Petőfi Népe, 1998. augusztus (53. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-19 / 194. szám

6. oldal Petőfi Népe 1998. augusztus 19., szerda Ünnepi események 20-án Bács-Kiskun településein Apostag Augusztus 20-án kezdődik és há­rom napon át tartanak az apostagi falunapok. Csütörtökön este hét órától a Nagy Lajos Általános Is­kola udvarán Szent István-emlék- ünnepet tartanak ökumenikus isten- tisztelettel, melyet a csíkmadarasi székely vendégek részvételével kul­turális műsor követ. Baja A megemlékezést a Tűit István-em- lékműnél tartják fél 10-kor, ahol Széli Péter polgármester mond be­szédet. Ekkor adják át a nagyközön­ségnek a város szülöttéről elneve­zett Türr István-emlékparkot is. Dr. Gajdócsi István szobrának avatása 11 órakor lesz a Deák Ferenc sétá­nyon. Este 8 órakor Tolcsvay László és barátai adnak ingyen kon­certet a Sugovica-parti város polgá­rainak a vízi színpadnál. Ballószög Délelőtt fél tíztől Marosi Izidor püspök és Papp Gábor református lelkész szentel keresztet a temető­ben. Egy órával később Ambrus László festőművész kiállítását nyitja meg a polgármesteri hivatal­ban dr. Lovas Dániel, a Petőfi Népe főszerkesztője. Bácsalmás Polgári kezdeményezésre hagyo­mányteremtő szándékkal idén 3 na­pig tartó Szent István-napokat tar­tanak Bácsalmáson. A rendezvény- sorozat középpontjában a kenyér­szentelés áll, melyet csütörtökön Bergman János apát plébános és Tóth Árpád református lelkész, a város polgármestere végez el az edzőpályán felállított sátorban 10 órakor. Délelőtt a pályán csikósbe­mutatóval, sétakocsikázással, póni- fogatozással, délben ebéddel váiják az érdeklődőket. Bátya Bátyán hagyományos tábori misé­vel adóznak államalapító Szent Ist­ván királyunk emlékének, melyet délelőtt 10 órai kezdettel a pihenő­parkban tartanak meg. Köszöntőt mond Sáfrán József polgármester. Ezt követően folytatódik a három­napos nosztalgiadáridó a Bencze csárda szervezésében. Csátalja Csütörtök délután 5 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, majd a község új zászlaját Kamen Ferenc plébános szenteli fel. Ezt követően Gombkötő István polgármester mond beszédet, utána pedig a községi kitüntetéseket veszik át a díjazottak. A műsorban a helyi Székely Népdalkor is közre­működik. Az ünnephez kapcsolódva a 35 éves Székely Díszítőművészeti Szakkör kiállítását Merk Zsuzsa, a bajai múzeum igazgatója nyitja meg. Csengőd Csütörtökön délután öt órakor a Béke téren emlékeznek Szent István napjára. Dávod Az ünnep reggelén már 7 órakor kezdődik a horgászverseny a Kiá­gyán. A fennállásának 700. évfor­dulóját ünneplő településen délután halfőző, majd úszóverseny zajlik. Este 7-kor avatják az emléktáblát, ezt követően pedig a polgármesteri hivatalban nyitják meg a helytörté­neti fotókiállítást és B. Mikii Fe­renc tárlatát. Sötétedés után 21 órá­tól utcabált rendeznek. Dunaegyháza Dunaegyházán délelőtt tíz órától ünnepi istentiszteletre kerül sor, majd felavatják a község új óvodá­ját. Este hat órától kulturális műsor lesz a művelődési ház előtti téren, utána utcabál hajnalig. Dunavecse Délelőtt fél tíztől a református templomban ökumenikus istentisz­telettel kezdődik a vecsei program. Délelőtt kispályás labdarúgótornát rendeznek az iskola udvarán. Dél­után öttől a Millecentenáriumi em­lékparkban lesz ünnepi megemlé­kezés, ahol átadják a testvérközség ajándékát, a székely kaput. Este fél tízkor tűzijáték, majd éjfélig utca­bál lesz. Foktő A képviselő-testület és a lakosság ünnepi zászlófelvonáson vesz részt Foktő központjában Szent István napján, reggel 8 órakor. Ezután díszülést tartanak a községházán, majd délután 6 órától Kalocsa kör­nyéki csapatok bevonásával kispá­lyás labdarúgótornát, tekebajnok­ságot és ultiversenyt szervez a he­lyi sportegyesület és a Foktőiek Baráti Köre. Fülöpháza A kisközség idén ünnepli fennállá- sárfak ötvenedik évfordulóját. Eb­ből az alkalomból is szervezték az augusztus 20-ai programokat. Dél­után két órától felavatják a község címerét és zászlaját, majd kulturá­lis műsorral szórakoztatják a pol­gárokat a szervezők. Az ünnepség helye a művelődési ház. Hajós Helyi vállalkozók és az önkor­mányzat szervezésében 20-án este 7 órától a Faluvégi cukrászdához váiják az ünneplőket. Itt egy két­órás műsor kezdődik, melyben a helyi fúvósok, táncosok és mazso- rettek mellett a csolnoki vendége­gyüttes is színpadra lép. őket a Mohácsról érkező együttes váltja, és a tervek szerint hajnali háromig húzzák a talpalávalót. Tízkor kez­dődik a hagyományos tűzijáték, és nem maradhat el a hordócsapolás, valamint az ingyenes zsíroskenyér- party sem. Jánoshalma Az ünnepi szentmise 20-án 9 óra­kor kezdődik a Szent Anna római katolikus templomban. A város képviselő-testülete 11 órától tartja ünnepi ülését a polgármesteri hiva­tal dísztermében. Az ünnepi kö­szöntő után adják át az idei dísz­polgári, posztumusz díszpolgári- és a Jánoshalmáért címeket. Este fél kilenckor diszkóba várják a fiata­lokat a művelődési központba. Au­gusztus 21-én 20.30-kor a Lajtha- iskola növendékei mutatják be a Valahol Európában című musicalt a városi parkban. A Honvéd Ka­szinóban 21.30-tól a Welcome Band zenekar estjére kerül sor. Kalocsa Szent István napján a városatyák a díszteremben 9 órától ünnepi ülést tartanak. Az érseki szentmise a fő­székesegyházban 10 órakor, a ha­gyományos koszorúzás a Szent Ist- ván-szobomál 11-kor kezdődik. Beszédet mond Tóth István or­szággyűlési képviselő. Déli 12 óra­kor a Helyőrségi Honvéd Zenekar térzenét ad a Szentháromság téren. Kecel A városban augusztus 19-23-ig rendezik meg a VI. alföldi szüreti fesztivált. Ennek keretében ma szakmai tanácskozás és fórum lesz a szőlőtermesztésről, a borászatról, amelyhez kiállításnyitó is tartozik. Pénteken, szombaton és vasárnap Kecel-kupa országos minősítő fo­gathajtó verseny lesz (amelyről részletesebben a sportoldalon írunk). A programsorozatot szüreti felvonulás, folklórműsor zátja. Kelebia Az ünnepi program délelőtt fél 10- kor kezdődik. Ekkor nyitják meg a kultúrházban Magyar Andrea kép­zőművész tárlatát. Az 10 órai ün­nepi szentmise után koszorúzás lesz a hősök emléktáblájánál, ahol Maczkó József polgármester mond beszédet. A szabadtéri színpadon délután fél 3-tól fellépnek a dus- noki tamburások, a halasi cigány- zenekar és a Halas Táncegyüttes. Kerekegyháza Fennállásának századik évforduló­ját ünnepli idén a kerekegyházi tűzoltóegyesület. Az önkéntes tűz­oltóegyesület ma nagyszabású ün­nepség keretében emlékezik meg a centenáriumi alapítási évforduló­ról. A megnyitóra délután egy óra­kor a tűzoltóság épülete előtti sza­bad területen kerül sor. Ezután a ti- szakécskei mazsorettcsoport ad műsort a Szent István téren. Kettő­től háromig tart a tűzoltók felvonu­lása a község központi utcáin. Há­romtól négyig tűzoltási bemutató lesz a Katona József Művelődési Ház mellett. Délután négytől a művelődési házban ünnepi képvi­selő-testületi ülést tartanak, ame­lyen megemlékeznek augusztus 20- ról. Itt adják át a Kerekegyházáért díjat, valamint a Kerekegyháza Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet is. Félegyháza Kispályás labdarúgó-tornával kez­dődik csütörtök reggel az augusz­tus 20-i ünnepi program Félegyhá­zán. Fél 9-kor ünnepi képviselő- testületi ülést tartanak a városháza dísztermében. A rendezvény prog­ramjai közt szerepel még Kiskun­kupa kézilabdatoma, sakk-, tenisz- és nemzetközi futóverseny. Dél­előtt 10 órakor Endre Sándor or­szággyűlési képviselő mond kö­szöntőt a Szent István-templom előtt. Az ünnepi beszéd után fél li­kőr kezdődik a Szent István-napi búcsúi szentmise, majd háromne­gyed 12 körül az új kenyér szente­lése. A délelőtti program a 12 óra­kor induló aratófelvonulással zárul. Kiskunhalas Az állami ünnep alkalmából rende­zett városi megemlékezés augusz­tus 20-án 17 órakor kezdődik a Thorma-múzeum kertjében. Az ünnepi beszédeket Tóth Zoltán ha­lasi polgármester és az erdélyi test­vérváros, Sepsiszentgyörgy pol­gármestere, Albert Almos mond­ják. Az ünnepi műsorban fellép Horváth László színművész, a Ga­rabonciás-trió és a Fedora Városi Vegyes Kar. Augusztus 20-án 9 őrkor Szent István-napi sakkver­seny lesz a halasi Klub Hotelben. A XIII. Halasi Hajtás Mól Rt. triat- lonverseny 10 órakor kezdődik a strand területén. Délután négy óra­kor a halasi vasútállomáson emlék­táblát avatnak a „vasminiszter” Ba- ros Gábor tiszteletére. A Közössé­gek Házában 18 órakor Lakatos Vince szociofotóiból nyílik tárlat. Az ünnepnap estéjén, 21 órakor tű­zijáték lesz a városháza tornyából, amelyet utcabál követ. Kiskunmajsa Augusztus 20-án a reggeli szent­mise után, 8 órakor ünnepélyes ke­nyérszentelés lesz a főtéri Hét ve­zér emlékműnél. Az ünnepséget a Majsa Alapítvány, a Magyar De­mokrata Fórum és a Kiskunmajsai Városi Egylet szervezi. A városi sportpályán 8 órakor kezdődik a helyi Kunság Sportegyesület egé­szen estig tartó sportnapja. Tér­zene, mazsorett- és lovasparádé, ugrócsoport és egyéb bemutatók mellett számos vetélkedő is vár a családi sportprogramok résztvevő­ire. Az új városi sportcsarnokot augusztus 21-én adják át. Az ün­nepi műsor 13.30 órakor kezdődik. Kiskőrös A városban az államalapításról a sátoros ünnep keretében emlékez­nek meg, ahol 20-án a térség or­szággyűlési képviselője, Font Sán­dor mond majd beszédet. Kunbaja Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. Várhatóan fél 12-kor, a katolikus templom melletti hősök emlékművénél koszorúzással egy­bekötött megemlékezést tartanak. Kunszentmiklós Reggel nyolctól a sportcsarnokban Szent István-napi kupát rendeznek férfi kézilabdacsapatok részvételé­vel. Kilenctől a katolikus temp­lomban ünnepi istentisztelet lesz. Este hatkor az ÁMK előtti színpa­don adják át az idei Kunszentmik- lósért díjakat és itt kerül sor az új kenyér szentelésére is. Ezt népi tánccsoportok bemutatója követi. Lajosmizse 20-án 16 órakor kiállításmegnyitó a művelődési ház előcsarnokában. Lakitelek Lakitelek-Tőserdőn négy napon át - augusztus 19-22-ig - tartanak a Szent István-napi rendezvények. Az államalapítás ünnepe katolikus és református istentisztelettel és szentmisével kezdődik augusztus 20-án. Délután mazsorett- és tűz­oltó-bemutatóra kerül sor, majd este fáklyás felvonulás következik. A programok között számos vetél­kedő és szórakoztató műsor szere­pel. Az ünnepségsorozat augusztus 22-én lovas díjugratással zárul. Miske Az új iskolaszámy felavatását 19- én délelőtt 11 órakor tartják meg. Bevezetőt mond Tóth Béla polgármester, az ünnepi szónok pedig Kömyei László, az oktatási minisztérium helyettes államtitkára lesz. Nagybaracska 20- án tíz órakor kezdődik az ün­nepi istentisztelet, melynek kereté­ben kenyérszentelésre kerül sor. Ezután Nepomuki Szent János fel­újított szobrának újraavatása, il­letve szentelése zajlik, hasonlóan a községi zászlóhoz. Az ünnepi program a díszpolgári cím átadásá­val ér véget. Péntek délután 3-tól a sportpályán lovasbemutatót tarta­nak, majd a helyi táncklub és kara­tecsoport lép fel. Este 6-kor dr. Kőhegyi Mihály nyugalmazott mú­zeumigazgató nyitja meg a műve­lődési házban a helytörténeti kiállí­tást. Petőfiszállás Faludélutánnal ünnepelnek augusz­tus 20-án, csütörtökön délután 2 órakor Petőfiszálláson. Az ünnepi rendezvény színhelye a községi sportpálya lesz, ahol az ünnepi megemlékezés után kispályás fut­ballmérkőzésen mérik össze labda­rúgótudásukat a helybéliek és a gá- tériak. Lesz még főzőverseny és szabadtéri táncmulatság is. Solt Solton a programok többségét a sportpályán rendezik meg. Reggel nyolc órától indul az augusztus 20- i rendezvény. Lesz futóverseny, főzőverseny, kispályás focibajnok­ság. Gyerekeknek játszóház. Fel­nőtteknek malomkőhajítás. Bohó­cok, bűvészek szórakoztatják a kö­zönséget. Délután kötélhúzó ver­sennyel és népitánc-bemutatóval folytatódik a program, majd a BMX-é és a cselgáncsé lesz a fő­szerep. Háromnegyed ötkor az ün­nepi beszéd után kerül sor az új kenyér átadására. Este hajnalig tartó utcabál kezdődik. Szabadszállás A város főterén reggel nyolctól a kalocsai helyőrségi zenekar ad tér­zenét, majd a szabadszállási mazso­rettcsoport lép fel. A Honvéd sport­pályán tíztől kezdődnek a progra­mok. Az új kenyér ünnepe után ka­tonai bemutató foglalkozás lesz. A laktanyában haditechnikai bemu­tató és ételkóstoló váija a vendége­ket. Szalkszentmárton Szalkszentmártonban falunapot tar­tanak augusztus 20-a alkalmából. Délelőtt tíz órakor a művelődési ház szabadtéri színpadán kezdődik az ünnepség. Itt avatják fel a község zászlaját és címerét, majd megszen­telik az új kenyeret. Ezután kerül sor a 25. éves községi népi tánccso­port, valamint alapító tagjainak kö­szöntésére. Felavatják az Év falu­központja elnevezésű dombormű­vet is. Tiszaalpár A hagyományokhoz híven augusz­tus 20. és 23. között idén is megren­dezik a Tiszaalpári Napokat. A há­romnapos rendezvénysorozat szá­mos színes programot kínál: 20-án horgászverseny és bál, 21-én reggel mazsorettfelvonulás, ünnepi mise, halászléfőző verseny és szobora­vató. A Szent István-napi megem­lékezést Lezsák Sándor országgyű­lési képviselő tartja. Tiszakécske Idén a Kécskei Napok Schmalhorst Hendrik fotókiállításával kezdődik augusztus 19-én, szerdán a Műterem Galériában. 20-án tíz órakor ünnepi istentisztelet tartanak a református templomban, valamint ünnepi misét a katolikus templomban. A városi megemlékezés délután három óra­kor lesz a városháza előtt, ahol ün­nepi beszédet mond Lezsák Sándor országgyűlési képviselő. A nap szó­rakoztató műsorral és tűzijátékkal zárul. Szombaton Szent Hubertus Vadásznapi Lövészverseny rendez a tiszakécskei Tisza Vadásztársaság. A Munkáspárt is várja a polgárokat 20-án a Thermálfürdő előtti terü­letre. Az érdeklődők 10.30-tól talál­kozhatnak dr. Thürmer Gyula párt­elnökkel. Úszód Szent István napján Úszódon dél­után 5 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés. Kovács János tábori lelkészt kérték fel arra, hogy tartson rövid megemlékezést. Ezután Zor- ván János falugazdász a hagyomá­nyokhoz híven felszeli az új kenye­ret. A rendezvényen díszpolgárrá avatják Tóth Gyuláné vezető óvó­nőt, akit a középső és nagycsoporto­sok önálló műsorral köszöntenek. Vaskút A szlovákiai Nagypakaról érkező vendégek fogadásával telik az ünnep Vaskúton. Este 8 órától a főtéren ut­cabál lesz. (Kecskeméti és egyéb progra­mokról a 2. oldalon olvashatnak.) Kecskeméti repülőshow stfctyuéptetd 22-23. Tegnap érkezett a kecskeméti repülő­térre a török légierő küldöttsége, amely a Nemzetközi Repülőnap és Ha­ditechnikai Bemutató egyik slágere lesz. A Török Csilla­gok repülőkötelék 10 darab F-5E típusú vadászgépe látvá­nyosan végrehajtott műrepülő­programmal szórakoztatja majd a nagyérdeműt. Az is ér­dekes, hogy a külföldi delegá­ciók közül a törökök a legné­pesebbek, több mint hatvan fővel vesznek részt a repülő­napon. A repülőnap mégy egy szí­nes programmal bővül, augusz­tus 17-én Magyarországra ér­kezett az ohiói nemzeti gárda több mint száz fős küldöttsége, köztük a gárda ötvenfős Buc­keye Express nevű együttese. Ez a fúvószenekar mindkét na­pon koncertet ad a nagyérde­műnek, így színesítve a hírős város repülőnapját. Ami a program többi részét illeti, feltétlenül meg kell emlí­tenünk (hisz többen kérdez­ték), hogy a két napon gyakor­latilag ugyanazt a műsort lát­hatják a kilátogatók, úgyhogy senki sem fog lemaradni em- miről! A MiG-29-es bemutatót szombaton Csurgai István re­püli, vasárnap pedig Vári Gyula. Mint azt már jól tudják ők ketten aratták a fairfordi re­pülőnapon oly szép győzelmet néhány héttel ezelőtt. A levegő sztárjai 7. F-4F Phantom II. A német Luftwaffe a kecskeméti repülő­napon egy darab F-4F Phantom típusú gépet mutat majd be. A német légierő egyetlen nagy mennyiségben hadrenben álló típusát a McDonnel Douglas re­pülőgépgyár fejlesztette ki. A Phantom kiváló alapként szol­gált a továbbüzemeltetéshez, nem véletlenül döntöttek kor­szerűsítése mellett Németorszá­gon kívül Japánban, Izraelben, Török- és Görögországban, Dél- Koreában. Az F-4-ből és változataiból több mint ötezer darab készült, legtöbbjük még ma is szolgál kü­lönböző államok légierejében. A kiváló repülési tulajdonságok­kal rendelkező F-4F alsó, 45 fokban hátranyilazott szárnyú, hagyományos sárkány- és futó­műelrendezésű típus. A törzsön egymás mögött, különválasztott kabinban foglal helyet elöl a re­pülőgépvezető, mögötte a meg­figyelő légilövész, aki a fedél­zeti berendezéseket kezeli. Fegyverzete: beépítve egy da­rab hatcsövű, 20 mm-es Vulcan- gépágyú, 640 db lőszerrel. A törzs- és félszámyak alá hat fel­függesztett rakéta, különféle töl­tetű légibombák, nem irányított rakéták, aknák helyezhetők. A Phantomomban külön számláló tájékoztatja a repülőgépvezetőt a lőszer pillanatnyi mennyiségé­ről, így nem fordulhat elő, hogy döntő pillanatban váratlanul ki­fogy a muníció. A németek a rendszerbe állítás óta állandóan korszerűsítették az F—4F típust. Fedélzeti elektronikája és fegy­verzete a negyedik generációs vadászgépekével azonos szín­vonalú lett. Ezenkívül beépítet­ték a gépbe az IFF célazonosító rendszert is. Kenyeres

Next

/
Oldalképek
Tartalom