Petőfi Népe, 1998. március (53. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-09 / 57. szám

1998. március 9., hétfő Megyei Körkép 3. oldal Névnapját ünnepli Kunszállás Jól gazdálkodott tavaly a kun­szállási önkormányzat. A ko­rábbi évekhez viszonyítva sokkal többet, összesen 21 millió forintot tudtak fejlesz­tésekre költeni. Erről Makány Ferenc polgármester a múlt heti falugyűlésen tájékoztta a kunszállásiakat. A polgármes­ter elmondta: az elmúlt esz­tendőben befejeződött az óvoda bővítése, a kézilabdapá­lya, valamint három utca asz­faltozása is. Ez azért is sike­rülhetett - hangsúlyozta a pol­gármester -, mert jó áron tud­ták értékesíteni az önkor­mányzat Démász-, Dégáz- és Matáv-részvényeit. A kunszállási önkormány­zatnak idén sem kell hitelt fölvennie. A költségvetés be­vételi és kiadási oldala 98 146 000 forintban lett megállapítva - hangzott el a falugyűlésen. Mivel a felada­tok szaporodnak, idén biztos nem lesz leépítés a polgármes­teri hivatalban. Szó volt még a falugyűlésen a község egészségügyi helyze­téről és a fogorvosi ellátásról is. A polgármester elmondta, a fogorvosi rendelés 24 órásra bővült. Kunszállás közbiztonsága jó, ebben a helyi polgárőrség­nek is jelentős szerepe van. A tavasz folyamán a föld­utak karbantartását tervezi az önkormányzat, továbbá bőví­tik a telefonközpontot is. Április 5-én nagyszabású ünnepséget tartanak abból az alkalomból, hogy a község öt­ven éve kapta a Kunszállás ne­vet. Az ünnepségen márvány­táblát helyeznek el a polgár- mesteri hivatal falán. Vajda Piroska Kerékpár- és gyaloghíd is Kalocsa déli részén, az 51-es főút mentén a Vajast átszelő könnyű szerkezetű gyaloghíd a kerékpárforgalomra alkal­matlan. Ä balesetveszély elke­rülése céljából a városatyák legutóbbi ülésükön arról hatá­roztak, megpályázzák a mint­egy 100 méteres híd és járda- szakasz támogatását. A számí­tások szerint a munkálatok kö­zel 15 millió forintba kerül­nek. Ehhez a város részben ki­választotta, részben pedig anyagban biztosította a 20 szá­zalékos önerős hozzájárulást. Már működik a sugárzásjelző Városi polgármesterek találkozója Kiskunfélegyházán Partnerség: a csatlakozás kulcsszava A találkozó résztvevői délután Bugac nevezetességeivel ismerkedtek. Kalocsán a városháza alagsori kirakatában elhelyezett képer­nyőről a polgárok öt napja ismét leolvashatják a radioaktív hát­térsugárzásra, valamint a levegő és a Duna vizének hőmérsékle­tére vonatkozó adatokat, A ki­jelzőt és a mérőműszert a paksi atomerőművet ellenőrző civil Mélykút is Mélykút csatlakozik azokhoz a településekhez, melyek Vas- kúton terveznek létrehozni egy regionális hulladéklerakó he­lyet - tudtuk meg Nagy János jegyzőtől. A képviselő-testület nemrég egyhangúlag szavazott erről, mivel a mélykúti szemét­társulás, a TEIT helyezte köz­szemlére. A műszer december 29-én hibásodon meg. Ekkor ki­kapcsolták, majd január 16-án közölték, hogy ismét reperálásra szorult. A polgárvédelem fo­lyamatosan méri a sugárzást, és ha bármilyen eltérést észlelnek, azonnal értesítik a lakosságot. csatlakozik lerakóhely nem megfelelő. A közelmúltban Rémen megren­dezett tanácskozáson esett szó arról, hogy Vaskút külterületén található szemétlerakásra ki­mondottan alkalmas hely, mi­vel az a terület mezőgazdasági célokra nem hasznosítható. (Folytatás az /. oldalról)- Egy ilyen összejövetel, össze­fogás, ha csak egyetlen napra is, az ország, a figyelem közép­pontjába állítja a megyét, a vá­rost. Ezt az összefogást, part­nerséget ezúttal Kiskunfélegy­háza fogadta - mondta dr. Ba­logh László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke pén­teken a városi polgármesterek Kiskunfélegyházán megrende­zett találkozójának nyitó ün­nepségén. Köszöntőjében Balogh László utalt a megyei közgyű­lés és a települések önkor­mányzatai közti rendkívül jó Dunaegyházán évről évre drasztikusan csökken a gyerek­létszám. Mint Huszárik Béla, a község polgármestere el­mondta, a gyereklétszám csök­kenése miatt egyre nehezebb a helyi általános iskola fenntar­tása, működtetése. Annak elle­nére, hogy a tanulónként járó állami támogatás Dunaegyháza esetében még nemzetiségi pót­lékkal is kiegészül, kevés a pénz. A központi támogatást az kapcsolatra, amely 1990 óta működik. - A sikernek együtt örül a megye valamennyi tele­pülése, s ha egy önkormányzat­nak problémája adódik, az azt jelenti, a problémamegoldást közösen kell felvállalni. Ez így is történt például a gázfejlesztés során - hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke. Az összefogás gazdasági előnnyé is fordítható - véle­kedett a megyei közgyűlés el­nöke. - Legjobb példa erre a részvények közös értékesítése, amikor is 40-80 százalékkal jobb eredményt értek el a települések, mintha külön-kü­idén még tizenhét és fél millió forinttal kell megtoldania a za­vartalan működés biztosításá­hoz az amúgyis nehéz költség- vetési év elé néző dunaegyházi önkormányzatnak. Másra idén nem is igen lesz pénz, mint az új óvoda építésé­nek befejezésére. Szeptemberre szeretnének elkészülni vele. Egy korábbi képviselő-testületi hatá­rozat értelmében megtörtént a csatomaberuházás előkészítése. lön értékesítik részvényeiket. Bács-Kiskun megyében é- vente két-három alkalommal szakmai programokon talál­koznak a települések vezetői, hogy felkészüljenek a követ­kező időszak kérdéseire. Ez adja a félegyházi találkozó je­lentőségét is, mely kiváló lehe­tőség a megye értékeinek fel­mutatására. Végezetül Balogh László elmondta: a partnerség különös jelentőséggel bír napjainkban, ez ugyanis a küszöbön álló eu­rópai uniós csatlakozás egyik kulcsszava. Szász András Tárgy altak a tervezővel, a kivite­lezővel, felmérték a polgárok igényeit. Pénz hiányában azon­ban úgy döntött Dunaegyházán a képviselő-testület, hogy nem kezdik el a beruházást, nem csat­lakoznak sem Solt, sem Apostag és Dunavecse szennyvízcsa­torna-programjához. Mint a polgármester elmondta, a köz­ség polgárai sem lelkesedtek túl­zottan a beruházás beindításáért. W. Király Ernő Szigorítások Jánoshalmán A jánoshalmi önkormányzat legutóbbi rendkívüli ülésén el­fogadott határozat megszigo­rítja a városközpontban a ven­déglátóegységek nyitását. A vá­ros legforgalmasabb átkelési szakaszai jelenleg is veszélye­sek, parkolási gondok vannak. A centrumban a jövőben új és átalakított vendéglátóegységek csak akkor nyílhatnak, ha az egység előtt kialakították az or­szágos szabványban előírt öt négyzetméterenkénti egy par­kolóhelyet. Kezdődnek a földmunkák A héten kezdődnek a Dunave­cse és Apostag közös beruházá­sában megvalósuló szennyvíz- beruházás munkái. A két tele­pülés tavaly nyert ötszázhúsz­millió forint állami céltámoga­tást a programra, amelynek be­fejezése után mintegy 2700 in­gatlanban élő 6500 ember szennyvízgondja oldódhat meg. Falugyűlés Mélykúton Mélykúton március 16-ra tűz­ték ki a nagyközség falugyűlé­sét, március 20-án pedig Öreg- majorban tartanak részfalugyű­lést. Mindkét helyen a tervezett témák között szerepel a tavalyi évről való beszámoló, valamint az idei költségvetés és a terve­zett fejlesztések, beruházások. Közéleti Hírek # Berkecz László, a 6. sz. vá­lasztókörzet SZDSZ párton kí­vüli képviselőjelöltje március 10-én, kedden Tabdiban, a mű­velődési ház kistermében la­kossági fórumot tart. Drasztikusan csökken a gyereklétszám Dunaegyházán Nincs pénz a csatomaprogramra Gazdasarok Figyeljünk oda a karfiolra! A káposztafélék közül az egyik legérzékenyebb vete- ményünk a karfiol. Rózsája tulajdonképpen tápanyagok raktározására módosult virág. Termesztése sok odafigyelést igényel, azonban érdemes vele foglalkozni, mert mindig jó ára van. Fontos tudni a kar­fiolról, hogy hajlamos a gyö- kérgolyvásodásra. Tehát a ve­tésforgóba úgy illesszük be, hogy az 5-7 éven át fertőző­képes kórokozóval ne talál­kozzon. A gyökérgolyváért felelős gombabetegség min­den káposztafélére (így a ka­ralábéra is) egyaránt veszé­lyes. Ráadásul növényvédő szere nem ismeretes. Csök­kenthetjük a betegséget, ha a pangó, felesleges vizet árkok­ban elvezetjük, ha gazdagon meszezzük a termőréteget és szabadföldbe a már jól meg­erősödött palántákat ültetjük ki a fólia alól. Ügyeljük arra is, hogy a karfiol folyamato­san, lendületesen fejlődjön, hiszen a visszamaradás érték­telen rószákat eredményez. A karfiol akkor marad fehér, ha megvédjük az erős napfény­től. Amikor már a levelek fej­lettek, kettőt-hármat hajtsunk a karfiol rózsájára úgy, hogy teljesen elámyékolják a tö­mött fejet. A gyökérzetet a bedőléstől folyamatosan fel kell tölteni földdel, és óvato­san betaposni, mert eső, vagy locsolás után felborul az érté­kes karfiol. A korai üvegházi, vagy márciusban fólia alá vethető fajták közül érdemes kipró­bálni a Szentesi korait és az Opált. A talajt ugyanúgy kell előkészíteni, mint minden más káposztafélénél. A januárban fűtött üvegházban, vetőládá­ban nevelt palántákat február végén, vagy március elején lehet kitenni fólia alá 50 cen­timéter sor- és tőtávolságra. Kiültetés előtt vegyük szem­ügyre az 5 centiméternél nem nagyobb palántákat. Csak azokat ültessük ki, melyeknek csúcsrügyük van. Ha ez nincs, vakpalántáról van szó, melyen a rózsa egyáltalán nem fejlő­dik ki. Ezeket a vakpalántákat dobjuk el. Kiszedése előtt, és ültetés vagy palántázás után mindig alaposan öntözzük meg a tápanyagokban gazdag talajt. - király ­A biztonsági őr fogta el az egyik tolvajt Előzetesben a kirakattörők Előzetes letartóztatásban vár­ják ügyük további alakulását azok a fiatalok, akik néhány napja éjjel egy áruház kira­katüvegét törték be Kun- szentmiklóson, majd a kira­katot kipakolva távoztak. F. I. és a fiatalkorú Sz. L. éj­fél körül törték be a kunszent- miklósi Kiskunság Áruház ki­rakatát. Egy fotócikkeket for­galmazó cég termékeit szedték össze és egy rádiótelefont vit­tek el. A zsákmány nyolcvan­kétezer forintot ér. Nem jutottak azonban mesz- szire a tolvajok. Miután F. I. kézzel betörte a vastag üveget, a szomszédban lévő cég bizton­sági őre felfigyelt a csörömpö­lésre. Rövid üldözés után el­fogta az egyik távozni készülő betörőt. A másik sem jutott sok­kal tovább, a közelben lévő, közben riasztott rendőrjárőr el­fogta. Miután a kapitányságon faggatni kezdték a két fiatalem­bert, kiderült, hogy több, az utóbbi időben Kunszentmikló- son történt autófeltörésért, betö­résért felelősek. Hirtelenjében három autófeltörést és két bolt­betörést ismertek el, ám való­színű, hogy ennél több bűncse­lekmény terheli számlájukat. W. K. E. Három év erőszakoskodásért Három év letöltendő börtön- büntetésre ítélte a bajai bíró­ság a nagybaracskai Sz. Ist­vánt szemérem elleni erőszak miatt. A harmincöt esztendős vádlott tavaly július 7-én csalta be lakásába a mindössze 8 éves kislányt azzal, hogy barackot ad neki. Ezt köve­tően bezárta az ajtót és pornó­újságokat nézetett vele. Ráfe­küdt, csókolgatta az arcát és megpróbálta lehúzni a bugyi­ját. A gyerek védekezni akart, de hiába. Másnap, a szülői feljelentést követően a rendőr­ség meghallgatta a kislányt, és kihallgatta a gyanúsítottat. A rendőrség akkor azonban még nem vette őrizetbe a napokban elítélt férfit. Sz. István ellen a bíróságon most másik eljárás is folyik. Eszerint három kisfiút zárt be - akaratuk ellenére - tavaly szeptember 12-én Nagyba- racskán. A bajai rendőrök ezen a napon vették őrizetbe a férfit, majd előzetes letartózta­tását kérték az ügyészségen. Szövetkezeti Takarékpénztár Kecskemét, Dobó krt. 3. (Telefon: 76/484-977) ALFÖLD ÁRUHÁZZAL SZEMBEN, A RÉGI HELYÜNKÖN! (volt ARANYPÓK”, az "OREX" mellett) Közlemény: a JÓGAZDA NEM AZONOS a Szigetvári Takarékszövetkezettel! VELÜNK REVBE ER! Mindennap meglepetéssel várjuk Önt. Minden szerdán és szombaton külön ajánlat: JÓGAZDA "prémiumbetét" Fix: 18,5% kamat, 2 millió Ft felett + prémium! JÓGAZDA SZELVÉNY (sávos kamatozás) 3 hó, fix kamat (17%) 6 hé változó kamat (18%) Látra szóló betét - egyéni: 14,5%/év Látra szóló betét - céges: 8,0%/év Matrac betét 3 hó 17,6%/év Matrac betét 6 bó 17,0%/év • Kedvező egyéni, vállalkozói hetét, hitel konstrukciók, • Magán, vállalkozói számlavezetés, Ismerje meg személyre szóló szolgáltatásainkat! Hétköznap: 8-17 óráig; szombaton: 8 óra 30 perctől 12 óráig. Ajánlatunk március 20-áig érvényes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom