Petőfi Népe, 1999. május (54. évfolyam, 101-124. szám)

1999-05-03 / 101. szám

Többórás napsütés várható. Részletes időjárás­térképünk a 15. oldalon. Petőfi Népe A Duna - Tisza köze napilapja 1999. május 3., hétfő Ára: 44 Ft 54. évf., 101. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Útmutató* aam&temzés Tmcti kértyév&.f Kam smgít&óQ-évGt ~ 06-90-330 443 pií^káííwsÉ: 3 mámxtkr&. és mát möttdsíaak & frskiiai* innanűkl Mioüm ‘®£\m M&k tc^txuxiksm! 2 06-90-330 446 aw**raCTBaggsnaiy’~ 770133 235013 Majálist tartottak a hétvégén szerte a megyében. Kiskunhalason több ezren látogattak ki a Hősök ligetébe. Krúg Márton rendőr főtörzszászlós persze a munka napján is dolgozott. A szolgálatra elkísérte négyéves kislánya, Jennifer is, aki egy hatalmas lufit kapott ajándékba a papától. Az időjárás is kegyeibe fogadta idén a május else­jei majálisra kilátogató több tízezer embert a kecskeméti szabadidőparkban. A nagyszabású piknik kellemes kikapcsolódást jelentett a családok minden tagjának, mint azt felvételünk is bizonyítja. A gyerekek legfőképpen a hullámvasutat élvezték a játékok közül. Úgy tűnik, immár hagyomány az is, hogy a Műkertvárosban is megrendezik a majálist. FOTÓ: POZSGAIÁKOS-BANCZIK RÓBERT A TARTALOMBÓL Csipke­diadal Halason. 2. oldal. Schu­macher nyert Imolában. 9. oldal. Döntöttek az intézményekről Kétórás vita a pénteki megyegyűlésen Ismét politikai színezetű, sőt személyeskedésbe hajló, kö­rülbelül kétórás vitát hozott a feladatátadások ügye a kecske­méti megyeházán. A Bács-Kis­kun megyei közgyűlés pénte­ki ülésére elkészült az a hatá­rozattervezet-csomag, amely a települési önkormányzatok ál­tal eddig ellátott szociális és oktatási feladatok átvételét érintette. Mint már oly sokszor megír­tuk: ezen feladatokat a helyi önkormányzatok eddig önként látták el, ám a választásokat követő hat hónapon belül jo­gukban áll azok megyének va­ló átadásáról dönteni. A me­gyei önkormányzatnak pedig törvényből adódó kötelessége e szolgáltatásokat működtetni. Az év elején még összesen 41 oktatási és szociális intéz­mény további sorsát érintette a feladatátadások ügye Bács-Kis­kun különböző településein. Baja, Kalocsa és Kiskunhalas képviselő-testületei azonban legújabb határozataikkal mó­dosították korábbi elképzelé­seiket, s lényegében csak a szociális feladatokat kívánják átadni a megyei önkormány­zatnak. A középfokú oktatás terén visszavonták azon koráb­bi döntéseiket, hogy annak működtetését a továbbiakban nem vállalják. Viszont a kö­zépiskolai oktatást és az intéz­mények működtetését a me­gyei önkormányzattal létrejött társulásban kívánják a további­akban ellátni. A vita egyrészt ekörül bonta­kozott ki. A határozattervezetek szerint ugyanis az előterjesztő Endre Sándor közgyűlési elnök - a megye idei költségvetési helyzetére való hivatkozással - nem javasolta a megye részvé­telét ilyen társulásokban. (Folytatás az 5. oldalon) Kommentár a 2. oldalon. HÉTFŐNKÉNT NEMCSAK 3001 A/EGY A LEGÚJABB g FILM % \ ELŐADÁSÁNAK BÁRMELYIKÉRE, DE MINDEN 7 LÁTŐGATÓNK w * /Srr ^ POPCORNT IS KAP * AJÁNDÉKBA! fäVWm 7 FŐ érv a HÉTFŐ mellett! % különleges hétfői kedvezmény ^ \ világszínvonalú mozi es 5 szuperkényelmes W moziterem! Szabadok a katonák, a bombázások folytatódnak Milosevics egyezkedne, Clinton hajthatatlan Bili Clinton amerikai elnök va­sárnap nyilatkozatban üdvözöl­te, hogy Jugoszlávia szabadon engedte a három elfogott ame­rikai katonát, de leszögezte, hogy a NATO légi csapásai folytatódnak. William Cohen amerikai vé­delmi miniszter az NBC-nek adott vasárnapi nyilatkozatá­ban azt mondta: „Nem csupán nem fogjuk beszüntetni a bombázásokat, hanem ellen­kezőleg, intenzívebbé tesszük azokat.” Az amerikai szenátus repub­likánus többségének elnöke va­sárnap kijelentette, hogy esélyt kell adni a békének a NATO és Jugoszlávia konfliktusában. „Adjunk esélyt a békének! Úgy tűnik, megmozdult valami, megnyílt egy lehetőség, meg kell ragadnunk a pillanatot” - mondta Trent Lott a CNN hírté­vének a három amerikai katona jugoszláv fogságból való kisza­badulásával kapcsolatban. A szenátor felszólította Bili Clinton elnököt és a konfliktus más résztvevőit, hogy újítsák fel az erőfeszítéseket a koszovói válság „békés és becsületes” megoldására. Jesse Jackson lelkész, aki Belgrádban elérte a foglyok el­engedését, ugyancsak a CNN- nek nyilatkozva úgy fogalma­zott: „Szlobodan Milosevics dip­lomáciai gesztust tett. Remélem, megragadjuk a pillanatot... nem szabad veszni hagyni egyetlen alkalmat sem a párbeszédre.” (Cikkeink a 4. oldalon) NATO-gépek Ferihegyen Három NATO-szállítógép ér­kezett szombaton a Ferihegy I. repülőtérre - mondta a sajtó kérdésére válaszolva szombat este a Honvédelmi Minisztérium (HM) illetéke­se. - A C-130-as típusú repü­lőgépeken azok a felszerelé­sek érkeztek Budapestre, amelyek az üzemanyag-szál­lításra és légi utántöltésre is alkalmas úgynevezett tan­kerek fogadásához, működé­séhez, kiszolgálásához szük­ségesek. - A három C-130-as szombat estére már el is hagyta a magyar légteret - tet­te hozzá a HM munkatársa. I 1 I ■ Meddig váljanak a pénzükre? A Befektetővédelmi Alap (Beva) kiürült kasszájára való tekintettel joggal idegesek Ba­ján a CB Bróker Rt. volt irodá­jának ügyfelei. Korábban ab­ban bízhattak, hogy mivel a Dunaholding Brókerház (DH) bajai irodája a teljes CB állo­mányt átvette az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet jóvá­hagyásával, karácsonyra vala­hány érintett megkapja jogos jussát. A nyáron csődbe jutott cég ügyfelei azonban azóta sem elégedettek. A Duna- holdinghoz idén rendkívül las­san érkeznek az utalások, így nem tudják fizetni a befekte­tők egyébként valóban jogos követelését. Ugyanakkor a Beva kasszája a számos bró­kercégcsőd következtében mára teljesen kiürült, így hiá­ba várják a kifizetéseket a kis­befektetők. A Dunaholding ba­jai irodájának munkatársa sze­rint ugyanakkor lassan min­denki megkapja pénzét vagy értékpapírját, ugyanis olyan új névsor érkezett a fiókhoz, amely eddig nem volt a cég birtokában. Közben Baján jog­gal elégedetlenek a nyár óta pénzükre váró polgárok. Lesznek-e Baján katonák? Nem tartja megnyugtatónak a lakosság a rendőri védel­met. Van-e lehetőség arra, hogy katonai erő települjön a városba? - kérdezte Széli Pé­tertől a csütörtöki testületi ülésen dr. Pazár László kép­viselő. A polgármester hang­súlyozta, hogy korlátozottan adhat választ, ám a katonai vezetés figyelemmel kíséri a fejleményeket. Megerősítet­ték a rendőrséget és a határ­őrizetet, ám katonai erők megjelenéséről nincs tudo­mása. Czirok István képvise­lő - aki Lányi Zsoltnak, a honvédelmi bizottság elnö­kének tájékoztatójáról tért vissza az ülésre - elmondta, hogy a kisgazda politikus nem zárta ki egy-két zászló­alj Bajára telepítését. Ugyan­akkor nincs különösebb ve­szély, a határ túloldalán vé­delemre rendezkedtek be. Anyák napján nagy volt a forgalom a kecskeméti piacon. Virágok soka­sága pompázott ezernyi színben várva a vásárlókat ezen a szép ünne­pen, hogy az édesanyáknak és a nagymamáknak szerezhessenek feled­hetetlen örömet. FOTÓ: BANCZIK RÓBERT * Oriáshíd avatása Japánban Átadták a forgalomnak a Ja­pán fő szigetét, Honsut és a délebbre lévő Sikoku szigetet összekötő új gyorsutat és függőhidat, amivel teljessé vált a két szigetet összekötő út- és hídrendszer. A Szeta beltenger szigeteit kapcsolja egybe az 59,4 kilométer hosszú gyorsút- és hídrend­szer, aminek építését 24 év­vel ezelőtt kezdték el, és ami­re 6,25 milliárd dollárt költöt­tek. A rendszer három függő- hídból áll, amelynek utolsó, a hirosimai kormányzóságbeli Onpmicsit, az Ihima kor­mányzóságbeli Imabarival összekötő részét adták át szombaton. Helyet keresnek a sugárzó hulladéknak A Tolna megyei önkormány­zat közgyűlése támogatásá­ról biztosította a tervezett magyarországi kis és köze­pes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítéséhez szükséges további kutatások megkezdését Bátaapáti-Ü­veghután. A közgyűlés hatá­rozata kiemelte a tervezett létesítménynek az egész or­szágra kiterjedő környezet- védelmi fontosságát, vala­mint a hulladéktároló orszá­gos és helyi gazdasági jelen­tőségét. 977013323501399101

Next

/
Oldalképek
Tartalom