iskolánál még nem zárult le a beiratkozás. Ráadásul a tanév kezdete­kor derül ki, hogy az óvodák­ban és az általános iskolák­ban mekkora igény jelentke­zik a délutános, napközi ott­honos ellátás iránt. Ezt köve­tően tovább csökkenthétnek a csoport-, illetve a pedagó­guslétszámok a városi intéz­ményeknél. üdülő vezetője az önkor­mányzati támogatást köl­csönként kérte a megyétől. A közgyűlés úgy döntött, hogy négyéves futamidővel meg­hitelezi a kalimajori beruhá­zás befejezéséhez szükséges pénzt. A nyolcmilliót kama­taival együtt várja vissza a megyei önkormányzat. A megye képviselői a hitel- nyújtással párhuzamosan ab­ba is beleegyeztek, hogy a kért összeg egy részét az üdü­lő önerőként jelölhesse meg, nagyobb eséllyel pályázva to­vábbi kétmillió állami forint­ra a Dél-Alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottsághoz. A sóit-kalimajori Teleki­kastély építészeti átalakítása eddig hozzávetőleg 20 millió forintot emésztett fel. A szük­séges pénzt a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Ta­nács nyújtotta. talános Iskola igazgatójának Vereb Istvánt, a bankfalui ál­talános iskola élére Vas Antalt, a Dózsa György Általános Is­kola igazgatójának pedig Vő- neki Ottót választotta a képvi­selő-testület. A négy intézményvezető ki­nevezése öt évre érvényes. Egyébként mind a hat újon­nan választott vezető koráb­ban is ezekben a tisztségek­ben dolgozott. összetétele más és más, de ar­ra is kell vigyázni, hogy az át­térés fokozatos legyen. Az át­menet első napján adjuk az állatoknak a korábban hasz­nált takarmány 3/4 részét el­keverve 1/4 rész új takar­mánnyal. Másnap már fele­fele lehet az arány. A harma­dik napon már 1/4 régi és 3/4 rész új legyen. Hogy az állo­mány gyorsan növekedjen, legcélszerűbb, ha napos ko­rától kezdve legalább 4-6 he­tes koráig tápot kap, vagy a házkörüli eleségékből fehér­jegazdag keveréket készí­tünk. Ha akad pl. állati vér, belsőség megfőzve, apróra darálva, vagy ha olcsó a tojás, ezt is megfőzve érdemes a darába keverni, de túró, aludttej is alkalmas erre. Gyakori betegsége a puly­káknak a fertőző légzőszervi megbetegedés. Ha fiatalokon észleljük, Neo-Te-Sol pulv. készítmény alkalmas a gyógykezelésre és a megelő­zésre is. A himlő elég gyakran fordul elő. Különösen hajla­mosít e betegségre a nyirkos, hűvös idő. Mivel a betegséget vírus idézi elő, a vásárlásnál, különösen a törzsállomány beállításánál ügyelni kell ar­ra, nehogy a vírust behozzuk a portánkra, dr. Kupa László A kecskeméti Faragó Béla Gyermekotthon igazgatói posztjára a következő öt évre (2004. augusztus 31- ig) ismét Sendula Feren­cet választotta meg a Bács-Kiskun Megyei Köz­gyűlés pénteki ülésén. Az intézmény vezetésére rajta kívül Tornyay Ilona pályázott még, aki eddig a gyermekott­hon igazgatóhelyetteseként dolgozott. A pályázóknak le­hetőségük volt arra, hogy rövi­den elmondják elképzelései­ket a megyegyűlés tagjainak. Tornyay Ilona gondolatai után Tóth Zoltán képviselő (Polgári Körök Szövetsége) kért szót, s annak a véleményének adott hangot, hogy a pályázó bemu­tatkozása egy sor aggályos kér­dést vetett fel az intézmény ed­digi működésével, vezetésével kapcsolatban, amelyekre vá­laszt vár az illetékes önkor­mányzati bizottságtól. Bánfi Attila (Fidesz), a gyermek- és ifjúságvédelmi bizottság elnö­Sok felnőtt segítette Tompán az óvodai gyermeknap meg­rendezését a hét végén. Az ün­nepség az intézmény új név­táblájának felavatásával kezdő­dött, majd a tavasszal létreho­zott tornaszoba és udvari fajá­tékok ünnepélyes átadása kö­vetkezett. A tornaszobát az óvodai dol­gozók és családtagjaik alakítot­ták ki társadalmi munkában, a felszerelések új darabjait pedig a farsangi bál bevételéből vásá­rolták meg. A gyermekek alap- és állóképességének fejleszté­se az óvoda e tanévre kitűzött fő feladata, ennek elősegítésé­ke erre válaszul annyit mon­dott: a képviselőnek előzetesen lett volna lehetőségük tájéko­zódni a bizottságnál a gyermek- otthon helyzetéről. Endre Sán­dor (Fidesz), a megyei közgyű­lés elnöke pedig úgy vélte: az előterjesztésben leírtak elegen­dőek ahhoz, hogy a képviselők dönteni tudjanak. A régi-új igazgató megválasz­tása után a megyei közgyűlési tagok többsége úgy szavazott, hogy érvénytelennek nyilvánít­ja a megyei önkormányzat kis­kőrösi óvodájának és speciális tantervű általános iskolájának igazgatói posztjára kiírt pályá­zatot. A felhívásra egyedül a je­lenlegi igazgató, Szemkeő Pé­ter jelentkezeti, ám őt ezúttal csak az új pályázati eljárás le­bonyolításáig bízták meg az igazgatói teendők ellátásával. Áprilisban ugyanis a feladatát­adások kapcsán úgy határozott a megyegyűlés, hogy a kiskun- majsai Móra Ferenc Általános Iskola a kiskőrösi intézmény telephelyeként működik majd re hozták létre a tornaszobát. A fajátékok - amelyek költsé­gét az intézmény udvaráról kivágatott öreg nyárfák árából fedezték - a kelebiai Zágoni Sándor fafaragó keze munká­ját dicsérik. Szekrénysorral is gyarapodott az óvoda. A bútort az egyik községi képviselő ajándékozta az intézménynek, évi tiszteletdíját fordítva erre a célra. Nagy érdeklődés kísérte a gyermekek egész évi munkái­ból összeállított szabadtéri ki­állítást is. Az ünnepélyes pilla­natokat pedig játékos versen­gés követte. Eközben érkezett tovább. Ráadásul várható, hogy a kiskunhalasi fogyatékos ta­nulók nevelésével is bővülni fog a kiskőrösi iskola feladat­köre. Ezért új igazgatói pályá­zat kiírása szükséges. A megyei közgyűlés döntött arról is, hogy ismételten meg­hosszabbítja (december 31-éig) Nyúlné Horváth Máriának, a Bács-Kiskun Hangja Kft. ügyve­zető igazgatójának megbízatá­sát. Visszahívták viszont Papp Józsefet, Jászszentlászló pol­gármesterét a Filantróp Kht. felügyelő bizottságából, s he­lyette Kovács Ernőt, Tiszakécs- ke polgármesterét delegálták a többségi megyei tulajdonban lévő közhasznú társaság ezen testületébe. A Bácsvíz Rt. igaz­gatóságába és felügyelő bizott­ságába is új tagokat küldött a megyegyűlés, mivel a jelenlegi testületek megbízatása lejárt. Igazgatósági tag dr. Mihályi Lászlóné, felügyelő bizottsági tag pedig Oláh Attila (mindket­tő kisgazdapárti képviselő) lett. Kósa György meg Kiskunhalasról egy tűzol­tóautó és egy motoros rendőr. Nagy tumultus keletkezett kö­rülöttük, a legtöbb kisgyermek ki akarta próbálni a járműve­ket. Kellemes illatok is terjeng­tek a gyermekzsivajtól hangos udvaron. A szülők közremű­ködésével készültek a finom bográcsos ételek, amelyeknek elfogyasztására nem kellett nógatni a sok mozgástól meg­éhezett óvodásokat. GYORSHÍREK Nők egészsége A nők egészsége a családok egészsége címmel tartanak rendezvényt csütörtökön Kiskunfélegyházán, a szak­maközi művelődési ház­ban. A délelőtt tíz órakor II kezdődő programot dr. Ga-. rai István alpolgármester nyitja meg. Utána a Kos­suth utcai óvodások kö- |j szöntik a vendégeket. Az el­ső előadást Ujhelyiné Pén- || tek Éva gyógyszerész tartja, majd a nyári bőrápolásról dr. Bartos Zsuzsanna tájé­koztatja a résztvevőket. A rákszűrés fontosságáról dr. Farmosi Sándor főorvos beszél. A program gyógy­növény-bemutatóval zárul. A rendezvényen lehetőség lesz vérnyomásmérésre. Évadzáró A Kecskeméti Katona Jó­zsef Színház pénteken dél­előtt 11 órakor tartja évad­záró társulati ülését. A teát­rum életének idei ünnepi záróakkordja ezúttal a jövő évad első bemutatójának főpróbájával is kiegészül: este hétkor Wyspianski -Ady Magyar menyegzője látható majd. Csatornázás Szentlászlón Valószínűleg még június­ban elkezdik a csapadékvíz­csatorna építését Jászszent- lászlón. Kovács István kör­jegyző lapunknak elmond­ta: a fontos beruházásra a község 4,5 millió forintot nyert pályázaton a megyei területfejlesztési tanácstól. Az önkormányzat pedig megközelítőleg kétmillió fo­rintnyi önerőt különített el idei költségvetésében a fej­lesztésre. Ily módon a jász- szentlászlóiakat semmilyen költség nem terheli. A csa­tornahálózat gerincvezetéke már tavaly elkészült. Idén az Erdei Ferenc, az Árpád, a Széchenyi, az Arany Já­nos, a Rákóczi és a Petőfi utcát csatlakoztatják a háló­zatra. A fürdőszoba ablakán át Betörők jártak a hétvégén a kiskunfélegyházi Marosvá­sárhelyi utcában. A tettesek a fürdőszoba ablakán át ju­tottak be a lakásba: lesze­relték az ablakrácsot és a szúnyoghálót. Az épületből ellopták a hifitornyot, két hangfalat, CD-ket, arany ék­szert és illatszereket. A kár több mint 340 ezer forint. INGATLAN RÉSZLETFIZETÉSI konstrukciók Autóhoz, vállalkozáshoz isi GYORSHITEL AKCIÓ! Is Igényelhető: 50.000-1.350.000 Ft 100.000 Ft hitel = 2.000 Ft/hó 300.000 Ft hitel = 6.000 Ft/hó 500.000 Ft hitel = 10.000 Ft/hó 12-24% kedvezmény 1 millió Ft = 12.442 Ft/hó 1.5 millió Ft = 18.662 Ft/hó 3 millió Ft = 37.325 Ft/hó Könnyed pénzügyi megoldás rövid idő alatt bárki igényelheti (kezes nélkül is) Vásárláshoz, építéshez, felújításhoz, beruházáshoz, bármilyen nagy értékű vagyontárgy megvásárlásához. Kecskemét, Csányl J. krt. 12. Tel.: 76/418-693 KUNSAG-INVEST Kft. (A kiskörúton, az ÁB mellott.) Nyitva: 8-17. AKCIÓ!- Takarékos családi autó: ACCENT 1.5 12 szelepes 9! LE 1.990.000 Ft - tél most l 00.000 - 200.000 Ft kedvezmény - Sokoldalú városi kisautó: AT0S GL 1.890.000 Ft-tói most 100.000 Ft kedvezmény Többet kevesebbért! Teljes típusválasztékkal és kedvező hitellehetőségekkel várjuk Önöket! <&><&><&)<&><&><&><&><&><&><&> KUNA-VINCZ Kft. Kecskemét, Talfája 8/A (E75 út 81 km.) Tel./fax:76/415-087 Megerősítették a bal szárnyat A bútorozás következik a solti Teleki-kastélyban Régi-új intézményigazgatók GAZDASAROK Tanácsok pulykatartóknak Tornaszoba, fajátékok Tompán I—^t—_ ■ J—— ..................a , .......... . .......... , ................... , ...i A z ápolónők nemzetközi napja alkalmából tegnap regionális tanácskozást rendezett a megyei kórház és az Ölelő Kéz Alapít­vány Kecskeméten, a Tudomány és Technika Házában. A szakmai nap végén, a színházban rendezett ünnepségen köszöntöt­ték a megyei kórház kiváló ápolóit. Az idei díjazottak: Pólyák Menyhértné, Bohács Ferencné, Szukics Sándorné, Gór Szilvia, Kőháziné Bényei Borbála és Czifra János. FOTÓ: W. KIRÁLY ERNŐ

Next

/
Oldalképek
Tartalom