Petőfi Népe, 1998. augusztus (53. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-19 / 194. szám

1998. augusztus 19., szerda Szent István Ünnepén 5. oldal A jövő generáció keresztény nevelése a cél Az avatóünnepség tegnap délután Kalocsán tegnap délután meg­ható ünnepség keretében, egy­házi és világi méltóságok, va­lamint több ezer hívő jelenlé­tében felavatták a Nagyasszo­nyunk Katolikus Általános is­kola és Gimnázium új épüle­tét. Az ünnepségen dr. Kere­kes Károly budapesti ciszter főapát áldotta meg a korszerű egyházi oktatási központot. Az avatón Pokorni Zoltán oktatási miniszter szólt az egybegyűl­tekhez, a hálaadó szertartást a főszéksegyházban dr. üankó László kalocsa-kecskeméti ér­sek vezette. A jövő megalapozása az ok­tatás lehetőségein múlik. Ha a társadalom fukar az iskolával, azzal az ország jövőjét fenye­geti - hangoztatta Pokorni Zol­tán. Az oktatási miniszter be­szédében rámutatott: gyerme­keink nevelése közös felelős­sége államnak és egyháznak, pedagógusnak és szülőnek. Az egyenlő felelősség tarmészete- sen azt is megköveteli - hang­súlyozta hogy a jövőben egyforma elbírálás alá essék minden iskola. Az avatáson az iskolát működtető rend, a Mi­asszonyunkról nevezett Kalo­csai Iskolanővérek Társulata képviseletében Mária Fran­ciska Romuálda tisztelendő nővér vágta át a szalagot. A tudósítás tömör sorai a felszínről festenek pontos ké­pet, a háttérben egy női szer­zetesrend tragédiákkal is tarkí­tott, áldozatos története áll. A kalocsai iskolanővérek társulatának új létesítménye csaknem egymilliárd forintba kerül, ha a tornacsarnok is el­készül. A most átadott épület­részben 12 tanterem, több szaktanterem s tankonyha mű­ködik majd. Ide költözik a ré­gi zeneiskolában működő hat plusz két osztály, s a tervek szerint felmenő. rendszerben, hat plusz hat osztályra fejlődik fel az intézmény, amely általá­nos iskolaként és hatosztályos gimnáziumként kívánja szol­gálni az ifjúság nevelését. Az építés költségeit nem az egyházi kárpótlásból teremtet­ték elő - mint sokan gondol­nák -, s nem is a főegyházme­gye adott jelentős összegeket.- A rend a saját pénzén' épí­tett - mondta Mária Franciska Romuálda általános főnöknő. - Az emigráció véget ért. El­Az iskolanővérek ismét a magasba törnek? adtunk egy németországi és ausztráliai rendházat, s több olyan nővér valutában kapott nyugdíja is az építkezést szol­gálta, akik nyugatról járadé­kot kapnak. Kínában működő rendtársainkat Ausztráliába száműzte a kommunizmus, ahol ők templomfestéssel fog­lalkoztak. Jelenleg mint időse­ket Budapesten gondozzuk őket. Főként ők fektettek jelen­tős összeget az építkezésbe. A keresztény értékek át­adása nem csak a hittanórák feladata, hanem megnyilvánul a szaktárgyakban, s áthatja az egész iskola légkörét, vala­mint a közös, bensőséges ün­neplésekben teljesedik ki - áll az intézetről kiadott, írá­sos ismertetőben, amit Korsós Lajosné igazgató azzal egé­szített ki, hogy „szépre, jóra, igazra és szentre” igyekeznek tanítani a gyermekeket. Fő cél persze az iskolában a to­vábbtanulásra való eredmé­nyes felkészítés is.- A többi kalocsai intéz­ménnyel, az önkormányzati fenntartású világi iskolákkal is jó kapcsolatokra törekszünk - mondta Korsós Lajosné. K. L. - B. F. I. A tábla még üres. Alkotmányozás az ezredfordulón? A törvények uralmában Mindössze 15 fejezetből, 78 pa­ragrafusból s csak 395 mondat­ból áll az 1949. augusztus 20-i keltezésű, új formájában 1989. október 23-án kihirdetett ma­gyar alkotmány. Noha a de­mokrácia és a jogbiztonság alapját jelentő normagyűjtemé­nyünk néhány ponton módosí­tásra szorul, összességében megfelel az európai követel­ményeknek - tudtuk meg Ku- korelli István alkotmányjo­gásztól, akivel az alaptörvény­ről beszélgettünk.- Fontos, hogy egy állam­nak írott alkotmánya legyen ?- Nem az a lényeg, hogy írásba foglalják-e az alaptör­vényt, hanem az, hogy miként működik egy ország. Angliában például írott alkotmány nélkül is sértetlenek az alapjogok.- Az alkotmány 1998-as ki­adása tanúsítja: nem túl bőbe­szédűek az alaptézisek. Miért?- A mi alaptörvényünk a belgákéhoz és a franciákéhoz hasonlóan meglehetősen tömör, míg például Indiában vagy Por­tugáliában bő, részletező do­kumentumot állítottak össze. Az amerikai alkotmány törzse csak a kormányzati rendszer ismérveit tartalmazza, ugyan­akkor háromtucatnyi kiegészí­tést is csatoltak hozzá. Egyéb­ként e fontos dokumentumnak valóban csak a legfontosabb alapvetéseket kell tartalmaznia, hiszen a rá épülő törvények igazítanak el bennünket arról, mit tehetünk és mit nem. Ha vi­szont egy törvény ellentmondá­sosra, netán rosszra sikeredik, akkor az alkotmány megfelelő paragrafusához visszanyúlva lehet csak azt korrigálni, eset­leg megsemmisíteni. Mint ahogy azt időnként az Alkot­mánybíróság meg is teszi.- Milyen fő gondolatok köré épül fel egy korszerű alkot­mány?- Mindenképpen érintenie kell a hatalommegosztás rend­jét, a népszuverenitás és a tör­vények uralmának elvét, az egyenjogúság és a törvény előtti egyenlőség gondolatát, az emberi jogok garanciáit. Ter­mészetesen ahogy változnak mindennapjaink, úgy teljesedik ki, válik egyre korszerűbbé az alkotmány is. Gondoljunk csak egyebek mellett az Alkotmány- bíróság vagy az ombudsmani rendszer életre hívására, illet­ve ezen intézmények alaptör­vénybe emelésére. Igaz, egye­sek szerint kicsit meg is billent az egyensúly: túl nagy hatalmat kapott az Országgyűlés és a ta­láros testület, miközben az ál­lamfőnek alig jutott hatáskör, s a miniszteri felelősséget (visz- szahívhatóságot) sem rögzíti a dokumentum. Mások azonban úgy vélik: ezek a hibák köny- nyen korrigálhatok.- Miféle védelmet jelent a dokumentumban rögzített em­beri jogok garantálása?- A szabadságjogok, a gaz­dasági, szociális vagy kulturális jogok biztosítása régi keletű. Az ENSZ, illetve az Európa Tanács normáiban is megfo­galmazott vívmányok, míg pél­dául a személyes adat védelme, a fogyasztó- és környezetvéde­lem vagy az Internethez kap­csolódó személyiségi jogok garantálása később kerültek be az alkotmányba. A lényeg, hogy az államnak meg kell óv­nia polgárait a piac túlkapásai­tól, de még a világháló kaló­zaitól is.- Mit jelent napjainkban a népszuverenitás és a törvények uralmának elve?- Az első szerint az emberek két úton juttathatják érvényre akaratukat: részben választott képviselőiken keresztül, rész­ben pedig közvetlenül, mond­juk úgy, hogy népszavazást kezdeményeznek egy-egy nagy horderejű ügyben. A törvények uralmának elve azt jelenti, hogy a népakaratot kifejező jog­szabályok alapján működjön az ország, ne pedig folyton módo­suló rendeletekkel, utasítások­kal toldozzuk-foldozzuk a de­mokráciát.- Ön szerint mikor kerülhet sor a korábban említett alkot­mányossági hibák korrekció­jára?- 1996 decemberében elfo­gadta ugyan a parlament az új alkotmány koncepcióját, és a normaszöveg is elkészült, azonban az utóbbi megszavazá­sára már nem került sor. Fel­emelő volna, ha a 2000. év 1. törvénye maga az új alkotmány lenne. Takács Mariann Térképkincsek Kalocsán Romániában sem a törvény, sem a kormányrendelet nem számít? Halogatják az egyházi tulajdonrendezést A nagyváradi püspöki palota ma is román állami tulajdon. A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár legújabb kiadványa ezekben a hetekben látott nap­világot, Térképkincsek Kalo­csán címmel. Ä szemre is tet­szetős könyvecske a könyvtár Miscellanea sorozatának har­madik darabja. A mű Szath- máry Tibor alkotása, aki a Car- tographia Hungarica főszer­kesztője és mellesleg térkép- gyűjtő. Felmérte a könyvtár kartográfiaanyagát, majd eze­ket időrendi sorrendbe szedve tárta az olvasók elé. Térképé­szeti munkájában a könyvtár nyomtatással készült térképei kaptak helyet. Az előszóban arra biztatja a könyvet forgatót, hogy nyugod­tan dőljön hátra a karosszék­ben, mert igyekezett „a kedves olvasót a bonyolult térképtör­téneti fejtegetésektől megkí­mélni”. Az előszót rövid könyvtártörténet, egyetemes és kárpát-medencei térképészet­történet követi. A kiadvány többi részében kapott helyet az egyes térképek, könyvek bemu­tatása. Az első tétel egy 1472- es augsburgi nyomtatvámy, ami Sevillai Izidor - egy tapasztalt térképész szavaival „móric- karajzát” tartalmazza az akkor ismert világról („T-O” világ­térkép). A ,,móricka”-szint Ko­lumbusz 1492-es felfedezésé­vel kitágul, s a szerző is bemu­tatja, hogyan változik az ember ismerete az Újvilág körvonalai­ról. Hosszasan értekezhetnék Mercator atlaszáról, Bél Má­tyás munkásságáról, de a szer­ző megteszi ezt helyettünk a könyvében. Az egyik bemuta­tott metszeten pl. Pápa városát láthatjuk, amelynek előterében az áruló vallon zsoldosokat 1600-ban „szakszerűen" karóba húzták. Szathmáry Tibor Tér­képkincsek Kalocsán című könyve 87 db illusztrációt tar­talmaz, a könyvecske végén bibliográfia, névmutató és an­gol nyelvű összegzés található. Kedves kötelesség hírt adni arról, hogy a kiadvány megje­lentével egy időben a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban június 29-től állandó kiállítás látható Szathmáry Tibor „tér­képkatalógusa” alapján össze­állítva. A kiállítást megnyitotta, a könyvet a nagyközönségnek bemutatta Török Zsolt docens (ELTE). Minden család házikönyvtá­rában helyet kaphat ez a szín­vonalas kiadvány, mely végre nem a főváros valamely orszá­gos gyűjteménye alapján, ha­nem a Kalocsai Főszékesegy­házi Könyvtár gazdag állomá­nyából készült - s ez méltán töltheti el büszkeséggel Kalo­csa, sőt a megye lakosságát. A Térképkincseket megren­delni a könyvtár címén lehet, H 6301 Kalocsa, Pf. 29., ér­deklődni a könyvtár telefon- számán: 78/465-280. Alig egy évvel a ’89-es esemé­nyeket követően tizennégy ro­mániai egyház, illetve felekezet képviselői Bukarestben kidol­goztak egy oktatási törvényter­vezetet, amely lehetővé tette volna, hogy az érintettek visz- szakapják egykor államosított javaikat. A tervezet azonban máig nem került a román tör­vényhozás elé. Pedig a négy er­délyi magyar egyház három éve az Európai Unió tanácsához is eljuttatta panaszát. A terveze­tek kidolgozásában részt vett Tempfli József nagyváradi ró­mai katolikus megyéspüspök is, akivel a napokban az erdélyi kisebbségi egyházak helyzeté­ről beszélgettünk.- Iliescut és garnitúráját ta­valy leváltották, hozott-e ez va­lamiféle előrelépést?- Az új kormány beiktatását követően ismét elővették a hét éve készült tervezetet. Három­szor utaztunk Bukarestbe, hogy időszerűvé tegyük. A tervezet el is készült, át is adták a román parlament illetékes szakbizott­ságának, de a nyári szünet miatt csak ősszel kerülhet a törvény- hozás elé.- Mivel magyarázható, hogy a román egyházak ügye rende­ződött, a kisebbségi egyházaké­ról pedig máig sem döntöttek?- Hogy mi a valódi magya­rázat, csak találgatni lehet. Tény azonban, hogy míg a ro­mán egyházak valóban vissza­kapták javaikat, a négy erdélyi magyar - a katolikus és a há­rom protestáns - egyháznak semmit sem adtak vissza. Mindössze két épületet, a nagyváradi kanonoksort és egy gyulafehérvári ingatlant sike­rült visszaszerezni az államtól. Mindkettőt peres úton. De az olyan nagyságrendű épületek visszaadásáról, mint például a nagyváradi katolikus és refor­mátus püspöki palota, hallani sem akarnak az illetékesek. Az előbbi visszaszerzése talán a legnehezebb. A román ellenzék ugyanis - a közelmúltban ho­zott kormányrendelet ellenére - foggal és körömmel ragaszko­dik megtartásához. (A román kormány idén július 7-én ho­zott 13-as számú rendelete ki­mondja: minden egyház a leg­rövidebb időn belül vissza kell kapja korábban jogtalanul el­vett javait. Augusztus 11-én a Bihar megyei közgyűlés ál­landó bizottságának ülésén Mi- hai Bar, a közgyűlés elnöke a következőket mondta: az épü­letek visszaadásáról szóló kor­mányrendelet törvénytelen! (Különben is, nehogy a buka­restiek mondják meg neki, mit TempfU József püspök csináljon ő a megyéjében.) Hasonló a helyzet az egyházi földterületekkel is. Az új föld­törvény értelmében egy-egy több száz vagy ezer lelket ellátó plébánia mindössze öt hektár föld visszaigénylésére jogosult, míg az egyéni gazdák tíz hol­dat kérhetnek vissza.- Mindezek ellenére biza­kodva tekintek a jövőbe - fe­jezte be Tempfli József. - A történelem kereke forog. Eu­rópa más irányba halad, sokáig mi sem fordíthatunk hátat neki. Szász András t

Next

/
Oldalképek
Tartalom